Mateo 10

1Yesu a twôŋ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa mfa ada'a a mbo bo mə bo ghɛɛ ŋka mfi'i nɨ̂ ɨ̀zwì jɨ̂ bɨ ŋkɨɨ ŋghurə nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mɨtsɨ̀m bo bɨ̀ ɨ̀lɔ̀'ɔ tsɨ̀m a nu bə̀. 2Àa mɨ̀kùm mɨ ŋgǎŋtoo Kristo jya mɨ muà: ǹtsyàmbìɨ̀ à lɛ mbə Simon, yìi mə bɨ kɨɨ ntwoŋə nɨ Peta aà; nɨ Andrew yìi mə à lɛ mbə muma bɨ̀ Peta aà; Jɛms bo mumaà yì Jɔn, bɔɔ bɨ Zebedee; 3Philip bo Batholomew; thomas bo Mateo, yìi à lɛ mbə ŋgàŋkwɛrə tax; Jɛms mu Alfeus, bo Thaddaeus, 4Simon ŋù Cananaean, nɨ Judas Iscariot, yìi à lɛ mfèè Yesu aà. 5Yesu à lɛ ntoo waa ma bû nɨghûm ǹtsò ji baa nswoŋ a mbo bo mə: “Nɨ̀ tsee ala'a bɨ̀tɨ̀zî Nwî ɨ lǒ kuu, kə̀ a njɔ̀'ɔ̀ àla'a Samaria yî tsù. 6Nɨ̀ ghɛɛ tsi'ì a mbo m̀bi njə̀rə̀ Israel jya mə ɨ bwɛ aà. 7Ŋ̀ghɛɛ ŋka nswoŋə nɨ mə, ‘Wa ànnù nɨfɔ̌ aburə a tɨgə a abô.’ mə̂.’ 8Nɨ̀ ka ŋghurə ŋgàŋmɨghɔ̀ɔ̀, m̀bɨɨnsə nɨ bɨ̀ku bɨ bə̂, ŋ̀ghurə nɨ̂ ŋ̀gàŋakɨ̀kwen, ŋkɨɨ mfurə nɨ̂ ɨ̀zwì jɨ̂ bɨ a nu bə̀. Nɨ̀ kwɛ̀rə aa tɨ̀ ŋ̀kabə̀, nɨ̀ kɨ mfa tɨ̂ ŋ̀kabə̀. 9Nɨ tsuu a gold, kə̀ silver, kə̀ ŋkabə̀ koper lǒ lɔ̀gə̀; 10Nɨ̀ tsee abàa nnɨŋ njoo, kə̌ ɨtsə̀'ə̀ ji baa, kə̌ ntam, kə̌ ati yî tswè'è lǒ lɔ̀gə̀. A ku'unə mə bɨ̀ ka mfa mɨjɨ a mbo ŋ̀gàŋàfà'à. 11Nɨ̀ yǐ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a njɔ'ɔ ala'a yì tsù, kə̀ a nɨ àla'a yì kəgə, nɨ̀ lɔ̀ɔ ŋû yìi à kù'ùnə aa, ŋka ntswe bu bo nywe'e a noò yìi nɨ̀ ka mmà'àtə̀ aà. 12Nɨ̀ yǐ ŋkuu a nda, nɨ̀ swoŋ mə, ‘M̀bɔɔnə̀ a mbo bù.’ 13Bɛɛ mə banda bya bɨ ku'unə, boŋ m̀bɔɔnə ya ɨ̀ ka lwì'ì ghu; bɛɛ mə ǹda ya ɨ̀ sɨ̀ ku'ùnə̀, m̀bɔɔnə yùù ya ɨ bû m̀bɨɨ fu a nu bù. 14Bɛɛ nɨ̀ yǐ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a adɨgə ŋù tsuu ghuu kwɛrə, kə̀ ǹtsuu annù yìi mə nɨ swoŋə aa yu'utə, nɨ̀ yɛtə abɨrə yìi mə a tswe a mɨkòrə bù aa mfɛ'ɛ ghuu maa nda kə̀ maa njɔ̀'ɔ̀ àla'à. 15Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, à ka yi bə wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tâ Nwì à ko mɨlɨ̀ŋnə̀ Sodom bo Gomorrah ntsyatə yî ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ma yâ. 16“Yə nɨ̀, mə too ghuu aa tsi'i tsǒ bɨ too mbinjə̀rə̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀takurə̀. Maa ajàŋ nɨ̀ tsyɛsə tsi'ì tsǒ no, ŋkɨ mbɔnə mbə tsǒ bɨ̀bugɨləmɨ̀kuù. 17Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu, bɨ ka yǐ kɨ lɔ̀gə̀ nɨ̂ ghuu ɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ bù a mbo ŋgǎŋnsa'a mɨ̀sa'a, tâ bɨ̀ ghɔɔ nɨ̂ ghuu a ndâŋghòtə̂. 18Bɨ ka yǐ kɨ swùŋə̀ nɨ̂ ghuu zì nɨ bù a nsi bɨ̀gûmnàà bo bɨ̀ bɨ̀fɔ̀ ǹloŋ ɨkûm ghâ, mə tâ nɨ̀ zǐ nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo bo bɨ̀tɨ̀zî Nwî. 19Bɛɛ bɨ yi nlɔ̀gə̀ ghuu ŋghɛɛ nɨ bù, nɨ̀ tsee kɨ wa'a nloŋə annù yìi nɨ̀ ka swoŋə, kə̀ mânjì yìi nɨ̀ ka swoŋ ghu aà. Wa nòò à bə kù'ù boŋ bɨ ka fa annù yìi nɨ̀ ka swoŋ aa a mbo bù. 20Wa kaa à ka wa'a bu ka ŋghaa. Mɨ̀ghàà mìi nɨ̀ ka kɨ ghàà aa mɨ ka kɨ lò aa a mbo Àzwì Taà ghùù tâ à ka ŋghaa ntsyà nɨ a nu bù. 21Ŋù à ka yǐ kɨ fa nɨ mumaà yì mə bɨ̀ zwitə, tâ tà à ka mfa nɨ mû yì mə bɨ̀ zwitə, tâ bɔɔ fa nɨ̂ bɨ̀taà byaa bo bɨ̀ bɨ̀maà byaa mə bɨ̀ zwitə. 22Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka yǐ kɨ bàà ghuu nloŋ ɨkûm ghâ. Lâ ŋù yìi mə à tswa ntɨɨ̀ yi nywe'e a nlwì'ì aa, à ka yi yweenə. 23Bɛɛ bɨ yǐ tɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ yuu a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì tsù, nɨ̀ khə̂ ŋ̀ghɛɛ nɨ yì dàŋə̀. Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, nòò yìi mə Mu Ŋù à ka yǐ bǔ bɨ̀ɨ̀ aa, kaa tâ nɨ̀ burətə a mûm ǹjɔ'ɔ ɨla'a baIsrael tsɨ̀m kuù. 24“Kaa ŋ̀gàŋyəgə̂nnù kaa à sɨ ndɨ̀'ɨ̀ yì tsya, kaa ŋ̀gàŋàfà'à a wa'a nɨ ta àfà'â yì kɨɨ ntsyatə. 25ŋ̀gàŋyəgə̂nnù à bə bə tsi'ì tsǒ ǹdɨ̀'ɨ̀ yì boŋ a ku'unə̂, ŋ̀gàŋàfà'à a kɨ̂ m̀bə tsǒ ta àfà'â yì a ku'ùnə̀. M̀bə bɨ ka ntwoŋə a tâ ǹdùgə̀ nɨ Beelzebul, boŋ bɨ ka tɛ'ɛ twoŋ bandùgə̀ bya nɨ̂ ɨ̀kùm yìi ɨ bɨ'ɨ ntsyà ma wâ. 26“Maa mùu ajàŋ, nɨ̀ tsuu bə̂ kɨ bɔ'ɔ; ànnù tsɨ̀m yìi mə bɨ bɔɔntə aa, a ka yǐ fɛ̀'ɛ yɛntə, kə̀ yìi mə bɨ lɔ'ɔsə aa, a ka fɛ̀'ɛ bɨ̀ yə. 27Ànnù yìi mə mə swoŋ a mbo bù adɨgə yî fìì aa, nɨ̀ swoŋə a adɨgə yî làà, ànnù yìi mə mə tsùmtə a mbo bù aa, nɨ tɨgə ntəə a atu nɨdòò nɨ nda ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀. 28Nɨ̀ tsee ŋû yìi mə mbə a zwitə̀ ɨ̀bɨɨ nû ghuu lâ kaa wa'ǎ nzwitə ǹtɨɨ̀ ghuu zi aa kɨ bɔ'ɔ; nɨ̀ ka mbɔ'ɔ ŋû yìi mə mbə a tsə̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû ghuu mma'a a mum mɔ'ɔ tɨ mɛ̀. 29Tɨgə bɨ fèe nda'a ji baa aa nɨ kabà aa ɛ? La kaa mbə ǹda'a yì m̀fùùrə̀ wa'ǎ a nsyɛ wò tɨghə̂ Taà ghùù à bìî. 30Lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ yùu ŋgaa, tsi'ì ɨ̀nǒŋ atu jìi ɨ tswe a ɨtu bù aa, à sə̀ŋ mə̂ tsɨ̀mə̀. 31Maa ajàŋ, nɨ̀ tsee kɨ bɔ'ɔ; wa ǹdùû ghuu ɨ tɨɨ ntsyàtə̀ yi nda'a jî ghà'àtə̀! 32“Ŋù yìi mə a bii gha nɨ̀ ǹsi nɨ nsi fàa mbi aa, mə̀ ka yǐ kɨ bii yi a nsi mi'i Taà yìi à tswe a aburə aà; 33lâ ŋù yìi mə a tuu nàa a nsi mi'i bə̀ aa, mə̀ ka yǐ kɨɨ tuu yi a nsi mi'i Taà yìi à tswe a aburə aà. 34“Nɨ tsee wa'atə mə mə̀ zì aa a mfâ m̀bɔɔnə a mbô m̀bî; kàa mə̀ sɨ̀ zì aa a mfâ m̀bɔɔnə̂, mə̀ zì aa a ŋghɨ̀rə mə bə̀ ka nto nɨ munwî ǹtsò. 35Mə̀ zì aa a ŋghɨ̀rə mə tâ mûmbâŋnə̀ bo taà yì tɨgə mfunə ɨtû jyaa, tâ mumàŋgyɛ̀ bo ǹdè yì tɨgə mfunə nɨ̂ ɨ̀tû jyaa, tâ màŋgyɛ̀ bo manɨ̀ yì kɨɨ mfunə nɨ̂ ɨ̀tû jyaa; 36Tâ ŋ̀gàŋkɨbàa ŋû ɨ̀ baŋnə mbə aa bə̂ ŋ̀gǎŋgwɛ̀'ɛ̂ ji. 37“Ŋù yìi à kɔ̀ŋə taà yì kə̌ ndè yì ǹtsyatə gha aa, kaa à sɨ̀ ku'ùnə̀ a mbə ŋgàŋyə̀gə̂nnù ghà. Ŋù yìi a kɔ̀ŋə mû yì yî m̀bâŋnə̀ kə̀ yî màŋgyɛ̀ ǹtsyatə gha aa, kaa à sɨ̀ ku'ùnə̀ a mbə ŋgàŋyə̀gə̂nnù ghà. 38Ŋù yìi mə kaa à sɨ̌ ati abàŋnə̀ bàŋnə̀ yi be'è ŋ̀ka nyoŋə nàa aa, kaa à sɨ̀ ku'ùnə̀ a mbə ŋgàŋyə̀gə̂nnù ghà. 39Ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ nlə̀ə ntswêntɨ̀ɨ̂ yì aa, à ka bàŋnə bwɛ, ŋù yìi mə à bwɛ ntswêntɨ̀ɨ̂ yì ǹloŋ ŋgaa yà aa, à ka baŋnə lə̀ə. 40“Ŋù yìi mə a kwɛrə nɨ̂ ghuu laa, a kwɛrə aa ghâ; ŋù yìi mə a kwɛrə naa laa, a kwɛrə yu wa mə à lɛ ntoo gha aà. 41Ŋù yìi mə à kwɛ̀rə ŋgàŋntoò Nwì ǹloŋ mə à nɨ ŋgàŋntoò Nwì aa, à ka ka yǐ kɨɨ kwɛrə mɨtəŋnə mìi à nɨ mi ŋgàŋntoò Nwì aà; ŋù yìi à kwɛ̀rə ŋû yìi mə ànnû yi tsinə nloŋ mə a ghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ tsinə aa, à ka yǐ kwɛrə mɨtəŋnə mìi à nɨ mî ŋû yìi mə ɨ̀nnù ji ɨ tsinə aà. 42Ŋù yìi mə à fa tsi'ì ǹdɔ̂ŋ ŋ̀kì yî fwɛ̀tə̀ a mbo mûntsìrə̂ ŋù ghû yî mɔ̀'ɔ nloŋ mə à nɨ ŋgàŋyə̀gə̂nnù ghà aa, mə̀ swǒŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə kaa à ka yǐ wa'a mɨtəŋnə mi saà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\