Mark 5

1Bo lɛ ntoo m̀fɛ'ɛ a njiì ŋ̀kì mɨyaa wa a mbɛ̀ɛ̀ àla'a Gerasenes. 2Yesu a fɛ̀'ɛ̀ mə̂ wa mûm àkànu'u ŋghə̀ə kɨ təə, ŋù yî mɔ̀'ɔ yìi mə̂ àzwì yî bɨ a lɛ ntswe ghu ato'o aa, a lô a ɨtu mɨsyɛ̀ m̀fɛ'ɛ nzì ǹtsitə yi. 3Ŋù ma ghû à lɛ sɨ tswe aa wa ɨtu mɨsyɛ̀. A lɛ mburə ntsyanə a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m a ntswâ àbarə mà yû ŋ̀kwerə nɨ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ 4ǹloŋ mə, a ŋgaa jî ghà'àtə̀, bə̀ lɛ sɨ tswa nii, ŋ̀kwerə nɨ mɨ̀kòrə̂ mi bo bɨ̀ m̀bô mi, kə̀ kɨɨ nnɨŋə nɨ̂ mɨ̀ka'a ghu mɨkòrə̀, lâ tsi'ì a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, a bâŋnə̀ ǹtentə nɨ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ mya, kə̀ kɨɨ mbatə nɨ mɨ̀ka'a myâ. Kaa ŋù tsù kaa à lɛ ŋwa'à nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ tswe ntsyàtə̀ yi a ajàŋ yìi mə mbə a tswâ yi ŋ̀ghɨrə mə tâ à ŋe'esə ntswe. 5À lɛ sɨ karə wa ɨtu mɨsyɛ̀ bo bɨ̀ a ɨtu mɨ̂nta'a, a si'inə bo bɨ a nɨ̂tugə̀, ǹlwugə, ŋ̀watə nɨ̂ nû yì nɨ̂ ɨ̀bà'a ŋgɔ̀'ɔ̀. 6À yə̀ mə̂ Yesu a sà'a agha'a, m̀burə ŋ̀khə nzì ŋ̀wo ghu nsi mmii yi; 7ǹtɔŋnə nswoŋ mə, “Sɨ̀ tswè aa nɨ à kə̀ aa ɛ, Mu Nwìŋgɔ̀ŋ Àkɔ'ɔ̀tsɨrə? Mə̀ bu'ù mbo a mbo wù nɨ̂ ɨ̀kùm Nwî, tsùu ŋgɨ'ɨ nu mə lo nɨŋ bə̂.” 8À lɛ ŋghàà ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə Yesu à lɛ mfòò ǹswoŋ mə, “Àzwì yî bɨ̂, fɛ̀'ɛ̀ ghu nû!” 9Yesu a betə̀ yi mə, “ɨ̀kǔm ghô nɨ̂ wò?” A kwi'i mə, “Ɨ̀kǔm ghâ nɨ Ǹnɔ̀ɔ̀ ǹloŋ mə bì'ì burə gha'atə fàa a ato'o ŋù ghû.” 10A tɨgə̀ naŋsə mbu'u mbo a mbo Yesu mə tâ à tsuu waa lô furə tâ bo fɛ'ɛ maa m̀bɛ̀ɛ̀ àla'à. 11À lɛ sɨ bə aa àkàrə̀ bɨ̂ kwiŋyàm a jɨ̂ nɨ a mbɨ̀ɨ̀ m̀baa maa adɨgə; 12ɨ̀zwì jî bɨ jya ɨ bu'ù mbo a mbo Yesu ǹswoŋ mə, “Tsyàsə̀ yi'i tâ bì'ì kuu fìi nu naa jiì mə.” 13Yesu a yu'u mbii; ɨ tɨgə̀ m̀fɛ'ɛ wa nu ŋù wa ŋkuu wa nu nàà jyâ. Àkàrə̀ bɨ̂kwiŋyàm ma yû a lɛ m̀bə tsǒ ǹtsù'ù ji baà. Ɨ̀zwì jya ɨ kùù mə̂ ghu nu aa, ɨ tɨgə̀ m̀burə nlo ŋkhə̀ mə kàrə̀, ǹsɨgə mbɨ̀ɨ̀ m̀baa ya, ǹsɨgə ŋwokə wa mûm ŋ̀kì mɨyaa ŋkoŋə. 14Bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ jɛ'ɛ nɨ̂ naà jya aa, bo lô m̀burə ŋ̀khə ŋghɛ̀ɛ̀ ǹswoŋ a mbo bə̀ a mûn àla'a bo bɨ a afɔ̀. Bɨ tɨgə̀ m̀fɛ'ɛkə nzǐ a nyə annù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ wa ɨdɨgə aà. 15Bô zì mə̂, ŋ̀ghɛɛ a mbɛ̀ɛ Yesu, ǹyə ŋû wa mə ɨ̀zwì jî bɨ jya lɛ ntswe ghu ato'o aa, a tswê ghu mbɛ̀ɛ̀, ŋ̀wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ ji, mɨ̀tsyɛ̀ mi mɨ kɨ̂ ǹtswe ghu tsi'ì mɨ̀ tsɨ̀m, bɨ yə̂ a kɨ̂ m̀bə tsi'ì ŋù wa mə ǹnɔ̀ɔ̀ ɨ̀zwì jî bɨ jya ɨ lɛ ntswe ghu ato'o aà. Bɨ yə̀ mə̂ laà aa, nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswâ waa. 16Bə̀ bìi mə bɨ lɛ nyə annù ma yû yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ wa nu ŋù wa bo bɨ̀ a nu nàà jya aa, bo lɛ sɨ tɨgə nswoŋə nɨ a mbo bə̀. 17Bo lɛ sɨ tɨgə ntsa'asə nɨ̂ Yesu mə tâ à ma'atə mbɛ̀ɛ̀ àla'à yàà ma ya nlò ŋ̀ghɛɛ yi. 18Yesu a lô ŋ̀ka ŋkuu a mûm àkànu'u mə yu ghɛ̀ɛ̀ yi; ŋù wa mə̂ ɨ̀zwì jɨ̂ bɨ jya lɛ ntswe ghu ato'o aa, a bu'ù m̀bo a mbo Yesu mə tâ à ma'atə yi tâ yù ka nyoŋə nìi. 19Lâ Yesu a tuu, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Kwɛɛ ŋghɛ̀ɛ a ndùgə̀, a mbɛ̀ɛ bə̌ bô, ǹswoŋ annù yìi mə Mmà'àmbî à ghɨ̀rə a nu wò aà; a ajàŋ yìi mə à ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghò, ŋ̀kwɛtə gho aà. 20Yesu à swòŋ mə ghu mbo laà, a lô ŋ̀ghɛɛ ntɨgə nswoŋə nɨ annù yìi mə Yesu à ghɨ̀rə ghu nu aa, a mbo bə̀ wa mbù'u Dekapolis. Bə̀ bɨ tsɨ̀m yu'u, a burə̀ m̀bə tsi'ì ànnù yî yɛ̌yɛrə a mbo bo. 21Yesu à bù mə̂ ǹtoo ŋkì wa a mûm baŋ ya ŋ̀ghɛɛ mfɛ'ɛ a aghəŋə ŋkì, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ burə̀ ǹzi ŋgha'a ŋgha'a, ǹtəə ntsya ŋkarɨsə yi. 22Ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdâ ŋ̀ghòtə̂ baIsrael maa adɨgə, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Jairius, a kɨ̂ ǹzi yìi ŋgaa. À yə̀ mə̂ Yesu, ŋ̀wo ghu mɨkòrə̀, 23m̀bu'u mbo ghu mbo, nswoŋ mə, “Mûntsìrə̂ mû ghà yî màŋgyɛ̀, a ghɔ̀ɔ̀, ǹtɨgə tsi'ì a ŋkwô. Zǐ nɔ̀ŋsə mbô mo ghu nû ta tâ à fwɛtə ǹtswe ntɨ̀ɨ̀. 24À swòŋ mə̂ laa, Yesu a yôŋ yi bo yu tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ. Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî wè ɨ kɨɨ̀ ntɨgə nyoŋə nii, ǹtsya ŋkarɨsə yi, bo bo tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ. 25Màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ̂ à lɛ ntswe a tɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wâ. Àləə a lɛ sɨ zì ghu nû. À lɛ sɨ bə maa noò aa boŋ nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ ma nû nɨ tswè mə̂ ghu nu ɨlòò nɨghûm ǹtsò baà. 26Lɛ boŋ à yə̀ mə̂ ŋ̀gɨ'ɨ nɨ nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nya si'i si'i, ǹghɛɛ nɨ nu a mbɛ̀ɛ bɨ̀dogɨta bî ghà'àtə̀, m̀bwɛsə ŋkabə̀ yìi mə à lɛ ntswe nɨ yu aa tsi'ì ǹtsɨ̀mə̀. Kaa nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nya nɨ wa'à tɨ̀ɨ̀, m̀baŋnə ŋkù'ùsə̀ ŋ̀gha'atə nɨ̂ ghà'àtə̀. 27Màŋgyɛ̀ ma ghû à lɛ nyu'u ŋ̀gàn ǹloŋə Yesu. À yə̀ mə̂ Yesu aa, ǹtɨgə nyoŋə nii bo bɨ̀ nnɔ̀ɔ̀ wâ, ǹyoŋ mfaatə ghu njɨ̀m, ŋ̀ghɛsə abo yi mmɔɔntə atsə̀'ə̀ Yesu ghu. 28À lɛ sɨ wa'atə nɨ a mûm ǹtɨɨ yu mə, “M̀bə mə̀ tɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛnsə mmɔ̀ɔ̀ntə̀ tsi'ì ɨ̀tsə̀'ə̂ ji boŋ mə̀ ka tɨ̀ɨ̀ nɨghɔ̀ɔ̀ ma nû.” 29À mɔ̀ɔ̀ntə̀ mə̂ aa, àləə ya a burə̀ ŋ̀ghɛsə ŋkɛntə a nzi ghu nû. A kɨ̂ mburə nzi a mûm ǹtɨɨ yu mə nɨ̀ghɔ̀ɔ̂ ni nya nɨ fwɛ̀tə̀ mə̂! 30Maa noò, Yesu a yə mə mɨ̀dà'à mɨ fɛ'ɛ a nu yu; m̀bəŋkə yi, m̀betə a mbô ǹnɔ̀ɔ̀ Bə̂ wa mə lɛ sɨ yòŋə̀ nii aa mə, “A ɨtsə̀'ə̂ ja aa a mɔ̀ɔ̀ntə̂ wò aa ɛ?” 31Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ swoŋ ghu mbo mə, “Ò yə mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ ywu nyoŋə nɨ̂ gho, m̀bù m̀betə nɨ mə ɨtsə̀'ə̀ jo aà mɔ̀ɔ̀ntə̂ wò lɛ aa a ya?” 32Yesu a ku'ùsə̀ ǹlii nɨ̂ bə̀ bya tsi'ì lìì, mə yu ka yə ŋû yìi mə̂ à mɔ̀ɔ̀ntə yi aa lɛ. 33Lâ màŋgyɛ̀ wa à lɛ mbàŋnə̀ ǹzi annù yìi mə a ghɨrə yi aà; ǹtɨgə mfɛ'ɛ nzì, nû yì ɨ tɨgə̀ m̀benə ba'à bà'à nɨ nɨ̀bɔ'ɔ, a wô a nji'i mɨkòrə Yesu, ŋ̀kɛ'ɛnə ɨnnù tsɨ̀m ghu mbô. 34Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Mû ghà, wa àbìintɨɨ̀ yo a ghɨ̀rə̀ mə̂ mə ta ò tɨɨ. Tɨgə nlǒ ŋghɛ̀ɛ̀ gho la nɨ̀ m̀bɔɔnə̂, tâ nɨ̀ghɔ̀ɔ̂ nya nɨ̀ fwɛtə.” 35À ghàà mə̂ a mbo màŋgyɛ̀ wâ ŋ̀ghə̀ə kɨ màŋsə̀, bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lô wa ndùgə̂ ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdâŋghotə nzi nswoŋ ghu mbo mə, “Wa mû ghò wâ à kwò mə̂! O tɨgə mbu mfa nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a mbo Taà ghû aa a ya?” 36Yesu a foonsə̀ waa, ǹswoŋ a mbo ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdâŋghòtə̂ baIsrael wa mə, “Tsèe kɨ bɔ'ɔ bə̂, nɨŋ tsi'ì ǹtɨɨ̀ gho a nu mə̀.” 37À swòŋ mə̂ maa ajàŋ, ǹlo ŋka ŋhɛɛ wa ndâ ǹdɨɨ wa, kaa wa'à bii mə tâ ŋù tsù à bu nyòŋə̀ yi ntsyatə Peta, nɨ Jɛms a bɔ̀'ɔ Jɔn, muma bɨ̀ Jɛms. 38Bô ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹywe'e wa ndùgə ndɨ̀ɨ ndâŋhòtə baIsrael wa, ǹyə ɨdɨ̀gə̀ ɨ burə̀ ǹju'u tsi'ì jù'ù, bə̀ yə'ə̀, m̀burə mbo'o tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀. 39Yesu a kuu ŋghɛ̀ɛ̀ a nda, m̀betə a mbo bo mə, “Nɨ yə̀'ə aa à kə̀, ŋ̀ghɨrə ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ tɨgə̀ ǹju'u laà? Wa kaa mu ghù kaa à sɨ̀ aà kwò kwô! Wa a bwii aà bwìì.” 40À swòŋ mə̂ laà, bə̀ bya bâŋnə̀ ŋ̀ka wyɛ nɨ̂ yi bə̂ wyɛ̀. A furə̀ waa tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m mə tâ bɨ fɛ'ɛkə ŋghɛ̀ɛ a abɛɛ. M̀baŋnə nlɔ̀gə̀ ta bɨ̀ mu wa bo bɨ̀ ǹdè yì a bɔ̀'ɔ bə̀ bya mə bo bo lɛ nzì aa, bo bo tɨgə̀ ŋ̀kuu ŋghɛɛ wa ɨdɨgə mə mu wa à lɛ nnɔ̀ŋ ghu aà. 41Bo kùù mə̂, a tswa nɨ̀kwɛɛ nɨ mu wa, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Talita koumi,” a bə aa mə, “Mûntsìrə̂ mumàŋgyɛ̀, mə̀ swòŋə a mbo wò mə tâ wò bɨɨnə ntəə a ǹdəŋə.” 42À swòŋ mə̂ ma mùu ajàŋ, mumàŋgyɛ̀ wa a burə̀ m̀bɨɨnə nlò ŋ̀ka ntəə ŋkarə. (ɨ̀lòo mu mà ghû ɨ lɛ mbə aa nɨ̀ghûm ǹtsò baà.) Bə̀ bya bɨ liì ǹyə, ànnù a burə̀ ǹtsya waa tsi'ì tsyà. 43Yesu a swoŋ a mbo bo ŋ̀kwaantə mə tâ bo tsuu lǒ ghɨ̀rə tâ ŋù tsù à zi; ŋ̀kɨ nswoŋ mə tâ bo lɔɔ ayoo mfa a mbo mu wa tâ à jɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\