Mark 6

1Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bo lɛ nlò maa adɨgə ntɨgə mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ a Nazareth, a ala'a bo. 2À bə̀ mə̂ a njwîŋgɔ̀ŋ a ghɛɛ̀ a Ndâŋhòtə, ŋ̀ka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî ghu, a kɨ mburə mbə tsi'ì ànnù yî yɛ̌yɛrə a mbo bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa a nyu'ù ànnù yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. Bo lɛ sɨ tɨgə mbetə bo nɨ bo mə, “M̀bâ ghû à lɔ̀gə yulà ànnù aa fə lɛ? Mulà mɨ̀tsyɛ̀ ghu atu mɨ lo aa fə? Yə̂ nɨ̌ ɨnnù jî wè jî yɛ̌yɛrə jìi mə a ghɨ̀rə̀ aà!” 3À sɨ̌ Carpenter wa à ghuà bə, là'à yu wa mə à nɨ mu Mary ŋ̀kɨ mbə, muma bɨ̀ Jɛms, nɨ Joses a bɔ'ɔ Judas nɨ Simon aa ɛ? Bɔɔ bɨ maà bi bî bâŋgyɛ̀ bɨ̂ sɨ̀ faa a tɨtɨ̀ɨ bì'inə̀ kɨ̂ ntswe ɛ?” Bô swòŋ mə̂ laà, ǹtɨgə ntuu yi. 4Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Bɨ ghu'usə ŋgàŋntoò Nwì a ɨdɨgə tsɨ̀m, lâ kaa wa'à nii a ala'a bo, kə̀ a ŋgwɛ̀'ɛ yu, kə̀ a ndugə yu bâŋnə̀ ghu'usə.” 5Tsǒ mə a lɛ ntɨgə mbə maa ajàŋ aa, kaa à lɛ ŋwa'a ɨnnù jî yɛ̌yɛrə jî ghà'àtə̀ ghu ghɨrə̀ ǹtsyatə ajàŋ yìi mə à lɛ nnɔ̀ŋsə mbo mi a atû ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ mbùmtə̀ jî tsu, ŋ̀ghurə waa. 6À àjàŋ yìi mə bə̀ bɨ ala'à bi bɨ lɛ ŋwa'à nɨ̂ àbìintɨɨ tswê aa, a lɛ mburə ntsya Yesu tsi'ì tsyà. À lɛ ntɨgə nlo ŋka karə ǹdɨ̀'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî a ɨla'a ji mɔ'ɔ jìi mə ɨ lɛ ntswe wa mbɛ̀ɛ̀ àla'a bo aà. 7Yesu à lɛ ntwoŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, ǹlɔgɨnə ŋka ntoo nɨ̂ waa bi baa bi baà; m̀fa ada'a mbo bo mə ta bo ka mfi'i nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ a ato'o bə̀. 8Ǹswoŋ a mbo bo mə bɛɛ bo tɨ ghɛ̀ɛ, bo tsuù àyoò tsu lǒ lɔ̀gə̀, ǹtsyatə ɨtɨ̂ jyaa. Ǹswoŋ mə tâ bo tsuu abaa kə̌ abàà lǒ lɔ̀gə̀; ǹtsuu ŋkabə a abàa bo lǒ nɨŋə bə̂. 9Ǹswoŋ mə m̀bə bo tse wɛ'ɛ ɨbaa mɨkòrə̀, lâ kaa wa'ǎ ɨtsə̀'ə̀ ji baa lò m̀ma'a bə̂. 10A bû ǹswoŋ a mbo bo mə, “Bɛɛ nɨ̀ ghɛɛ ŋkuu a nda yìi mə nɨ̀ kùu ghu aa, nɨ̀ tswê ghu nywe'e a noò yìi mə nɨ ka mà'àtə̀ a adɨgə ma ya lǒ ghɛ̀ɛ̀ aà. 11Bɛɛ nɨ̀ ghɛɛ a adɨgə yî tsu, bɛɛ mə bə̀ bìi mə bɨ tswe ghu aa, bɨ tsuu ghuu kwɛrə, ǹtuu a nyu'ù ànnù yìi mə nɨ swoŋə aa, nɨ̀ ma'àtə̀ waa, nlo ghuu. Bɛɛ mə nɨ̀ tɨ fɛ̀'ɛ̀ maa adɨgə, nɨ̀ bu'utə̀ àbɨ̀rə̀ yìi mə a tswe a mɨkòrə bu aà, ta tâ à bə alènsə̀ a ajàŋ mə bo tuu ghuu. 12Bo tɨgə̀ m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋka nswoŋə nɨ mbo bə̀ mə tâ bo bəŋkə mîntɨɨ̀ myaa, m̀ma'atə ɨbɨ̂ waa. 13Bo lɛ mfi'i ɨzwì jî bɨ ji ghà'àtə̀ a ntɨɨ bə̀, ǹyɔ'ɔ ŋ̀kàŋmɨghɔ̀ɔ̀ jî ghà'àtə̀ nɨ mɨ̀ghurə, ŋ̀ghurə waa. 14M̀fɔ̀ Herod à lɛ nyu'u ma juù ɨnnù, ǹloŋ mə à lɛ sɨ bə aa, boŋ bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ bùrə̀ mə̂ nzi Yesu. Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ sɨ tɨgə nswoŋə nɨ̂ mə, “À nɨ Jɔn Ŋgàŋmurə bə̌ ŋkì mə à bù mə̂ m̀bɨɨnə nɨwô. À nɨ̂ annu yìi mə a ghɨrə mə tâ à tswe nɨ mɨ̀dà'à a ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə ma jû ghu aà.” 15Lâ, bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ bâŋnə̀ ǹswoŋə nɨ mə, “À nɨ ŋ̀gàŋntoò Nwì, Elijah.” Bi mɔ'ɔ bɨ swoŋə̀ nɨ mə, “À nɨ ŋ̀gàŋntoò Nwî tsǒ ŋgǎŋntoo Nwî ji mbìi mbìì jyâ.” 16Lâ Herod à yù'ù mə̂ aa, ǹswoŋ yìi ŋgaa mə, “Jɔn wa mə mə̀ lɛ ŋkwyɛ̌ atû yi aa, à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ nɨwô.” 17À lɛ tɨ bə maa noò aa lɛ boŋ Herod à zwìtə̀ mə Jɔn. À lɛ ŋghɨ̀rə̀ bɨ tswâ Jɔn, ŋ̀kwerə nnɨŋ a ndâtsaŋ nloŋə Herodias, ŋ̀gwɛ mumaà yì Philip, yìi mə à lɛ ŋkwɛrə aà. 18Jɔn à lɛ ŋka ghaantə nɨ̂ Herod, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ò lɔ̀gə ŋgwɛ munaà ghò laa kaa a wa'à kù'ùnə̀ a nɨ nɔ̀ŋsə̀.” 19Tsǒ mə Jɔn à lɛ sɨ ghàà ma mùu ajàŋ aa, Herodias à lɛ sɨ lwìsə̀ nɨ̂ ǹtɔŋ ghu nû, ǹlɔɔ nɨ̂ mânjì yìi mə m̀bə yu tsyâ ghu nzwitə yi, kaa wa'à zî, 20ǹloŋ mə Herod à lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ Jɔn, ǹzi mə Jɔn à lɛ mbə ŋû Nwì, ànnù yi a tsinə̀. À lɛ ntɨgə nlɔgə yi nlɔ'ɔsə mə tâ ànnǔ tsu tsuu yi lǒ ghɨ̀rə̀. À lɛ sɨ dorətə a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m a yu'ù ànnù yìi mə Jɔn à lɛ sɨ swoŋə aà, ka mə a yi nyu'u, a wa'à nɨ̂ ànnù yìi mə yu ka ghɨ̀rə̀ aa kɨ kaŋ aà. 21Lâ a yî m̀bə nɨ a njwi yì mɔ'ɔ, Herodias a tswê nɨ̂ àbwarə a ŋghɨ̀rə ànnù ya yìi mə à lɛ sɨ tɛ'ɛ nlɔɔ nɨ a ŋhɨrə aà. M̀fɔ Herod à lɛ ghɨ̀rə àdinà a mbo bɨ̀kǔm bi bo bɨ̀ bɨ̀tamândoo bi, nɨ bə̀ bî wè bî wè bìi mə bɨ lɛ ntswe a ala'a Galilea aà, ǹloŋ mə à lɛ mbə njwî ǹjwê yì aà. 22Mu Herodias yî màŋgyɛ̀ à lɛ ŋkuu zi nnaŋsə mben ɨkòò tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, nû Herod bo bɨ̀ yì bə̀ bya bìi mə à lɛ ntwoŋə aa, ɨ naŋsə̀ m̀bɔŋ bɔ̀ŋ. M̀fɔ̀ Herod a swoŋ a mbo mumàngyɛ wa mə, “Betə ayoo yìi mə ò kɔ̀ŋ aa a mbo mə̀, boŋ mə̀ ka fa a mbo wò.” 23Ǹtɨgə ŋkaa nswoŋ ghu mbo mə, “Àyoo yìi mə ò betə a mbo mə̂ aa boŋ mə̀ ka ya'a fa, ò bə tɛ'ɛ kɔ̀ŋ bə m̀bɛ̀ɛ̀ àla'à yà yî m̀fùùrə̀ boŋ mə̀ ka kɨɨ fa tsi'ì fà.” 24À swòŋ mə̂ laà aa, mumàŋgyɛ̀ wa a fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ mbetə ndè yì mə, “Mə̀ betə akə ghu mbô?” A kwi'i mə, “Betə atu Jɔn Ŋgàŋmùrə bə̌ ŋkì.” 25Mu wa a tɨgə̀ m̀fɛ'ɛ ŋhɛ̀ɛ̀ tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹzi ŋkuu nswoŋ a mbo m̀fɔ̀ wa mə, “Mə lɔ̀ɔ mə ta ò fa atu Jɔn Ŋgàŋmùrə bə̌ ŋkì a mûm akaŋ, a mbo mə̀ tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀.” 26A ajàŋ mə à bètə̀ mə̂ atu Jɔn laa, ma yû a ghɨrə̀ mə tâ nû m̀fɔ Herod ɨ̀ burə mbɨ'ɨ bɨ'ɨ. Lâ, m̀bə yìi mə à lɛ mfòò m̀bii a mbo mumàŋgyɛ̀ wa a nsi bə̀ bya bìi mə à lɛ ntwoŋə aa, à lɛ nlɔ̀ɔ̀ a ŋghɨ̀rə tsi'ì wa ajàŋ mə à lɛ ŋkà'à mə yu ka ghɨ̀rə̀ aà. 27M̀fɔ wa a tɨgə̀ m̀burə ntoo ŋû sogyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bìi mə bɨ lɛ sɨ bɛ nɨ̂ yi aa, ǹswoŋ mə tâ à ghɛɛ nzi nɨ̂ àtu Jɔn. A ghɛɛ̀ ŋkwyɛ atu yi a ndâtsaŋ, 28ǹlɔ̀gə̀ ǹnɨŋ a mûm àkaŋ nzì m̀fa a mbo mumàŋgyɛ̀ wâ. A tɨgə̀ ǹlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ m̀fa a mbô ǹdè yì. 29Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn, ɨ yù'ù mə̂, ǹtɨgə nzi nlɔ̀gə akû Jɔn ǹtɨgə ŋghɛɛ twiŋə. 30Ŋ̀gǎŋntoo Yesu jya ɨ lɛ mbɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bo lɛ ŋghɨ̀rə̀ ŋ̀kɨ ndɨ'ɨ aa ghu mbô. 31Bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ sɨ burə ŋkuu ŋkɨɨ mfɛ'ɛ, a ghɨrə̀ mə tâ Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji wa'à nɨ nòò a njɨ mû àyoo mburə ntswe tswe. Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Nɨ̀ zi bì'inə̀ ghɛɛ a adɨgə yìi mə m̀bə bì'inə̀ tswê ghu tsi'ì bì'inə̀ ta mɨ̀ɨ̀ntə̀.” 32À swòŋ mə̂ laà bo bo tɨgə̀ ǹlo ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a mûm àkànu'u ntoo ŋghɛɛ a adɨgə yìi mə kaa bə̀ sɨ̀ ghu tswê aa ta tswe ghu tsi'i bo bo. 33Lâ bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ nyə ajàŋ yìi mə bo lɛ nlò ŋ̀ka ŋghɛɛ aà, ǹzi bə̂ bìi mə bo nɨ bu aà, m̀burə mfɛ'ɛkə a mɨkurə mɨkurə, ŋ̀khə ntsyǎ mbìì ŋ̀ghɛɛ ntswe wa adɨgə mə bɨ̀ Yesu lɛ ŋka ŋghɛɛ ghu aa, mboŋ tâ bo zi ŋkuu ghu. 34Yesu à tòò mə̂ ŋ̀ka mfɛ'ɛ wa mûm àkànu'u, nyə akùrə̀ bə̂ a tswê wa aghəŋə ŋkì m̀burə gha'a gha'a; a ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ wàà si'i si'i, nloŋ mə bə̀ bya bɨ lɛ ntswe tsǒ mbi njə̀rə̀ jìi mə kaa ɨ sɨ̀ nɨ̂ ntsèè tswê aà. À lɛ ntɨgə nlɔgɨnə ŋka ǹdɨ'ɨ waa nɨ̂ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀. 35Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ɨ yə mə nòò à ghɛ̀ɛ̀ mə̂, ǹtɨgə ntsya ǹzì ǹswoŋ ghu mbo mə, “Àdɨ̀gə̀ yû à nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə kaa bə̀ sɨ ghu tswê, nòò à kɨ̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ ŋghɛ̀ɛ̀; 36ghɨ̀rə tâ bə̀ bû ghɛɛ waa, ta tâ bo ghɛɛ ŋkuu a ɨfɔ̀ bo bɨ a mumə̀ ɨla'a jìi ɨ tswe faa mbɛ̀ɛ̀ àdɨ̀gə̀, ǹyuu mɨjɨ ghu njɨ.” 37Lâ Yesu a bâŋnə̀ ŋ̀kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ lɔɔ ayoo mfa tâ bo jɨ.” À swòŋ mə̂ laà, bo betə̀ yi mə, “O lɔ̀ɔ mə tâ bì'ì naŋsə lɔgə bɨ̀francs ntsù'u ŋkhɨ̀ ji baa ŋ̀ghɛɛ nyuu tsi'ì àbaa nɨ yù ta jɛ'ɛ bə̂ bû ghu aa ɛ?” 38A bû ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ nlèntə̀ mə nɨ̀ tswe nɨ̀ ɨ̀baa ji səgə lɛ?” Bo ghɛɛ nlentə, mbɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ ghu mbo mə bo tswe nɨ̀ ɨ̀baa aa ji ntaà, abɔ'ɔ nɨ m̀bwɛ̀ mi mbaà. 39Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə tâ bo ghotə bə̂ bya ŋghɨ̀rə̀ tâ bo tswe a abwen abwen, a atu ŋgɛ̀ɛ̀. 40Bə̀ bya bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghotə waa ntswetə a abwen abwen, ǹtswe nɨ a abwen yî fùùrə̀ ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀, kə̌ mɨghum mi ntaà. 41Yesu a lɔgə̀ ɨ̀baa jya ji ntaà nɨ̂ m̀bwɛ̀ mya mi mbaa, ŋ̀ŋɛntə atû yi a ndəŋ, ǹlii aburə, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, m̀batə ɨbaa jya, m̀fa a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə tâ bo yatə a mbo bə̀ byâ. À lɛ ŋkɨ nyatə mbwɛ̀ mya mi mbaa a mbo bə̀ byâ bɨ̀tsɨ̀mə̀. 42Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ lɛ njɨ nyurə. 43Bɨ lɛ ŋghotə abugə ɨbaa jya bo bɨ̀ àbùgə mbwɛ̀ mya mɨ bɨ lɛ nyàtə̀ aa, a lwensə̀ ŋ̀kyɛ̀ nɨghûm ǹtsò baà. 44M̀bâŋnə̀ jìi mə ɨ lɛ ŋkurə ɨbaa jya aa, ɨ lɛ mbə ntsù'ù ji ntaà. 45Yesu à lɛ mburə ŋghɨrə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ bû ŋ̀kuu fu wa mûm àbaŋ, ǹtsya mbìì ŋ̀ka ntoo ŋghɛɛ a njii ŋ̀kì a Betsaida. Bo kà mə̂ aa ntoo ŋghɛɛ aa a swoŋ a mbo bə̀ bya mə tâ bo tɨgə nlo ŋkwɛɛŋkə waa. 46À fà mə̂ fɨlô fyaa, ŋkɔ'ɔ ghɛɛ a atu nta'a a ntsà'àtə Nwì ghu. 47Ɨ̀tugə lɛ mfii ŋkwɛtə àkànu'u ya wa mûm ŋ̀kì; Yesu a bâŋnə̀ ǹtswe a abɛɛ wa atu nta'a tsi'ì yù yù. 48Yesu a yə mə a lɛ ntsyànə̀ a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya a tii àbaŋ ya nloŋ mə àfìsə̀ a lɛ sɨ tsyà ǹtii nɨ̂ waa mbɨnsə nɨ njɨ̀mə̀. À bə̀ mə̂ a nɨ nòò ǹjwi, Yesu a lô ŋ̀ka ntəə wa atu ŋkì ǹzi nɨ a mbɛ̀ɛ bo. À lɛ ŋka zi aa ŋwa'atə nɨ mə yu ka zǐ kwaatə tsyà yi a mbɛ̀ɛ bo. 49Lâ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ yə̀ mə ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ təə nzi wa atu ŋkì aa, mmɔ̀ɔ̀ntə mə à lɛ mbə ŋkû; m̀burə ntɔŋnə mbo'o tsi'ì nɨ̀ tɨ̀ɨ̀, 50ǹloŋ mə nɨ̀bɔ'ɔ lɛ ntswa waa. Lâ Yesu a burə̀ waŋsə ghàà ǹswoŋ a mbo bo mə, “Tswâ nɨ̀ ǹtɨɨ̀ ghuu, ǹtsuu kɨ bɔ'ɔ bə̂, ǹloŋ mə à nɨ mə̀ aà.” 51À swòŋ mə̀ laa, ŋkɔ'ɔ ŋkuu wa mûm àkànu'u, àfìsə̀ ya a kɛntə̀ a ntsyâ. A tɨgə̀ m̀burə mbə tsi'ì ànnù yî yɛ̌yɛrə a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jyâ, 52ǹloŋ mə, kaa bo lɛ ŋwa'à ǹji'ì ànnù yî yɛ̌yɛrə yî mɔ'ɔ ya mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa zî, a ajaŋ yìi mə a lɛ jɛ'ɛ bə̂ bya nɨ̂ ɨ̀baa jya aà; bɨ lɛ mfɨɨ atû yaa! 53Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bo lɛ ntoo ŋkì wa ŋghɛ̀ɛ̀ m̀fɛ'ɛ a Gennesaret, ǹtɨŋnə àkànu'u ya a aghəŋə ŋkì. 54Bô ghɛ̀sə̀ mə̂ ŋ̀ghəə kɨ fɛ̀'ɛ̀ wa mûm àkànu'u, bə̀ burə̀ ǹyə Yesu ǹzi. 55Bə̀ lɛ sɨ ntɨgə ŋkhənə ŋkarə nɨ̂ àla'a ya bo bɨ m̀bù'ù ma yâ ǹtsɨ̀m, ǹlɔgə nɨ̂ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ jyaa, m̀be'e a nɨ mɨ̀kùù ǹzi nɨ ju ghu mbo a nɨ̂ ŋ̀gɔ̂ŋ ɨdɨgə tsɨ̀m jìi mə bɨ lɛ nyu'u mə Yesu à tswe ghu aà. 56A nɨ̂ ŋ̀gɔ̌ŋ ɨdɨgə tsɨ̀m jìi mə Yesu à lɛ ghɛ̀ɛ̀ ghu aa, a ɨla'a, a mûm ɨ̀la'a kə̌ a ɨfɔ̀ aa, bə̀ bɨ lɛ sɨ lɔ̀gə̀ nɨ̂ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ ǹzi nɨ ju a nsàanə mɨtaa, m̀bu'u nɨ̂ m̀bo ghu mbo mə tâ à ma'atə tâ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ jya ɨ̀ ghɛsə mbô myaa mmɔɔntə tsi'ì àtsəŋ atsə'ə yi. Ŋ̀gɔ̀ŋ bə̀ bɨ tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ mmɔ̀ɔ̀ntə̀ yi aa bo lɛ ntɨ̀ɨ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\