Mark 1

1Ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ǹloŋə Yesu Krito Mu Nwìŋgɔ̀ŋ ɨ̀ lɔ̀gɨ̀nə aa faà. 2Ǹtoo mà yû ɨ̀ lɔ̀gɨ̀nə aa tsi'ì a ajàŋ yìi mə Ǹgàŋntoò Nwî, Yesaiah à lɛ ŋŋwà'ànə̀ aà; “Nwì à swǒŋ mə: ‘Yə̂ nɨ̀, mə̀ ka too ŋgàŋntoò ghà a mbìi wò mə à ka naŋsə mânjì ghò’. 3Ǹjì ŋû yìi mə a tɔŋnə à nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ǹswoŋə nɨ mə: Nɨ̀ naŋsə mânjì M̀mà'àmbî ǹnaŋsə ɨyàâ ji tâ ɨ̀ tsinə.” 4Ma mùu ajàŋ Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̌ ŋkì a lɛ ntɨgə nzi a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ǹswoŋə nɨ̂ ànnu Anwî ghu, ǹswoŋə nɨ a mbo bə̀ mə bɨ̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa mma'atə ɨbɨ̂ waa, ŋkwɛrə ŋkì tâ Nwì à li'inə ɨfansə ɨnnù jyaa. 5Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ mfɛ̀'ɛ̀ nɨ a njɔ̀'ɔ ala'a Yerusalem bo bɨ̌ a mbù'u Yudea ntsɨ̀m ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbɛ̀ɛ̀ Jɔn, m̀bii ɨfansə ɨnnù jyaa ghu mbo, a tɨgə̀ m̀murə nɨ̂ waa a ŋkǐ Jordan. 6Jɔn à lɛ sɨ wɛ'ɛ ɨtsə'ə jìi mə bɨ lɛ nnaŋsə nɨ ɨ̀nòŋ naà yìi mə bɨ twoŋə nɨ kamɛl aà; ŋ̀kɨɨ ŋwɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀kǒ ŋgùù, a atii yu, ŋ̀kurə nɨ̂ ŋ̀gwèènə̀ ŋ̀kɨɨ njɨ nɨ nwu yì ǹtà'à. 7À lɛ sɨ swoŋə nɨ mbo bə̀ mə: “Ŋù yì mɔ'ɔ a yòŋə a njɨ̌m mə̀ yìi mə à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə̀ ghâ, m̀bə a ajàŋ yìi mə, tsi'ì mə̀, kaa mə̀ sɨ̀ kù'ùnə̀ a ntuŋnə mfɛ̀ɛ ŋ̀kɨ̀rə ɨbaa mɨkòrə̀ ji. 8Mə murə ghuu aa tsi'ǐ a ŋkì, lâ yu à kà yi kɨ murə ghuu nɨ̂ Àzwì yî Làà” 9À lɛ mbə tsi'ì maà noò Yesu a fɛ'ɛ̀ a Nazareth a mbù'u Galilea ǹzi, Jɔn a murə̀ yi a ŋkǐ Jordan. 10Yesu à fɛ̀'ɛ̀ mə̂ wa a ŋkì ŋ̀ghə̀ə kɨ təə a nta'a, ǹyə aburə a ŋa'anə̀, Àzwì Nwî a sɨgə ntəə ghu atu, mbə tsǒ bugɨrəmɨ̀kuù. 11A sɨ̀gə̀ mə̂ ǹtəə ghu tu aa, ǹjì ɨ lô a aburə ŋghaa nswoŋ mə: “Ò nɨ Mû ghà yî m̀bâŋnə̀ yìi mə mə̀ ŋkɔ̀ŋə aà, mə naŋsə ndorɨtə nloŋə ghô.” 12Àzwì Nwî ya a burə̀ ǹlɔgə yi ŋghɛɛ nɨ ghu a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀. 13À lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ntswe wa a anta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ a tɨ̂tɨɨ nàà mɨtsə'ə njwi mɨ̀ghum mi nɨkwà, Satan kwa'ànə̀ yi. A nɨ̂ ǹjwi mà jû baangel bɨ lɛ nzì m̀fa'a ghu mbô. 14Nòò wâ mə bɨ lɛ ntswa Jɔn nnɨŋə a andâtsaŋə aa, Yesu lɛ nzì a Galilea ǹswoŋə nɨ̂ ǹtoò yì ǹsɨgɨ̀nə̀ Nwì ghu. 15À lɛ sɨ swoŋə nɨ mə: “Nòò à kù'ù mə̂; ànnù nɨfɔ̀ Nwî a tɨgə a abô. Nɨ̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ muu, m̀ma'atə ɨbɨ̂ ghuu, mbii ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yâ.” 16Yesu à kà mə̂ aa ntsya a aghəŋə ŋkì mɨyaa Galilea, ǹyə ŋgǎŋnkômbwɛ̀ ji baa, Simon bo mumaà yi Andrew, bo lə̂ nɨ̂ mbwɛ̀ nɨ̂ àmbunjya. 17Yesu a swoŋə a mbo bo mə, “Nɨ̀ zi ŋka nyoŋə nàâ, mə̀ ka ghɨ̀rə tâ nɨ̀ tɨgə mbə ŋgǎŋko bə̀.” 18Bo kɨ̂ ŋ̀ghɛnsə mmà'àtə mbunjyâ jyaa jya ǹyoŋə yi. 19Bo bo kà mə̂ aa ŋghɛntə, a yə̂ Jɛms mu Zebedee bo mumaà yì Jɔn bo tswê a mûm àkànu'ù yaa, ŋ̀kɛɛ nɨ̂ m̀bunjyâ jyaa. 20À yə̀ mə̂ waa, m̀burə ntwoŋə waa, bo ma'àtə̀ taà wàà Zebedee wa mûm àkànu'u bo bɨ̀ ŋ̀gàŋəfà'â ji ǹtɨgə nyoŋə nɨ̂ Yɛɛsò. 21Bo lô ŋ̀ghɛɛ ŋkuu a ala'a Kapernaum. À bə̀ mə njwîŋgɔ̀ŋ Yesu a ghɛɛ̀ ŋ̀kuu a ndâŋghòtə nlɔgɨnə ŋka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî ghu. 22Bə̀ yɛrə̀ ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ ànnù Nwì aa, ǹloŋ mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ waa aa tsǒ ŋù yìi à tswe nɨ̂ àdà'à, kaa wa'à aa tsi'ì tsǒ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ dɨ'ɨ̀. 23Tsi'ì maà noò, ŋù yî mɔ̀'ɔ yìi mə a lɛ ntswe wa ndâŋghòtə ntswe nɨ̂ àzwì yî bɨ aa, a tɔŋnə̀ tsi'ì nɨ̀ tɨ̀ɨ̀ m̀betə mə: 24“Ò tswe aa nɨ̀ àkə̀ bi'inə̀ a Yesu mu Nazareth ? Ò zì aa a ntâ ŋ̀gɨ'ɨ a nu bì'ì aa ɛ? Wa mə̀ zi ŋù yìi mə ò nɨ ghu aà. Ò bə aa Yu wa yìi mə à Laa màŋsə̀, ǹlo a mbo Nwì aà.” 25La Yesu a wenə̀ yi nswoŋ mə: “kutə ntsû gho wâ, m̀fɛɛ ghu nû.” 26Àzwì yî bɨ ya a tsɨgə̀ ŋû wa, ǹyə'ə tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ m̀fɛ'ɛ ghu nû. 27Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe wa nda aa bɨ yɛrə̀ ǹtɨgə mbetə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə: “Ma yuù ànnù a lo aà fə̀ aa ɛ? Àa ànnù yî fii yi mɔ'ɔ mə a lɔ̀ɔ ndɨ̀'ɨ̀ aa ɛ? A wenə nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ nɨ̂ àdà'à ŋ̀ghɨrə ɨ yu'unə nii!” 28Ǹlɔgɨnə maà noò ŋ̀gàn Yesu ɨ burə̀ sɛɛnə a ɨdɨgə tsɨm a mbù'ù àla'a Galilea. 29Yesu bo bɨ̀ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji, Jɛms nɨ Jɔn lɛ mburə nlo nghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a nda bɨ̀ Simon bo Andrew. 30Nɔ̂ŋsə Simon à lɛ nnɔ̀ŋ a ɨkuu ŋghɔɔ nɨ fibà. Yesu à kùù mə̂ bɨ burə̀ ǹswoŋ ghu mbô. 31A ghɛɛ̀ ghu mbɛ̀ɛ̀, ǹtswa abô yi, ŋ̀ŋɛɛ yi, m̀bɨɨnsə. Fibà wa a burə̀ m̀ma'atə yi, a bɨɨ̀nə̀ ǹlɔɔ mɨjɨ m̀fa a mbo bo. 32À bə̀ mə a ŋkwɛ̂fɔ̀, a nɨ nòò ǹtso nòò, bɨ lɔgə̀ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ a bɔ̀'ɔ nɨ bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ bɨ̀demon aa bɨtsɨ̀m ǹzi nɨ bo a mbo Yesu. 33Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ma mùu njɔ̀'ɔ̀ àla'a bɨ lɛ mburə mfɛ'ɛ nzì ghotə wa ntsǔ ndâ. 34Yesu à lɛ mburə ghurə waa bìi mə bɨ lɛ sɨ ghɔ̀ɔ̀ aa tsi'ì bì ghà'àtə̀; bo lɛ ntswe nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ tsi'ì ɨbəŋ ɨbəŋə̀. À lɛ ŋkɨ mfurə bɨ̂demon bî ghà'àtə nu bə̀, kaa wa'à lò mbii nɨ mə tâ demon wa yì tsu à ghaa, ǹloŋ mə bɨ lɛ zi ŋû yìi mə Yesu nɨ ghu aà; kaa Yesu yumboŋ kaa a wa'a bàŋnə̀ ǹlɔɔ mə tâ bo ghɨrə tâ bə̂ zi. 35Yesu à lɛ nlɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ m̀fɛ'ɛ tsi'ì tɨ̀tugə tɨ̀tugə, nòò a burə̀ nsa'atə mbɔŋ tâ àbɛ̀ɛ̀ fu'u, a ghɛɛ̀ a dɨgə yìi mə kaa bə̀ lɛ wa'à ghu tswê aa a ntsà'àtə Nwì ghu. 36Lâ Simon bo bɨ̀ ŋ̀ŋàŋakòrə̂ ji lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ka nlɔɔ yi nyoŋə. 37Bo yə̀ mə̂ yi, ǹswoŋ mə: “Bə̀ bɨtsɨ̀m bɨ lɔ̀ɔ̀ nòô!” 38A swoŋə a mbo bo mə: “Nɨ̀ zi tâ bì'inə̀ fɛ'ɛ faà ŋ̀ghɛɛ ɨla'a jì mɔ'ɔ jìi mə ɨ tswe ŋkòòntə̀ fàa a mbɛ̀ɛ̀ àla'a yua aà, ta mə̀ kɨ nswoŋə annù Nwì ghu, ǹloŋ mə a nɨ annu yìi mə ma lɛ nzì a ghɨ̀rə aa.” 39A fɛ'ɛ̀ ǹtɨgə ŋkuu nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ tsɨ̀m jìi mə ɨ lɛ ntswe a Galilea aa, ǹswoŋə nɨ̂ ànnu Nwì a ndâŋghotə ŋ̀kɨɨ mfurə nɨ bɨ̀demom a nu bə̀. 40Ŋù àkɨ̀kwen yî mɔ̀'ɔ à lɛ nzì a mbɛ̀ɛ Yesu ǹswɛtə mɨku'utə̂ mi ghu nsi, m̀bu'u mbo ghu mbo mə tâ à kwɛtə yi; ǹswoŋ mə: “Ò bə kɔ̌ŋ boŋ ò ghɨ̀rə nû yà ɨ laà.” 41Yesu à lɛ ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ yì ǹnâsə abô yi, m̀mɔɔntə yi ghu nswoŋ mə: “Mə̀ kɔ̀ŋə̂; tâ nû yò ya laa!” 42Àkɨ̀kwɛn ya a lɛ ŋkɨ mburə ŋghɛnsə nsɨgə ghu nû, nû yì ya ɨ kɨ̂ ǹtɨgə nlaa. 43Yesu a tɨgə̀ nnaŋsə ŋghaa ghu mbo tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ ǹswoŋ mə tâ à lo ŋghɛ̀ɛ̀ yi 44ŋkɨ nswoŋ mə: “Yə̂, ò ghɛɛ, ò tsuu annù tsu a mbo ŋù lǒ swoŋə, lâ m̀bàŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ ndɨ̀'ɨ ɨbɨɨ nû gho a mbô ŋ̀gàŋmà'anwì, ŋ̀kɨ mfa ayoo mma'anwì yìi mə Moses à lɛ lə̀ə̀ aa, tǎ dɨ̀'ɨ a mbo bə̀ mə nû yò ɨ̀ làà mə̂.” 45Lâ ŋù wa a bâŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ ŋ̀ka lɛnsə nɨ̂ àjàŋ yìi mə Yesu à lɛ ŋghùrə̀ yi aa a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀, a tɨgə̀ ŋghɨrə a tsyânə̀ a mbo Yesu mə tâ à bu ŋka ŋkuu ala'a yì tsu nɨ̂ nsî. Ma mùu àjàŋ, Yesu a tɨgə̀ ǹtswe tsi'ì a ɨdɨgə jìi mə bə̀ lɛ wa'à ghu tswe aà, bə̀ tɨgə̀ ǹlo nɨ ɨdɨgə ɨdɨgə nzi ghu mbɛ̀ɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\