Mark 11

1Bô ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka ŋkuu a Yɛrusalem, ŋ̀ghɛɛ nywe'e a Bethphage bo a Bethany, a mbɨ̀ɨ̀ ǹta'a Olive, Yesu a toò ŋ̀gǎŋyənə̂nnù ji ji baa 2ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ ŋkuu a mûm mû àla'a yì, a mbìi bù. Nɨ̀ bə ghɛ̀ɛ kɨ kuu ghu boŋ nɨ̀ ka yə mu nàà jàkâsì yìi mə kaa ŋù à lɛɛ̀ m̀burɨtə̀ ghu tɨ kɔ'ɔ aa, tâ bɨ̀ tɨŋnə. Nɨ̀ yə, nɨ̀ fɛɛ̀ ǹzi mfa nɨ mə̀. 3Bɛɛ nɨ̀ tɨ fɛ̀ɛ̀ ŋù a betə ghuu mə nɨ fɛ̀ɛ̀ aa a ya lɛ, nɨ̀ swoŋ ghu mbo mə, “A lɔ̀ɔ Mmà'àmbî. Wâ à ka wàŋsə bènsə̀ fu.” 4Bô ghɛ̀ɛ̀ mə̂ nyə jâkâsì wa bɨ̂ tɨ̂ŋnə̀ a ntsǔnda a mbɛ̀ɛ̀ mânjì, bo tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ ŋ̀ka mfɛɛ. 5Bo kà mə̂ aa mfɛɛ aa, bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntəə maa adɨgə aa, bɨ betə̀ waa mə. “Nɨ ghɨ̀rə̀ aa àkə̀? Nɨ fɛ̀ɛ mu jàkâsì wa aa a ya?” 6Bɨ bètə̀ mə̂ laà, bo kɨ̂ ŋ̀kwi'i tsi'ì wa ajàŋ yìi mə Yesu à ghɨ̀rə nswoŋ mə tâ bo kwi'i aà. Bə̀ bya bɨ tɨgə̀ m̀ma'atə waa bo ghɛɛ̀ nɨ nàà yâ. 7Bo zî nɨ jàkâsì wa a mbo Yesu, ǹlɔgə ɨ̀tsə̀'ə̌ jyaa nnɔŋsə wa njɨ̌m nàà, Yesu a tɨgə̀ ŋkɔ'ɔ ntswe ghu. 8Bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɔgə̀ ɨ̀tsə̀'ə̂ jyaa nsaŋtə a mânjì, bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ ghɛɛ̀ ǹlɔɔ ɨjaŋ a mûm mɨ̀nsòò ŋ̀kɨ nzi nɔ̀ŋsə̀ wa mânjì. 9Yesu à kà mə̂ aa ŋghɛɛ, bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ ghɛ̀ɛ a mbìì aa, bo bɨ̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ yòŋə̀ ghu njɨ̀m aa, bɨ tɨgə̀ ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Hosiana! Bì'inə̀ gha'asə yu wa yìi mə a zì a nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbi aà.” 10Bì'inə̀ gha'asə annù nɨfɔ̀ taà yì'inə̀ David yìi a zì aà. Hosiana a mbo Nwî Àkɔ'ɔ̀ntsɨrə. 11Yesu à kùù mə̂ a Yerusalem, ŋ̀kuu ŋghɛɛ a ndâmà'a Nwì, ǹlii nyə ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ lɛ ntswe ghu aà. Tsǒ mə à lɛ tɨ bə aa boŋ nòò à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ aa, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa bo tɨgə̀ ǹlo m̀bu mbɨ̀ɨ̀ fu a Bethany. 12Àbɛ̀ɛ̀ a lò mə̂ m̀fu'u bo lô a Bethany ŋka mbɨɨ, ǹjɨ̀ ɨ kâŋ yaŋə Yesu. 13A təə a sà'a gha'a nyə ati fig, ɨ̀yə̌ŋ ji ɨ naŋsə̀ m̀fwɛ mfwɛ ntɨgə mfii nɨ mə tsɨ̀ŋ, a ghɛɛ̀ ghu mbɛ̀ɛ̀ mə mbə yu yə àyoo ghu ta kya jɨ lɛ. À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹyə tsi'ì ɨfu fù kaa wa'ǎ ayoo ghu yê, ǹloŋ mə kaa à lɛ ŋwa'à noò mɨ̀ntà mɨ fɨg bə aà. 14À yə̀ mə̂ laà, ǹswoŋ a mbo àtì fig ya mə, “Ǹlɔgɨnə sii, kaa ò ka yǐ wa'à mɨ̂ntà bû ŋkoonə tâ bə̀ jɨ.” Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya lɛ yu'u annù ya mə à lɛ nswoŋə aà. 15Bô ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹywe'e a Yerusalem, Yesu a kuu a mûm ǹdâmà'anwì. À kùù mə̂, ǹyə bə̂ bɨ tswê ghu, m̀fee ŋkɨɨ nyuu nɨ̂ ǹjoò. A tɨgə̀ ǹlɔgɨnə ŋka mfurə nɨ̂ waa ma byâ bìi mə bɨ lɛ sɨ taŋə mɨtaa ghu aà. Ǹtii ɨtɛtə̀ bə̂ bìi mə bɨ lɛ sɨ kwensə nɨ̂ ŋ̀kabə ghu aa, bo bɨ̀ ɨ̀lə̀ŋ bə̂ bìi mə bɨ lɛ sɨ fèè nɨ̂ bɨ̀ bugɨləmɨ̀kuu aa, mmà'ànə̀ a nsyɛ̂. 16Kaa wa'à lò m̀bii mə tâ ŋù nɨ̀ bò wàà yî ts̀u tâ à be'e njoo ŋkuu ntsya nɨ ju wa ndâmà'a Nwì. 17À ghɨ̀rə̀ mə̂ laà, ǹtɨgə nlɔgɨnə ŋka dɨ'ɨ waa, ǹswoŋ mə, “A tswe a mûm àŋwà'ànə Nwî mə, ‘Bɨ ka yî tɨgə twoŋə nɨ̂ ndâ yà nɨ̂ ǹda yìi mə bə̀ bɨ ɨtoò tsɨ̀m ka yǐ tɨgə zǐ tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî ghu’. Lâ nɨ̀ bàŋnə̀ mə̂ m̀bəŋ ɨ tɨgə̀ àdɨ̀gə nlə̀ə̀ntə bɨ̀yə̀rə̂.” 18Bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ lɛ nyu'u annù yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, ǹtɨgə nlɔɔ nɨ mânjì yìi mə mbə bo tsyâ ghu nzwitə yi. Bo lɛ sɨ bɔ'ɔ nii nloŋ mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa tsɨ̀m lɛ mburə yɛrə nɨ̂ ɨ̀nnù jya yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. 19À bə̀ mə̂ a noò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyənə̂nnù ji bo fɛ'ɛ̀ wa mûm àla'a Yerusalem, ŋ̀ghɛɛ waa. 20Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂ bo ka ǹtsya a tɨ̀tugə, nyə mə atì fig ya a yòò mə̂ tsi'ì tsɨ̀m ǹsɨgə nywe'e nɨ mɨ̀ŋgǎŋ mi. 21Peta a yə ŋwa'atə annù ya mə Yesu à lɛ nswoŋ aà, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Rabbi, yə atì fig ya mə ò kɨ̀ ǹnɨ̌ŋ ndɔ̀ɔ̀ ghu atu aà. A yòò mə̂!” 22Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ nɨŋ ntɨɨ̀ ghuu a nu Nwì.” 23Mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo bù mə, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à swoŋ a mbô ǹta'a ghulà mə, ‘Tsɔ'ɔnə ŋghɛ̀ɛ nnàŋə a mûm ŋ̀kì mɨyaa,’ ǹswoŋə aa kaa ŋkɨ'ɨ̀ jɨ̀ŋkə̀ a mûm ǹtɨɨ yu, m̀bii nɨ mə ànnù yìi mə yu swoŋ aa, a ka fɛ̀'ɛ̀ tsi'ì maa ajàŋ, boŋ Nwì à ka ghɨ̀rə annù ma ya fa ghu mbô.” 24Ma mùu ajàŋ, mə̀ swoŋ a mbo bù mə, ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m jìi mə nɨ lɔɔ nɨ a mûm àtsà'àtə̀ Nwî aa, nɨ̀ bii mə nɨ̀ kwɛ̀rə̀ mə̂, boŋ Nwì à ka fa a mbo bù. 25Ŋ̀gòŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨm bìi mə nɨ tə̀ə a ntsa'atə Nwì aa, tâ nɨ̀ nli'inə ɨfansənnù bə̂ bɨ̂tsɨ̀m bìi mə bɨ fansə ɨnnù a mbo bù aà, ta tâ Taà ghùù a aburə tâ à kɨ nli'inə juu ɨfansənnù. [ 26M̀bə nɨ̀ tsuu ɨfansənnù bə̂ bî mɔ'ɔ kɨ lì'ìnə̀ boŋ Taà ghùù a aburə kaà m̀bə a wa'a juu ɨfansənnù kɨ nli'inə.]” 27Bo lɛ mbù ǹzi fu a Yerusalem. Bo zì mə̂, Yesu a ka ŋkarə nɨ a mûm ǹdâmà'a Nwì, bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì, nɨ̂ ŋ̀gǎŋndɨ'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ bɨtà bɨ ala'a bo zî ghu mbɛ̀ɛ̀. 28M̀betə ghu mbo mə, “O ghɨ̀rə ɨnnù juà jìi mə o ghɨ̀rə̀ aa nɨ̂ àda'a wo aa ɛ? A adà'à ma yû a mbo wò aa, a fa wò aa ɛ?” 29Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ ka kɨɨ betə ghuu nɨ̂ àbetə̀, bɛɛ mə nɨ̀ fa akwi'i a mbo mə̀ boŋ mə̀ ka bɔ̌ŋ swoŋ adɨgə yìi mə mə̀ lɔ̀gə ada'a yìi mə mə ghɨ̀rə ɨnnù ma jû ghu aà. 30Jɔn à lɛ nlɔ̀gə ada'a aa fə a ŋka mmurə bə̌ ŋkì aa ɛ? A lɛ nlò aa mbo Nwì kə̀ a mbo bə̀ aa ɛ? Nɨ̀ kwi'i tâ mə̀ yu'u.” 31À bə̀tə̀ mə̂ laà, bo lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə nswuŋnə bo nɨ bo nswoŋə nɨ mə, “M̀bə bì'inə̀ kwi'i mə a lo aa a mbo Nwì boŋ à ka betə mə, lâ nɨ̀ tɨgə̀ wa'ǎ annù yìi mə à lɛ sɨ swoŋə bii aa a ya aa ɛ? 32Kə̀ m̀bə bì'inə̀ swoŋə̀ bə mə, ‘A lo aa a mbo bə̀ lɛ?”’ Bo lɛ ŋka mbɔ'ɔ a nswoŋə ma mùu a ajàŋ aa nloŋ mə bo lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ bə̂ bya aà. Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ lɛ mbii tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə Jɔn à lɛ mbə aa ŋ̀gàŋntoò Nwì. 33Bo tɨgə̀ ŋkwi'i a mbo Yesu mə, “Kaa bì'ì sɨ̀ zî.” Yesu a kɨ̂ ŋ̀kwi'i a mbo bo mə, “Kaa mə̀ ka wa'à ŋû yìi mə̂ à fa ada'a mə̀ ghɨrə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jû ghu aa a mbo bù kɨ nswoŋə.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\