Mark 9

1Yesu a bû ǹswoŋ a mbo mə, “Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ ŋ̀koŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ tswe faà mə kaa bo ka yǐ wa'à kwo tɨ ghə mə bo yə̀ mə̂ ànnǔ nɨfɔ̀ Nwî a zî tsi'ì nɨ̀ àdà'à.” 2Ǹjwi ɨ tsyà mə̂ ji nto'o, Yesu a lɔgə̀ Peta, nɨ Jɛms, a bɔ'ɔ nɨ Jɔn bo bo kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a atu nta'a yì syâ yî mɔ'ɔ, ǹtswe ghu tsi'ì bo bo. Nû yì ɨ bəŋkə̀ a nsi bo, 3ɨ̀tsə̀'ə̂ ji ɨ bəŋkə̀ ǹtɨgə ŋweenə tsi'ì ŋwèènə̀, ǹtɨgə mfu'u nɨ mə buu, m̀fu'u ntsyatə ajàŋ yìi mə mbə ŋù tsù fàa mbi a ghɨrə̀ ɨ̀tsə̀'ə̀ ɨ kâ m̀fu'u aà. 4Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ yə̂ Elijah bo Moses bo zî ŋka ghaanə bo bɨ̀ Yesu. 5Peta à yə̀ mə̂ laà, ǹswoŋ a mbo Yesu mə, “Rabbi, a bɔŋ mə bì'inə̀ tswe faà aà. Tâ bì'ì ghurə mɨ̂ntàŋ mi ntarə̀, tâ yì fùùrə̀ ɨ̀ tswe a mbo wò, yǐ mɔ'ɔ ɨ̀ tswe a mbo Moses, tâ yǐ mɔ'ɔ ɨ̀ tɨgə ntswe a mbo Elijah.” 6Peta à lɛ nswoŋ ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə nɨ̀bɔ'ɔ nɨ lɛ nnaŋsə ntswa waa, kaa a ŋ̀wa'a annù yìi mə mbə yu swoŋ aa bù ǹzi. 7Bo ghə̀ mə kɨ yə mbà'à ɨ fɛ'ɛ̀ ŋ̀kusə waa, ǹjì ŋù ɨ fɛ'ɛ̀ wa mûm m̀bà'à ǹswoŋ mə, “À nɨ Mû ghà yî m̀bâŋnə̀ yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa à ghulà; nɨ̀ ka nyu'unə nii.” 8Bo yù'ù mə njì ya aa, ŋ̀karɨkə waa, ǹlii ɨdɨgə, la kaa wa'à ŋû dàŋ bû ǹyə, ǹtsyatə Yesu yìi mə à lɛ ntswe bo bo aà. 9Bô lò mə̂ wa atu nta'a ŋka nsɨgə, Yesu a swoŋ a mbo bo mə tâ bo tsuu annù ya mə bo ghɨrə nyə aa, a mbo ŋù tsù lǒ swoŋ bə̂, ǹywe'e a nɨ nòò wa yìi mə Mu Ŋù à ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aà. 10Bo lɛ nyu'u annù ya mə Yesu à lɛ nswoŋ aa, a kɨ̂ ǹtɨgə nlwi'i tsi'ì a mbo bo. Lâ bo lɛ mbàŋnə̀ ǹtɨgə mbetə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə, “Ǹji'ì ǹywèènə nɨwo, ɨ bə aa à kə̀ lɛ?” 11Bo lɛ mbetə Yesu mə, “Ŋ̀gǎŋndɨ'ɨ̀ nɔ̀ŋsə̀ ɨ swoŋə nɨ mə Elijah à tswe nɨ̀ m̀fòo nzì ya'a aa a ya?” 12A swoŋ mə, “À nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, Elijah à ka fòo zì a ntsisə ɨnnù tsɨ̀mə̀. Lâ nɨ̀ kɨ ŋwa'atə mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋə nɨ mə Mu Ŋu à ka yǐ yə mbuu ŋgɨ'ɨ jì ghà'àtə̀ tâ bə̀ tuu yi. Nɨ̀ mɔ̀'ɔ̀ntə mə a swoŋə laà aa a ya? 13Lâ mə̀ swoŋ a mbo bù mə wa Elijah à lɛɛ̀ ǹzi, lâ bə̀ bâŋnə̀ ŋ̀ghɨrə ghu nu a ajàŋ yìi mə bo kɔŋ aà, tsi'ì a gɨŋgɨ̀ŋ wa ajàŋ yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaa yì aà.” 14Bo sɨ̀gə̀ mə̂ ǹtsi'i ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ji mɔ'ɔ, ǹyə mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ghà'à ŋgha'a ɨ lɛ ntswe bo bo, ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ ɨ betə nɨ̂ ɨ̀nnù a mbo bo, bo bo swûŋnə̀. 15Bə̀ bya bɨ ghə̀ mə̂ mə bɨ kɨ lèntə̀, ǹyə Yesu, ànnù a tsyâ waa bo burə̀ ŋ̀khə ŋghɛ̀ɛ̀ a ntsà'àtə yi. 16A betə̀ waa mə, “Nɨ̀ swùŋnə̀ aa nɨ̂ ànnǔ akə bu bo aa ɛ?” 17Ŋù yî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo a kwi'i mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, mə̀ ghɨ̀rə nzì nɨ mû ghà a mbo wò, ǹloŋ mə à tswe nɨ̀ àzwì yî bɨ yìi mə a ghɨ̀rə̀ mə tâ à tsuu kɨ ghàà. 18Àzwì yî bɨ ya a yi ntswa yi aa, a ma'à yi nsyɛ, ŋghɨ̀rə̀ àjwò'ò a ka mfɛ'ɛ ghu ntsù, a tɨgə̀ ŋ̀kurə nɨ̂ mɨ̀sɔ̌ŋ mi, nû yǐ tsɨ̀m ɨ têntə̀. Mə̀ ghɨ̀rə nswoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jo jù mə tâ bo fi'i azwì ya ghu ato'o kaa bo wa'ǎ mfi'i zî.” 19Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Oò, bù, nɨ̀waa nɨ bə̂ bìi mə kaa bɨ̀ sɨ̀ nɨ̂ àbìintɨɨ tswê! Mə̀ ka tswe a bi'inə̀ ɨ ywe'e aa a noò àkə̀ aa ɛ? Mə̀ ka kɨ tswa ntɨɨ̀ gha nloŋ ŋgaa yùù ɨ ywe'e aa a noò kə̀ aa ɛ? Zǐ mfa nɨ̌ mu wa a mbo mə̀!” 20Bə̀ bya bɨ yu'u, nzì m̀fa mu wa ghu mbô. Àzwì ya a ghɛ̀sə̀ mə̂ ghə̀ə kɨ yə Yesu, m̀burə ntswa mu wa ntsɨ̀gə̀, a wô a nsyɛ, ntɨgə mbɨŋkə ghu, àjwò'ò a fɛ'ɛ̀ ghu ntsù. 21Yesu a betə ta bɨ̀ mu wa mə, “Nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nû nɨ̂ tswè mə̂ ghu nu aa ɨ̀lòò ji səgə?” A swoŋ mə, “Ǹlɔgɨnə a mûŋkhə̂. 22Àzwì yî bɨ yù a bùrə̀ mə nlɔɔ a nzwitə mu ghù tsi'ì a nɨ̂ ŋ̀gàà jî ghà'àtə̀, ǹtswa ma'a nɨ a mum mɔ'ɔ bo bɨ̀ a mûm ŋ̀ki. Tsɔ̀'ɔ̀ tsɔ̀'ɔ Taà, m̀bə ò zî ŋ̀ghɨ̀rə̂ ànnû tsu, ò kô mɨlɨ̀ŋnə̀ yì'ì, ŋ̀kwɛtə yi'i.” 23Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ò swǒŋ bə mə, ‘M̀bə ò zî ŋ̀ghɨ̀rə̂ ànnû tsu!’ Kaa m̀bə̂ ànnù yî tsu a wa'à ŋû yìi mə à nɨ̀ŋ ntɨɨ̀ yi a nu Nwì aa tsyà bə̂.” 24Ta bɨ̀ mu wa a burə̀ ǹtɔŋnə ŋghaa tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə, “Wa mə̀ nɨ̌ŋ ǹtɨɨ̀ gha a nu wò, lâ kaa àbìintɨɨ̀ ya kaa a wa'à kù'ùnə̀, kwɛtə ghâ ta mə̀ ku'usə nnɨŋ ntɨɨ̀ gha a nu wò.” 25Yesu a yə ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ ka nzwunə nzi ghu mbɛ̀ɛ̀, m̀burə ŋwenə azwì yî bɨ ya, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Wò, àzwì yìi mə a ghɨ̀rə̀ nɨ mə tâ mu ghù à tsuu kɨ ghàà, ŋ̀kɨ ŋghɨrə mə tâ àtû yi kwo aa, mə̀ swòŋ a mbo wò mə ta ò fɛ'ɛ ghu ato'o, ǹyi tsùù ghu nu burə bǔ kuu kuu.” 26À swòŋ mə̂ laà, àzwì ya a yə'ə̀, ǹnaŋsə ntsɨgə mu wa tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, mfɛ'ɛ ghu nû. Mu wa à tɨgə̀ m̀bə tsǒ àku ŋû. Bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ̀ lɛ nyə yi aa, bɨ lɛ nswoŋ mə, “À kwò mə̂.” 27Lâ Yesu a tswâ àbô yi, ŋ̀ŋɛɛ yi mbɨɨnsə, a bɨɨ̀nə̀ ǹtɛɛ. 28Yesu a tɨgə̀ ǹlo ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a ndâ, à kùù mə̂ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji tswê tsi'ì bò bo, bo betə ghu mbo mə, “A ghɨ̀rə ŋghɨ̀rə akə kaa bì'ì wa'ǎ mfi'i azwì ya zî aa ɛ?” 29Yesu a kwi'i mə, “Kaa m̀bə bɨ wa'ǎ mbuu azwì ma yû nɨ̂ àyoo dàŋ fi'i ntsyàtə̌ atsà'àtə̀ Nwî.” 30Bo lɛ mmà'àtə adɨgə ya, ǹlo ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtsya a mûm àla'a Galilea. Kaa Yesu à wa'à kɔ̀ŋ mə tâ ŋù tsù à zi 31nloŋ mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ ɨ̀nnù a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji aà; ǹswoŋə nɨ a mbo bo mə, “Bɨ ka fa Mu Ŋù a mbo bə̀ tâ bɨ zwitə yi, bɛɛ mə bɨ zwitə yi boŋ a ka bǔ bɨ̀ɨ̀nə̀ fu nɨwo a njɨ̌m njwi ji tarə̀. 32La kaa bo lɛ ŋwa'ǎ nji'ì ànnù ma yû mə à lɛ ŋka dɨ'ɨ aa zî, la mbàŋnə̀ m̀bɔ'ɔ nɨ a mbetə yu. 33Bo zì mə̂ ǹywe'e a Kapernaum, ŋ̀kuu ntswe a mûm ǹda, Yesu a betə waa mə, “Nɨ ghɨ̀rə̀ ŋ̀ghaa aa ànnǔ akə a mânjì aa ɛ?” 34À bètə̀ mə̂ aa, kaa bo wa'à waa bâŋnə̀ ŋ̀ghaa nloŋ mə bo ghɨrə ntswe a mânjì ŋ̀ghaa nswùŋnə̀ bo nɨ bo, ǹlɔ̀ɔ̀ nɨ̂ zi ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ ntsɨrə a tɨtɨ̀ɨ bo aà. 35Yesu, a tswê a nsyɛ, ǹtwoŋ ŋgǎŋyəyə̂nnù ji jya nɨghûm ǹtsò baa, nswoŋ a mbo bo mə, “Ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ̂ a mbə̂ ǹtsyàmbìì aa, à tswe nɨ m̀bəŋ ɨ tɨgə bə nlwì'ìnjɨ̀m a tɨtɨ̀ɨ̂ bə̀ bɨ̂tsɨ̀m, ŋ̀kɨ ntswe nɨ̂ m̀bə ŋgàŋàfa'a a mbo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀mə̀. 36À swòŋ mə̂ laà, nlɔgə mûŋkhə ntɛ'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bo, ŋ̀ŋɛɛ mu wa ntukɨtə a mbo yu, ǹswoŋ a mbo bo mə, 37“Ŋù yìi mə à kwɛ̀rə mûŋkhə yì tsù tsǒ ghuà nɨ̂ ɨ̀kǔm gha aa, à kwɛ̀rə aà ghâ; Ŋù yìi mə à kwɛ̀rə gha aa, kaa à sɨ̀ aa tsi'ì gha kwɛrə̀, à kwɛ̀rə aa Ŋù yìi mə à tòo gha aà.” 38Jɔn a swoŋə a mbo Yesu mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̂nnù, bì'ì ghɨrə nyə ŋû yì mɔ'ɔ a fi'ì nɨ ɨ̀zwì jî bɨ a ato'o bə̀ nɨ̂ ɨ̀kǔm gho, bì'ì tsu'unə̀ yi nloŋ mə kaa à sɨ̀ ŋû àkòrə yì'inə̀ yî mɔ̀'ɔ bə aà.” 39Yesu a swoŋ mə, “Nɨ̀ tsuu nii kɨ tsu'unə bə̂, ǹloŋ mə ŋù à bə ghɨ̀rə annù yî yɛ̌yɛrə nɨ̂ ɨ̀kǔm ghà boŋ kaa m̀bə wa'à bù ǹzi a wàŋsə a ŋghàa ànnù yî bɨ a noò ǹjɨ̀m a ngaa mə̀.” 40Ǹloŋ mə ŋù yìi mə kaa à sɨ annǔ yi'inə̀ tuu aa, à mbìì ǹjɨ̀m yì'inə̀. 41Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, ŋù yìi mə à fa ǹdɔ̂ŋ ŋ̀kì mə tâ nɨ̀ no nloŋ mə nɨ bii nɨ̂ ɨkǔm Kristo aa, kaa à ka yǐ wa'à tswe tɨ kwɛrə mɨ̀tsɔ'ɔnə̀ mɨ afà'â mi. 42“Ŋù yìi mə à ghɨ̀rə mə ta mu yì mɔ̀'ɔ fàa tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bî kəgə buà bìi mə bɨ nɨ̂ŋ ǹtɨɨ̀ waa a nu mə̀ aa, ŋù yìi mə a ghɨ̀rə a ghɨrə annù yî bɨ ŋwò aa, a bɔŋ mə tâ bɨ kwerə ŋgɔ̀'ɔ̀ àbaa yì ŋwè ghu ntɔŋ ŋghɛɛ mà'à a ŋkì mɨyaa.” 43M̀bə àbô yo a ghɨrə mə tâ ò wo a mûm ɨnnù jî bɨ ò kwyɛ̂ lɔ'ɔsə. A bɔŋ mə ta ò bə abô mɔ̀'ɔ nyi ŋkuu a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ǹtsyatə a ntswe nɨ̀ mbo mi mbaa nyi mbàŋnə̀ ghɛ̀ɛ̀ a mum mɔ'ɔ Satan, a adɨgə yìi mə mɔ'ɔ ɨ khi ghu, kaa kɨ'ɨ̀ bwɛnə̀ aà. [ 44Ma mùu adɨgə kaa mɨ̀wì'ì mìi mə mɨ kurə bə̂ aa, kaa mɨ sɨ kwokə, kaa mɔ'ɔ yìi mə ɨ tɔ̀ɔ̀ bə̂ ghu aa kaa wa'à kɨ̀ɨ̀ m̀bwenə.] 45Kɨ̀ bɛɛ mə àkòrə̂ yo a ghɨrə mə ta ò wo a mûm ɨ̀nnù jî bɨ, ò kwyɛ̂ ǹlɔ'ɔsə. A bɔŋ mə ta ò bə ntâ mɔ̀'ɔ ŋyi ŋkuu a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀, ǹtsyatə a ntswe nɨ̀ mɨ̀kòrə̀ mi mbaa tâ bɨ̀ yi mbàŋnə̀ m̀ma'a gho a mum mɔ'ɔ Satan. [ 46Ma mùu adɨgə kaa mɨ̀wì'ì mìi mə mɨ kurə bə̂ aa, kaa mɨ sɨ kwokə, kaa mɔ'ɔ yìi mə ɨ tɔ̀ɔ̀ bə̂ ghu aa, kaa ɨ wa'à kɨ̀ɨ̀ m̀bwenə.] 47Bɛɛ mə nɨ̀lì'î no nɨ ghɨrə mə tâ ò wo a mûm ɨ̀nnù jî bɨ ò twe'è me'e. A bɔŋ mə ta ò bə nɨli'ì mɔ̀'ɔ ŋyi ŋkuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî ǹtsyatə ntswe nɨ mi'i mi mbaa tâ bɨ̀ yi mbàŋnə̀ m̀ma'a gho a mum mɔ'ɔ Satan. 48Ma mùu adɨgə kaa mɨ̀wì'ì mìi mə mɨ kurə bə̂ aa, kaa mɨ sɨ kwokə, kaa mɔ'ɔ yìi mə ɨ tɔ̀ɔ̀ bə̂ ghu aa, kaa ɨ wa'à kɨ̀ɨ̀ m̀bwɛnə. 49Bɨ ka yǐ naŋsə ŋû ǹtsɨ̀m nɨ mɔ'ɔ, [a ŋgɨŋgɨ̀ŋ a ajàŋ yìi mə bɨ naŋsə nɨ̂ ǹjoo mmà'a Nwì tsɨ̀m nɨ fɨ̀ŋgwaŋ aà.] 50Fɨ̀ŋgwaŋ fɨ bɔŋə̀, Lâ m̀bə fɨ̀ŋgwaŋ fɨ tuu nìi bǔ kɨ lìì, boŋ bɨ ka tɨgə bǔ ghɨ̀rə aa mə akə tâ fɨ̀ bǔ ka nlii aa ɛ? A bɔŋ mə tâ nɨ̀ ghɨrə tâ fɨ̀ŋgwaŋ tswe a nu bù ta tâ nɨ tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə bù nɨ bù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\