Mark 3

1Yesu à lɛ mbù ŋ̀ghɛɛ ŋkuu a ndâŋghòtə̂. Ŋù yî mɔ'ɔ à lɛ ntswe ghu mə nɨ̀kwɛɛ̀ ni lɛ ŋkwo. 2Bə̀ bî mɔ'ɔ lɛ ntswe ghu ǹlɔɔ nɨ̂ ǹnɨ̀ŋə̂ ànnù a nu Yesu. Bo lɛ nnaŋsə ntɨgə nlii nɨ a nyə mə kə̀ à ka ghùrə̀ ŋû wa a njwîŋgɔ̀ŋ lɛ. 3Yesu à lɛ nswoŋə a mbo ŋu wa mə nɨ̀kwɛɛ̀ ni lɛ ŋkwo aa mə: “Fɛ̀'ɛ nzǐ ntəə a mbìì faà mə!” 4À fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹzi ntəə, Yesu a bəŋ mbetə a mbo bo mə: “Nɔ̀ŋsə yi'inə̀ a dɨ̀'ɨ mə tâ bɨ̀ ka ŋghɨrə aa ɨbɔ̀ŋ kə̌ ɨbɨ a njwîŋgɔ̀ŋ aa ɛ? À bìi mə bɨ̀ yweensə ŋû kə̀ mə bɨ̀ zwitə a njwîŋgɔ̀ŋ aa ɛ?” À bètə̀ mə̂ laà aa kaa bo tswê wa'à kwɛ'ɛ̀. 5A liì waa ntsya ŋkarɨsə nɨ̂ afìi mi'ì, la m̀bàŋnə̀ ǹjəŋnə si'i nloŋ mə bo lɛ ŋkɨɨ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa aà; ǹswoŋə a mbo ŋù wa mə: “Sèntə̀ nɨkwɛɛ̀ nô.” A sêntə̀ nɨ̀kwɛɛ̀ ni nya, nɨ burə̀ ǹtɨɨ. 6BaFarɨsai bya bɨ bɨɨ̀nə̀ m̀fɛ'ɛ wa ndâŋghòtə ŋghɛɛ bo bɨ̀ bə̀ bɨ Herod burə̀ boontə a ntaŋə ajàŋ yìi mə bo ka tsyǎ ghu zwitə yi aà. 7Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a ŋkì mɨyaa Galilea. Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bî ghà'à ŋ̀gha'a bìi mə bɨ lɛ nlǒ a Galilea bo bɨ̀ a Judea aa ɨ burə̀ m̀fɛ'ɛ ntɨgə nyoŋə nii. 8Bi mɔ'ɔ bɨ lô a Yɛresalem, bi mɔ'ɔ bɨ fɛ̀'ɛ̀ a mbɛ̀ɛ̀ àla'a Idumia, bo bî mɔ'ɔ bɨ lô a njiì ŋkǐ Jordan, ŋ̀kɨ lo a mbɛ̀ɛ̀ ɨ̀la'a Tai bo bɨ̀ Sidon. Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ŋ̀ghà'à ŋ̀gha'a ma ghû ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ nzi ghu mbɛ̀ɛ aa nloŋ mə bɨ lɛ nyu'u ɨnnù jìi mə à lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà. 9Yesu à yə̀ mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ zî ǹtɨgə mburə ŋ̀gha'a bə si'i; a swoŋə mbo ŋ̀gǎŋyəgânnu ji mə tâ bɨ̀ lɔɔ akànu'u mfa tâ yù kuu ghu mum tâ bə̀ bya wa'à yi lô ǹnɔrə̀. 10À lɛ sɨ bə aa boŋ à ghùrə̀ mə̂ bə̂ bɨ burə̀ ŋ̀gha'a tsi'ǐ annù, ma yû a tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə mə tâ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ tsɨ̀m tɨgə nzwu nyoŋə nɨ a mɔ̀ɔ̀ntə yu. 11Bɛɛ mə ɨ̀zwì jî bɨ ɨ yǐ nyə yi, ɨ wô ghu nsi ntɔŋnə nswoŋ mə: “Ò nɨ Mu Nwì wâ.” 12A bâŋnə̀ ǹswoŋ a mbo bo ŋkwantə mə tâ bo tsuu lǒ ghɨ̀rə̀ tâ bɨ̀ zi ŋû yìi mə yu nɨ ghu aà. 13Yesu à lɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a atu nta'a, ǹtwoŋ bə̂ bìi mə à lɛ à lɛ nlɔ̀ɔ ntwoŋə aà; à twòŋ mə̂, bɨ tɨgə̀ ǹzi ghu mbɛ̀ɛ̀. 14À lɛ ntsɔ'ɔ bə̀ nɨghûm ǹtsò baa a tɨtɨ̀ɨ bo mə tâ bo bo tswe, ta tâ yù too waa a nswoŋə̂ annù Nwì, 15tâ yù kɨ mfa ada'a a mbo bo a mfurə bɨ̀demon a to'o bə̀. 16Bə̀ bìi mə à lɛ ntsɔ'ɔ waa à lɛ mbə: Simon yìi mə ə̀ lɛ mfa mɨ̂kɛ̀'ɛ̀sə̀ mi nɨ Peta aà. 17Jɛms nɨ mumaà yì Jɔn, bɔɔ bɨ Zebedee bìi mə̀ Yesu à lɛ twoŋ ŋkɛ'ɛsə nɨ Boanarges, ǹji'ì ɨ̀kùm ma ghu ɨ bə mə, ‘bɔɔ bɨ mbə̀ŋə̀.’ 18Andrew, nɨ Philip, nɨ Batolomeo, nɨ Mateo, nɨ Tomas, nɨ Jɛms mu Alfiyas, nɨ Thadeus, nɨ Simon muKana. 19A bɔ'ɔ nɨ Judas Ikariot mə lɛ mfèe Yesu aà. Yesu à lɛ ntɨgə nlo ŋkwɛɛ yi fu a ndùgə̀. 20À kwɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋkuu a nda, àkùrə̀ bə̂ a bû ŋ̀ghotə nzi ghu mbɛ̀ɛ̀ a tɨgə̀ ǹtsyanə ghu mbo bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnu ji a njɨ mû àyoò. 21Ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì ɨ̀ lɛ nyu'u, m̀fɛ'ɛ nzì a ntswa yu nloŋ mə bə̀ lɛ sɨ tɨgə nswoŋə nɨ mə: “A baanə aà bàànə̀.” 22Ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ jìi mə ɨ lɛ nlo a Yɛrəsalem ǹsɨgə aa, ɨ lɛ sɨ swoŋə nɨ̂ mə: “À tswe nɨ̀ Beezebul a ato'o yu. A fi'i nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ̂ a ato'o bə̀ aa nɨ̂ àdà'a m̀fɔ̀ bɨ̀demon mà ghû.” 23Bɨ kà mə̂ aa nswoŋə laà aa, Yesu a twoŋə̀ waa ŋ̀ghaa a mbo bo nɨ nɨ̀ghàà nî nàà, m̀betə waa mə: “M̀bə Satan a bû m̀furə Satan yumbɔŋ aa mə a kə aa ɛ?” 24M̀bə̂ àla'a a yâtə̀ yi ǹtswe ɨtu ɨtu, ŋ̀ka nto nɨ̂ waa bo nɨ bo boŋ mbə a tɨgə̀ m̀bu ntəə aa la aa ɛ? 25Kə̀ m̀bə̂ ǹda ɨ yâtə̀ yi ntswe ntsǔtsù, ǹtɨgə nto nɨ̂ waa bo nɨ bo boŋ mbə ɨ tɨgə̀ m̀bu ntəə aa mə a kə aa ɛ? 26Ma la a bə mə, m̀bə Satan a bɨɨ̀nə̀ ŋka nto nɨ̂ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì, ǹja'a ndâ yì yumbɔŋ, bo tɨgə̀ ǹtswe ntsǔtsù, bəə boŋ kaa mbə ɨ wa'à təə̀, a bàŋnə̀ nlɔɔ aà m̀bɔ̀'ɔ̂ ŋ̀kwɛ̀'ɛ̀ yì. 27A kɨ̂ m̀bə ŋ̀gɨŋgɨ̀ŋ mə kaa m̀bə ŋù tsù wa'à ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a nda ŋù mɨ̀tɨ̀ɨ̀, m̀fu'u ndâ yì tɨ fùù ǹtswa yi ŋkwerə mbɔŋ fu'u nda yâ. 28Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə m̀bə Nwì à tse lì'ìnə ɨfansənnù bə̂ tsi'ì tsɨ̀m bo bɨ̀ m̀bə̀gɨ̀tə ntsɨ̀m yìi bɨ bə̀gɨ̀tə̀ nii ghu aà. 29Lâ ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à ghàa nɨghàà m̀bəgɨtə Azwì Nwî yìi mə a laa màŋsə̀ ghu aa, kaa Nwì à ka yǐ wa'ǎ ɨbɨ̂ yi li'inə̀ bə̂, ǹloŋ mə à ghɨ̀rə aà ɨ̀bɨ yìi ɨ lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aà.” 30Yesu lɛ nswoŋ ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə bo lɛ swǒŋ mə: “À tswe nɨ̀ àzwì yî bɨ a ato'o yu.” 31Ǹdè bɨ̀ Yesu nɨ bɔɔ bɨ maà bi bi mbâŋə̀ lɛ nzì ǹtəə a abɛɛ, ǹtoo bə̂ mə bɨ̀ twoŋə yi. 32Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ lɛ ntswe ntsya ŋkarɨsə yi; bɨ kuu nswoŋ ghu mbo mə: “Ǹdè ghò bo bɨ̀ bɔɔ bɨ maà bo bǐ mbâŋnə̀ bɨ təə a abɛɛ nlɔɔ nòô.” 33Yesu a kwi'i mə: “Ǹdè ghà nɨ bɔɔ bɨ maà ba bǐ mbâŋnə̀, à nɨ bɨ̀wò aa ɛ?” 34M̀bəŋkə yi, ǹlii bə̂ bya mə bɨ lɛ ntswe ntsya ŋkarɨsə yi aa, ǹswoŋ mə: “Àa ǹdè ghà bo bɨ̀ bɔɔ bɨ maà ba bǐ mbàŋnə̀ buà mə! 35Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a ghɨ̀rə annù yìi mə Taà ghà a lɔ̀ɔ̀ aa, à nɨ mumaà ghà yî mbâŋnə̀ bo mumaà ghà yî màŋgyɛ̀ nɨ̂ ǹdè ghà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\