Mark 7

1BaFarisai bo bɨ̀ ŋ̀gaŋ̌ndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ ji mɔ'ɔ jìi mə ɨ lɛ nlo a Yerusalem nzi aa, lɛ nzì ŋ̀ghotə a mbɛɛ Yesu. 2Bo bo tswè mə̂, bo yə̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnǔ Yesu jî mɔ'ɔ lɛ sɨ j nɨ̂ m̀bo mìi mɨ lɛ ŋwa'à laà, mala a bə mə kaa bo lɛ ŋwa'ǎ mbô myaa si'ì ǹyoŋə a ajàŋ yìi mə baFarɨsai lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ mə bɨ̀ ka nsi'i aà. 3Ǹloŋ mə kaa mbə baFarəsai, bo bɨ̀ baYuda bɨtsɨ̀m kaa mbə bo wa'à jɨ tɨ ghə̂ mə bo si'ì m̀bô myaa, ǹyoŋə aa nɨ nɔ̀ŋsə̀ bɨ̀tà bɨ bɨtaà byaa. 4Bɛɛ mə bo yi ŋkɨ mbɨɨ a mɨtaa, kaa bo wa'à lò m̀bii njɨ tɨ ghə̂ mə bo si'i nû jyaa mə tâ ɨ̀ laa. Bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bî ghà'àtə̀ bî mɔ'ɔ bɨ kɨ mbu tswe ghu mə bo lɛ sɨ yòŋə̀, tsi'ì tsǒ ǹnàŋsə nsì'î ǹdɔŋ jì nò ghu, nɨ bàntɔ̀ɔ̀ bo bɨ̀ ǹjoo nnɨ̂ŋ ǹjoo jìi bɨ naŋsə nɨ̂ atɨ̀ɨ bronze aà. 5BaFarəsai bya bo bɨ ŋ̀gǎŋdɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ jya bô yə̀ mə̂ laà aa, mbetə Yesu mə, “A ghɨ̀rə̂ à kə̀ kaa ŋ̀gǎŋyəgə̂nnǔ jô wa'à nɨ̂ nɔ̀ŋsə̀ bɨ̀ tà bɨ bɨ̂taà bi'i lə̀ə̀, m̀baŋnə njɨ tsi'ì tɨ̀ sì'ì nɨ̂ m̀bô myaa mɨ laa aa ɛ?” 6A kwi'i mə, “Ŋ̀gàŋntoò Nwì Yesaiah à lɛ nyə aa tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ ŋ̀ŋwà'ànə annù yìi mə Nwî à lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaà yùù aa, bu ŋgǎŋabagɨlə̀, mə, ‘Bə̀ buà, bɨ ghu'usə nɨ̂ gha aa tsi'ì nɨ̂ ɨ̀ghoŋ ntsǔ jyaa, lâ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa bâŋnə̀ ǹtswe a ndìsyà; 7Bo mii nɨ̂ gha laa tsi'ì àdàŋə̀ àdàŋə̀ ǹloŋ mə bo bàŋnə̀ ndɨ'ɨ bə bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ bə̂ tsǒ ǹdɨ̀'ɨ̂ jyâ!’ ” 8Nɨ̀ mà'àtə̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ Nwî, m̀baŋnə ntswa nɔ̂ŋsə̀ bə̀ a tɨɨ̀nsə̀.” 9Yesu a bû ǹswoŋə a mbo bo mə, wâ nɨ̀ nàŋsə nzi a ntuu ǹlə̀ə̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ Nwì ta bàŋnə kɨ lə̀ə̀ nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ ghùù! 10Moses à lɛ nswoŋə mə, ‘Ka yu'unə taà ghò bo maà gho.’ Ŋ̀kɨ mbu nswoŋ mə, ‘Ŋù yìi mə à bə̀gɨ̀tə taà yi kə̌ ndè yi aa, a ku'unə mə tâ bɨ̀ zwitə yi.’ 11Lâ nɨ̀ bâŋnə̀ ǹswoŋə nɨ̂ yùu ŋgaa mə, M̀bə ŋù a swoŋə a mbo taà yì kə̀ ǹdè yì mə, ‘Wa àyoo yìi mə boŋ mə̀ fa ŋkwɛ̀tə gho ghu aa a nɨ Corban,’ (mala a bə mə mə̀ fà mə̂ a mbo Nwì) 12bəə boŋ kaa à sɨ̀ nɨ̂ ŋ̀kwɛtə taà yì, kə̌ ndè yi bû ǹtswe. 13Ma mùu ajàŋ, nɨ̀ bwɛsə aa nɨ̀ghàà nɨ Nwî, ǹloŋə nɔ̂ŋsə̀ ghùù yìi mə nɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ a mbo bə̀. Ŋ̀kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù ji ghà'àtə̀ jî mɔ'ɔ jìi mə ɨ bə tsǒ ma jû aà.” 14Yesu a bû ǹtwoŋə bə̂ bya nswoŋə a mbo bo mə, “Bù bɨtsɨ̀m nɨ̀ yu'utə nɨ̌ annù yìi mə mə swoŋə aa, tâ à laa a atu bù. 15Kaa àyoo yì tsu kaa a sɨ̀ a abɛɛ tswê mə m̀bə ŋù a jɨ a kuu ŋghɨ̀rə̀ mə tâ à tsuu laa; lâ a ŋû aa a bàŋnə̀ ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù ji bɨ̂ jìi mə ɨ lò ghu ato'o mfɛ'ɛ aa mə̂ à tsuu laa. [ 16“Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̂tôŋnə̀ a nyu'u annù aa, tâ à yu'u annù yìi mə mə swoŋə aà.”] 17À mà'àtə̀ mə̂ bə̂ bya nlò ŋ̀kuu ŋghɛɛ a mûm ǹda, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ betə̀ ǹji'ì nɨ̀ghàà nî na naa ma nû ghu mbô. 18Bô bètə̀ mə̂ aa, a swoŋ a mbo bo mə, “Mala a bə mə kaa nɨ̀ sɨ̌ yùu ŋgaa kɨ nyu'u aa ɛ! Nɨ̀ sɨ̀ zi mə ayoo yìi mə a lǒ bə a abɛɛ ŋkuu nɨ a nu ŋù aa, kaa mbə a wa'à yi ghɨrə̀ mə̂ à tsuu laa aa ɛ? 19Ǹloŋ mə kaa a sɨ̀ aa ghu ntɨɨ kuu; a bàŋnə̀ ŋ̀kuu aa ghu ato'o, ɨ kɨɨ bǔ tsyǎ mfɛ̀'ɛ fu. (Ma mùu ajàŋ à lɛ nswoŋ mə wa mɨ̀jɨ mɨ̀tsɨ̀m mɨ laà, ŋ̀ku'unə a njɨ̂.) 20A bû ǹswoŋ mə, “A ŋû aa a sɨ̌ŋ njoo jìi mə ɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu nû aà, ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ à tsuu laa. 21Ǹloŋ mə ɨnnù jî bɨ tsɨ̀m ɨ lò aa a mûm ǹtɨɨ ŋù m̀fɛ̀'ɛ̀: ŋ̀wà'àtə̂ ɨ̀nnù jî bɨ, ànnǔ ajɨrə̀, ɨ̀yə̀rə̂, ǹzwìtə bə̀, ànnǔ mâghàbə̀, 22ǹyə̀'ə̀tə̂ ǹjoo bə̂; àbɨ̀'ɨntɨɨ, m̀bwè'èsə bə̀, ɨ̀buurənnù àghə̀'ə̀nə̀, ǹswòŋə̂ ɨ̀nnu jî bɨ a atu bə̀; ŋ̀ŋee nû, nɨ̂ ɨ̀jɨ̀ŋtə ɨnnù. 23Ɨ̀nnù jî bɨ mà jû tsi'ì tsɨ̀m ɨ lò aa a nu ŋù, a mûm ǹtɨɨ yu, m̀fɛ'ɛ ǹsɨŋə nɨ̂ ŋû, ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ à tsuu laa. 24Yesu a lɛ nlò ŋ̀ghɛɛ a mbɨ̌ Tyre bo Sidon. À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ghu, ŋ̀kuu ntswe a mûm ǹda yi mɔ̀'ɔ, kaa wa'à lɔ̀ɔ̀ mə tâ bə̀ zi; lâ a bâŋnə̀ ǹtsyanə a ŋghɨ̀rə mə tâ bɨ̀ tsuu lǒ zi. 25Màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ yìi mə mû yi yî màŋgyɛ̀ à lɛ ntswe nɨ̂ àzwì yî bɨ a ato'o yu aa, à lɛ nyu'u mə Yesu à tswe wa ndâ. À yù'ù mə̂, m̀burə mfɛ'ɛ nzì a mbɛ̀ɛ Yesu, ŋ̀wo ghu mɨkòrə̀. 26Màŋgyɛ̀ ma ghû à lɛ mbə mâŋgyɛ Grikia, yìi mə bɨ lɛ njwe aa a ala'a Syrophoenicia. À wò mə̂ a mɨ̀kòrə Yesu aa, m̀bu'u mbo ghu mbo mə tâ à fi'i azwì yî bɨ ya a ato'o mû yì wâ. 27Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Lə̀ə tâ bɨ̀ foo njɛ'ɛ bɔɔ ya'a, ǹloŋ mə kaa a sɨ̀ ku'unə̀ a nlɔ̀gə̂ àbaa bɔɔ mbàŋnə̀ m̀ma'a a mbô m̀bû.” 28Lâ Màŋgyɛ̀ wa a kwi'i ghu mbo mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə, Mmà'àmbî, lâ tsi'ì m̀bu jìi mə ɨ nɔ̀ŋə̀ a nji'ì àtɛtə̀ aa, ɨ kɨɨ mbwɛɛ nɨ̂ ɨ̀nùgə abaa bɔɔ bya njɨ.” 29Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Nloŋ mə ò nàŋsə ŋghàà ma mùu ajàŋ aa, tɨgə nlǒ ŋghɛ̀ɛ̀ gho mbà. Wâ demon wa a mà'àtə̀ mə mu ghò wâ.” 30À yù'ù mə̂ laà aa ntɨgə nlo mbɨ̀ɨ̀ yi a ndùgə yu. À bɨ̀ɨ̀ mə̂ ŋ̀kuu a nda, nyə mu wa a nɔ̂ŋ a ɨkuu, lɛ boŋ demon wa a fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ghu ato'o. 31Yesu a lɛ ntɨgə nlo wa mbù'ù àla'a Tyre ŋ̀ghɛɛ ntsya a ala'a Sidon, ŋ̀ghɛɛ a ŋkì mɨyaa Galilea, ǹlo ghu ŋghɛɛ ntsya a mbù'ù àla'a Dekapolis. 32À kà mə̂ aa ntsya ghu, bɨ zî nɨ ŋù yî mɔ̀'ɔ mə àtû yi a lɛ ŋkwo, a kɨɨ̀ m̀mii nɨ̂ ŋ̀ghàa kɨ kaŋ, m̀bu'u mbo a mbo Yesu mə tâ à nɔŋsə mbô mi ghu nu ŋghùrə̀ yi. 33Bɨ swòŋ mə̂ laà aa, Yesu a lɔgə̀ ŋû wa bo yu ma'àtə̀ àkùrə̀ bə̂ ya ŋghɛ̀ɛ̀ a adɨgə dàŋ, bo yu ghɛ̀ɛ̀ mə̂ aa, a nɨŋ bɨ̀swɛbɨbo bi ghu ɨtôŋnə̀, ǹtwutə mɨtwɛ a abo yu, m̀mɔɔntə aləə ŋû wa ghu; 34ŋ̀ŋɛntə mi'ì mi ŋ̀ka lii aburə, ǹtsaa nû yì, ǹswoŋ a mbo ŋù wa mə, “Efata”, ǹswoŋ aa mə, “ŋa'anə̂!” 35À swòŋə̀ mə̂ laà aa, ɨtôŋnə̀ ŋû wa ɨ burə̀ ŋ̀ŋa'anə, àləə̀ yi a kɨ̂ m̀burə mfɛɛŋkə, a ghaà tsi'ì sɨgɨ̀nə̀. 36Yesu a swoŋ a mbo bə̀ bya mə tâ bo tsuu a mbo ŋù tsù lǒ swoŋə. Lâ a yi nswoŋ mə tâ bo tsuu kɨ swoŋə aa, bo bâŋnə̀ ŋ̀ku'usə ŋghɛ̀ɛ̀ bə nɨ̀ m̀bìì a kɛ̀'ɛ̀nə a mbo bə bî mɔ'ɔ. 37Ànnù a lɛ mburə ntsya bə̂ bɨ̀tsɨm bìi mə bɨ lɛ nyu'u aa, bo tɨgə̀ ǹswoŋə nɨ mə, “À fà'à mə̂ m̀buu ɨnnù tsi'ì tsɨ̀m, ŋ̀kɨ naŋsə mfa'a; ŋ̀kɨɨ ghɨrə nɨ mə̂ tâ ɨ̀kwo atu ɨ̀ tɨgə nyu'u nɨ̂ ɨ̀nnù, ŋ̀ghɨə nɨ mə tâ bɨ̀ bɨ̀ tɨ̀ghàà bɨ̀ ghaa!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\