Mark 4

1À lɛ mbù m̀bə a njwi yì mɔ̀'ɔ Yesu a lɔgɨ̀nə̀ ŋka dɨ'ɨ nɨ̂ ànnù a mbo bə̀ a mbɛ̀ɛ ŋkì mɨyaa Galilea, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ nzi ŋkarɨsə yi mburə ŋgha'agha'a; a tɨgə̀ ŋkuu a mûm àkanu'u, ŋ̀kuntə ŋghɛɛ wa mûm ŋ̀ki, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bya ɨ tɨgə̀ m̀baŋnə ntswe a nta'a wa aghəŋə ŋkì. 2A dɨ'ɨ̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ a mbo bo nɨ̂ mɨ̀ghàà mî nǎnaa, ǹswoŋ a mbo bo mə: 3“Ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ ŋghɛ̀ɛ mbwe'ê ǹjoo ŋgwɛ̀'ɛ̂ ji, 4àkà mə̂ aa mbwe'e aa, ǹjoo jya jǐ mɔ'ɔ ɨ wô a ndômânjì, bɨ̀sɨŋ bɨ zî ǹsyɛ ŋkurə. 5Ji mɔ'ɔ ɨ wô a adɨgə nsyɛ yìi mə a lɛ mbə tsi'ì ŋ̀gɔ̀'ɔ ŋgɔ̀'ɔ̀, kaa ǹsyɛ ɨ wa'à ghu tswê ŋ̀gha'atə. Ǹjoo jya ɨ wâŋsə̀ ǹtoo, ǹloŋ mə kaa ǹsyɛ yìi mə ɨ̀ lɛ ntswe wa atu ŋgɔ̀'ɔ̀ aa kaa ɨ̀ lɛ ŋwa'à tsotə̀ aà. 6Ɨ tòò mə̂, nɨ̀nòò a tɔɔ̀ mɨ̀jɨ mya mɨ yɔrə̀, ǹloŋ mə kaa mɨ̀ŋgàŋ myaa kaa mɨ lɛ ŋwa'à a nsyɛ tsotə̀ aà. 7Ǹjoo ji mɔ'ɔ ɨ lɛ wǒ a tɨtɨ̀ɨ kə̀rə̀kərə. Ɨ tòò mə̂, kə̀rə̀kərə wa a kɔ'ɔ lɨmtə ŋkwerə ɨ kwo, kaa ɨ wa'à mɨ̂ntà koonə̀. 8Njoo jya ji mɔ'ɔ ɨ lɛ ntɨgə ŋwǒ a adɨgə nsyɛ yì nsɨgɨ̀nə̀, ŋkɔ'ɔ nsɛnsə ŋwɛ̀'ɛ̀ ɨ gha'atə: ji mɔ'ɔ koonə̀ mbùm mɨwum mi ntarə, ji mɔ'ɔ koonə mɨghum mi nto'o, ji mɔ'ɔ koonə̀ ŋ̀khɨ̀ yî fùùrə̀.” 9Yesu à ghàà mə̂ m̀maŋsə, ǹswoŋ mə: “Ŋù yìi à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ aa tâ à yu'u.” 10Nòò yii mə Yesu à bɨ̀ɨ̀ mə̂ tswe tsi'ì yù yù aa, bə̀ bya bìi mə bo bo lɛ ntswe a bɔ̀'ɔ nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa aa, bɨ zî ghu mbɛ̀ɛ̀, m̀betə yi mə tâ tɔ'ɔtə nji'ì nɨ̀ghàà nya mə à lɛ nnaa aa a mbo bo. 11Bɨ bètə̀ mə̂ aa, a swoŋ a mbo bo mə: “Nwì à fa mɨ̀tsyɛ̀ a mbo bù mə tâ nɨ̀ zi annù yî àlɔ̀'ɔ̀sə̀ ǹloŋə annù nɨfɔ̀ yi. Lâ a ŋghɛɛ a nɨ bə̀ bìi mə bɨ sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bù tswe aa, bɨ yu'u ɨnnù tsɨ̀m aa nɨ nɨ̀ghàà nî nanaa. 12‘Ta bo naŋsə nlii nlii, kaa wa'à yə̂; ǹnaŋsə yu'utə yu'utə kaa wa'à bàŋnə̀ yu'u tâ à laa a atu bo; m̀bɨ̀'ɨ̀ bo lô m̀bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ta tâ Nwì li'inə ɨfansənnù jyaa.’ ” 13Yesu a betə a mbo bo mə: “Nɨ̀ sɨ nji'ì nɨ̀ghàà nî nanaa ma nû zi aa ɛ? M̀bə nɨ̀ tuu ma nuù nɨ̀ghàà yu'u boŋ mbə nɨ̀ tɨgə̀ ǹtsya aa la mbɔŋ zi nji'ì mɨ̀ghàà mî nǎnaa mî mɔ'ɔ aa ɛ? 14Ŋ̀gàŋmbwè'ê ǹjoo wâ a bè aa Nɨ̀ghàà nɨ Nwî. 15Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ bə aa tsǒ ǹjoo jya mə ɨ lɛ ŋwò a ndômânjì aà. A ŋghɛ̀ɛ nɨ ma buù bə̀, bɨ yi mbè nɨghàà nɨ Nwî nya a ntɨɨ bo aa, bo yu'ù, lâ Satan a burə̀ ǹzi mfi'i nlo nɨ nu. 16Bə̀ bî mɔ'ɔ bû m̀bə tsi'ì tsǒ njoo jya mə ɨ lɛ ŋwǒ wa adɨgə nsyɛ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ ŋgɔ̀'ɔ̀ aà; ma buù bə̀, bɨ yi nyu'u annù Nwî ya aa, bo burə̀ ŋ̀ghɛsə ŋkwɛrə tsi'ì nɨ̀ nɨ̀dorə̀. 17A kuu a atu bo, lâ kaa wa'a nɨ mɨ̀ŋgàŋ tswê, ŋ̀ghɛsə ntswa ntugɨtə tsi'ì nɨ mu àtɨɨ noò; bɛɛ mə ngɨ'ɨ yǐ mfɛ̀'ɛ̀ kə̀ bɛɛ bɨ lɔgɨnə ŋka ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̂ yaa nloŋə ànnu Nwî ya aa, bo burə̀ m̀bɔ'ɔ mma'atə àmbìintɨɨ̀ yaa. 18Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ tɨgə̀ kɨ mbu mbə aa tsi'ì tsǒ njoo jya mə ɨ lɛ ŋwǒ a tɨtɨ̀ɨ kə̀rə̀kərə aà. Ma buù bə̀ a nɨ bya bìi mə bɨ yi nyu'u annù Nwî aa, 19annǔ nwùgə nu nloŋ njoo mbi jù, bo bɨ̀ ànnǔ ŋkɔ̌ŋ ntswe nɨ̀ ŋ̀kabə si'i si'i, kə̌ annǔ nyə̀'ə̀ ǹjoo jǐ mɔ'ɔ, ɨ̀nnù ma jû, mɨ kuu a atu bo ɨ fêm nɨ̀ghàà nya nɨ kwo kaa wa'à mîntà koonə̀. 20Lâ bə̀ bî mɔ'ɔ tɨgə̀ m̀bə aa tsiˈì tsǒ ǹjoo jya mɨ bɨ lɛ bweˈe wa nɨ̂ àdɨ̀gə nsyɛ yì sɨgɨ̀nə̀ ya aà. Ma buù bə̀, bɨ yi nyuˈu nɨghàà nɨ Nwî aa, bo bii nlə̀ə̀ a atu bo, nɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə bo koonə̀ mɨ̂ntà; bo bî mɔˈɔ bɨ koonə̀ mɨ̀ntà mɨ̀ghum mi ntarə, bî mɔˈɔ bɨ koonə̀ mɨ̀ghum mi ntoˈo, bi mɔˈɔ tɨgə̀ ŋ̀koonə mɨ̀ntǎ ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀. 21Yesu bû m̀betə waa mə: “Bɨ yi ŋkosə lâm ŋ̀kuu nɨ ghu a mûm nda aa bɨ nɨŋə aa a mûm àntɔ̀ɔ̀ ŋ̀kusə kə̀ bɨ tɛˈɛ aa a njiˈì ɨ̀kùù lɛ? Tɨgə bɨ kosə lâm ǹtɛˈɛ aa a atu atɛtə̀ ta tâ bɨ̀ ka nnaŋsə nyə aa ɛ? 22Kaà ànnù yî lɔ̀ˈɔ̀sə̀ yî tsu kaa a sɨ̀ ghu tswê mə a ka yi waˈà fɛ̀'ɛ̀ ǹyɛntə a nsi mi'i bə̀. Bɨ bə lɔ̀ˈɔ̀sə annù boŋ a ka yǐ yaˈa fɛˈɛ yɛntə a nsi miˈi bə̌. 23Ŋù yìi mə̂ à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ a ŋka nyuˈù ànnù aa tâ à yu'u.” 24A bû ǹswoŋ a mbo bo mə: “Nɨ̀ ka ntsyɛsə nɨ̂ ghuu nɨ̂ ànnù yìi mə nɨ yu'u aà. Fɨ̀gə̀ yìi mə nɨ fa nɨ a mbo bə̀ aa, à nɨ fɨ̀gə̀ yìi bɨ ka kɨɨ kɨ fa nɨ a mbo bù aà, ɨ bǔ kù'ùsə̀. 25Ŋù yìi mə̂ à tswe nɨ̂ ǹjoo aa bɨ ka bǔ kùˈùsə̀ tâ à ku'usə tswe nɨ̂ ju tâ ɨ̀ ghaˈatə. Lâ ŋù yìi mə̂ à sɨ̀ nɨ̂ àyoo tswê aa, bɨ ka bàŋnə bǔ kwɛrə, ɨ kwɛrə kwɛre mû àyoo yìi mə à tswe nɨ ghu aà.” 26Yesu a bû ǹswoŋ mə: “Ànnù nɨfɔ̌ Nwî à bə aa tsǒ mə ŋù a bwe'e njoo a mûm ǹsòo yu aà. 27A yǐ mbwe'e njoo jya aa, a ghɛɛ̀ ǹtswe yi, ǹlɛ nnɔŋə nii, àbɛ̀ɛ̀ a fuˈù, a tɨgə̀ ǹghɛɛ ŋghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnǔ ji ji dàŋ; ǹjoo jya mə à bwè'è aa, ɨ toò ŋ̀kɔ'ɔ. Lâ kaa a wa'ǎ ajàŋ yìi mə ǹjoo jya ɨ tsya mbɔ̌ŋ kɨ kwi ŋkɔ'ɔ aa zî! 28Ǹsyɛ ya yìi mə mə bɨ bwe'è ǹjoo jya ghu aa, ɨ ghɨrə̀ nɨ mə tâ ɨ̀ too. Ɨ lɔgɨnə, ɨ fi'isə̀ ɨ̀yə̀ŋə̂ ji, ǹtoo mbərə ntɨgə ŋkɔ'ɔ ŋkoonə mɨ̂ntà mìi mə mɨ burə ŋgha'atə aà. 29Bɛɛ mə njoo jya ɨ tɨɨ, bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ ŋkya, nloŋ mə nòò m̀fùˈu mɨ̀jɨ à kùˈù mə̂ aà.” 30Yesu a bû m̀betə mə: “M̀bə bɨ bǔ mfɨgɨnə annù nɨfɔ̀ Nwî aa nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? M̀bə bìˈinə̀ bû naa aa nuu nɨghàà tǎ ghɨ̀rə à fɛ'ɛ nlaa atu bə̀ aa ɛ?” 31Ànnù nɨfɔ̀ Nwî a bə aa tsǒ àbùrə mâghum yìi mə a burə ŋkəˈə ntsyatə mbǔm njoò tsɨ̀m jìi mə bɨ bwe'e aà. 32Lâ bɨ yi mbwe'e abùrə ati ma yû aa, a too ŋkɔˈɔ, àtì yi a tɨgə̀ m̀baŋnə mfaŋ ntsyatə ŋgǒŋ ɨtǐ tsɨ̀m jìi mə bɨ bè aà. Bɛɛ mə a kɔˈɔ, ǹtaà ji ɨ burə̀ m̀faŋkə m̀bə ajàŋ yìi mə m̀bə bɨ̀sɨŋ bɨ tɨgə̀ ǹzi ŋghùrə̀ nɨ̂ ǹdâ jyaa ghu aà. 33Yesu à lɛ mbù ǹswoŋə annù Nwî a mbo bə̀ nɨ mɨ̀ghàà mî nǎnaa mî ghàˈàtə̀ tsǒ ma mû. À lɛ mburə nswoŋ ɨnnù jî ghàˈàtə̀, ŋ̀yoŋə aa ajàŋ yìi mə bə̀ bya lɛ ŋkɨɨ ŋkɔŋə nɨ̂ ǹyùˈû ànnù ya yìi mə à lɛ sɨ swoŋ aà. 34Kaa à lɛ sɨ waˈà ànnǔ tsu a mbo bə̀ ghaà tɨ nɨ̀ghàà nî nǎnaa, lâ a yi mbù m̀bɨɨ ntswe tsiˈì yù bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya aa, a bû ǹnaŋsə ntɔˈɔtə njiˈì ɨnnǔ tsɨ̀m a mbo bo. 35À bə̀ mə̂ a kwɛ̂fɔ̀ tsiˈì maa njwi, Yesu a swoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə: “Nɨ̀ zi tâ bìˈinə̀ too ŋkì ghû ŋ̀ghɛɛ fìi njii.” 36Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ tɨgə̀ m̀maˈatə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa wa aghəŋə ŋkì ŋ̀kuu ŋkwɛtə Yesu wa mûm àkànu'u, nlɔgə yi bo bo tɨgə̀ ǹtoo nɨ̂ ŋkì wâ. Ɨ̀baŋ ji mɔˈɔ ɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nɨ̂ waa. 37Bo kà mə̂ aa ntoo ŋghɛɛ, àfìsə̀ yî tɨ̀ɨ̀ ntɨ̀ɨ a lɔgɨ̀nə̀ ŋka ntsya, m̀beˈe nɨ̂ ɨ̀kàŋə ŋkì m̀maˈa wa mûm àkànu'u; ŋ̀kì ɨ kuu ǹtɨgə nlɔɔ nluu ghu mûm. 38Lâ Yesu a bâŋnə̀ ǹnɔŋə yi wa njɨ̀m àkànu'u nlɨ̀gɨ̀sə̌ atu yi nɨ pilò m̀bwii nìi; ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ ghɛ̀ɛ̀ ǹyəə yi, m̀betə ghu mbo mə: “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, Ò tswe kaa waˈà nɨ̂ gho kwɛˈɛ̀! Ò sɨ̀ zi mə m̀bə bìˈinə̀ kwo fàa mûm ŋkì?” 39Bô bètə̀ mə̂ làà aa, Yesu a bɨɨ̀nə ŋ̀wenə afìsə̀ ya, ǹswoŋ a mbo mɨ̀yàà wa mə, “Kɛntə̂! Tsuu bǔ kɨ jùˈù!” Àfìsə̀ ya a burə̀ ŋ̀kɛntə a ntsyâ, ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ m̀bɔrə mə tùk ǹtɨgə ŋghɛɛ nɨ mə swee. 40Yesu a bəŋkə̀ yi ŋ̀ghaa a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya mbetə mə, “Nɨ bɔˈɔ aa àkə̀? Nɨ̀ sɨ̀ nɨ̂ àbìintɨɨ tswê aa ɛ? 41Nɨ̀bɔˈɔ nɨ burə̀ ǹtswa waa siˈi siˈi, bo tɨgə̀ ǹswoŋə bo nɨ bo mə, “Ghuà ŋù à lò aà fə̀? Yə̂ nɨ̀ àjàŋ yìi mə tsiˈì àfìsə̀ bo bɨ̀ mɨ̀yàà yuˈunə nìi!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\