Mark 13

1Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bo kà mə̂ aa mfɛ'ɛ wa ndâmà'a Nwì, ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù yì wa yì mɔ̀'ɔ a swoŋ ghu mbo mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̂nnù, yə ajàŋ yìi mə ŋgɔ̀'ɔ̀ jù ɨ burə mbɔ̀ŋ m̀bɔŋ ŋghɨrə nda jìi mə bɨ bɔɔ ghu aa ɨ kɨ mbɔŋ mbɔ̀ŋə̀!” 2Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ò yə ǹda jì wè jî wè ju? Kaa tsi'ì ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ yî m̀fùùrə̀ kaa ɨ̀ ka yǐ wa'à a atu yì mɔ'ɔ bû nɔŋə. Bɨ ka yǐ sà'à tsi'ì tsɨ̀m mà'ànə a nsyɛ̂.” 3A kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtswe nsyɛ a atu nta'a Olive, mə ɨ tswe nlìì nɨ̂ ǹdâmà'a Nwì aa, Peta nɨ Jɛms, nɨ Jɔn, a bɔ̀'ɔ nɨ Andrew, bo betə̀ Yesu a noò yìi mə à lɛ ntɨgə ntswe tsi'ì bo bo aa mə, 4“Naŋsə nwoŋ tâ bì'ì yu'u, ɨ̀nnù ma jû ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa a noò àkə̀ aa ɛ? Àlènsə̀ yìi mə a ka yǐ dɨ̀'ɨ̀ mə nòò à kù'ù mə̂ a nyə ɨnnù ma jû aa a nɨ aa akə̀ ɛ?” 5Yesu a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswoŋə nɨ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu tsee lǒ lə̀ə̀ tâ ŋù tsù à m̀bwe'esə ghuu. 6Bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ ka yǐ zì nɨ̂ ɨ̀kǔm ghâ, ɨ kɨ swoŋə nɨ mə, ‘Mə̀ nɨ yu!’ ɨ bwe'esə nɨ̂ bə̀ bì ghà'àtə̀. 7Bɛɛ mə nɨ̀ yu'u mə bɨ mà'a ntsò ɨ zǐ, kə̀ bɛɛ mə nɨ̀ yu'u fɨswoŋ nloŋ ntsò, nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ bə̂. Ma juù ɨ̀nnù ɨ tswe nɨ̀ m̀fɛ̀'ɛ̂, la kaa a wa'à bəə mə nòò ǹlwì'î m̀bi wa à kù'ù mə̂. 8“Ɨ̀too ɨ ka yǐ kɨ mà'a ntsò bo bɨ̀ ji mɔ'ɔ, tâ ɨ̀too jìi mə bɨfɔ̀ bu'utə aa tâ ɨ̀ kɨ ŋka ma'anə bo bɨ̀ ji mɔ'ɔ̀. Ǹsyɛ̂ ɨ̀ ka yǐ kɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀ a ɨdɨgə ɨdɨgə, tâ mɨ̀kwenə̀ tâ à kuu ala'à. Kaa ma juù ɨ̀nnù kaa ɨ ka yǐ wa'à kà ǹdɨ'ɨ aa mə nòò ŋgɨ'ɨ à mɛ̀ mə̂, ŋ̀gɨ'ɨ mà yû ɨ̀ ka yǐ bə aa tsǒ ajàŋ yìi maburə̀ à lɔ̀gɨ̀nə a nyu'u nyaŋə a noò yìi à tsɨ̀gə̀ aà. 9Nɨ̀ ka ntsyɛsə nɨ̂ ghuu nloŋ mə bɨ ka yǐ kɨ tswatə nɨ̂ ghuu fa nɨ a mbo ŋ̀gǎŋsa'a mɨ̀sa'a; ɨ kɨɨ ghɔ̀ɔ̀ nɨ̂ ghuu a ndâŋghotə̀. Nɨ̀ ka yǐ ghɛɛ təə a nsi bɨ̀gûmnàà bo bɨ̀ bɨ̀fɔ̀ ǹloŋ ŋgaa yà, ɨ swoŋ annû yâ a mbo bo. 10Lâ m̀bɔŋ tâ nòò ǹlwì'i mbî à ku'u, bɨ tswe nɨ̂ m̀foo nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo ɨtoò tsɨ̀mə̀. 11Bɛɛ mə bɨ yi ntswa ghuu ŋghɛɛ nɨ bù a nsi ŋgǎŋnsa'a mɨ̀sa'a, nɨ̀ tsuu kɨ wa'a nɨ̂ ànnù yìi mə nɨ̀ ka ghɛɛ swoŋ aà. Bɛɛ mə nòò ŋ̀ghàa a ku'u nɨ̀ swoŋ ànnù yìi mə a zi a atu bù aà, ǹloŋ mə kaa à sɨ bu swoŋə, a swoŋə nɨ̂ Àzwì Nwî. 12Ŋù à ka yǐ kɨ fa nɨ̂ mumaà yì mə bɨ̀ zwitə, tâ tà à ka mfa nɨ mû yì mə bɨ̀ zwitə, tâ bɔɔ bɨ̀ bɨɨnə ntswatə bɨ̂taà byaa bo bɨ̀ bɨ̀maà byaa nɨ̂ ɨ̀sa'a, ɨ lɔ̀gə̀ waa fa mə bɨ̀ zwitə. 13Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka yǐ kɨ bàà ghuu nloŋ ɨkûm ghâ. Lâ ŋù yìi mə a tswa ntɨɨ̀ yi mbii ŋgɨ'ɨ nywe'e a nlwì'ì aa, à ka yǐ yweenə. 14Lâ bɛɛ mə nɨ yi nyə annù yî swèrə̀ ǹswerə ya a tswe a adɨgə yìi mə a sɨ̀ nɨ̂ ǹtswe ghu tswe aa, (tâ ŋù yìi mə a twoŋ annù yuà aa tâ naŋsə nyu'u nzi,) tâ bə̀ bìi mə bɨ tswe a ala'a Yudea aa bɨ̀ fɛ'ɛ ŋkhə̀kə̀ ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ a ɨtu mɨ̂nta'à. 15Tâ ŋù yìi mə à tswe a atu nda aa tâ à tsuu lǒ bǔ sɨgə, tâ à tsuu a nda yu a nlɔ̀gə̂ àyoò tsu bǔ kuu bə̂. 16Tâ ŋù yìi mə à tswe a mûm ǹsòò aa tâ à tsuu bǔ bɨ̀ɨ̀ a nlɔ̀gə̂ àkutə̀ yi. 17Wɛɛ! Ŋ̀gɨ'ɨ̀ bɨ̀maburə̀ bi ato'o bo bɨ̀ yì bìi mə bɨ nɔŋsə bɔɔ maa nɨ̂ ǹjwi ma jya aà! 18Nɨ̀ ka ntsa'atə nɨ̂ Nwî mə tâ ɨ̀nnù ma jû ɨ̀ yi ntsuu fɛ̀'ɛ̀ a noò m̀fə'ə̀. 19Ǹloŋ mə ŋgɨ'ɨ yìi mə ɨ̀ ka yǐ tswe maa noò aa ɨ̀ ka yǐ tsyàtə̌ ŋgɨ'ɨ̀ ǹtsɨ̀m yìi mə ɨ̀ lɛɛ̀ m̀fɛ'ɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ a noò yìi mə Nwì à lɛ nnaŋsə mbi yu aa ɨ kɔ'ɔ ywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀. Kaa yì dàŋ ɨ̀ ka yǐ wa'à bù m̀fɛ'ɛ tsǒ ma yû. 20Lâ Nwì à kwyɛ̀tə̀ mə ndùu njwi mà jû ǹloŋ ŋkwitu bə̂ bi bìi mə à tsɔ'ɔ aà. A sɨ̀ laa bə boŋ kaa ŋù tsù à ka yǐ wa'à yweenə̀. 21“M̀bə ŋù a zi tɨ swoŋə a mbo bù mə, ‘Yə̂, Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa à ghuà!’ kə̀ ‘Yə̂, à wiì!’ nɨ̀ tsee annù yìi a swoŋ aa lǒ bii. 22Ǹloŋ mə bÀyɔ'ɔ̀ Nwì bɨ mbwe'sə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoo Nwi mbwe'esə̀ ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ ɨ kɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨlensə ɨnnù bo bɨ̀ ɨ̀nnǔtsyâmbo a mbwe'sə bə̀ ghu, ɨ tɛ'ɛ kɨ ywe'etə nɨ a mbwe'esə tsi'ì bə̀ bii mə Nwì à tsɔ̀'ɔ aà. 23Nɨ̀ tɨgə ŋka ntsyɛsə ghu; wa mə̀ swòŋ mə ɨnnù tsɨ̀m a mbo bù m̀bɔŋ tâ nòò ma wa à ku'u. 24A ka yǐ bə nɨ a njɨ̀m, a nɨ̂ ǹjwi jìi mə ɨ ka yǐ kɨ yòŋ noò ŋ̀gɨ'ɨ wa aa, ta nɨ̀nòò à fii, kaa tâ sàŋ à wa'à bù ka nta. 25Tâ mɨ̀njɔ̀ŋ mɨ̀ ka nlo nɨ a aburə ŋ̀wokə nɨ a nsyɛ̂, tâ bɨ̀ tsɨgə ɨda'a tsɨ̀m jìi ɨ tswe a aburə aà. 26Maa noò tâ bɨ̀ tɨgə nyə Mu Ŋù tâ à ka nzi nɨ a mûm m̀bà'à nɨ mɨ̀dà'à mî wè nɨ nɨ̀ghà'à. 27Bɛɛ a sɨgə, a tɨgə̀ ǹtoo baangel bi a nɨ̂ m̀bɛ̀ɛ mbi ji nɨkwà mə tâ bo ghɛɛ ŋghotə bə̂ bi bìi mə à tsɔ̀'ɔ̀ aa, ǹlɔgɨnə a mbɛ̀ɛ̀ m̀bî yì mɔ̀'ɔ ŋghɛɛ nlwì'ìsə nɨ yì mɔ̀'ɔ̂. 28Tâ nɨ̀ yəgə annù a nɨ àtǐ fig. A yi mbə noò yìi mə ntaà ji ɨ fì'ìsə̀ mə ɨyə̀ŋ jî fii aa, nɨ̀ zi mə nòò ǹtsû m̀bə̀ŋ à tɨ̀gə a abô 29A kɨ̂ m̀bə nɨ a ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ mə, nɨ̀ bə yə tâ ɨ̀nnù juà ɨ̀ ka mfɛ'ɛ, nɨ̀ zi mə à zì mə̂ ŋkoontə, ǹtɨgə aa tsi'ǐ a ntsǔbù'ù. 30Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, kaa nɨ̀wàà nɨ bə̂ nuà nɨ ka wa'à tsyà tɨ̀ ghə mə ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m ɨ fɛ̀'ɛ̀ mə̂. 31Àbùrə̀ bô ǹsyɛ ka yǐ tsyà, lâ kaa tâ nɨ̀ghaâ na nɨ̀ wa'à tsyà. 32“Kaa ŋù tsù à sɨ̌ njwi kə̀ nòò wa zî, kaa tsi'ì baangel bii bɨ tswe a aburə aa, kə̀ Mû. A kɨ nzi tsi'i Tà yuyu. 33Nɨ̀ ka ntsyɛsə nɨ̂ ghuu, ŋka ntswe nɨkərə̀ nloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ̀ noò ma wa zi aa. 34À bə aa tsǒ ŋù à fɛ̀'ɛ mə yu ghɛ̀ɛ̀ a nɨghaa, à kà mə̂ aa mfɛ'ɛ, ntwoŋ ŋgǎŋafà'â ji mfa ɨfà'à yìi mə bo ka kɨ fà'à aa, a mbo bo yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ, ǹswoŋ a mbô ŋ̀gàŋmbɛ̂ ǹtsǔnda mə ta à tswe tsi'ǐ nɨkərə̀ ŋ̀ka mbɛ nii. 35A boŋ mə tâ nɨ̀ tswe nɨkərə̀ ŋ̀ka mbɛ nɨ̂ m̀bɔ̂ŋ ǹdùgə̀ ǹloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ̀ noò yìi mə à ka yǐ bɨ̀ɨ̀ ghu aa zi aà. M̀bə a tswe bə a noò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀, nɨ̂ ǹtɨ̀ɨ̂ ɨ̀tugə, nɨ nòò ǹjwi, kə̀ a tɨ̀tugə̀. 36Ta bɛɛ mə à bu'unə nzi, kaa a wa'à zì ǹyə mə nɨ bwii. 37Ànnù yìi mə mə swoŋə a mbo bù aa, à kɨ mbə yìi mə mə swoŋə nɨ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀: ‘Nɨ̀ ka ntswe nɨkərə̀.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\