Mateo 11

1Yesu à màŋsə̀ mə a ndɨ'ɨtə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, ǹtɨgə nlo ŋkuu ŋghɛɛ ntɨgə ndɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù ŋ̀kɨɨ nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî a mûm ǹjɔ'ɔ ɨla'a jyaa maa kə'ə̀ àdɨgə̀. 2Nòò yìi mə Jɔ̀n Ŋ̀gàŋmùrə bə̌ ŋkì à lɛ ntswe a ndâtsaŋ nyu'u ɨnnù tsɨ̀m jìi Kristo à lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aa, ntoo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji a mbo Yesu. 3M̀betə yi mə, “Òo yu wa yìi mə à tswe nɨ̂ nzì aa ɛ? Kə̀ bì'ì ka nyu'utə yî dàŋ aa ɛ?” 4Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ nswoŋ a annù yìi mə nɨ̀ nyu'u ŋkɨ yə aa a mbo Jɔn; 5mə bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ bɨ yənə, bɨ̀bwènkə̀ təə̀, nu ŋgàŋâkɨ̀kwenə ɨ laà, bɨ̀kwotu yu'unə̀ ɨnnù, bɨ bɨɨ̀nsə̀ nɨ bɨ̀ku bɨ bə̀ a nɨwo, ŋkɨɨ nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya a mbô ŋ̀gàŋâmfumə. 6M̀bɔɔnə a mbo ŋù yìi mə à sɨ ŋû yìi mə mə̀ nɨ ghu aa jɨ̀ŋkə̀ aà!” 7Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn jya ɨ mà'àtə̀ mə̂ ǹlo ŋka ŋghɛɛ aa, Yesu a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswoŋə a mbo ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ǹloŋə Jɔn mə: “Nɨ̀ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ wa atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ laa a nyə akə̀? A nyə ŋ̀kɨ̀ŋkà'à yìi mə àfìsə̀ a tsɨ̀gə̀ aa ɛ? 8Nɨ̀ lɛ nnaŋsə mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a nyə wò aa ɛ? A nyə ŋù yìi à wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ nɨfɔ̀ a nu yu aa ɛ? Yə nɨ̀, bə̀ bìi bɨ wɛ'ɛ ɨjǎŋ ɨtsə̀'ə̀ ma jya aa, bɨ tswe aa a ntɔ'ɔ̀. 9Nɨ̀ lɛ ntɨgə mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ aa a ya aa ɛ? A nyə ŋgàŋntoò Nwì aa ɛ? Ɨ̀ɨ̀ŋə, mə̀ swòŋə a mbo bù mə, nɨ̀ lɛ nyə aa ŋù yìi à tsyàtə ŋgàŋntoo Nwì aà. 10Wa àa yu wa yìi bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ǹloŋə yi aà, mə, ‘Nwì à swòŋə mə mə̀ ka too ŋgàŋntoò ghà a mbìi wò tâ à ghɛɛ nnaŋsə mânjî a mbo wò.’ 11Mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bàŋgyɛ̀ bɨ jwe aa, kaa ŋù tsù à sɨ̀ ghu tswê yìi à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə̀ Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̀ a ŋkì; lâ ŋù yìi à kə̀'ə nsɨgə nlwi'i a mûm ànnù nɨfɔ̀ nɨ aburə aa, à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə̀ yi. 12Ǹlɔgɨnə wâ noò yìi mə Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̌ ŋkì à lɛ nzì aa, nyi nywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ, ànnù nɨfɔ̀ aburə a yə mə ŋgɨ'ɨ yì ŋ̀ghà'àtə̀, bə̀ bî ghà'àtə̀ tonə nlɔɔ nɨ̂ ŋ̀kuu ghuu aa bə nɨ̀ mɨ̀dà'à. 13Ǹloŋ mə ŋgǎntoo Nwî tsɨ̀m bo bɨ̀ Nɔ̀ŋsə̀ lɛ sɨ ntɛ'ɛ nswoŋə aa annù nloŋ annù nɨfɔ aburə, ŋkɔ'ɔ nywe'e noò Jɔn. 14M̀bə nɨ ka ŋkɔŋ nyu'u ǹtoò yàà ya ɨ bii, tâ nɨ̀ zi mə Jɔn à bə aa Elijah wa mə bɨ lɛ nswoŋ mə à ka yǐ zì aà. 15Ŋù yìi à tswe nɨ̂ ɨ̀tônə̀ aa, tâ à yu'u. 16“M̀bə mə̀ fɨgɨ̀nə̀ nɨ̀wàà nɨ bə̂ bûlà aa a nɨ̂ àkə̀ lɛ? Nɨ bə aa tso bôŋkhə bìi bɨ tswe a saanə mɨtaa ndorə ntwoŋə nɨ bî mɔ'ɔ mə bɨ̀ zi bo bo ka ndorə; 17ǹswoŋə nɨ mə, ‘Bì'ì lɛ mbu'u ɨkòò nɨyɔ'ɔ a mbo bù nɨ̀ tuù m̀bènə̂; bì'ì bû ǹyə'ə, m̀ma'a atsàà nɨwo, nɨ̀ tuù m̀biì! 18Jɔn à lɛ nzì nsi'isə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yi tɨ jɨ, kaa wa'à nɨ̀ mɨ̀lù'ù kɨɨ nno, nɨ̀ swoŋ mə, ‘À tswe nɨ̀ demon!’ 19Mu ŋù a zî ǹjɨ ŋkɨɨ nno, bə̀ bɨ̀tsɨ̀m swoŋ mə, ‘Nɨ̀ yə a mbâ ghû! Àa lɛɛ̀nàà, m̀bə abarə mɨlù'ù, ŋkɨ mbə nsûkà'â ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀tax bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ̂!’ Ka mə a bə laà aa, bɨ zi mɨtsyɛ̀ mɨ Nwî ǹyoŋə nɨ ɨ̀nnù jìi mə a ghɨ̀rə̀ aà.” 20Yesu à lɛ ntɨgə nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋwenə bə̂ bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ǹjɔ̀'ɔ ala'a jya jìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə ɨnnù jî yɛyɛrə jî wè ghu aa, ǹloŋ mə kaa bɨ lɛ ŋwa'à mɨ̂ntɨɨ̀ myaa bəŋkə̀ m̀mà'atə ɨbɨ̂ waa aà; 21ŋwenə nɨ̂ waa nswoŋə nɨ mə, “Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋwe a mbo wò mba Chorazin! ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀we a mbo wò, Bethsaida! Ǹloŋ mə ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə jî wè jya mə bɨ ghɨrə a mbo bù aa, bɨ lɛ mbaa ghɨ̀rə̀ aa mbo Tyre bo Sidon boŋ bo lɛɛ̀ m̀bəŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa tsi'ì tɛ̀tɛ̀, ŋ̀wɛ̀'ɛ ɨtsə̀'ə ŋgɨ'ɨ ŋkɨ ŋkum ɨtû jyaa nɨ̂ àbû. 22La mə̀ swòŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, àa yǐ bə wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tâ Nwì à ko mɨlə̀ŋnə̀ bə̀ bɨ Tyre nɨ̀ Sidon ǹtsyatə ghùù! 23A mbo wò, Kapernaum, ò bə tɛ'ɛ ŋentə ɨbɨɨ nû gho ɨ kɔ'ɔ ywe'e bə a aburə, boŋ baa yǐ sɨgɨsə gho ɨ mà'a a bâŋsyɛ̂. Ǹloŋ mə ɨnnù jî wè jî wè jya mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə a nu wò aa, bɨ lɛ mbaa ghɨ̀rə̀ aa a ala'a Sodom, boŋ kaa bɨ lɛ ŋwa'a yi bwɛsə̀. 24La mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə àa yǐ bə wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tâ bɨ̀ ko mɨlə̀ŋnə̀ baSodom ǹtsya ghùù.” 25Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ maa noò mə, “Mə̀ fâ m̀bɨ'ɨkə a mbo wò, Taà, M̀mà'ambi, àburə̀ bô ǹsyɛ, ǹloŋ mə ò lɔ̀'ɔ̀sə ɨnnù juà a mbo bə̀ bìi bə tswe nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ ŋ̀kɨ nzi ɨnnù aà, m̀baŋnə ndɨ̀'ɨ̀ a mbo bɔɔ bì bɔrə aà; 26ɨ̀ɨ̀ŋə, Taà ghà, àjàŋ yìi mə a lɛ mbɔ̀ŋə̀ gho mə tâ ò ghɨrə aà. 27“Taà ghà à fà mə ɨnnù tsɨ̀m a mbo mə̀. Kaa ŋù tsù à sɨ Mu zî, a kɨ nzi tsi'ì Tà. Kaa ŋù tsù wa'à Ta kɨ nzi, ntsyatə Mu nɨ ŋù yìi mə Mu à tsɔ̀'ɔ mə yu dɨ̀'ɨ̀ yi ghu mbo aà. 28“Nɨ̀ zi a mbo mə̀, bù bɨ tsɨ̀m bìi nɨ nwùgə nû juu nɨ̂ ɨ̀fà'à ŋ̀kɨ mbe'e ɨbè'e jìi mə ɨ dɨ̀rə̀ ghuu aà, boŋ mə̀ ka ghɨ̀rə nɨ̀ fwɛtə. 29Nɨ̀ kwɛrə ɨkɔ'ɔ̀ gha nnɨŋ a ntɔŋ bù, ŋka nyəgə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə mə ghɨ̀rə̀ aà; ǹloŋ mə mə̀ bɔ̀nə ŋkɨɨ nsɨgɨsə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû gha a nsyɛ aa, boŋ mɨ̀ntɨɨ̀ muu ka fwɛtə. 30Ǹloŋ mə ɨ̀kɔ̀'ɔ̂ gha ɨ yaŋsə, àbè'ə̂ ya a kɨ̂ m̀fwaatə aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\