Mateo 12

1Tsi'ì maa nɨ̂ àtɨɨ noò, Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀ka ntsya a mûm ǹsòo ansaŋ a njwîŋgɔ̀ŋ; ǹjɨ lɛ sɨ yaŋə nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya, bo lɔgɨ̀nə̀ ŋka ntɨɨ nɨ̂ ànsaŋ wa yì mɔ'ɔ ŋkurə. 2Bɨ kà mə aa ghɨrə aa baFarɨsai yə̂ waa, nswoŋ a mbo Yesu mə, “Yə̂, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jo ɨ ghɨ̀rə annù yìi kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ a ŋghɨ̀rə a njwîŋgɔ̀ŋ aà!” 3A swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ lɛɛ̀ annù ya mə David à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa twoŋə aa ɛ? Wâ noò yìi mə njì lɛ sɨ yaŋə nii bo bɨ̀ bə̀ bìi bo bo lɛ ntswe aa: 4mə à lɛ ŋkuu a ndânwì bo bɨ̀ bə̀ bi bya kurə àbaa ya mə bɨ lɛ nlə̀ə̀ a mbo Nwì, ka mə nɔ̀ŋsə̀ à lɛ ndɨ̀'ɨ mə kaa mbə bo wa'à kurə aà- ǹloŋ mə a abaa mà yu aa a lɛ sɨ kurə tsi'ì ŋ̀gàŋmà'a Nwì aà. 5“Kə̀ nɨ̀ lɛɛ̀ ŋ̀wa'à kɨ̀ ǹtwoŋə a mûm àŋwà'ànə̀ mə, a yi mbə a njwîŋgɔ̀ŋ aa, tsi'ì ŋgǎŋmà'a Nwì ɨ wô nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ la kaa bə wa'à lɔ̀gə̀ nɨ mə bo wò aa annù aa ɛ? 6Lâ mə swoŋ a mbo bù aa mə wa àyoo yi mɔ'a a tswe faà mə a tsyatə ndâmà'anwì. 7Nɨ̀ lɛ mbaa kɨɨ zi yuà ànnù mə, ‘Wa mə kɔ̀ŋ aa annǔ ŋko mɨ̀lə̀ŋnə̀ ǹtsyatə a annǔ ntɔ̀ɔ njoo mmà'anwì,’ boŋ kaa nɨ sɨ ɨsa'a a nu bə̀ bìi bɨ sɨ̌ annù wô aa nɨŋə. 8Wa Mu Ŋù à laa mbə Mmà'àmbi yìi a sa'a ǹjwîŋɔ̀ŋ aà.” 9Yesu a tɨgə̀ mbu nlò ŋ̀ghɛɛ ŋkuu a ndâŋghòtə bo. 10Ŋ̀û yì mɔ'ɔ yìi mə àbô yi a lɛ ŋkwo aa, à lɛ ntswe ghu. Bɨ tɨgə̀ m̀betə Yesu mə, “Nɔ̀ŋsə̀ à dɨ̀'ɨ mə mbə bɨ ghurə̀ ŋû a njwîŋgɔ̀ŋ aa ɛ?” Bɨ lɛ mbetə laa aa a ŋkwà'ànə yu tâ tsyà ghu ɨnnɨŋ ɨsa'a ghu nû. 11Yesu a kwi'i mə, “M̀bə ŋù nɨ̀ bù a tswe nɨ̀ m̀bî yì, ɨ wô a mûm nɨ̀bɨrə a njwîŋgɔ̀ŋ, a wa'à swùŋ m̀fi'isə aa ɛ? 12Ŋù à sɨ mbi tsyàtə̀ aa ɛ? Tsǒ mə a bə laa, nɔ̀ŋsə à dɨ̀'ɨ mə, tâ bì'inə̀ ka ŋghɨrə ɨbɔ̀ŋ a njwîŋgɔ̀ŋə̀.” 13A tɨgə̀ ǹswoŋə a mbo ŋù wa mə àbô yi ya a lɛ ŋkwo aa mə, “Sèntə abô yo ya.” Ŋù wa à lɛ sèntə abô yi ya a tɨɨ̀ ǹtɨgə mbə tsǒ yi mɔ'ɔ yâ. 14BaFarɨsai lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ ntɨgə ntaŋə mɨnàŋ a jàŋə mbə bɨ zwitə̀ yi aà. 15Yesu à yù'ù mə bɨ taŋə mɨnàŋ a atu yu aa nlò maa adɨgə ŋghɛɛ yi. Ǹnɔ̀ɔ bə̂ yî ghà'àtə̀ ɨ lɛ nyòŋə̀ yi. A ghurə̀ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ sɨ ghɔ̀ɔ̀ aà, 16ǹswoŋə a mbo bo mə tâ bo tsuu lǒ ghɨ̀rə tâ bə̀ zi. 17À lɛ ŋghɨrə ma yuà ànnù aa a lwensə ànnù yìi ŋ̀gàŋntoònwì Yesaiah à lɛ nswoŋ aa mə: 18“Yə̂ nɨ̀, àâ ŋ̀gàŋàfà'â ghà yìi mə mə̀ tsɔ̀'ɔ aa à ghuà, yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə, ǹtɨɨ̀ gha ɨ kɨɨ ndorɨtə ghu nû aà. mə̀ ka nɨŋ Azwì ya ghu nû, tâ à ka ŋkɛ'ɛnə annù Nwî yìi mə a zì nɨ̂ ànnù yî tsìnə̀ aa a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî. 19kaa à ka yi wa'à bo bɨ̀ bə̀ ka nyɔŋə, kə̀ ka ŋghaa nɨ̂ tɨ̀ɨ̀, kə̀ tâ ŋù tsù à yu'u njì yì a mfâŋnə̀; 20Kaa à ka yǐ wa'ǎ ŋkɨ̀ŋkà'à yìi ɨ yə̀ŋnə aa bəgə̀; kə̌ fə'ə a lâm yìi a a tɨgə mbwɛnə aa ɨ bwɛtə, ǹywe'e a noò yìi mə annù a tsinə aa a ka yǐ fɛ̀'ɛ laa; 21Bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨtsɨ̀m ka yǐ tɨgə tɛ'ɛ atû yaa kɨ bɛ nii.” 22Bə̀ bî mɔ'ɔ lɛ nzì nɨ ŋù yìi mə demon à lɛ nghɨ̀rə̀ a fə'ə̀, kaa a wa'à kɨ̀ɨ̀ ŋ̀ghaa aa a mbo Yesu mə tâ à ghurə yi. À lɛ ŋghùrə̀ a tɨgə̀ ŋ̀ghaa ŋkɨɨ nyə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀. 23Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ nyɛrə nloŋ annù ya yìi à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà. Ǹtɨgə mbetə nɨ mə, “M̀bə a bə mə àa Mu David wa à waà aa ɛ?” 24Nòò yìi baFarɨsai lɛ nyu'u ma yû ànnù aa, bɨ lɛ ŋkwi'i mə, “Mbâ ghû a fi'i nɨ bɨ̀demon aa nɨ̂ àdà'a Beezebul, mfɔ̀ bɨ̀demon wa.” 25Yesu à lɛ nzi annù yìi mə bo lɛ sɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ aa, ǹswoŋə a mbo bo mə, “Atoo yìi mə a yatə a akùrə kùrə, ntɨgə nto nɨ̂ waa bo bɨmbɔŋ aa, kaa a ka wa'à tɨ̀gɨ̀tə̀ a mbwɛ̂. Ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a kə̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yìi ɨ̀ kɨ nyàtə̀ ǹtɨgə ntonə bo nɨ bo aa, ɨ̀ ka jà'ànə̀. 26“M̀bə a bə mə a mûm ànnù nɨfɔ̌ Satan, Satan à tɨgə̀ m̀furə nɨ yì mɔ'ɔ, bəə boŋ ànnù nɨfɔ̌ yi ya a yàtə̀ mə mbɛ̀ɛ̀ ji baa, m̀bə Satan a bû ǹtəə aa mə akə aa ɛ? 27M̀bə a bə yìi mə mə fi'i nɨ̂ bɨdemon aa nɨ̂ àdà'a Beezebul, bəə boŋ bɔɔ̀ buu bàŋnə̀ m̀fi'i aa nɨ̀ àdà'a wo aa ɛ? Maa ajàŋ tâ ànnù yìi mə bɔɔ̀ buu ghɨ̀rə̀ aa tâ à tɨgə ntsɔ'ɔtə̀ ɨsa'à ghuu. 28M̀bə mə̀ ka mfi'i bɨ̂demon aa nɨ̂ àdà'a Azwì Nwî, a dɨ'ɨ aa mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî à zì mə̂ ǹtswe a tɨtɨ̀ɨ bù. 29“Mbə ŋù a kuu mfu'u ndâ ǹtɨ̀ɨ̀ ŋù tɨ ghə̂ à foo ntswa ntɨ̀ɨ̀ ŋù wa ŋkwerə aa ɛ? À bə kwerə boŋ à ka bɔ̌ŋ fu'u ndâ yì yâ. 30“Ŋù yìi à sɨ̀ bi'iyu tswê aa, à bə aa ŋùkɨ̀bàâ ghà, ŋù yìi à sɨ bi'iyu ghotə aa, a jà'à aa jà'à. 31Mə̀ swoŋ a mbu bù mə, bɨ ka yǐ lì'ìnə ɨbɨ̂ tsɨ̀m bo bɨ̀ m̀bə̀gɨ̀tə̀ yìi bə̌ bɨ̀gɨ̀tə̀ Nwî ghu aa, la kaa bɨ ka yǐ wa'ǎ mbə̀gɨ̀tə̀ yìi bɨ bɨgɨtə Azwì Nwî ghu aa lì'ìnə̀. 32Bɨ ka yǐ lì'inə ɨbɨ ŋû yìi mə à swòŋə annù yì bɨ a atu Mu Ŋù aà; la kaa bɨ ka yǐ wa'a ɨbɨ ŋù yìi mə à swòŋə annù a atu Azwì yî Làà aa lì'ìnə̀, kə̀ bə fàa mbi, kə̀ nɨ̂ m̀bi yìi ɨ̀ ka bǔ yǐ zì aà. 33“Ghìrə tâ àtì tâ à bɔŋ, tâ tâ mɨ̀ntà mi kɨ mbɔŋə; kə̀ ò ghɨrə̀ àtì ya a bɨ'ɨ, mɨ̀ntâ mi kɨ̂ m̀bɨ'ɨ; ǹloŋ mə bɨ zi ati nyoŋə aa nɨ mɨ̀ntà mìi mə a koonə aà. 34Bǔ bɔɔ bɨ nô! m̀bə nɨ̀ kâ ŋ̀ghaa ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ aa mə akə tsǒ mə nɨ̀ bə aa bə̀ bî bɨ aa ɛ? Ŋǔ ghàà aa annù yìi a luu ghu ntɨɨ aà. 35Ŋù yî ǹsɨgɨ̀nə̀ a fi'isə aa ɨnnù jî sɨgɨnə̀ jìi ɨ lò nɨ̂ àtǎ ɨnnù ji jî sɨ̀gɨ̀nə̀ jya aà, ŋù yì m̀bɨ ɨ kɨɨ̀ m̀fi'isə aa ɨnnù jì bɨ jìi ɨ lò nɨ̂ àtǎ ɨnnù jî bɨ ji jya aa. 36“Mə̀ swoŋ a mbo bù mə, à ka yǐ bə wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tâ ŋù ǹtsɨ̀m à swoŋə annù ǹloŋ mɨghàà mɨ adàŋə̀ dàŋə̀ mɨtsɨ̀m mìi à lɛɛ̀ ŋghaa aà. 37Bɨ ka yǐ lɔ̀gə̀ aa mɨ̀ghaâ muu ɨ tsɔ'ɔtə mɨsa'à muu ghu. A ka yǐ ghɨrə mɨghàa muu mə tâ nɨ̀ jɨ ɨsa'a kə̀ kɨ ŋwo ɨsa'à.” 38Ŋ̀gǎŋndɨ̀'i bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai bî mɔ'ɔ lɛ ntɨgə mbu nswoŋ ghu mbo mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, bì'i lɔ̀ɔ̀ mə tâ ò ghɨrə alensə annù bì'ì yə.” 39A kwi'i a mbo bo mə, “Àa tsi'ì nɨ̀wàà nɨ bə̂ bìi bɨ ghɨ̀rə ɨbɨ ŋkɨ mme'e Nwî aa mə bɨ lɔ̀ɔ̀ ɨlènsə ɨnnù; la kaa mbə bɨ wa'ǎ alènsə annù a mbo bo fa ntsyatə ya nloŋ ŋgàŋntoò Nwì Jona. 40Tsǒ àjàŋ yìi mə Jona à lɛ ntswe njwi ji tarə, nɨtugə nɨ̀ asì'ìnə̀, fya mum àto'o fɨ̀bwɛ̀ fî wè fya aa, àa ajàŋ mə Mu Ŋù à ka yǐ kɨɨ tswe njwi ji tarə nɨ̂tugə nɨ̀ àsì'ìnə̀ a nɨbǔm nsyɛ̂. 41À yǐ bə a njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tâ baNineveh bɨɨnə nnɨŋ ɨsa'a a nu bù, nɨ̀waa nɨ mbi nulà, ǹloŋ mə bo lɛ nyu'u annù Nwî yìi mə Jona à lɛ nswoŋ aa mbəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, mme'e ɨbɨ̂ waa. La tsɨtsɔ̀ŋ, àyoo yǐ mɔ'ɔ yìi a tsyatə Jonas aa, a tswe faà! 42Àa yǐ bə a njwi ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tâ m̀fɔ̀màŋgyɛ yìi mə à lǒ a Sheha aa, tâ à bɨɨnə bo bɨ̀ nɨ̀wàà nɨ bə̂ bulà ǹnɨŋ ɨsa'a a nu bo; ǹloŋ mə à lɛ nlǒ a ala'a yu ǹzi a nyu'u annù ǹloŋ mɨtsyɛ̀ mɨ Solomon aà. Lâ tsɨtsɔ̀ŋ àyoo yǐ mɔ'ɔ a tswe faà mɨ a tsyatə Solomon! 43“Àzwì yî bɨ a yi mfɛ̀'ɛ̀ a ntɨɨ ŋù aa, təə̀ ŋ̀karə a adɨgə jìi mə kaa ŋkì sɨ̀ ghu tswe aa, ǹlɔɔ nɨ̂ àfwɛtə̀ kaa wa'à yə̂. 44Ǹtɨgə nswoŋ mə, ‘Mə̀ ka bɨɨ ghɛ̀ɛ̀ wa nda mə mə̀ ghɨ̀rə mfɛ̀'ɛ̀ ghu aà.’ A bu mbɨɨ nyə nda ya ɨ tswe ŋɛ'ɛ, bɨ yɛ'ɛ ŋkɨ naŋsə ntaŋntə, 45boŋ à ka bǔ ghɛɛ ɨ lɔ̀ɔ ɨzwì jî mɔ'ɔ ji sàmbaa, jìi ɨ bɨ'ɨ ǹtsyàtə yi aa, tâ bo bo yi ŋku ntswe wa ndâ. Bɛɛ a ghɨrə laa, ànnù ŋû wa a tɨgə̀ m̀bɨ'ɨ ntsyatə ajàŋ yìi a lɛ mbə a mbìì aà. Àa ajàŋ yìi a ka yǐ kɨɨ fɛ̀'ɛ̀ a nu nɨ̀wàà nɨ bə̂ bî bɨ nulà aà.” 46Nòò yìi mə Yesu à lɛ mburə ka kɨ ghàà bo bɨ̀ bə̀ bya aa, ǹdè yì bo bɨ̀ bɔɔ bɨmaà yì lɛ nzì, ǹtəə a abɛɛ, ǹlɔɔ nɨ mə tâ à zi bo bo ghaanə. [ 47Ŋù wa yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntɨgə nswoŋ ghu mbo mə, “Yə̂, ǹdè gho bo bɨ̀ bɔɔ bɨmaà ghò təə a abɛɛ, nlɔɔ nɨ mə bǔ bo ghaanə.”] 48A kwi'i ghu mbo mə, “Ǹdè ghà aa wò aa ɛ? Bɔɔ bɨmaà aa bɨ̀wò aa ɛ?” 49Ǹtɨgə nnansə abô yi, ǹdɨ'ɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji nswoŋ mə, “Àâ ǹdè ghà bo bɨ̀ bɔɔ bɨmaà ba bɨ buà! 50Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə ghɨrə annù yìi mə Taà ghà a aburə a lɔ̀ɔ̀ aa, àa mumaà yî m̀bâŋnə̀, nɨ yì màŋgyɛ̀, nɨ ǹdè ghà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\