Mark 10

1Yesu à lɛ mbù ǹlo maa adɨgə ŋghɛɛ a mbù'u Judea, ǹtoo ŋghɛɛ a njii ŋ̀kǐ Jordan. À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtswe ghu, àkùrə̀ bə̂ a bû m̀boontə ghu mbɛ̀ɛ̀. À bû ŋ̀ka ndɨ'ɨ waa nɨ̂ ànnù Nwi tsi'ǐ ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ ghɨ̀rə a ŋgaa ŋgaa aà. 2BaFarɨsai bɨ lɛ nzì ǹtsitə yi, ǹlɔɔ mə bɨ kwà'ànə̀ yi, m̀betə yi mə, “Nɔ̀ŋsə̀ à bìi mə tâ ŋù à fi'i ŋgwɛ yì a nda yu ɛ?” 3A betə̀ waa mə, “Moses à lɛ nswoŋ a mbo bù mə akə nloŋ ma yu ànnù?” 4Bo swoŋ mə, “Moses à lɛ nlə̀ə mə mbə ŋù a tswe nɨ̂ mfì'i ŋ̀gwɛ̂ yì a nda yu, a ŋwa'ànə̀ àŋwà'ànə nsà'a nɨ̀yɔ'ɔ m̀bɔŋ furə yi.” 5Lâ Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Moses à lɛ ŋŋwà'ànə nɔ̂ŋsə̀ mà ghu a mbo bù aa nloŋ mə mɨ̀ntɨɨ̀ muu lɛ ntɨ̀ɨ̀ aà. 6Lâ ǹlɔgɨnə a noò yìi mə Nwì à lɛ nnaŋsə mbi yù aa, àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, ‘Nwì à lɛ nnaŋsə waa aa, ŋùmbâŋnə̀ nɨ màŋgyɛ̀.’ 7‘Tsǒ mə a bə laà, ŋùmbâŋnə̀ à ka kɨ mà'àtə̀ taà yì bô ǹdè yì, ɨ zî bòònsə̀ bô ŋ̀gwɛ̂ yì, tâ bo bì baa tɨgə mbə njyǎ nu yì m̀fùùrə̀ aa ɛ.’ 8Maa ajàŋ kaa tâ bo wa'à bə̂ bî baa bù m̀bə, ntɨgə mbə njyǎnu yì m̀fùùrə̀.’ 9Ma mùu ajàŋ àyoo yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à bòònsə̀ mə̂ aa, tâ ŋù tsù à tsuu lǒ yàtə̀.” 10Yesu à bù mə̂ ǹlo ŋkuu ŋghɛɛ a nda, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ bû m̀betə ɨnnù ghu mbo nloŋ annù ma yû. 11A kwi'i a mbo bo mə, “M̀bə ŋùmbâŋnə a fi'i ŋgwɛ̂ yì a nda yu mbu nyɔ'ɔ yî dàŋ boŋ à ghɨ̀rə aa annǔ mâghàbə̀; m̀fansə annù a mbô ŋ̀gwɛ̂ yì. 12Kə̀ bɛɛ mə mâŋgyɛ̀ a tuu ndoò yì, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyɔ'ɔ yî dàŋ boŋ à ghɨr̀ə aa annǔ mâghàbə̀.” 13Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ nzì nɨ bôŋkhə ghu mbo mə tâ à nɔŋsə mbô mi a atu bo, lâ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ wenə̀ waa. 14Bɨ kà mə̂ aa ŋwenə waa aa, Yesu a yə, ǹtɔ̀ŋə̂ yi ɨ lwî, a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ma'atə bɔɔ bya tâ bɨ̀ zi a mbo mə̀, ǹtsuu waa kɨ kɨ̀ŋə̀ bə̂; ǹloŋ mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî a tswe aa a mbo bə̀ tsǒ bo. 15Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, ŋù yìi mə à sɨ annǔ nɨfɔ̌ Nwî tsi'ì tsǒ mûŋkhə kwɛrə aa, kaa à ka yǐ wa'à ghu kuù.” 16À swòŋ mə laà aa, ŋŋɛɛ bɔɔ bya ŋkwe'e, nnɔŋsə mbô mi a atu bo, ǹnɨŋ mbɔ̀ɔnə a nu bo. 17Yesu à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghəə kɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨghaa, ŋùmbâŋnə̀ yî mɔ̀'ɔ a khə̂ ǹzi nswɛ̀ɛ̀tə̀ mɨku'utə̂ mi ghu nsi, m̀betə yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̂nnù yî ǹsɨgɨ̀nə̀, m̀bə mə̀ ghɨrə̀ aa mə akə m̀bɔŋ jɨ ɨlòŋ yìi mə ɨ tswe nɨ̂koŋə aa ɛ?” 18Yesu a betə̀ ghu mbo mə, “Ò twòŋə gha nɨ ŋù yî ǹsɨgɨ̀nə̀ aa a ya aa ɛ? Kaa ŋù yì ǹsɨgɨ̀nə̀ à sɨ ghu tswê, ǹtsyatə Nwî yuyu. 19Ò zî ǹdɨ'ɨ Nwî: ‘Tsuu ŋû zwitə. Tsùu annǔ mâghàbə̀ ghɨ̀rə. Tsùu yə̀rə̀. Tsùu abǎŋnə annù tswɛɛ. Tsùu ŋkòbə̀ a nu ŋù jɨtə. Ka nyu'unə taà ghò bo ǹdè ghò.’ ” 20Ŋù wa a swoŋ a mbo Yesu mə, “Ǹdɨ'ɨ̂nnù, mə lə̀ə mə ndɨ'ɨ mà jû tsi'ì tsɨ̀mə̀, ǹlɔgɨnə aa a mûŋkhə̂ aà. 21Yesu a liì yi, ŋ̀kɔŋə yi, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Àyoo yì fùùrə̀ a boŋə a mbo wò: Ghɛ̀ɛ mfèe, njoò tsɨ̀m jìi mə ò tswe nɨ juu aa, nlɔgə ŋkabə yìi mə ò fèè ghu aa, nyàtə̀ a mbô ŋ̀gàŋâfumə, boŋ ò ka bàŋnə tswe nɨ̂ àfù'ù a aburə. ò ghɛɛ ŋghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ, ò bû m̀bɨɨ nzì ŋ̀ka nyoŋə nàâ.” 22A yu'ù ànnù ma yû, nû yì ɨ bɔrə, a lô ǹtɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ àjəŋnə̀, ǹloŋ mə a lɛ mburə mbə ŋgàŋkabə yî ŋwè aà. 23Yesu a karɨkə̀ yi nlii ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji nswoŋ mə, “A burə ǹtsyànə̀ si'i a mbo ŋ̀gàŋkabə a ŋkuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî.” 24Ànnù ma yû a lɛ mburə ŋgha'a ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu. La a bû ŋ̀ku'usə nswoŋ a mbo bo mə, “Bɔɔ̀ bâ, a burə ntsyànə̀ si'i si'i a ŋkuu a mûm ànnu nɨfɔ Nwî. 25A fwaatə a mbo kamɛl a ntsurə a nɨli'i nɨ sa'a ntsyatə a mbo ŋ̀gàŋkabə a kuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî.” 26Bo yù'ù mə̂ nuà nɨ̀ghàà nɨ burə̀ ǹtsya waa tsi'ǐ a mbə̂nnù bo tɨgə̀ m̀betə bo nɨ bo mə, “Ŋù yìi mbə a yweenə aa a tɨgə mbə aa wò aa ɛ?” 27Yesu aliì waa nswoŋ mə, “Ànnù a tsya aa bə ŋùmɨ̀sɔ̀ŋə̀, kaa a sɨ Nwî tsya, ǹloŋ mə mbə Nwì à tse ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀mə̀.” 28Peta a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswoŋ ghu mbo mə, “Tɨgə ò yə mə bì'ì mmà'àtə̌ njoò tsɨ̀m ta kɨ yòŋə̀ nòô?” 29Yesu a swoŋ mə, “Mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à mà'àtə nda yi, kə̌ bɔɔ bɨ maà bi bi mbâŋnə̀ kə̀ bî bâŋgyɛ̀, kə̌ ndè yì, kə̀ taà yì, kə̌ bɔɔ̀ bi, kə̌ ɨbwensyɛ ji nloŋ ŋgaa yà kə̀ ǹloŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ aa, 30à ka yi kwɛrə, tsɨ̂tsoŋ fàa atu nsyɛ, nda bo bɨ̀ bɔɔ bɨ maà bǐ bi mbâŋnə̀ bo bɨ̀ bì bâŋgyɛ̀, nɨ bɨ̀ndè, nɨ bɔɔ, nɨ̂ ɨ̀bwěnsyɛ, ŋgaa ŋkhɨ̀, tâ bə̀ kɨɨ ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̂ yi. Lâ bɛɛ a yi tɨ bə a noò ǹjɨm, a jɨ̂ ɨ̀lòŋ yìi mə ɨ lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aà.” 31Lâ bə bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ nɨ bɨ̀tsyà bɨ mbìì tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa ka yi tɨgə bə bɨ̀tsɨrə bɨ njɨ̀mə̀, tâ bɨ̀tsɨrə bɨ njɨ̀m tâ bɨ̀ yi mbàŋnə̀ ǹtɨgə bɨ̂tsyà bɨ mbìì.” 32Yesu à lɛ nswoŋ ma juù ɨ̀nnù aa a noò yìi mə bo lɛ ntswe a mânjì, ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ a Yerusalem aà. À lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ a mbìì ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ yoŋə̀ nɨ a njɨ̀m, ànnù a burə̀ ǹtsya waa tsi'ì tsyà; nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswâ bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nɨ̂ waa laà. Yesu a lɔgə̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa bo bo ghɛ̂ntə a mbìì, a bû ŋ̀ka ŋkwatə nswoŋ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka fɛ̀'ɛ̀ a nu yu aà. 33A swoŋ a mbo bo mə, “Yə̂ nɨ̀, tsǒ mə bì'inə̌ kɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yɛrəsalem aa, bì'inə̂ ka kɔ'ɔ ghɛɛ ghu, tâ bɨ̀ tswa Mu Ŋù m̀fa a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ a mbô ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ tâ bo tsɔ'ɔtə ɨsa'à yi ntsərə mə tâ bɨ̀ zwitə yi. Bɛɛ bo tsərə laà boŋ bo ka tɨgə lɔ̀gə̀ yi fa a mbo bɨtɨ̀ zi Nwî, 34tâ bo ka ŋwyɛ nii, ntutə mɨ̀twɛ ghu nu, ŋ̀ghɔɔ yi, mbɔŋ nzwitə yi. Bɛɛ mə̂ ǹjwi ɨ tsya ji tarə, a bû mbɨɨnə nɨwô. 35Jɛms bo Jɔn, bɔɔ bɨ Zebedee, bo lɛ nzì ǹtsi'i Yesu ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̂nnù, bì'i lɔ̀ɔ mə ta ò ghɨrə annù yî mɔ'ɔ a mbo bì'ì.” 36A betə a mbo bo mə, “Nɨ lɔ̀ɔ mə ta mə̀ ghɨrə aa annǔ kə a mbo bù aa ɛ?” 37Bo swoŋ ghu mbo mə, “Bì'i lɔ̀ɔ mə ta ò bii mə, nòò yìi mə ò ka yǐ kuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ wò aa, ta bi'i bi baa tswe, yì mɔ̀'ɔ a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ wò nî mà'à, yì mɔ̀'ɔ, a mbɛ̀ɛ̀ abô ŋ̀kwàbə̀.” 38Lâ Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Kaa nɨ̀ sɨ̌ annù yìi mə nɨ betə aa zî. M̀bə nɨ̀ nô ǹdɔŋ yìi mə mə̀ tswe nɨ̀ ǹno aa, kə̀ m̀bə nɨ̀ bii mə bɨ̀ m̀murə ghuu a mûm ŋ̀kì a ajàŋ yìi mə bɨ tswe nɨ̀ m̀murə mə̀ ghu aa ɛ?” 39Bo bii mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə.” Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, nɨ̀ ka no ndɔŋ yìi mə mə̀ tswe nɨ̀ nno aà, tâ bɨ̀ kɨ mmurə ghuu a mûm ŋ̀kì a ajàŋ yìi mə bɨ tswe nɨ̀ m̀mùrə mə̀ ghu aà. 40La kaa a sɨ adɨgə ya bə̂ a ntsɔ'ɔ bə̀ bìi mə bɨ ka yǐ tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ mə̀ nî mà'à kə̀ nî ŋ̀kwàbə̀ aà, a nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ ma jû aa a ka yǐ tswe bə̂ bìi mə bɨ naŋsə ɨləŋ ghu a mbo bo aà.” 41Àbùgə ngǎŋyəgə̂nnù jya nɨ̀ghum bô yù'ù mə annu ma ya, ǹlwisə ntɔŋ a nu Jɛms bo Jɔn. 42Yesu a twoŋə̀ waa bɨtsɨ̀m, bo zi a mbɛɛ yu, a swoŋ mə, “Nɨ̀ zi mə bə̀ bìi mə bɨ sa'a bɨ̀tɨ̀zî Nwî aa, bɨ nɔŋ aa atu bo, m̀bu'utə nɨ̂ waa; bə̀ bî wè byaa bɨ tswê nɨ̂ àdà'à a atu bo. 43Kaa m̀bə wa'ǎ maa ajàŋ a tɨtɨ̀ɨ bù bə̂; ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ mbə ŋù yî ŋ̀wè a tɨtɨ̀ɨ bù aa, tâ à bə ŋgàŋàfà'â ghùù, 44tâ ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ mbə ǹtsyàmbìì aa, tâ à bə abù'û yuu bɨtsɨ̀mə̀. 45Ǹloŋ mə, tsi'ì Mu Ŋù, kaa à lɛ ŋwa'à zì aa mə tâ bɨ̀ ka mfa'a ghu mbô. À lɛ nzì aa a mfà'a a mbo bə̀, ɨ kɨɨ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yì a ntsu'u atu bə̂ bî ghà'àtə̀ ghu.” 46Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bo lɛ zì ǹywe'e a Yeriko, bô lò mə̂ ghu ŋka mfɛ'ɛ bo bɨ àkùrə̀ bə̂ bî ghà'àtə̀, ǹyə Batimeo, m̀fə̀'ə̀nə̀ mu Timeo, a tswê a mbɛ̀ɛ̀ mânjì, ǹlɔɔ nɨ̂ ǹjoò. 47À yù'ù mə̂ mə à nɨ Yesu mu Nazareth, ǹlɔgɨnə ŋka ntɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Yesu, Mu David, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ gha!” 48À kà mə̂ aa ŋghaa laà, bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ ka ŋghaantə nswoŋə ghu mbo mə tâ à kutə ntsù yi; la a bâŋnə̀ ŋ̀ku'usə ŋghɛ̀ɛ̀ bə nɨ̀ mbìì ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Mu David, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà!” 49Yesu a təə, ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ twoŋə yi tâ à zi.” Bɨ twoŋə̀ m̀fə̀'ə̀nə̀ wa ǹswoŋ ghu mbo mə, “Gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mô m̀bɨ̀ɨ̀nə̂, wâ a twoŋə nòô!” 50A burə̀ m̀furə atsə̀'ə̀ yìi mə à lɛ ŋwabətə a nu yu aa, mma'a, ǹlɨ mbɨɨnə ŋghɛɛ a mbɛ̀ɛ Yesu. 51Yesu a betə ghu mbo mə, “O lɔ̀ɔ mə tâ mə̀ ghɨrə aa akə̀ a mbo wò?” M̀fə̀'ə̀nə̀ wa a swoŋ mə, “Taà, ghɨ̀rə ta mə̀ bu ŋka nyə ɨdɨgə!” 52Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Tɨgə nlǒ ŋka ŋghɛ̀ɛ̀ nòô m̀bà, wa àbìintɨɨ̀ yo a ghɨ̀rə̀ mə̂ ò tɨɨ̀.” À swòŋ mə̂ laà, mi'i mɨ m̀fə̀'ə̀nə̀ wa mɨ kɨ̂ ŋ̀ghɛnsə nlaa, ǹtɨgə nyə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀, a tɨgə̀ ǹlo ŋka ŋyoŋə nɨ̂ Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\