Lukas 8

1À kà mə aa maŋsə ŋkuu wa mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a bo bɨ̀ mɨ̀kurə, ǹtɨgə ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî ŋ̀kɨɨ nzi nɨ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ǹloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî. A lɛ mbə bo bɨ̀ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa mə à lɛ ntsɔ'ɔ nɨ̂ ŋ̀gǎŋntoò ji aà. 2bo bɨ̀ bàŋgyɛ̀ bî mɔ'ɔ bìi mə à lɛ ŋghùrə̀ waa nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ bo bɨ̀ mɨ̀ghɔ̀ɔ̂ myaa: mbə Mary yìi bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Magdalene aa, yìi mə à lɛ mfi'i ɨzwì ji sàmbaa ghu ato'o aa, 3ŋkɨ mbə Juana, ŋgwɛ Chuza, yìi mə à lɛ sɨ lèntə njoo Herod aà, ŋkɨ mbə Susana, bo bɨ̀ bi mɔ'ɔ bì ghà'àtə̀. Bàŋgyɛ̀ ma bû bɨtsɨ̀m bɨ lɛ sɨ fa nɨ̂ ǹjoo ŋkwɛtə nɨ̂ waa ghu. 4Nòò yìi mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ lɛ nzì ŋ̀ghotə, ǹlo aa a ɨdɨgə ɨdɨgə nzi ghu mbɛ̀ɛ̀ aa, a ghàà a mbo bo nɨ nɨ̀ghàà nî nàà: 5“Ŋù m̀bwè'ê ǹjoo à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a mbwe'e ǹjoò ji; ǹjoo jya jî mɔ'ɔ ɨ wô a ndô mânjì, bə̀ təəntə̀ ghu, bɨ̀sɨŋ bɨ kɨ̂ ǹsyɛ jî mɔ'ɔ ŋkurə. 6Ji mɔ'ɔ ɨ wô a atû àlâŋsəŋ gɔ̀'ɔ̀; ɨ tòò mə̂ aa, mbù ǹyɔrə nloŋ mə kaa ɨ lɛ wa'à nɨ̂ ŋ̀kì tswê. 7Ji mɔ'ɔ ɨ wô a tɨtɨ̀ɨ kə̀rə̀ kərə; ɨ kà mə̂ aa ŋkɔ'ɔ aa kə̀rə̀ kərə wa a lɨmtə̀ ɨ kwô. 8Ji mɔ'ɔ ɨ lɛ ŋkɨ wo nɨ̂ àdɨ̀gə nsyɛ yì sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀kɔ'ɔ tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, ŋkɨ mfa ŋgwɛ̀'ɛ̀ mɨ̀jɨ ɨ gha'à.” À swòŋ mə̂ maŋsə aa, ntɔŋnə nswoŋ mə, “Ŋù yìi mə à tswe nɨ ɨ̀tôŋnə̀ aa, tâ yu'ù.” 9Nòò yìi mə Ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɛ mbetə yi nɨ̂ ǹji'ì nɨ̀ghàà nî nǎnaa ma nû aa, 10a swoŋ mə, “Nwì à fa mɨ̀tsyɛ̀ mə tâ nɨ̀ zǐ ɨnnù jî lɔ̀'ɔ̀sə̀ nloŋ annù nɨfɔ̀ yi; la a mbo bə̀ bî mɔ'ɔ, bɨ naa a mbo bo aa nàà, tâ bo tɨ yə, kaa bo wa'à kà ǹyə, kə̀ tɨ yu'u, kaa a wa'ǎ a atu bo ka nlaa. 11“Ǹji'ì nɨ̀ghàà nî nǎnaa ma nû ɨ̀ bə aa mə: “Ǹjoo ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ jya à nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî. 12Jya jìi mə ɨ lɛ ŋwò a ndômânjì aa à nɨ bə̀ bya mə bɨ yu'u; Satan a zî m̀fi'i nɨghàà nɨ Nwî nya a ntɨɨ bo, tatâ bo tsuu bìì ɨ yweenə. 13Jya mə ɨ lɛ wɔ̀ a atu alâŋsəŋgɔ̀'ɔ̀ aa a bə bə̀ bìi mə bo kə nyu'u nɨghàà nɨ Nwî aa, bo kwɛrə nɨ nɨ̀dorə̀; kaa ajàŋ bə̂ ma bû kaa bɨ sɨ̀ nɨ mɨ̀gaŋ̀ tswê. M̀bii aa tsi'ǐ nɨ mû àtɨɨ noò. La nòò yìi mə àkwà'ànə̀ Satan a zi aa, bo wô. 14Ŋghɛɛ nɨ̂ ǹjoo jya mə ɨ lɛ wò a tɨtɨ̀ɨ kə̀rə̀ kərə aa, à nɨ bə̀ bya mə bɨ yu'u nɨghàà nɨ Nwî, la a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ yaa, ǹjoo mbi bo bɨ̀ ŋ̀kabə, nɨ̀ ɨ̀nnù yìi mə ǹjyǎ nû jyaa ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa ɨ fêm ŋghɨrə kaa mɨ̀ntà mìi mɨ koonə kaa mɨ wa'à tɨ̀ɨ̀. 15Ǹtɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ ǹjoo jya mə ɨ lɛ ŋwò a adɨgə nsyɛ yì ǹsɨgɨ̀nə̀ aa, à nɨ bə̀ bya mə bɨ kɨ nyu'u nɨghàà nɨ Nwî bɨ tswa ntugɨtə a mum mɨ̀ntɨɨ yìi ɨ laa ŋkɨ mbɔŋ aà, ǹtɨgə ŋkoonə mɨ̂ntà a njɨm àtàŋəntɨɨ̀. 16“Kaa ŋù à laa ŋwa'à nɨ̂ lâm kosə̀ m̀bu nlɔ̀gə̀ nɨ̂ àntɔ̀ɔ̀ ŋ̀kusə ghu, kaa kɨ'ɨ̀ kɨ̀ɨ̀ ŋ̀kosə nnɨŋə nɨ a nji'ì ɨ̀kùù. Ŋù a kɨɨ ŋkosə lâm, a tɛ'ɛ aa a atu atɛtə̀ tà ŋù tɨ kuu a nda a yə̂ ŋ̀kà'à wâ. 17ǹloŋ mə kaa àyoò tsu a sɨ̌ alɔ̀'ɔ̀sə̀ tswê mə a ka yǐ wa'à fɛ̀'ɛ̀ nyɛntə. Kaa ànnù yî lə̀ə̀ntə̀ yî tsu a wa'à kɨ̀ ntswe ghu yìi mə kaa bɨ ka yǐ wa'à zî. 18Maa ajàŋ, nɨ̀ ka ntsyɛsə̂ nɨ̂ ghuu ajàŋ yìi mə nɨ yu'u aà; ǹloŋ mə ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ju ɨ gha'atə̀ aa, bɨ ka bǔ kù'ùsə̀, lâ ŋù yìi à tswe nɨ ju ɨ kə'ətə̀ aa, tsi'ì jya mə à mɔ̀ɔ̀ntə mə yu tswe nɨ̀ ju aa, baa bàŋnə bǔ kwɛrə ghu mbô. 19Ǹdè bɨ̀ Yesu bo bɨ̀ bɔɔ bɨ maà bi bǐ mbâŋnə̀ bɨ zî wa adɨgə mə à lɛ ntswe ghu aa, kaa mânjì yìi mə mbə bɨ zî ghu mbɛ̀ɛ̀ kaa wa'à ghu tswê ǹloŋ mə bə̀ lɛ ntswe ntsya ŋkarɨsə yi. 20Bɨ kɛ̀'ɛ̀nə̀ ghu mbo mə, “Ǹdè ghò bo bɔɔ bɨ maà bî mbâŋnə̀ bɨ təə a bɛɛ nlɔɔ nɨ̂ ǹyə wò.” 21A bâŋnə̀ ŋ̀kwi'i a mbo bo mə, “Ǹdèghà bo bɨ̀ bɔɔ bɨ maà ba bî m̀bâŋnè, à nɨ bə̀ bìi mə bɨ yu'u nɨghàà nɨ Nwî ŋ̀kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ànnù yìi mə a swoŋ aà. 22À bə̀ mə a njwi yì mɔ'ɔ Yesu a kuu a mum àkànu'u bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɨrə bì'inə̀ daŋ ghɛ̀ɛ̀ fìi njii àtsùmənta'à.” À swòŋ mə̂ aa, bo bo kuu ntɨgə ŋghɛɛ. 23Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, a wô fɨ̀lô. Àfìsə̀ yî tɨ̀ɨ̀ yî mɔ'ɔ a kâ ǹtsya wa atsùmənta'a, ɨ̀kàŋə ŋkì ɨ tɨgə̀ ŋ̀kuu wa mûm àkànu'u nlɔɔ nɨ̂ ŋ̀kòŋsə̂, bo tɨgə̀ tsi'ǐ a ntsǔ nɨ̀wô. 24Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu ɨ ghɛɛ ntsɨgə yi nswoŋ mə, “Masa, Masa, wa bì'inə̀ ka kwokə!” Yesu a bɨɨnə̀ wenə afìsə̀ ya bo bɨ̀ ɨ̀kàŋə ŋkì jî tɨ̀ɨ̀ jìi mə ɨ lɛ sɨ zì ǹlɔɔ nɨ̂ ŋ̀kòŋsə̂ àkànu'u yâ; ɨ burə kɛntə, ɨdɨ̀gə̀ ɨ bɔrə mə tùk. 25Yesu a betə̀ waa mə, “Àbìintɨɨ̀ yuu a fə̀ aa ɛ?” Nɨ̀bɔ'ɔ lɛ ntswa waa bo kɨ̂ nyɛrə ntɨgə nswoŋə bo nɨ bo mə, “À nɨ̂ àjàŋ ŋû kə à yuà mə a ghààntə̀ nɨ̂ àfìsə̀ bo bɨ̀ ɨ̀kaŋ ŋkì ɨ yu'unə̀ nii aa ɛ?” 26Bo lô ǹtɨgə ŋghɛɛ a ala'a baGerasens yìi a lɛ ntswe a ndàŋsə Galilea. 27Àjàŋ mə bo lɛ nzì m̀fɛ'ɛ wa mûm àkànu'u aa, ŋù yì mɔ̀'ɔ yìi mə à lɛ nlò wa mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ntswe nɨ bɨ̀demon, à lɛ nzì ǹtsi'i waa; ŋù ma ghû à lɛ sɨ karə tsi'ì ǹswèrə̀ ǹswèrə̀ a nɨ̂ àndaŋə noò. Kaa wa'à nɨ a nda lɛ̂, m̀baŋnə nlɛtə nɨ aa ɨtu mɨsyɛ̀ a adɨgə yìi bɨ lɛ sɨ twiŋ bə̂ ghu aà. 28Nòò yì mə à lɛ nyə Yesu aa, ǹyə'ə tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀, ŋ̀wo ghu nsi, ntɔŋnə nswoŋ mə, “Bì'i ò tswe aa nɨ̀ àkə̀, a Yesu, Mu Nwìŋgɔ̀ŋ yî Àkɔ'ɔ̀ntsɨrə? Mə̀ bu'u tsi'ì m̀bo tâ ò tsuu ŋgɨ'ɨ a nu mə̀ lǒ dɨ̀.” 29À lɛ tɨ bə aa boŋ Yesu à swòŋ mə̂ a mbo àzwì yî bɨ ya mə tâ à fɛ'ɛ wa nu ŋù wâ. (Ǹloŋ mə àzwì yî bɨ ma yû a lɛ sɨ tswa nɨ̂ ŋû wa mà'à nɨ a nsyɛ ŋgàà jî ghà'àtə̀; bɨ tɨgə̀ m̀bɛ nii, koo nii nɨ̂ àtsaŋ bo bɨ̀ fɨ̀ka'à. Ka mə bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ aa, a tentə̀ nɨ̂ àtsaŋ ya ɨ̀zwì jya ɨ ghɨrə̀ a khə̂ ŋ̀ghɛɛ nɨ nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀.) 30Yesu a ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì m̀betə yi mə, “Ɨ̀kûm gho à nɨ wò aa ɛ?” A kwi'i mə, “Ǹnɔ̀ɔ̀.” À lɛ nswoŋ laa nloŋ mə ɨ̀zwì jî bɨ jì ghà'àtə̀ ɨ lɛ ŋkuu ghu nû. 31Ɨ̀zwì jya ɨ bu'ù m̀bo ghu mbo mə tâ tsuu lǒ swoŋ mə tâ bo fɛ'ɛ ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a mûm àtaa yi tsò ǹtso. 32Àkàrə̀ bɨ̂kwiŋyàm yî mɔ'ɔ a lɛ sɨ jɨ maa kə'ə̀ àdɨ̀gə̀; ɨ̀zwì jya ɨ tɨgə̀ m̀bu'u mbo a mbo Yesu mə tâ à ma'atə tâ bo kuu wa nu bɨ̀kwiŋyàmə̀. A beentə̀. 33Ɨ̀zwì jî bɨ jya ɨ tɨgə̀ m̀fɛ'ɛ wa nu ŋù ǹtɨgə ŋkuu wa nu bɨ̀kwiŋyàmə̀. Àkàrə̀ bɨ̂kwiŋyàm ya a tɨgə̀ m̀bɨŋkə wa mbaa, nsɨgə ŋkuu wa mûm àtsùmənta'a ŋkoŋkə. 34Nòò yìi mə bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ tsèe akàrə̀ bɨ̂kwiŋyàm bya bɨ lɛ nyə annù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa, ŋkhə̀ ŋ̀ghɛɛ nswoŋ a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a bo bɨ̀ àla'a ya tsɨ̀m. 35Bə̀ tɨgə̀ m̀fɛ'ɛ ŋghɛɛ a nyə ànnù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀. Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ aa nyə Yesu bo bɨ̀ ŋù wa mə ɨ̀zwì jî bɨ jya ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ghu nu aa, a tswê ansyɛ a mɨkòrə̂ Yesu, ŋ̀wɛ'ɛ atsə̀'ə̀, mɨ̀tsyɛ̂ mi mɨ kɨ̂ ǹtswe sɨgɨ̀nə̀; nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswâ waa. 36Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu wa noò mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ɨ̀zwì jî bɨ jya ɨ fɛ̀'ɛ̀ a nu wa aa, bɨ tɨgə̀ ŋ̀kɛ'ɛnə nɨ̂ a mbo bo a ajàŋ yìi Yesu à lɛ ŋghùrə̀ yi aa. 37Bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ nlò wa mbù'ù àla'a bɨ̀Gerasens aa, bɨ swoŋ a mbo Yesu mə tâ à ma'atə waa ŋghɛɛ yi; nloŋ mə nɨ̀bɔ'ɔ nì wè nɨ lɛ ntswa waa; maa ajàŋ a bû ŋkuu wa mûm àkànu'u mbɨɨ yi. 38Ŋù wa yìi ɨ̀zwì jî bɨ jya ɨ lɛ mà'àtə̀ yi aa, a bu'ù m̀bo mə yu yòŋə̀ Yesu. La, a tuu, nswoŋ ghu mbo mə, 39“Bɨɨ ŋgɛ̀ɛ̀ a nda wò, ǹtɨgə ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî yɛ̌yərə jìi mə Nwì à ghɨ̀rə a nu wò aà.” Ŋù wa a ŋ̀ghɛɛ yi ntɨgə nlaansə nɨ̂ ànnù yìi mə Yesu à ghɨ̀rə a nu yu aa wa njɔ̀'ɔ̀ àla'à tsɨ̀mə̀. 40Nòò yìi mə Yesu à lɛ ntoo ŋkì wa mbɨ̀ɨ̀ aa, nnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ lɛ nzì m̀boo yi, nloŋ mə à lɛ tɨ bə aa boŋ bo tɨgə̀ ǹyu'utə nii. 41Ŋù yî mɔ̀'ɔ yìi mə ɨ̀kûm yì ɨ lɛ mbə Jairus aa, yìi mə à lɛ mbə ndɨɨ a ndâŋghòtə aa, a zî a mbo Yesu. À zì mə̂ aa ŋwò ghu nsi, mbu'u mbo ghu mbo mə tâ à yoŋə yi tâ bo yu ghɛɛ a nda yu, 42nloŋ mə à lɛ ntswe nɨ̂ jwoŋ mumàŋgyɛ̂ yìi mə à lɛ mbə ɨlòò nɨghûm ǹtsò baa, a ghɔɔ̀ ŋ̀kwo ŋghɛɛ nii aà. Àjàŋ mə bo yu lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ aa, nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ lɛ sɨ yòŋə̀ ǹtɨgə ntii nɨ̂ Yesu. 43Màŋgyɛ̀ yìi mə àləə a lɛ sɨ zì ghu nu a njɨ̌m ɨ̀lòò nɨghûm ǹtsò baa, kaa ŋù yìi mə mbə a tswaa wa'à bə aa, 44a yôŋtə̀ a njɨ̌m Yesu, m̀mɔɔntə a atsəŋə atsə̀'ə̂ yi; à mɔ̀ɔ̀ntə̀ mə̂ ŋ̀ka maŋsə aa, àləə ya mə a lɛ sɨ zì ghu nu aa, a tswanə̀. 45Yesu a betə̀ mə, “Ŋù yìi mə à mɔ̀ɔ̀ntə gha aa, à aà wò aa ɛ?” Tsǒ mə kaa ŋù tsù à lɛ wa'à bii mə yu mɔɔntə yi aa, Peta a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Masa, nnɔ̀ɔ̀ bə̂ ghû ɨ gha'a si'i, ntinə nɨ̂ ghô!” 46Lâ Yesu a swoŋ mə, “Ŋù yì mɔ̀'ɔ à mɔ̀ɔ̀ntə ghâ; mə̀ yu'u mɨ̀dà'à mɨ fɛ̀'ɛ a nu mə̀.” 47M̀bə yìi mə màŋgyɛ̀ wa à lɛ nyə mə kaa mbə yu wa'à lə̀ə̀ntə̀ aa, a tɨgə mfɛ'ɛ, ntsɨ̀gɨ̀nə̀, ŋ̀wo a nsi Yesu, ntɨgə ŋghaa a nsi bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ŋ̀kɛ'ɛnə annù yìi a ghɨrə ŋghɨ̀rə̀ yu mɔɔ̀ntə̀ yi aa, bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntəə ghu aa bɨ yu'ù. A tɨgə̀ ǹswoŋə ajàŋ yìi mə yu lɛ mburə ntɨɨ wa noò mə yu mɔ̀ɔ̀ntə̀ mə atsəŋə atsə̀'ə̀ Yesu ya aà. 48Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo màŋgyɛ̀ wa mə, “Mû ghà, wa àbìintɨɨ̀ yo a ghurə ghô; tɨgə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bɔɔnə̂.” 49Àjàŋ yìi mə à lɛ mburə ka kɨ ghàà aa, ŋù a lô wa nda ndɨɨ ndâghotə wa nzì ǹswoŋ ghu mbo mə, “Wa mû ghò wa à kwò mə̂; tsuu ŋgɨ'ɨ a mbo Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù bǔ kɨ fa.” 50Yesu à yù'ù mə̂ aa ŋkwi'i mə, “Tsuu bɔ'o bə̂, bii tsi'ì bìì boŋ à ka tɨ̀ɨ̀.” 51Nòò wa mə à lɛ nzì ŋ̀ku'u wa nda aa, kaa à lɛ wa'à bii mə tâ ŋù dàŋ à bu ŋkuu ntsyatə Peta nɨ Jɔn nɨ Jɛms bo bɨ̀ ta bɨ̀ mu wa nɨ̀ ǹdè yì. 52Bə̀ bɨtsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa bɨ lɛ sɨ yə̀'ə̀ m̀bu'u nɨ̂ nû jyaa nloŋə mu màŋgyɛ̀ wâ; la Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ tsuu kɨ yə̀'ə̀; ǹloŋ mə kaa à sɨ̀ aa kwò kwô, a bwii aa bwìì.” 53Bo wyɛ̂ yi, nloŋ mə bo lɛ nzi mə mu wa à kwò mə̂ aà. 54La Yesu a tswe nɨ̀kwɛɛ nɨ mu wa, ǹswoŋ mə, “Mu, bɨ̀ɨ̀nə̂.” 55Àzwî mu wa a bû m̀bɨɨ fu, a burə̀ m̀bɨɨnə ŋgaa yî mɔ̀'ɔ̂; Yesu a swoŋ mə tâ bɨ̀ lɔɔ ayoo nɨjɨ mfa ghu tâ à jɨ. 56Taà yì bô ǹdè yì naŋsə̀ ǹyɛrə tsi'ǐ mbə̂nnù; lâ a kwàntə̀ waa mbɨ̀'ɨ̀ bo lǒ nswoŋə annù yìi mə a fɛ'ɛ a mbo ŋù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\