Mark 8

1À lɛ mbə nɨ̂ ǹjwi mà jya, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ bû m̀boontə ghu mbɛ̀ɛ̀. Kaa àyoo nɨjɨ yì tsu kaa a lɛ ŋwa'à a mbo bo tswê a njɨ̂. Yesu a twôŋ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji nswoŋ a mbo bo mə, 2“Mə ko mɨlɨ̀ŋnə̀ bə̀ bû ǹloŋ mə bo tswè mə̂ bi'i bo tsɨ̂tsɔ̌ŋ njwi ji tarə kaa wa'à nɨ̂ àyoo yì jɨ̀ tswê aà. 3M̀bə mə̀ swoŋ mə tâ bo lo ŋghɛ̀ɛ̀ŋkə̀ a mɨla'a bo nɨ̂ ǹjì boŋ bo ka ghɨ̀rə ghɛ̀ɛ wòkə̀ a mânjì, ǹloŋ mə bi mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo bɨ lo aa a sà'a agha'à aà.” 4Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ betə̀ yi mə, “M̀bə bɨ naŋsə̀ ǹlɔgə abaa aa fə fàa atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ a njɛ'ɛ̀ ǹdùù bə̂ waà bə̀ ghu aa ɛ?” 5Yesu a betə̀ waa mə, “Nɨ̀ tswe nɨ̀ ŋ̀kya abaa aa ji səgə aa ɛ?” Bo kwi'i mə, “ji sàmbaà.” 6A tɨgə̀ ǹswoŋə mə tâ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa tswe a nsyɛ̂. Bɨ tswè mə̂, Yesu a lɔgə̀ ɨ̀baa jya ji sàmbaa, ǹtsa'atə Nwî, mbatə mfa a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya mə ta bɨ yatə a mbo bə̀ byâ. 7Bo lɛ ŋkɨ ntswe nɨ̂ m̀bùmtə mbwɛ̀ mî kə̀'ə̀kə̀ mî mɔ'ɔ̂; Yesu à nɨ̀ŋ mə mbɔɔnə ghu, nswoŋ mə tâ bɨ ŋkɨ nyatə a mbo bə̀ byâ. 8Bo lɛ njɨ nyurə; bɨ̀ bwɛɛ̀ àbùgə̀ mɨjɨ ya, ɨ̀bà'a abaa jya bo bɨ̀ ɨ̀sà'a mbwɛ̀ jya, ɨ luu nɨ̂ ŋ̀kyɛ̀ ji sàmbaà. 9Bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m lɛ mbə tsi'ì tsǒ ntsù'ù ji nɨkwà. 10Yesu à lɛ ntɨgə nswoŋ mə tâ bo lo ŋghɛ̀ɛ̀ŋkə̀ waa. Yesu à lɛ mburə ŋkuu a mûm àkànu'u bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ŋghɛɛ a mbù'ù àla'a Dalamanuta. 11BaFarɨsai lɛ nzì ǹtsi'i Yesu bo bo kâ ǹswuŋnə bo lɔ̀ɔ ŋkwà'ànə yu, ǹswoŋ ghu mbo mə tâ à ghɨrə alènsə̀ yìi mə a lo a aburə aa tâ dɨ̀'ɨ mə Nwi à tswe bo yu. 12Bô swòŋ mə̂ laa, a naŋsə̀ ǹso ntɨɨ yi, a tsaa nû yì, m̀betə mə, “Bə̀ bû bɨ lɔ̀ɔ alènsə̀ aa a ya ɛ? Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ mə kaa mbə mə̀ wa'ǎ alènsə̀ yî tsu a mbo bù bə̂ bî faa ŋgù'ù dɨ'ɨ̀.” 13À swòŋə̀ mə̂ laà, m̀ma'atə waa, mbu nlò ŋghɛɛ ŋkuu yi fu wa mûm àkànu'u, ǹtoo ŋghɛɛ a njii ŋki. 14Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ɨ lɛ nlì'ìnə̀ a nlɔ̀gə̂ àbaa; ǹyə mə bo lɛ ntswe tsi'ì nɨ̂ àbaa yì fùùrə̀ wa mûm àkànu'uə̀. 15Yesu a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka dɨ'ɨtə nɨ̂ waa nswoŋə nɨ mə, “Nɨ̀ ka ntsyɛsə nɨ̂ ghuu, ǹtsee nɨ̂ àtû yuu nloŋə mbɛ̀'ɛ̀ àbaà baFarisai bo bɨ̀ yì Herod. 16Bo tɨgə̀ nlɔgɨnə ŋka ŋghaa bo nɨ bo ǹswoŋə nɨ mə, “A swoŋə laa nloŋ mə kaa bì'inə̀ sɨ̀ nɨ̂ àbaa tswê aà.” 17Yesu à lɛ nzi annù yìi mə bo lɛ sɨ ghàà aà, m̀betə waa mə, “Nɨ bù ŋ̀ghaa à kə̀, m̀bu nswoŋə nɨ mə nɨ̀ sɨ̀ nɨ̂ àbaa tswê aa ɛ? Nɨ̀ burətə̀ zi, kə̀ ǹyu'u tâ à laa a atu bù ɛ? A atû yuu laa a fɨ̀ɨ̂ à kə̀ ɛ? 18Nɨ̀ tswe nɨ̀ mi'i aa kaa wa'à nɨ̀ ɨ̀dɨ̀gə̀ yə̂ aa ɛ? Kə̀ nɨ̀ sɨ ɨnnù nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ juu yu'u lɛ? Kə̀ kaa nɨ̀ sɨ annù kɨɨ mbu ŋwa'atə lɛ? 19Mə̀ kɨ̀ bàtə̂ ɨ̀baa jya ji ntaà m̀fa wa mbo bə̀ bya ǹtsù'ù ji ntaà aa nɨ̀ bwɛɛ̀ ɨ̀bà'a abaa jya ɨ luu aa nɨ̂ ŋ̀kyɛ̀ ji səgə aa ɛ?” Bo swoŋ mə, “Nɨ̀ghûm ǹtsò baà.” 20A bû m̀betə waa mə, “Mə̀ kɨ̀ bàtə̂ ɨ̀baa jya ji sàmbaa mfa wa mbo bə̀ bya ntsù'ù ji nɨkwà aa, nɨ̀ ghotə̀ ɨ̀bà'â ji ɨ kɨ̂ ǹluu aa nɨ̂ ŋ̀kyɛ̀ ji səgə aa ɛ? Bo kwi'i ghu mbo mə, “Ji sàmbaà.” 21A tɨgə̀ m̀bu mbetə waa mə, “Kaa nɨ̀ wa'ǎ annù yî tsu ghu kɨ̂ ǹyəgə nzi aa ɛ?” 22Bo lɛ nlò ŋghɛɛ a Bethsaida. Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀kuu ghu, bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ zi nɨ̂ m̀fə̀'ə̀nə̀ ghu mbo, m̀bu'u mbo ghu mbo mə tâ à mɔɔntə yi. 23A tswâ àbo mfə̀'ə̀nə̀ wa, ǹlɔgə yi bo yu fɛ'ɛ̀ wa mûm àla'à. Bo yu fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ, a tutə̀ mɨ̀twɛ ghu mi'i, ǹnɔŋsə mbo mi ghu, m̀betə ghu mbo mə, “O yə ayoo yì tsu aa ɛ?” 24A ŋɛntə̀ mi'ì mi a ǹdəŋ, ǹswoŋ mə, “Mə yə bə̂, lâ bɨ bâŋnə̀ m̀bə bə tsi'ì tsǒ ɨtì jìi mə ɨ təə ŋghɛɛ aà.” 25Yesu a bû ǹnɔŋsə mbô mi ghu mi'i, m̀fə̀'ə̀nə̀ wa a naŋsə̀ ǹsaŋtə mi'ì mi nlii ɨdɨgə ghu, mɨ laa, a yə̂ ǹjoò tsɨ̀m tsi'ì sɨgə̀nə̀. 26Yesu a swoŋ ghu mbo mə tâ à lo ŋkwɛɛ ghɛɛ yi a ndùgə yu, m̀bu nswoŋ ghu mbo mə, “Bɛɛ ò tɨ kwɛɛ, ò tsuu a mûm àla'a bu kuu.” 27Yesu à lɛ mbu nlo bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ka ŋghɛɛ a ɨla'a Kaisaria a mbù'u Filippi. Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ, a betə̌ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Bə̌ swoŋə nɨ mə mə̀ bə aa wo aa ɛ?” 28Bo kwi'i ghu mbo mə, “Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ swoŋə nɨ mə ò nɨ Jɔn Ŋgàŋmùrə bə̌ ŋkì, bi mɔ'ɔ bɨ swoŋə nɨ mə ò nɨ Elijah, bi mɔ'ɔ bɨ swoŋə̀ nɨ mə ò nɨ ŋ̀gàŋntoò Nwì yî mɔ̀'ɔ̂.” 29A bû m̀betə waa mə, “Lâ nɨ̀ swǒŋ yuu ŋgaa mə mə̀ laa mbə wo aa ɛ?” Peta a kwi'i ghu mbo mə, “Ò nɨ Kristo Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ.” 30Yesu a tɨgə̀ ŋ̀kwântə̀ waa, nswoŋ mə tâ bo tsuu a mbo ŋù tsù lǒ swoŋə. 31Yesu à lɛ ntɨgə nlɔgɨnə ŋka tɔ'ɔtə a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə Mu Ŋù à tswe nɨ̀ ǹyə̂ m̀buu ŋgɨ'ɨ jì ghà'àtə̀. Bɨ̀tà bɨ ala'a nɨ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ ka yǐ tuu yi. Bɨ ka yǐ zwitə yi, lâ ta à bu yweenə nɨwo a njɨ̌m njwi ji tarə̂. 32A lɛ naŋsə nswoŋ ma yuù ànnù aa mə tâ à fɛ'ɛ nlaa a atu bo. À swòŋ mə̂ laà, Peta a lɔgə̀ yi bo yu ghɛ̂ntə̀, a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋghaantə nii. 33Lâ Yesu a bəŋkə̀ yi nlii njɨ̀m, ǹyə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji, ŋ̀ghaantə Peta, ǹswon mə, “Tsyǎ mbɨ̀ɨ a njɨ̌m mə̀ m̀bâ, Satan! Ǹloŋ mə kaa ò sɨ aa njɨ̌m Nwì təə, ò bàŋnə ntəə a njɨ̌m bə̀.” 34Yesu à lɛ ntɨgə twoŋ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ bya a bɔ̀'ɔ nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bɨ zî ghu mbɛ̀ɛ̀, a swoŋ a mbo bo mə, “M̀bə ŋù tsù à ka nlɔɔ a ŋka nyòŋə a njɨ̌m mə̀, à tuù ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi, mbè'e ati bàŋnə̀ bàŋnə yi ŋka yòŋə̀ nàâ. 35Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a lɔ̀ɔ a nyweensə̂ ɨ̀bɨɨnû yi aa, à ka bàŋnə bwɛ; lâ ŋù ǹstsɨ̀m yìi mə a lɔ̀ɔ a mbwɛ̂ ɨ̀bɨɨnû yi nloŋ ŋkwɨtû gha aa, kə̀ ǹloŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya aa, a ka bàŋnə yweensə. 36M̀bə a kwɛtə ŋû tsù aa nɨ̂ àkə̀ mə mbə a tswe nɨ̂ m̀bi yǔ ntsɨ̀m m̀baŋnə mbwɛ ntswêntɨ̀ɨ̂ yì aa ɛ? 37Kə̀ m̀bə ŋù a fa aa àkə̀ ŋ̀kwensə ntswêntɨ̀ɨ̂ yì ghu aa ɛ? 38M̀bə ŋù tsù à ka ndɨrə atu nloŋ ŋgaà yà, kə̀ ǹloŋ ànnù yìi mə mə swoŋə aa, a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bû fàa ŋgù'û m̀bi yu mə ɨ tuu Nwî, bo bɨ̀ nɨ̀wàà bə̀ bù bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aa, boŋ Mu Ŋù à mə̀ ka yǐ kɨɨ dɨ̀rə̀ nɨ̂ àtu nloŋ ŋgaa yì a noò yìi mə mə̀ ka yǐ bǔ bɨ̀ɨ̀ a mum nɨ̀gha'a nɨ Taà yì bo bɨ̀ baangel bìi mə bɨ laa mmàŋsə̀ aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\