Mark 2

1Ǹjwi jì tsu lɛ ŋghə̀ə kɨ tysa Yesu a bû mbɨɨ fu a ala'a Kaperinaum; à bɨ̀ɨ̀ mə̂ bə̀ burə̀ ǹlaansə mə à kwɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtswe a ndùgə̀. 2Bə̀ lɛ nyu'u nzi ŋghotə a ntsǔnda yìi mə Yesu à lɛ ntswe ghu aà, m̀burə ŋgha'a nluu ɨdɨgə, kaa àbwarə wa'à bù mbə a ntysa ŋkuu a mûm ǹdâ. Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋə nɨ̂ Annu Nwi a mbo bo. 3À kà mə̂ aa nswoŋə aa bə bî mɔ'ɔ bi nɨkwà bɨ be'ě mbwenkə ǹzi nɨ ghu ghu mbô. 4Tsǒ mə kaa àbwarə a lɛ ŋwa'ǎ wa ntsǔnda tswe aa, bo lɛ kɔ'ɔ a atunda ǹlɔbɨtə nnaŋsə abù'ù ghu, a kə'ə̀ àdɨ̀gə̀ ya yìi mə Yesu a lɛ ntswe ghu aà. Bo màŋsə̀ mə̂ ǹlɔgə mbwenkə wa nɨ̂ ɨ̀kùù yìi mə bo lɛ mbè'è ghu aa, ntsyasə wa nɨ̂ àbù'ù ǹsɨgɨsə a nsi Yesu. 5Tsǒ mə Yesu à yə̂ àbìintɨɨ yìi mə bo lɛ ntswe nɨ yu aa, nswoŋ a mbo m̀bwènkə̀ wa mə: “Mû ghà, wa bɨ lì'ìnə̀ mə ɨfansənû jô.” 6Ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ jî mɔ'ɔ lɛ ntswe ghu, ǹtɨgə mbetə nɨ a mum mɨ̀tɨɨ bo mə: 7“Ŋù ghû à tsyà aa la ŋka ŋghaa fàa ajàŋ aa ɛ? A ghàà laà m̀bəgɨtə aa Nwì! Kaa ŋù tsu kaa sɨ̀ ghu tswê mə m̀bə li'inə̀ ɨ̀fansənnù bə̂ ntsyatə Nwî yuyu.” 8Yesu à lɛ mburə ŋ̀ghɛsə nzi ɨnnù ma jû mə bɨ lɛ sɨ kwà'àtə nɨ a atu bo aà, ŋ̀wa'asə waa, m̀betə mə: “Nɨ kwa'atə ɨjaŋ ɨnnu ma jû atu bù aa a ya aa ɛ? 9A laà waŋsə aa a nswoŋə a mbo mbwènkə̀ ghuà mə, ‘mə̀ lì'ìnə̂ ɨ̀fansənnù jô,’ kə̀ mə: ‘bɨ̀ɨ̀nə nlɔ̀gə ɨkuù gho wa ŋka ghɛ̀ɛ̀ noò lɛ? 10Wa mə̀ ka dɨ̀'ɨ a mbo bù mə Mu Ŋù à tswe nɨ̀ àdà'à fàa mbi a lì'ìnə ɨ̀fansənnù bə̂.” À ghàà mə̂ laà aa ntɨgə nswoŋə a mbo m̀bwènkə̀ wa mə: 11“Mə̀ swòŋə a mbo wò, bɨ̀ɨ̀nə nlɔgə ɨkuù gho wa ŋghɛ̀ɛ̀ gho a nda wò.” 12M̀bwènkə̀ wa a bɨɨ̀nə̀, m̀burə nlɔgə ɨkuù yi wa, ǹtəə tsya mfɛ̀'ɛ̀ yi a nsi bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m; a burə̀ m̀bə tsi'ì ànnù yî yɛ̌yɛrə a mbo bo. Bo tɨgə̀ ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî ǹswoŋə nɨ mə, “Kaa bì'ì lɛɛ̀ wa'ǎ annù tsu laà yə̂!” 13Yesu à lɛ mbù ŋ̀ghɛɛ fu a ghəŋə ŋkì mɨyaa Galilea; àkùrə̌ bə̂ a zî ŋ̀karɨsə yi, a tɨgə̀ ǹlɔgɨnə ŋka ndɨ'i waa. 14À màŋsə̀ mə̂ ǹlo ŋka ŋghɛɛ wa a ghəŋə ŋkì, nyə ŋ̀gàŋkwɛrə bɨ̀tâkə̀sì, Levi, mu Alfeus a tswê a ndâ ŋkwɛrə bɨ̀tâkə̀sì. Yesu a swoŋ ghu mbo mə: “Zǐ ŋka nyòŋə̀ nàâ.” Levi a burə̀ m̀bɨɨnə ntɨgə nyoŋə nii. 15À gha'à a bɔ̀ɔ̀ mə̂ ǹsa'atə, Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ghɛɛ̀ a nda Levi a njɨ ghu. Ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀tâkə̀sì bo bə̀ bî bɨ bî ghà'àtə̀ lɛ ntswe bo bo ntɨgə njɨ; ǹloŋ bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ sɨ yòŋə̀ Yesu maa noò. 16Ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀nsə̀ jî mɔ'ɔ jìi mə ɨ lɛ mbə bafarɨsai aa ɨ lɛ nyə a ajàŋ yìi mə Yesu lɛ sɨ jɨ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀tâkə̀sì bo bɨ̀ bə̀ bî bɨ aa, mbetə a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə: “Taà ghùù a jɨ bo bɨ̀ ɨ̀jàŋ bə̂ ma ju aa a ya ɛ?” 17Yesu a yu'ù ànnù yìi mə bo lɛ sɨ ghàà aa, ǹswoŋə mbo bo mə: “Bə bìi mə bɨ tswe bɨtɨ̀ɨ̀ aa, kaa bɨ sɨ dɔgɨtà lɔɔ, a dɔgɨtà aa a lɔ̀ɔ ŋgàŋmɨghɔ̀ɔ̀. Kaa mə̀ lɛ wa'à aa a ntwoŋ bə̀ bìi mə ànnǔ yaa a tsinə aa zî, mə̀ lɛ zì aa a ntwoŋ bə̀ bî bɨ̂.” 18À lɛ mbə maà nòò ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn bo bɨ̀ baFarɨsai lɛ sɨ si'isə ɨbɨɨ nu waa tɨ jɨ̂ ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî; bə̀ bî mɔ'ɔ zî m̀betə Yesu mə: “Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnu Jɔn bo bɨ̀ jǐ baFarɨsai bɨ si'isə ɨbɨɨ nû tɨ jɨ̂ ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî lâ kaa bǒ wa'à ma mùu ajàŋ ghɨrə̀ aa a ya ɛ?” 19Yesu betə̀ waa mə: “M̀bə bə̀ bìi mə bɨ twoŋə waa a adɨgə nɨyɔ'ɔ bɨ tuu mɨjɨ, ǹsi'isə ɨbɨɨ nû waa tɨ jɨ̂, ǹlii nɨ̂ ta nɨ̀yɔ̀'ɔ̀ wa yìi mə bo tswe ghu mbɛ̀ɛ̀ aa ɛ? Àjàŋə mə ta nɨ̀yɔ'ɔ̀ wa à tswe bo bo aa, kaa m̀bə bo wa'à mɨjɨ tuu nsi'isə ɨbɨ̀ɨ nû waa tɨ jɨ̂. 20Lâ nòò yî mɔ'ɔ̀ à tswe ghu mə bɨ ka yi lɔ̀gə̀ ta nɨ̀yɔ'ɔ wa ghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu, maa noò, mbə bo tse bɔŋ tuu mɨjɨ̂, ɨ si'isə ɨbɨɨ nû wa tɨ jɨ̂. 21Kaa m̀bə ŋù tsù wa'à kàŋ lɔgə asà'a atsə̀'ə̀ yî fii a ŋkɛ̀ɛ̂ àtsə'ə̀ yî lwèn ghu; m̀bə a ghɨrə ma mùu ajàŋ boŋ, àdɨ̀gə̀ ya mə bɨ kɛɛ aa a ka bu sà'ànə lò yi, tâ àbà'a atsə̀'ə̀ yî fii ya tâ à yɛnə nlò yi, m̀baŋnə ntɨgə nɨŋə abù'ù yi gha'atə a nɨ atsə'ə yî lwèn yâ. 22A kɨ̂ m̀bə ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ mə kaa m̀bə ŋù a wa'à mɨlù'ù mî fii lɔ̀gə̀ ǹnɨŋə nɨ̂ ŋgùù mɨ lù'ù jî lwènə̀, à bə nɨŋ boŋ mɨ̀lù'ù mya mɨ ka bwǐ ŋgùù jya, tâ mɨ̀lù'ù mya saa, tâ ŋgùù jya kɨ mbɨ'ɨ. Bɨ nɨŋ mɨlù'ù mî fii aa a nɨ̂ ŋgùù jyî fiì.” 23Yesu bo bɨ̀ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji lɛ sɨ tsyà a mûm nsòo ànsaŋ a njwîŋgɔ̌ŋ, bo kà mə̂ aa tsya, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ kâ ǹtɨɨ nɨ̂ ànsaŋ wa yì mɔ'ɔ ŋkurə. 24BaFarɨsai bî mɔ'ɔ lɛ nyə, nswoŋ ghu mbo mə: “Yə̂, kaà sɨ̀ ku'ùnə̀ a nɨ nɔ̀ŋsə̀ mə tâ ŋgǎŋyəgə̂nnù jo ɨ̀ kaŋ ŋghɨrə laà, a njwîŋgɔ̌ŋə̀. 25Yesu a kwi'i a mbo bo mə: “Nɨ̀ lɛɛ̀ wa'à ànnù ya yìi David lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa twoŋ, wa noò yìi mə à lɛ sɨ lɔ̀ɔ ayoo yî jɨ̀, a ajàŋ yìi mə ǹjì ɨ̀ lɛ yaŋə yi bo bɨ̀ bə̀ bi aa ɛ? 26David à lɛ ŋkuu a ndâmà'a Nwì, a noò yìi mə Abiata a lɛ mbə ŋ̀gàŋmà'a Nwi yî ŋ̀wè aa, ŋ̀kurə abaa Nwì, ŋ̀kɨ mfa yî mɔ'ɔ a mbo bə̀ bìi mə bo bo lɛ ntswe aà. Nɨ̀ zi mə a nɨ nɔ̀ŋsə̀ yì'inə̀ mə a abaa mà yû aa mbə a kurə tsi'ì ŋ̀gǎŋəmà'a Nwì. 27Yesu a lwì'ìsə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə: “Bɨ lɛ lə̀ə njwîŋgɔ̂ŋ aa nloŋə bə̂, kaa bɨ lɛ ŋwa'à lə̀ə̀ aa mə tâ njwîŋgɔ̀ŋ ka nsa'a nɨ̂ bə̂. 28Wa Mu Ŋu a nɨ̂ M̀mà'àmbî yìi a sa'a njwîŋgɔ̀ŋə̀ aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\