Mark 14

1A lɛ ntɨgə mburə njwi ji baa mbɔŋ tâ ǹjwi Passa bo bɨ̀ ǹjwî ǹjɨ̂ àbaa tɨ kɔ'ɔ̀ ɨ̀ ku'u. Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwi bo bɨ ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo lɛ ŋka nlɔɔ nɨ ajàŋ yìi mə mbə bo ŋe'esə̀ ntswa Yesu ghu nzwitə. 2Bo lɛ sɨ̀ swoŋə nɨ mə, “A bɔŋ mə tâ bìinə̀ tsuu ma yuù ànnu fàa njwi Passa ghɨ̀rə̀ nloŋ mə mbə bì'inə̀ tswa yi boŋ fɨ̀kɔ̀rə̀ ka fɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ ɨ bùùrə ɨdɨgə.” 3Yesu a lɛ ntswe a Bethany a nda Simon yìi mə à lɛɛ̀ m̀bə ŋùkɨ̀kwen aa ŋka njɨ. À kà mə aa njɨ, màŋgyɛ̀ yî mɔ'ɔ a zi nɨ mɨ̀ghurə mì lùmtə̀ mɨ atɨ̀ndùù mìi mə mɨ lɛ naŋsə mbə tsi'ì mì narda aa, a nɨ̂ ǹtsɨ̂ŋ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ alabasta. À zì mə̂, ǹzwi mɨghurə mya ntswentə nyɔ'ɔ atu Yesu ghu. 4Mɨ̀ntɔ̀ŋ mɨ bə̂ bi mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, mɨ lwînə̀, bo tɨgə̀ m̀betə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə, “À nàŋsə nta ŋgɨ'ɨ nɨ mɨ̀ghurə mù laà aa a ya?” 5Nloŋ mə mbə bɨ feè mɨ̀ghurə ma mu nduu yi tsyâtə̌ ɨba'atə ŋkabə silva ŋkhɨ̀ ji tarə bɨ lɔgə̀ ŋ̀kabə ya mfa a mbo ŋ̀gàŋə̂fumə.” Bo ghaàntə̀ mâŋgyɛ̀ wa mfa afɨ̀rə̂ yi. 6La Yesu a swoŋə a mbo bo mə, “Nɨ ma'atə yi; nɨ fa ngɨ'ɨ a mbo màŋgyɛ̀ ghu aa a ya aa ɛ? Nɨ̀ sɨ̀ zi mə à ghɨ̀rə aa ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ a nu mə̀ aa ɛ? 7Ŋ̀gàŋafumə ɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa bɨ̀nòò bɨtsɨ̀mə̀, mbə nɨ tse kwɛtə waa a noo yìi mə nɨ̀ kɔ̀ŋə aà, lâ kaa ma ka wa'a a tɨtɨ̀ɨ bù aa a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m tswê. 8À ghɨ̀rə aa annu yìi mə mbə a ghɨrə̀. À yɔ̀'ɔ gha nɨ̀ mɨ̀ghurə mù, ǹnaŋsə aa nû ya mbɔŋ tâ nòò ntwìŋə̂ ghà à ku'u. 9Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, a nɨ̂ ŋ̀gɔ̌ŋ ɨdɨ̀gə tsɨ̀m jìi mə bɨ ka yǐ kɨ swoŋə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yû ghu fàa mbi aa, bɨ ka yi kɨɨ kɨ swoŋə nɨ̂ ànnù yuà mə màŋgyɛ̀ ghuà à ghɨ̀rə a nu mə̀ aà, ŋ̀wa'atə nɨ̂ yi. 10Judas Iskariot, mə lɛ mbə ŋù yì mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ̂ ŋgǎŋyəgə̂nnu Yesu jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa aa, a lɛ nghɛ̀ɛ̀ a mbɛɛ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì a mfèe Yesu a mbo bo. 11Bo lɛ mburə ndorɨtə a nyu'u annù yìi à lɛ nzǐ a nswoŋə a mbo bo aa, mbii mə bo ka fa ŋkabə ghu mbo. Judas a tɨgə̀ ǹlɔɔ nɨ mânjì yìi mə mbə yu tsyâ ghu mfee Yesu. 12A bə a njwi yì ǹtsyàmbìì, a njwî ǹkurə̂ àbaa tɨ kɔ'ɔ a noò yìi mə bɨ ŋwǎ nɨ̂ mû m̀bînjərə Passa aa, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu bo betə ghu mbo mə, “O lɔɔ mə bi'i ghɛɛ naŋsə aa yuu adɨgə a mbo wò tâ ò jɨ mɨjɨ mɨ Passa ghu aa ɛ?” 13A toò ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ji baa ǹswoŋə a mbo bo mə, “Nɨ̀ kuu ŋghɛɛ a mûm àla'a, boŋ nɨ̀ ka yə ŋû mbaŋnə yi mɔ'ɔ yìi mə a bì'i antɔ̀ɔ̀ ŋ̀kì aa tâ zi ntsi'i ghuu. Bɛɛ a zi ntsi'i ghuu, 14nɨ̀ kâ nyoŋə nii ŋghɛɛ ŋkuu a nda yìi mə a kuu ghu aà, ǹswoŋə a mbo mbɔŋ nda wa mə, ‘Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù a betə mə, ǹja'à ǹda yìi mə bì'i bɨ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jya ka jɨ Passa ghu a ɨ̀ fə̀ aa ɛ?’ 15Boŋ à ka dɨ̀'ɨ nja'à nda yì ŋ̀wè yì mɔ'ɔ a ndəŋ bɨ nɨŋə njoo ghu mum ŋkɨ naŋsə aa a mbo bu. Bɛɛ a dɨ'ɨ, nɨ̀ tɨgə̀ naŋsə njoo jìi mə bì'inə ka lə jɨ Passa ghu aa ghu.” 16Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnu Yesu jya ŋghɛɛ wa mum ala'a nyə a bə tsi'ì maa jaŋ mə a swoŋə aa, ǹtɨgə naŋsə njoo njɨ Passa jyâ. 17Nòò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ à kù'ù mə̂ Yesu a ghɛɛ ghu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya. 18Bo ghɛ̀ɛ̀ ǹtswe ŋka njɨ atu atɛtə̀. Bo ka maa njɨ, Yesu a swoŋə mə, “Mà swòŋə a mbo bù tsi'i annù nɨ̂koŋ mə ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù à ka ghɨ̀rə fèè ghâ, ŋù ma ghû a jɨ bi'i yu. 19Bo lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə njəŋnə, mbetə yî mɔ'ɔ yî mɔ'ɔ mə, “À nɨ mə̀ aa ɛ?” 20A swoŋə a mbo bo mə, “À nɨ̀ ŋù yî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù nɨghûm ǹtsò baa mə a tsùtə̌ abaa bi'i yu a mum àkaŋ yì fùùrə̀ aà. 21Lâ ànnù ma yû a ka yə Mu ŋù aa tsi'ǐ ajàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwì ǹloŋ ŋgaà yì aà. Ŋ̀gɨ'ɨ yì swèrə̀ ǹswerə a nu ŋù yìi mə à fèe a Mu Ŋù aà! A lɛ mbaa mbɔ̀ŋ mə bɨ̀ tsee ajàŋə̀ ŋû ma yû lǒ burə jwe jwe bə̂.” wa burə jwi jwi. 22Bo kà maa njɨ Yesu a lɔgə̀ àbaa, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, m̀batə mfa a mbo bo ǹswoŋə mə, “kǒ nɨ̀; à nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû gha ghuà.” 23A kɨ̂ ǹlɔgə ndɔ̂ŋ mɨ̀lù'ù, m̀fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, m̀fa a mbo bo, bo bɨtsɨ̀m nô. 24Bô nò mə̂, a swoŋə a mbo bo mə, “À nɨ̂ àləə nû ya â yuà, àləə ŋwàrə̂ àkàà yìi mə bɨ ka saansə atu bə̀ bî ghà'àtə̀ aà. 25Mə̀ swǒŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə kaa mə̀ ka yǐ wa'a mɨlù'ù bû ǹno, nywe'e a njwi yìi mə mə̀ ka yi bǔ no mɨ̀lu'u mi fii a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî aà. 26Bo yəə̀ ɨ̀kòò ǹtɨgə m̀fɛ'ɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a atu nta'a Olive. 27Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Bù tsi'ì bɨ̀tsɨm, nɨ̀ ka ghɨ̀rə ma'atə gha khə̀kə̀, nloŋ mə a tswe a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî mə, ‘Mə̀ ka zwitə ntsèèmbi tâ m̀bînjə̀rə̀ jya ɨ̀ ja'anə.’ 28Lâ nòò yìi mə mə̀ ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aa, mə̀ ka yǐ tsyǎ a mbìi bù fòo ghɛ̀ɛ̀ a Galilea.” 29Peta a swoŋ ghu mbo mə, “M̀bə bə̀ bɨtsɨm tɛ'ɛ kɨ mà'àtə̀ nɨ̂ gho mà'àtə ŋkhə boŋ kaa mbə mə̀ wa'à gho mà'àtə̀ bə̂.” 30Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Mà swǒŋ a mbo wò tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, tsi'ì nɨ̀tugə sìi, mbɔŋ tâ àŋkə̀gə̀ tâ à tɔŋ ŋgaa ji baa, boŋ ò tùù mə̂ ghâ ŋ̀gàà ji tarə̀. 31Lâ Peta a swoŋ ghu mbo nɨ̀tɨ̀ɨ̀ mə, “À tɛ̀'ɛ kɨ bə bə̂ ànnù nɨwo boŋ mə̀ ka kwo bi'ò; kaa mbə mə̀ wa'à gho tuù.” Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya tsɨ̀m bo lɛ ŋkɨ nswoŋ tsi'ì maa ajàŋə̀. 32Bo lɛ ŋghɛɛ ŋywe'e a adɨgə yî mɔ'ɔ yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Gethsemane aa, Yesu a swoŋə a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Nɨ̀ tswe faà tâ mə̀ ghɛɛ ntsà'àtə̀ Nwî.” 33Ǹlɔgə Peta nɨ Jɛms a bɔ'ɔ Jɔn mə tâ bo bo ghɛɛ, nû yì ɨ lɔgə̀nə̀ ŋ̀ka mbɨ'ɨ ǹtɨɨ̀ yi ɨ luu nɨ̀ àjəŋnə̀. 34A swoŋə a mbo bo mə, “Àjəŋnə̀ a luu a ntɨɨ mə̀ si'i mburə mbə tsi'ì a nzwitə mə̀; nɨ̀ tswe faà mə, ǹtswe nɨkərə̀.” 35A ghɛ̂ntə̀ a mû ǹtsirə̀, ŋ̀wo a nsyɛ ntsa'atə Nwî ǹswoŋ mə, mbə mânjì a tswe ghu a ghɨrə̀ nòò ŋgɨ'ɨ ma wa a tsyâ tâ yù wa'à lò ǹyə. 36Ǹswoŋ mə, “Abba, Taà ghà m̀bə Ò ghɨrə̀ ɨ̀nnù tsi'ì tsɨ̀mə̀, ghɨ̀rə mə tâ mà tsuu ndɔ̂ŋ ŋ̀gɨ'ɨ yuà mə no; lâ mə kɔ̀ŋ aa a ŋghɨ̀rə tsi'ì ànnù yìi mə o lɔ̀ɔ̀ aà, kaa wa'à bə à yìi mə mə lɔɔ aa bə̂.” 37À lò mə̂ m̀bɨɨ, nyə waa bo bwii, a mbetə a mbo Peta mə, “Nɨ bwii aà bwìì, Simon? M̀bə nɨ̀ wa'à nɨkərə a nɨ àbàŋtə̀ noò yî fùùrə̀ tswê aa ɛ? 38Nɨ̀ ka ntswe nɨkərə̀ ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî tǎ wa'ǎ ŋkɨ̀rə̀ Satan lô ŋ̀wo. Ǹtɨɨ̀ ghuu ɨ lɔɔ ŋghɨrə annu yìi mə a ku'unə aa lâ ǹjyǎ nû yùù ɨ bâŋnə̀ mbɔrə.” 39A bû ǹlo ŋghɛ̀ɛ̀ a ntsà'àtə Nwì ŋ̀kɨ mbu nswoŋ tsi'ì ànnù ya mə à lɛ mfòò ǹswoŋ a mbìì aà. 40A bû mbɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ nyə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ burə̀ kɨ bwii tsi'ì bwìì ǹloŋ mə fɨ̀lo lɛ nluu a mi'i bo aà; kaa bo wa'a annu yìi mbə bo swoŋə ghu mbo zî. 41À bù mə̂ mbɨɨ nɨ̂ ŋ̀gaa jìi mə ɨ ywe'e ji tarə aa nswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ bùrə ka kɨ bwii tsi'ì bwìì, m̀mɨɨntə nɨ̂ ghuu aa ɛ? Wa â kù'ù mə̂ lâ; nòò à kù'ù mə̂; bɨ fèè mə̂ Mu Ŋù a mbo bə̀ bî bɨ̂. 42Nɨ̀ bɨɨnə tâ bì'i nə̀ ghɛɛ. Yə̂ nɨ̀ wa ŋù yìi mə à fèe gha aa à zì mə̂. 43Yesu à kà mə aa ŋghaa laà, kaa mburə tɨ màŋsə̀, Yuda, ŋù yì mɔ̀'ɔ wa atɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, a burə nzi bo bɨ̀ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ mə bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwi nɨ̂ ŋ̀gǎŋdɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ bɨ̀tà bɨ ala'a bo lɛ ntoo. Bo lɛ ntugɨtə nwi ntsò nɨ mɨ̀bu'ù. 44Judas, yìi mə à lɛ mfèè yi aa, à lɛ mfa alènsə̀ a mbo bo mə, “Ŋù yìi mə mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ nɔŋ mɨghə̀gə̂ mi aa, boŋ à nɨ ghu. Nɨ̀ baŋnə̀ yi; ǹlɔgə ŋghɛɛ nɨ ghu. Bɛɛ nɨ̀ tɨ ghɛɛ, nɨ̀ naŋsə̀ m̀bɛ yi. 45À zì mə̂, m̀burə ntsya ŋghɛ̀ɛ̀ ghu mbɛ̀ɛ̀ ǹnɔŋ mɨghə̀gə̂ mi, ǹswoŋ mə, “Rabbi!” 46Bə̀ bya bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ mbaŋnə yi. 47Ŋù yî mɔ'ɔ yìi mə a lɛ ntəə a tɨtɨ̀ɨ bo aa a tsɔ'ɔ munwî yì ŋ̀kwyɛ atôŋnə̌ abù'u ŋgàŋmà'a Nwi yî ŋ̀wè ghu nlɔ'ɔsə. 48Yesu a betə waa mə, “Nɨ̀ zi nɨ̀ nwi ntsò a bɔ̀'ɔ nɨ mɨ̀bu'u aa a ntswa mə̀ tsǒ nɨ zi a mbaŋnə àŋgâmɨghee aa ɛ?” 49Tɨgə mə̀ kɨ̀ sɨ tswe bi'inə̀ a Ndâma'a Nwì aa a njwi njwi ndɨ̀'ɨ̀ nɨ ghuu, kaa nɨ̀ wa'à gha tswa aa a ya aa ɛ? Lâ ma yû ànnu a tswe nɨ mfɛ̀'ɛ̂ tǎ lwensə annù yìi mə aŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋə aa. 50Ma mùu noò ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya tsi'i tsɨm ɨ tɨgə̀ m̀ma'atə yi ŋkghəkə waa. 51Mûjɔ̀ŋ yî mɔ̀'ɔ a ka nyoŋə nii ŋ̀wɛ'ɛ tsi'ì àbà'a atsə̀'ə̀ yî fù'ù a nu yu. Bə bya bɨ̀ ma'a mbo mya ghu nu mə bɨ tswa yi mbaŋnə tswa atsə'ə yi. 52Lâ a bàŋnə̀ m̀ma'atə abaà'a atsə̀'ə̀ yî fù'ù ya ŋkhə yi tsi'ì ǹswèrè ǹswèrè. 53Bɨ lɔgə̀ Yesu ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu a mbɛ̀ɛ ŋgàŋma'a Nwì yî ŋwè. Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bɨtsɨ̀m bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ ala'a bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo lɛ ŋghotə ntswe bo bo. 54Peta à lɛ sɨ yòŋə̀ nɨ a njɨ̌m Yesu a sà'a agha'à. À yòŋə̀ mə̂ ŋ̀kuu ŋghɛɛ ntswe a nsàŋàbɛ̀ɛ ngàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè bo bɨ ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ǹdama'anwì ǹyɔ'ɔtə nɨ̂ mɔ'ɔ. 55Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ ŋgǎŋndasa'a tsɨ̀m bo lɛ ŋka nlɔɔ nɨ̂ mânjì yìi mə mbə ŋù a swôŋ ànnù yî tsu a atu Yesu yìi mə mbə bo tsyâ ghu nzwitə yi, lâ kaa wa'à yî tsù yə̂. 56Bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ sɨ tswee nɨ̂ ɨ̀baŋnənnù a atu Yesu, kaa mɨ̀ghàâ myaa mɨ wa'à bàŋnə̀ m̀boontə. 57Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ bɨɨ̀nə̀ ǹtswɛɛ nɨ̂ ɨ̀baŋnənnù ghu atu ǹswoŋə nɨ mə, 58“Bì'ì lɛ nyu'u a swoŋ mə yu ka yǐ sà'a ndâmà'anwì yuà mə bɨ bɔɔ nɨ̂ m̀bo aa ɨ bǔ ghùrə̀ yî dàŋ fu yìi mə kaa bɨ sɨ aa nɨ̀ m̀bo bɔɔ aa, a njɨ̌m ǹjwi ji tarə̀.” 59Lâ a ŋkɨ ŋghɛ̀ɛ a nɨ ma buù bə̀, kaa ǹtsû waa kaa wa'à kɨ̀ m̀boontə. 60Ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋ̀wè wa a bɨɨnə̀ ǹtəə a tɨtɨ̀ɨ bo mbetə Yesu mə, “Ò sɨ nɨ̂ annu yî tsu a kwi'i tswê? Ò swǒŋ mə akə nɨ̂ ɨ̀nnù jû mə bɨ swoŋə a atu wò aa ɛ? 61La a təə kaa wa'à yi kwɛ'ɛ̀. Ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋ̀wè wa a bu mbetə ghu mbo mə, “Ò nɨ̂ Àyɔ'ɔ̀ Nwì, Mu Nwì yìi mə bɨ gha'asə aa ɛ? 62Yesu A swoŋə mə, “À nɨ mə, nɨ̀ ka yi yə Mu Ŋù tâ à tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨkwɛɛ Nwì yìi à tswe nɨ mɨ̀dà'à aa nì mà'à ǹlo a aburə nsɨgə nɨ a mûm m̀bà'à. 63À kwì'ì mə laà, ŋ̀gàŋmà'a Nwi yî ŋ̀wè wa a sâtə̀ ɨ̀tsə̀'ə̂ ji, nswoŋə mə, “Bi'inə bu nlɔɔ nɨ bɨ̀yəfə aa a ya aa ɛ? 64Nɨ̀ yù'û àjàŋ yìi mə à bə̀gɨ̀tə Nwì aà. Kə̀ nɨ̀ wà'àtə mə akə lɛ?” Bo bɨtsɨ̀m tsərə̀ ɨ̀sa'à yi nswoŋ mə a ku'unə mə bɨ̀ zwitə yi. 65Bo bî mɔ'ɔ bɨ tɨgə̀ ǹlɔgɨnə ntɨgə ntsee nɨ mɨ̀twɛ ghu nu, nlɔgə nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ m̀bɔɔ nɨ̂ mi'i mi ghu, ŋghɔɔ nɨ̂ yi, ǹswoŋə ghu mbo mə, “Twi ŋû yìi mə à ghɔ̀ɔ gho aà.” Bɨ lɛ ntɨgə mbu nlɔ̀gə̀ yi ŋghɛɛ mfa a mbo ŋgǎŋmbɛ ǹdâmà'anwì bɨ lɔgə̀ yi ntɨgə ŋku. 66Peta à tswè mə̂ wa nsàŋàbɛɛ a mbɨ̂ ǹtii ŋka yɔ'ɔtə nɨ̂ mɔ'ɔ aa ŋ̀gàŋàfà'a ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè yî màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ a zi 67nyə Peta ǹlii yi nswoŋə mə, “Tɨgə ò ghɨ̀rə mbaa ŋkɨ ntswe bu Yesu mu Nazereth wa aa ɛ?” 68Peta a tuu nswoŋ mə, “Kaa mə̀ sɨ yi zî, kaa wa'ǎ annu yìi mə o swoŋ aa kɨ nzi. “À swòŋə̀ mə̂ laà aa nlò wa nsàŋàbɛ̀ɛ̀ m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a ntsǔbù'ù. [Tsi'ì maa noò, àkə̀gə̀ yî ǹtsyàmbìì a burə̀ ǹtɔŋ.] 69À fɛ̀'ɛ̀ mə̂, mu màngyɛ̀ wa a yə yi, m̀bu mbè'ènə̀ ŋ̀ka nswoŋ a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntəə wa ntsǔbù'ù aa mə, “Ŋu ghua a nɨ ŋù nɨ̀bò wàà yî mɔ̀'ɔ̂.” 70Lâ Peta a bu ŋkwatə ntuu yi. Mu fɨ̀bàŋtə̀ à bù mə̂ ghə̀ə kɨ bə, bə bya mə bɨ Peta lɛ ntəə aa bû ǹswoŋ ghu mbo mə, “Tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, ò nɨ ŋù nɨ̀bò wàà yî mɔ̀'ɔ nloŋ mə ò nɨ mu Galilea.” 71Peta a lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə ŋkaa nswoŋə nɨ mə “Kaa mə̀ sɨ̀ ŋû yìi mə nɨ swoŋə aa zî. Bɛɛ a bə yìi mə mə swoŋə aa àbaŋnənnù, Nwì a nɨ̂ŋ ǹdɔ̀ɔ̀ a atu mə̀.” 72Tsi'ì maa noò, àkə̀gə̀ bû ŋ̀kwatə tɔŋ, Peta a wa'atə a jaŋ yìi mə Yesu à ghɨ̀rə nswoŋ ghu mbo mə, “M̀bɔŋ tâ àkə̀gə̀ à tɔŋ ŋgaa ji baa lɛ boŋ ò tùù mə̂ gha ŋgaa ji tarə̂.” À wà'àtə̀ mə laà aa mburə naŋsə yə'ə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\