Lukas 9

1Yesu a twoŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nighûm ǹtsò baa mfa mɨtɨ̀ɨ̀ bo bɨ̀ àdà'à mə, bo ka mfi'i ɨzwì jî bɨ ŋkɨɨ ŋghurə nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀. 2Ǹtɨgə ntoo waa mə tâ bo ghɛɛ ŋka nswoŋə annù nloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî ŋ̀kɨɨ ŋghurə nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀. 3À kà mə̂ aa ntoo waa nswoŋ mə, “Nɨ̀ tsuu ayoò tsu lǒ lɔ̀gə̀, kə̌ ati yî tswì'ì, kə̌ abàà, kə̌ mɨjɨ, kə̌ ŋgabə, ntsuu ɨtsə̀'ə̀ ji baa lǒ lɔ̀gə̀. 4Nɨ̀ ghɛɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a nda yìi nɨ̀ kùu ghu aa, nɨ̀ tswê ghu, nywe'e noò yìi mə nɨ̀ ka lə̌ bǔ fɛ̀'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀. 5Bɛɛ nɨ̀ ghɛɛ ŋkuu a adɨgə bɨ tsuu ghuu ŋkwɛrə, nɨ̀ ghɨrə tɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu, nɨ̀ yɛ̂tə̀ àbə̀rə̀ yìi mə a tswe a mɨkòrə̂ bù aa, a ndɨ̀'ɨ mə kaa bǔ bo kaa sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ tsǔ burə̀.” 6Bo tɨgə̀ m̀ma'atə ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtsya nɨ a ɨtoo ɨtoo nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya, ŋkɨɨ ŋghurə nɨ bə̀ a ɨdɨgə tsɨ̀mə̀. 7Nòò yìi mə Herod yìi mə à lɛ mbə Mfɔ̀ a ala'a Galilea aa, à lɛ nyu'u ɨnnù ma jû aa, àtû yì a lɛ mbùùrə̀, nɨ̀bɔ'ɔ tswâ yi, nloŋ mə bə̀ bì mɔ'ɔ lɛ sɨ swoŋə nɨ mə Jɔn Ŋgàŋmurə bə̀ a Ŋkì à bù mə̂ m̀bɨɨnə nɨ nɨ̀wô. 8Bi mɔ'ɔ swoŋə̀ nɨ mə, Elijah à bù mə̂ m̀bɨɨ fu, bi mɔ'ɔ kɨɨ̀ ǹswoŋə nɨ mə ŋgàŋntoò Nwì wa yì m̀bìi mbìì yì mɔ'ɔ à bù mə̂ m̀bɨɨ fu. 9Herod a swoŋə̀ nɨ mə, “Mə̀ kɨ̀ kwyə̂ àtu Jɔn, ghuù ŋù mə mə̀ bù ǹtɨgə nyu'u nɨ̂ ànnù ǹloŋ ŋgaà yì à nɨ ghuu aa ɛ?” Ǹtɨgə nlɔɔ nɨ mə yu lɨ̀gɨ̀nə yə yi. 10Nòò yì mə ŋgǎŋtoo jya ɨ lɛ mbù m̀bɨɨ aa, bo lɛ kɛ'ɛ̀ ɨnnù jìi mə bo lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà a mbo Yesu, A swûŋtə̀ waa, ǹlɔgə waa bo bo lô ŋ̀ghɛɛ ntswe a ala'a Bethsaida. 11Nòò yìi mə bə̀ bì ghà'àtə̀ lɛ nyu'u mə bo tswe ghu aa, bɨ yoŋə̀ yi ghu. A kwɛrə̀ waa ghu ntɨgə ŋghaa a mbo bo nloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî ŋkɨ ŋghurə bə̂ bìi mə nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ lɛ ntswe a nu bo aà. 12Ɨ̀tugə ɨ lɔ̀gɨ̀nə̀ mə̂ ŋ̀ka mfii, ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa ɨ zî ghu mbo nswoŋ mə, “Mà'àtə nnɔ̀ɔ bə̂ ghû tâ bo ŋghɛɛ mə mbə bo kuu a mûm mɨ̀kurə bo bɨ̀ a mbɛ̀ɛ ɨfɔ̀ jû mə mbə bɨ yə̂ àyoo ghu njɨ kə̀ ŋkɨ nyə adɨgə yî lɛ̀ ghu, ǹloŋ mə àdɨ̀gə̀ yû mə bì'inə̀ tswe ghu aa kaa bə̀ sɨ̀ ghu ghurə̀. 13Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Bù bumbɔŋ nɨ̀ fa ayoò bo jɨ.” Bo swoŋ ghu mbo mə, “Kaa bì'ì sɨ̀ nɨ mɨ̀jɨ mî dàŋ tswê, ǹtsyatə ŋkya abaa ji ntaà nɨ m̀bwɛ̀ mi mbaà. Mbə a bə yìi mə bì'inə̀ tswe nɨ̂ ǹjɛ̀'ɛ̂ bə̀ bû bɨtsɨ̀m boŋ bì'inə̀ tswe nɨ̀ ŋ̀ghɛɛ nyuu mɨjɨ a mbo bo. 14Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa lɛ mbə mbâŋnə ntsù'ù ji ntaà. A swoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya mə, “Nɨ̀ ghɨrə tâ bo tswe a nsyɛ ɨkɨ̀rə ɨkɨ̀rə̀, tâ bə̀ tswe nɨ̂ àkɨ̀rə̀ yî fùùrə̀ mɨghum mi ntaà.” 15Bo lɛ ŋghɨ̀rə̀ tsi'ì maa ajàŋ bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m tswê a nsyɛ̂. 16A lɔgə̀ ŋ̀kya baa jya ji ntaà bo bɨ̀ m̀bwɛ̀ mya mi mbaa, ŋŋɛntə mi'ì mi a ndəŋ, ntsa'atə Nwî, ǹnɨŋ mbɔɔnə ghu, mbatə mfa a mbo bo mə bɨ fa a mbo bə̀ byâ. 17Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ njɨ nyurə, bɨ ghotə̀ àbùgə̀, ǹwùkə̂ ji ɨ luu ŋkyɛ̀ nɨghûm ǹtsò ji baà. 18A bə njwi yì mɔ̀'ɔ Yesu a kâ ǹtsa'atə Nwî tsi'ì yù. Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ tswê ghu mbɛ̀ɛ̀, a betə̀ waa mə, “Bə̀ bɨ swoŋ nɨ mə mə̀ bə aà wò aa ɛ?” 19Bo kwi'i mə, “Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̌ ŋkì.” Bi mɔ'ɔ mə, “Elijah.” Bi mɔ'ɔ swoŋə̀ nɨ mə, “Ŋ̀gàŋntoò Nwì yî m̀bìi mbìì wa yì mɔ̀'ɔ̂.” 20A betə̀ waa mə, “Lâ nɨ̀ swǒŋ yuu ŋgaa mə mə̀ laa mbə wo aa ɛ?” Peta a kwi'i mə, “Ò nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ.” 21Yesu a kwantə waa nswoŋ mə tâ bo tsuu a mbo ŋù tsǔ lǒ swoŋə. 22Ŋ̀kɨ mbu nswoŋ a mbo bo mə, “Mu Ŋù à ka yə mbuu ŋgɨ'ɨ jì ghà'àtə̀ tâ bɨ̀tà bɨ ala'a, bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì, nɨ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ Nɔ̀ŋsə̀, tâ bɨ̀ tuu yi, ǹzwitə yi, a tɨ bə nɨ̂ ǹjwi ji tarə, a bû ǹyweenə nɨ nɨ̀wô. 23A swoŋ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m mə, “M̀bə ŋù tsù à ka nlɔɔ a ŋka nyòŋə a njɨ̌m mə̀ a tuù ɨ̀bɨɨ nû yì, m̀be'e ati bàŋnə̀ bàŋnə̂ yi ŋka nyoŋə nàa tsi'ì ǹjwî tsɨ̀mə̀. 24Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a lɔ̀ɔ a nyweensə̂ ɨ̀bɨɨnû yi aa, à ka bàŋnə bwɛ; lâ ŋù ǹstsɨ̀m yìi mə a lɔ̀ɔ a mbwɛ̂ ɨ̀bɨɨnû yi nloŋ ŋkwɨtû gha aa, a ka bàŋnə yweensə. 25M̀bə a kwɛtə ŋû tsù aa nɨ̀ àkə̀ mə mbə a tswe nɨ̀ m̀bi yǔ ntsɨ̀m mbaŋnə mbwɛ ɨbɨɨnû yì kə̀ yǐ ŋyə ŋgɨ'ɨ aa ɛ? 26M̀bə ŋù tsù a ka ndɨrə atu nloŋ ŋgaa yà bo bɨ̀ nɨ̀ghaà na, bəə boŋ Mu Ŋù à ka yǐ kɨɨ dɨ̀rə atu mbɨ'ɨ ŋgaà yì a noò yìi à ka yǐ zì a mum nɨ̀gha'à ni, nɨ nɨ̀gha'a nɨ Ta bo bɨ̀ baangel bi bìi bɨ laa màŋsə̀ aà. 27A mbǔ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu, mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, bə̀ bi mɔ'ɔ bɨ təə faà bìi mə kaa bɨ ka yǐ wa'à kwo, nywe'e noò yìi mə bɨ ka yǐ yə annù nɨfɔ̀ Nwî aà.” 28Ǹjwi ɨ tsyà mə̂ ji nɨfwaa, a ajàŋ mə à lɛ nswoŋ ɨnnù ma jû aa, a lɔgə̀ Peta, nɨ Jɛms nɨ Jɔn, bo bo kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ a atu nta'a a ntsà'àtə Nwì ghu. 29Bo kà mə̂ aa ntsa'atə Nwî aa, ǹsî yì, ŋ̀kə̀rə̂ yì ɨ ŋ̀kwensə, ɨ̀tsə̀'ə̂ ji ɨ tɨgə̀ m̀fu'u njɛɛŋkə. 30Bô ghə̀ mə̂ aa kɨ yə, bə̀ bi baa bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghaa bo bo. A bə Moses bo Elijah 31bìi mə bɨ lɛ nzì a mûm nɨ̀gha'a, ŋ̀ŋweenə, ŋ̀ka ŋghaa bo bo, nloŋ ajàŋə à ka yǐ màŋsə ɨfà'â yi mà'àtə mbi yu a Yerusalem aà. 32Fɨ̀lo fɨ lɛ nnaŋsə ntswe a mi'i Peta bo bɨ̀ bə̀ bya mə bo bo lɛ ntswe aà. Bo ghə̀ mə kɨ wì'ìnə̀, ǹyə nɨgha'à ni bo bɨ̀ bə̀ bya mə bo bo təə aà. 33Àjàŋ mə bə̀ bya lɛ ŋghə̀ə mmà'àtə̀ Yesu ɨ lò aa, Peta a swoŋ mə, “Taà, a bɔŋ mə bì'inə̀ tswe faà aà. Tâ bì'ì ghurə mɨ̂ntàŋ mi ntarə̀, tâ yì fùùrə̀ ɨ̀ tswe a mbo wò, yǐ mɔ'ɔ ɨ̀ tswe a mbo Moses, tâ yǐ mɔ'ɔ ɨ̀ tɨgə ntswe a mbo Elijah.” (Kaa à lɛ ŋwa'ǎ annù yìi mə yu swoŋə aa zî.) 34Àjàŋə à lɛ mburə kɨ ghàà aa, m̀bà'à ɨ wi'ìkə̀ ǹzi ŋkusə waa. Nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswa ŋgǎŋyəgə̂nnù jyâ. 35Bo yu'ù ǹjì ɨ ghàà wa mûm m̀bà'à ǹswoŋ mə, “À nɨ Mû ghà yìi mə̀ tsɔ̀'ɔ aa à ghulà; nɨ̀ ka nyu'u annù yìi a swoŋə aà.” 36Nòò yìi mə ǹjì ya ɨ̀ lɛ ŋkɛntə aa, bo tɨgə̀ ǹyə Yesu tsi'ì yùyù. Bo lɛ ŋkutə mɨ̂ntsû myaa, kaa ŋkɨ'ɨ̀ ànnù yìi mə bo lɛ nyə aa a mbo ŋù tsù maa noò swoŋə̀. 37Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya bɨ sɨgə wa atu nta'a, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî wè ɨ zî ǹtsi'i yi. 38Ŋù yì mɔ̀'ɔ wa a tɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ a tɔŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, mə̀ bu'ù m̀bô, kwɛtə a mû ghà ghû, ǹloŋ mə à nɨ tsi'ì mu yìi mə mə̀ tswe nɨ ghu aà.” 39Àzwì yî bɨ a yi naŋsə̀ ŋ̀ko mu ghù m̀ma'a a nsyɛ, ŋghɨ̀rə̀ a wi'ìkə̀ m̀bo'o, a tsɨgə̀ yi, àjwò'ò a tɨgə̀ m̀fɛ'ɛ ghu ntsù. A naŋsə̀ ǹwukə yi kaa wa'à wàŋsə̀ m̀bii mma'atə yi. 40Mə̀ ghɨ̀rə mbu'u mbo a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jo mə tâ bɨ fi'i azwì ya, kaa bo wa'ǎ mfi'i zî.” 41Yesu a swoŋ mə, “Oò, bù bə̂ bìi mə bɨ sɨ̀ nɨ̂ àbìintɨɨ tswê, kaa ɨnnû jyaa ɨ wa'à tsinə̀ aa, mə̀ ka bǔ tswe bi'inə̀ ɨ kɨɨ kɨ tswa ntɨɨ̀ gha a nloŋ ŋgaà yùù ɨ ywe'e aa a noò àkə̀ aa ɛ? Zì nɨ mu ghò wa faà.” 42À kà mə aa zi nɨ ghu, àzwì yî bɨ ya a ŋ̀ko yi mma'a a nsyɛ ntsɨ̀gə ntɨgə ǹlɔɔ tsi'ì ǹsàtə̂. Yesu a wenə̀ àzwì yî bɨ ya, ŋghurə mu wa mfa a mbo taà yì. 43Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ nyɛrə a ajàŋə mə bɨ lɛ nyə mɨda'a mɨ Nwî aà. Àjàŋ mə bo lɛ mburə kɨ wa'a ma jû ɨ̀nnù mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, a swoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə, 44“Nɨ̀ naŋsə nyu'utə nɨghàà nû ta nɨ̀ kuu a atu bù. Bɨ ka fa Mu Ŋù a mbo bə̀.” 45Lâ kaa bo lɛ ŋwa'à yu'u tâ àtù yaa a laa ghu. Ǹloŋ mə bɨ lɛ nlɔ̀'ɔ̀sə̀ a mbo bo mə tâ bo tsuu zi; bo kɨɨ̀ m̀bɔ'ɔ nɨ a mbetə̂ yi. 46Bo lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswuŋnə, m̀betə nî̀ waa bo nɨ bo mə ŋù yìi mə à kɔ'ɔ ntsɨrə a tɨtɨ̀ɨ bo aa à nɨ wò aa ɛ? 47Yesu a zî ànnǔ yìi mə bo lɛ sɨ wa'atə nɨ a ntɨɨ bo aà, ǹlɔgə mûŋkhə ntɛ'ɛ a mbɛ̀ɛ yu, 48ǹswoŋ a mbo bo mə, “Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kwɛrə mu ghù nɨ ɨ̀kûm gha aa, à kwɛ̀rə aa ghâ. Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kwɛ̀rə gha aa, à kɨ ŋkwɛrə ŋù yìi mə à lɛ ntoo ghâ aà. Ǹloŋ mə ŋù yìi à kə̀'ə a tɨtɨ̀ɨ bù ǹsɨgə nlwì'ì aa, à bàŋnə mbə aa yu yìi à kɔ̀'ɔ ntsɨrə aà. 49Jɔn a swoŋ mə, “Taà bì'ì ghɨrə nyə ŋû yì mɔ'ɔ a fi'ì nɨ ɨ̀zwì jî bɨ a ato'o bə̀ nɨ̂ ɨ̀kǔm gho, bì'ì tsu'unə̀ yi nloŋ mə kaa à sɨ̀ ŋû àkòrə yì'inə̀ yî mɔ̀'ɔ bə aà.” 50Yesu a swoŋ mə, “Nɨ̀ tsuu nii kɨ tsu'unə bə̂, ǹloŋ mə ŋù yìi mə kaa à sɨ annǔ yi'inə̀ tuu aa, à mbìì ǹjɨ̀m yì'inə̀. 51Àjàŋ mə nòò à lɛ ŋkòòntə mə bɨ ka bǔ kwɛrə Yesu fu a aburə aa, a kwerə̀ ǹtɨɨ̀ yi, ǹtaŋtə mə yu ghɛ̀ɛ a Yerusalem. 52Ǹtoo bə̂ a mbìì yu mə tâ bɨ̀ ghɛɛ nnaŋsə nɨkurə nɨ Samari ni mɔ'ɔ a mbo yu. 53La bə̀ bya bɨ tuù ŋ̀kwɛ̀rə̂ yi, ǹloŋ mə bo lɛ nzi mə à lɛ sɨ tsyà aa bə tsyà ŋ̀ghɛɛ nɨ a Yerusalem aà. 54Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji, Jɔn bo Jɛms, yə̀ mə̂ maa ajàŋ, m̀betə yi mə, “M̀mà'àmbî, ò bììntə mə tâ bì'ì twoŋ mɔ'ɔ tâ ɨ̀ lo a aburə nsɨgə ntɔɔ waa aa ɛ?” 55Yesu a bəŋkə yi ŋwenə waa. 56Bo tɨgə̀ ǹlo ŋghɛ̀ɛ̀ a nɨkurə ni dàŋ. 57Àjàŋ mə bo lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ a mânjì aa, ŋù yî mɔ̀'ɔ a swoŋ mə, “Mə̀ ka kɨ yòŋə̀ nɨ̂ gho a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀dɨ̀gə tsɨ̀m jìi o ghɛ̀ɛ̀ ghu aà.” 58Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ɨ̀tsò ɨ tswe nɨ̀ mɨ̀mborə̀ myaa, bɨ̀sɨŋ bɨ kɨ̂ ǹtswe nɨ̂ ǹdâ jyaa, la kaa Mu Ŋù à sɨ̀ nɨ àdɨ̀gə̀ yìi mə mbə a nɔ̂ŋsə̀ àtû yi ghu mmɨɨntə aa tswê. 59A mbo ŋù yì mɔ'ɔ a swoŋ mə, “Zǐ ŋka nyòŋə̀ naa aà.” A bâŋnə̀ ŋ̀kwi'i mə, “M̀mà'àmbî, lə̀ə tâ mə̀ bɨɨ ŋghɛɛ mfoo ntwiŋə taà ya'a.” 60A swoŋ ghu mbo mə, “Mà'àtə̀ tâ bɨ̀ku ka ntwiŋ bɨku bɨ bə̂ byaa. Lâ a mbo wò, ghɛ̀ɛ ŋka nswoŋ ntoò ànnù nɨfɔ̀ Nwî.” 61Yì mɔ̀'ɔ a swoŋ mə, “Wa mə̀ ka kɨ yòŋə̀ noo Mmà'àmbî. La mà'àtə tâ mə̀ foo ŋghɛ̀ɛ̀ m̀fa fɨlo fɨ bə̂ a ndùgə ya'a.” 62Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ŋù yìi mə à tswa aso afà'à m̀bu mbəŋkə yi ŋka nlii njɨ̀mə̀ aa, kaa à sɨ̀ ku'ùnə̀ a ŋkuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\