Mark 15

1Àbɛ̀ɛ̀ a ghɛ̀sə̀ mə̂ mfu'u, bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì, nɨ bɨ̀tà bɨ ala'a, nɨ̂ ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ̂ nɔ̀ŋsə̀, bo bɨ ŋ̀gǎŋndasa'a tsɨ̀m, bo tswâ ŋ̀ghòtə ŋghàànə̀, ǹtɨgə ntswa yi, ŋ̀kwerə mbo mî, ǹlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ mfa a mbo Pilato. 2Bɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ nɨ ghu a mbɛ̀ɛ Pilato, a betə̀ yi mə, “Ò bə aa mfɔ̀ baYuda aa ɛ?” A kwi'i ghu mbo mə, “Ò swòŋ mə̂!” 3Bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwi bɨ lɛ mbù ǹnɨŋ ɨnnù jî ghà'àtə̀ ghu nû. 4Pilato a bû m̀betə ghu mbo mə, “Ò sɨ̀ nɨ̂ ànnù yî tsu a kwi'i tswê aa ɛ? Yə ɨnnù jìi mə bɨ swoŋ nɨ a atu wò ɨ burə̀ gha'a laà aà!” 5Lâ kaa Yesu a wa'à yi annù yî tsu burə̀ m̀bu kwikwi'i. Ma mùu ajàŋ annù a kɨ̂ m̀burə ntsya Pilato tsi'ì tsyà. 6À lɛ mbə nɔ̂ŋsə̀ Pilato mə a yi mbə a njwî Passa aa, a fi'isə̀ ŋ̀gàŋàtsaŋ yì m̀fùùrə̀ yìi mə bə̀ betə aa mfa a mbo bo. 7À lɛ mbə ma mùu noò aa, ŋù yî mɔ'ɔ mə ɨ̀kùm yi lɛ mbə Barabbas, a tswe a atsaŋ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋmbùùrə̂ àla'à. Ma ghuù ŋù à lɛ nzwitə ŋû a noò yìi mə bo lɛ sɨ bùùrə ala'a aà. 8Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ lɛ nzì ǹswoŋ a mbo Pilato mə tâ à ghɨrə a ajàŋ yìi mə a tɛ'ɛ ŋghɨ̀rə a alòo lòò aà. 9A betə a mbo bo mə, “Nɨ lɔ̀ɔ mə tâ mə̀ fi'isə aa mfɔ̀ baYuda a mbo bù aa ɛ?” 10À lɛ mbetə ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə à lɛ zi mə â lɛ ŋghɨ̀rə aghə̀'ə̀nə̀ mə tâ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bya bɨ̀ tswa Yesu ǹzi mfa ghu mbo aà. 11Lâ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bya bo totə̀ ǹnɔɔ̀ bə̂ wa mə tâ bo ghɨrə tâ Pilato à baŋnə fi'isə bə Barabas m̀fa a mbo bo. 12Pilato a bû m̀betə a mbo bo mə, “Nɨ lɔ̀ɔ mə tâ mə̀ tɨgə ŋghɨrə aa mə akə nɨ ŋù ghû mə nɨ twoŋə nɨ̂ m̀fɔ̀ baYuda aa ɛ?” 13Bo bû ǹtɔŋnə nswoŋ tsi'ì nɨ̀ tɨ̀ɨ̀ mə, “Kwèèntə̀ yi a ati bàŋnə̀bàŋnə̀.” 14Lâ Pilato a bû m̀betə waa mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ mə bɨ̀ kweentə yi aa a ya? Ànnù yî bɨ yìi mə à bù'ù aa à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ?” Lâ bo bû ŋ̀ku'usə ntɔŋnə ghaa bə nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə, “Kwèèntə̀ yi a ati bàŋnə̀bàŋnə̀.” 15Pilato a lɔɔ̀ mə yu ghɨ̀rə tâ nû nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ̀ bɔŋ, ǹtɨgə mfi'isə Barabbas mfa a mbo bo, ŋ̀ghɨrə bɨ ghɔɔ̀ Yesu a fâ yi mə tâ bɨ̀ tɨgə nlɔgə ghɛ̀ɛ̀ kwèèntə a ati bàŋnə̀bàŋnə̀. 16Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ tɨgə̀ ǹlɔgə Yesu ŋ̀kuu ŋghɛɛ nɨ ghu a mûm ǹtɔ'ɔ̀ Gûmnàà (bɨ lɛ sɨ twoŋə aa nɨ Pretoriun) ǹtwoŋ bɨ̂sogyɛ̀ bɨ̂tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe maa ntɔ'ɔ aa bɨ ghotə̀. 17Bo lɛ nlɔ̀gə atsə̀'ə̀ yî bagɨtə yi atɨ̀ndùù ŋ̀wɛ'ɛ ghu nu tsô mfɔ̀, ǹlɔɔ mɨndɨgə mɨ njɔ̂ŋ ǹjɔŋ mba'a tsǒ àtsə̀'ətu nɨfɔ̀ ǹsosə ghu atû; 18ǹlɔgɨnə ntɨgə ntsa'atə nii, m̀bitə ǹswoŋə nɨ mə, “O lɛ lɛlɛ lɛɛ̀! M̀fɔ̀ baYuda à kɨ̀ kwɛ̀ɛ̂! À kwɛ̀ɛ̂!” 19Bo tɨgə̀ ntsya yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ, ŋghɔ̀ɔ̀ nɨ̂ àtû yi nɨ̂ àtì, ǹtutə nɨ mɨ̀twyɛ ghu nu, ǹswɛtə nɨ mɨ̀kù'ùtə̂ myaa ghu nsi a mmii yi. 20Bo nàŋsə̀ mə̂ ŋ̀wyɛ yi laà, ǹtsɔ'ɔ atsə̀'ə̀ yî bagɨtə ya ghu nu, m̀bu ŋwɛ'ɛ jìi ɨtsə̀'ə̀ jya fu ghu nu, ǹtɨgə nlɔgə yi mfɛ'ɛ ghɛ̀ɛ̀ a ŋkwèèntə a ati bàŋnə̀bàŋnə̀. 21Ŋù yì mɔ'ɔ yìi mə ɨkùm yi lɛ mbə Simon, m̀bə mu baCyrene, ŋ̀kɨ mbə ta bɨ̀ Alexander bo Rufus aa, a lɛ nlǒ a afɔ̀ ŋ̀ka ŋkwɛɛ, à zì mə̂ ŋ̀ka ntsya, bɨ tswâ yi nɨ̂ àdà'à mə tâ à be'e ati bàŋnə̀bàŋnə Yesu yâ. 22Bɨ ghɛɛ̀ nɨ Yesu wa adɨgə yìi mə bɨ̀ lɛ sɨ twoŋə nɨ Gologota aà (ǹji'ì ɨ̀kùm ma ghû ɨ bə àdɨgə akwɛ̀ɛtû ŋû). 23Bo fa mɨ̀lù'ù mìi mə bɨ lɛ mfɔrɨnə nɨ àfù yìi mə bɨ twoŋə nɨ məə̀ aa mə tâ à no, a tuù yi. 24Bɨ kweèntə̀ yì wa ati bàŋnə̀bàŋnə̀; ǹlɔgə ɨtsə̀'ə̂ ji a nyàtə a tɨtɨ̀ɨ bo, mma'a ɨ̀bìrə̀ ta zi a ajàŋ yìi mə bo ka yàtə ɨtsə̀'ə̀ jya a tɨtɨ̀ɨ bo bɨ̂tsɨ̀m aà. 25Bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ yì aa a nɨ bɨ̀nòò bi bù'û a tɨ̀tugə̀. 26Ŋ̀wa'anə annù yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ bɨ nɨ̂ŋ ɨ̀sa'a ghu nu aa, m̀bɛɛ wa ati bàŋnə̀bàŋnə̀ ghu atu mə, “M̀fɔ̀ baYuda.” 27Bɨ lɛ ŋkɨ ŋkwèèntə̀ bɨ̂yə̀rə bi baa bo bɨ̀ Yesu, ŋkweentə yî m̀fùrə̀ ghu mbɛ̀ɛ̀ a abô mà'à, ŋkɨ ntɨgə ŋkweentə yî mɔ̀'ɔ ghu mbɛ̀ɛ̀ a abô ŋ̀kwàbə̀. 28A kɨ mfɛ'ɛ mbòòntə̀ nɨ̂ ànnù yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaà yì aà, mə, “Bɨ lɛ nnɨŋ yì a tɨtɨ̀ɨ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ̂.” 29Bɨ̀tsyà bɨ mâŋjì bɨ lɛ sɨ wyɛ̀ nii, ǹtsɨgə nɨ̂ ɨ̀tû jyaa, ǹswoŋə nɨ ghu mbo mə, “Wò yìi mə ò lɛ nswoŋə mə ò ka sà'a ndâmà'a Nwì ɨ bǔ bɔɔ fu a njɨ̌m njwi ji tarə aa, 30yweensə ɨtu ɨbɨ̀ɨ nû gho lâ, ǹsɨgə wa atu ati bàŋnə̀bàŋnə̀ bì'ì yə!” 31Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋ̀gǎŋma'a Nwi bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo lɛ sɨ kɨɨ ŋwyɛ nɨ̂ yi, ǹswoŋə bo nɨ bo mə, “À lɛ sɨ yweensə nɨ̂ badàŋ, tâ à wa'ǎ ɨbɨ̀ɨ nû yi yumbɔŋ tsɨ̂tsɔ̀ŋ yweensə tâ bì'inə̀ yə! 32Tâ Àyɔ'ɔ̀ Nwì, M̀fɔ̀ baIsrael, tâ à lo fìi atu ati bàŋnə̀bàŋnə̀ ǹsɨgə tâ bì'ì yə mbɔŋ bii annû yi.” Bə̀ bya bi baa mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ waa bo aa, bo lɛ sɨ kɨɨ mbəgɨtə nìi yàa ŋgaa. 33Nòò à sì'ì mə̂ ɨtugə ɨ fii ŋkusə ala'à tsɨ̀m ŋ̀ghɛɛ nywe'e nɨ nòò ǹyəŋ nòò. 34À bə̀ mə̂ nɨ nòò ǹyəŋ nòò, Yesu a tɔŋnə̀ ǹyə'ə nswoŋ mə, “Eli, Eli, Lama Sabachthani?” Ma la a bə mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ ghà Nwìŋgɔ̀ŋ ghà, Ò mè'e gha aa a ya aa ɛ?” 35Bə̀ bya bi mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ ntəəntə maa adɨgə aa, bɨ yu'u laà, ǹswoŋ mə, “Yu'u nɨ̀, a twoŋə aa Elijah.” 36Ŋù yî mɔ̀'ɔ a khə̂ ŋ̀ghɛɛ mmurə kûntsa a mum mɨ̀lù'ù mî tsə̀'ə̀, ǹsɔ'ɔnə a nɨ̂ ŋ̀kɨ̀ŋkà'à, ŋ̀kɔ'ɔsə mfa ghu mbo mə tâ à no. À fà mə̂, ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ yu'utə tâ bì'inə̀ yə mə Elijàh à ka zǐ ghɨ̀rə tâ à lo fìi atu ati bàŋnə̀bàŋnə̀ sɨgə lɛ.” 37Yesu à lɛ nyə̀'ə̀ tsi'ì nɨ tɨ̀ɨ̀ m̀burə ntsɨɨ. 38Àtsə̀'ə̀ ya yìi mə a lɛ ŋkwàsə mûm ǹdâmà'anwì aa, a lɛ mbò'ònə̀ a tɨtɨ̀ɨ̀, ǹlɔgɨnə a ǹdə̌ŋ nsɨgə nywe'e a nsyɛ̂. 39Àtu bɨ̀sogyɛ̀ ya mə à lɛ ntəə nlii nɨ̂ Yesu aa, à yə̀ mə̂ mânjì yìi mə Yesu à lɛ ŋkwo ghu aa, ǹswoŋ mə, “Tsi'ì ànnù nɨ̂koŋə̀, ŋù ghuà à bə aa Mu Nwì!” 40Bàŋgyɛ̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ ntswe ghu, ntəə a sà'a gha'a nlìì. Atɨtɨ̀ɨ bo, Mary Magdalene, nɨ Mary, ǹdè bɨ̀ bɨ̀ Jɛms yî ŋ̀kəgə, bo bɨ Jose, a bɔ̀'ɔ Salome lɛ ntswe ghu. 41Bo lɛ sɨ yòŋə̀ nɨ̂ Yesu wa noò wa mə à lɛ ntswe a Galilea aa, ŋ̀kwɛtə nii. Bàŋgyɛ̀ bî mɔ'ɔ bì ghà'àtə̀ bìi mə bo bɨ Yesu lɛ ŋkɔ'ɔ nzi a Yerusalem aa, bo lɛ ŋkɨ ntəə ghu. 42Tsǒ mə à lɛ mbə njwî ǹnàŋsə̂ ǹjoo nloŋ njwîŋgɔ̀ŋ aa, a bə̀ mə̂ a ŋkwɛ̂fɔ̀ maa njwi mə àbɛ̀ɛ̀ a kà lǒ fu'u a njwîŋgɔ̀ŋ aà, 43Joseph mə à lɛ nlo a ala'a Arimathea, ǹyu'utə nɨ̂ ànnù nɨfɔ Nwî, ŋkɨ mbə ŋû yìi mə bə̀ lɛ sɨ lɛ sɨ bɔ'ɔ nii, m̀bə ŋû yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋndasa'a aa, à lɛ ntǎŋ ntɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ a mbɛ̀ɛ Pilato a mbetə aku Yesu ya mə yu lɔ̀gə ɨ ghɛ̀ɛ twiŋə. 44À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ Pilato a betə mə Yesu à kwò mə̂ lɛ, ǹtwoŋə atu bɨ̂sogyɛ̀ ya mbetə yì mə à nɨ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə Yesu à kwò mə̂ lɛ. 45À yù'ù mə mə Yesu à kwò mə̂ aa, mbii mə tâ Joseph à ghɛɛ nlɔ̀gə akû yi ya ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtswiŋə. 46A ghɛɛ̀ ǹyuu atsə̀'ə̀ yî fù'ù yî sɨgɨ̀nə̀, ǹzi nlɔ̀gə̀ Yesu ǹsɨgɨsə, ǹlɨm nû yì nɨ̂ àtsə̀'ə̀ yâ. À lɨ̀m mə̂, ǹtɨgə nlɔgə yi ŋghɛɛ nnɨŋ a mûm nɨ̀syɛ̀ nìi mə bɨ lɛ ntoŋ a mûm àlâŋsəŋgɔ̀'ɔ̀ aà. À nɨ̀ŋ mə̂, ǹtii ŋgɔ̀'ɔ̀ ŋ̀ghɛɛ ŋkusə ntsù nɨsyɛ̀ wa ghu. 47Mary Magdalene bo Mary, ǹdè bɨ Joses lɛ nyə adɨgə ya yìi mə bɨ lə ntwiŋə yì ghu aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\