Mark 16

1Ǹjwîŋgɔŋ ya ɨ̀ tsyà mə̂, Mary Magdalene, bo Salome nɨ Mary, ǹdè bɨ Jɛms, bo yuu mɨ̀ghurə mì lùmtə̀ mə bo ghɛ̀ɛ yɔ'ɔ nû Yesu ghu. 2À lò mə̂ m̀bə a njwî yì ǹtsyàmbìì a mûm ŋ̀gyà, tsi'ì a tɨ̀tugə̀ tɨ̀tugə, a noò ǹsa'a nòò, bo fɛ'ɛ̀ a ŋghɛɛ wa ntsù nɨsyɛ̀. 3Bô fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka ŋghɛɛ a mânjì ǹtɨgə mbetə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə, “A ŋgɔ̀'ɔ̀ ya wa ntsù nɨsyɛ̀ aa a ka tii wo lɔ̀'ɔ̀sə̀ a mbo bì'inə aa ɛ? 4Bô ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹywe'e wa ntsù nɨsyɛ̀, ŋ̀ghəə kɨ ŋɛntə mi'ì myaa, ǹyə mə bɨ tìì mə̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ya nlɔ̀'ɔ̀sə̀. Ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ma yû ɨ̀ lɛ mburə mbə tsi'ì ǹgɔ̀'ɔ̀ yî m̀fàŋ m̀faŋə. 5Bo kuu ŋghɛ̀ɛ̀ wa mûm nɨ̀syɛ̀. Bô kùù mə̂, ǹyə mûjɔ̀ŋ yî mɔ̀'ɔ a wɛ'ɛ̀ àdaŋə atsə̀'ə̀ yî fù'ù, ǹtswe a mbɛ̀ɛ̀ àbô mà'à; mɨ̀bɛ̂ myaa mə syənə̀. 6A swoŋ a mbo bo mə, “Tâ mɨ̀bɛ̂ muu mɨ̀ tsuu lǒ syənə bə̂. Nɨ lɔ̀ɔ̀ aa Yesu ŋù mu Nasareth wa mə bɨ kɨ̀ kwèèntə a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aa ɛ? Wâ à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ a nɨwô. Wa kaa à sɨ̀ faà mə tswê! Yə̂ nɨ̀ àdɨgə yìi mə bɨ kɨ nɔ̀ŋsə yi ghu aà. 7Nɨ̀ ghɛɛ nswoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyənə̂nnù ji bo bɨ̀ a mbo Peta, mə Yesu à tsyà mə a mbìi bù ŋ̀ghɛɛ nɨ a Galilea. Nɨ̀ ka ghɛ̀ɛ̀ ghu, ɨ yə yi tsi'ì wa ajàŋ yìi mə à lɛ nswoŋ a mbo bù aà.” 8Bo fɛ'ɛ̀ wa mûm nɨ̀syɛ̀ ŋ̀khəkə nloŋ mə nû jyaa ɨ̀ lɛ nswèrə̀, ǹtɨgə̀ m̀benə ba'à bà'à. Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ a mânjì kaa wa'à ànnù a mbo ŋù tsù burə swoswoŋə, ǹloŋ mə nɨ̀bɔ'ɔ nɨ lɛ ntswa waa aà. 9Nòò wa mə Yesu à lɛ nyweenə a nɨwo a njwi yì ǹtsyàmbìì a mûm ŋ̀gyà aa, à lɛ mfòò ǹdɨ'ɨ ɨbɨɨ nû yì aa a mbo Mary Magdelene wa yìi mə à lɛ mfi'i ɨzwì jî bɨ jya ji sàmbaa ghu ato'o aà. 10Mary Magdelene a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nswoŋ annù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a mbo bə̀ bya mə bo bɨ̀ Yesu lɛ sɨ karə aà, ǹloŋ mə bo lɛ ntswe tsi'ì nɨ̂ àjəŋnə̀, ǹyə'ə. 11Bo yù'ù mə̂ mə Yesu à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ nɨ nɨwo Mary Magdelene a yə̂ yi aa, ŋka lɨgɨtə, kaa wa'à waa biì. 12Ma yû â tsyà mə̂, a bû ǹzi ndɨ̀'ɨ ɨbɨ̀ɨ nû yi a mbo bo bî mɔ'ɔ bi baa, mə bɨ lɛ mfɛ̀'ɛ a Yeresalem ntɨgə mfuu ŋghɛɛ nɨ̂ waa a afɔ̀. Ma mùu noò Yesu a bâŋnə̀ ǹtɨgə ndɨ'ɨ aa bə ŋ̀kɨ̀rə̂ yì yî dàŋ a mbo bo ma bû. 13Bô bɨ̀ɨ̀ mə̂, ǹswoŋ a mbo àbùgə̀ yaa bìi mə bo lɛ ntswe a Yerusalem aa, kaa bo wa'à waa biì. 14À bə̀ mə̂ a noò ǹjɨ̀m Yesu a zî ǹtsi'i ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò mɔ̀'ɔ bo tswê ǹjɨ, a ghaàntə̀ waa nloŋ mə kaa bo lɛ ŋwa'à nɨ̂ àbìintɨɨ tswê, ŋ̀kɨ ŋkɨɨ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, kaa wa'à ànnù yìi mə bə̀ bya mə bɨ lɛ nyə yi a noò yìi mə à lɛ nyweenə nɨ nɨ̀wo aa bii aà. 15A swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ a mbo mbî ǹtsɨ̀m, ŋ̀ka nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yî ǹsɨgə̀nə̀ ya a mbo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀mə̀. 16Ŋù yìi mə à yù'u, nnɨŋ ntɨɨ̀ yi a nu mə̀, bɨ murə̀ yi a ŋkì aa, à ka yǐ yweenə, ŋu yìi mə kaa à sɨ̌ ntɨɨ̀ yi a nù mə̀ nɨŋ aa, Nwì à ka yǐ nɨŋ ɨsa'a ghu nû. 17Bə̀ bìi mə bɨ nɨŋ ntɨɨ̀ waa a nu mə̀ aa, bɨ ka yǐ tswe nɨ̂ ɨ̀lènsə̀ juà: bo ka yǐ kɨ fi'i nɨ̂ bɨ̀demon a nto'o bə̀ nɨ̂ ɨkǔm ghâ. Bo ka yǐ kɨ ghàà mɨghàà mî fii 18bo ka yǐ kɨ bwɛɛ nɨ̂ no tugɨtə nɨ̂ a mbo bo kaa tâ ɨ̀ wa'ǎ annù a nu bo ghɨrə̀; kə̀ bɛɛ mə bo tɛ'ɛ nno bə̂ ǹlɨ'ɨ, kaa ɨ wa'ǎ annǔ tsu a nu bo ghɨrə̀ bə̂. Bo ka yǐ kɨ nɔ̀ŋsə̀ nɨ̂ m̀bô myaa a nû ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ tâ bo ka mfwɛtə.” 19M̀mà'àmbi Yesu à ghàà mə a mbo bo laà aa, Nwì a lɔgə̀ yi ŋkɔ'ɔ ghɛɛ nɨ ghu a aburə, ŋ̀ghɨrə a tswê a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ yu nî mà'à. 20Bo fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì nsɨgɨ̀nə̀ ya a ɨdɨgə tsɨ̀m; M̀mà'àmbi a fa'à bo bo ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀lènsə̀ tâ bə̀ zi mə bo lɛ sɨ swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\