Mateo 13

1Tsi'i maa njwi, Yesu à lɛ mfɛ̀'ɛ a nda ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtswe a mbɛ̀ɛ̀ àghəŋə ŋkì mɨyaa, 2ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ a kùrə kùrə̀ ɨ lɛ ŋghotə ŋkarɨsə yi. A tɨgə̀ ǹlɔgə akànu'u ŋkuu ghu ntswe a mûm ŋ̀kì. Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ bâŋnə̀ ntəə wa aghəŋə ŋkì. 3A lɔgɨ̀nə̀ ǹnaa ɨnnù jî ghà'àtə a mbo bo a nɨ mɨ̀ghàà mî nanaa. Ǹswoŋə nɨ mə, “Ŋ̀gàŋmà'a njoo, à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a mà'a njoo yu. 4À kà mə aa mma'a njoo jya aa, m̀bum njoo jya ji mɔ'ɔ ɨ wô a ndômânjì. Bɨ̀sɨŋ zî bwɛntə. 5Ji mɔ'ɔ ɨ wô a atû àlâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀ yìi mə ǹsyɛ̂ ɨ̀ lɛ mbɔɔ ntswe ghu tsi'ǐ muntsirə̂. Ɨ waŋsə̀ ǹtoo ŋkɔ'ɔ nloŋ mə kaa mânjì yìi mə mbə mɨ̀ŋgǎŋ mi kuu a nsyɛ aa kaa a lɛ ŋwa'à bə̂ aà. 6Lâ àjàŋə mə nòò yî ǹtɨ̀nsə̀ à lɛ nta aa, à lɛ ntɔɔ njoo jyâ. Tsǒ mə ɨ lɛ ŋwa'à nɨ mɨ̀ŋgàŋ tswê aa ɨ ghɛ̂nsə̀ ǹyoo yi. 7Ji mɔ'ɔ ɨ lɛ ŋwò a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀kə̀rə̀ kərə. Bɨ̀kə̀rə̀ kərə bya kwi nzwitə njoo jyâ. 8Ji mɔ'ɔ ɨ wô nɨ̂ àbwènə nsyɛ yì sɨgɨ̀nə̀. Ǹtɨgə ŋkwi, ntɨgə mbaa, jǐ mɔ'ɔ ɨ baa ansaŋ ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀, ji mɔ'ɔ ɨ baa mɨ̀ghum mi nto'o, jǐ mɔ'ɔ ɨ baa mɨ̀ghum mi ntarə̂. 9Ŋù yìi à tswe nɨ̂ àtoŋnə̀ aa, tâ à yu'u.” 10Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɛ nzì ghu mbo mbetə yi mə, “O ghàa a mbo bo nɨ mɨ̀ghàà mî nanaa aa aya aa ɛ?” 11Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Nwì à fa mɨ̀tsyɛ̀ a mbo bù mə tâ nɨ̀ zi ɨnnù jî lɔ̀'ɔ̀sə̀ ǹloŋə annù nɨfɔ̌ aburə La, kaa wa'à a mbo bo fâ. 12Ǹloŋ mə a mbo ŋù yìi à tswe nɨ yu aa, bɨ ka kù'ùsə̀ ta tâ à tswe nɨ ju ɨ̀ gha'atə. Lâ a mbo ŋù yìi à sɨ̀ nɨ yu tswe aa, tsi'ì mû àtɨɨ yìi à tswe nɨ yu aa, bɨ ka kwɛrə. 13A bə ǹji'ì ànnù yìi mə mə ghàà nɨ a mbo bo nɨ mɨ̀ghàà mî nanaa aà. Ta tâ bo naŋsə ŋka nlii nlìì kaa wa'à yə̂. Ǹnaŋsə ŋka nyu'utə nyu'utə kaa wa'à yu'ù tâ àtû yaa a laa ghu. 14Ta tâ à lwensə annù yìi mə ŋgàŋntoo Nwì Yesaiah à lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaà yàà aa mə, ‘Nɨ̀ ka yǐ kɨ naŋsə yu'u lâ kaa atû yuu wa'a ghu ka nlaa, ɨ kɨɨ kɨ naŋsə yə kaa tâ mi'ì muu wa'a ghu laà. 15Ǹloŋ mə mɨntɨɨ mɨ bə̂ bû luu nɨ̂ àjɨ̀ŋtə̀. Bɨ jesə̀ ɨ̀tôŋnə̀ jyaa kaa bo wa'à nɨ̀ ɨ̀nnù bû ǹyu'u. Ŋ̀kɨ ŋkusə mi'ì myaa mbɨ̀'ɨ̀ bo lô ǹyə nɨ mi'ì myaa, ŋ̀kɨ yu'u nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̂ jyaa, ŋkɨ nyu'u mɨ̀ntɨɨ̀ myaa laa ghu, mbəŋkə waa, ǹzi a mbo mə̀, mə̀ ghurə̀ waa.’ 16Lâ, m̀bɔɔnə a mbo bù nloŋ mə mi'ì muu mɨ yə ɨdɨgə, ɨ̀tôŋnə̀ juu ɨ yu'ù nɨ̂ ɨ̀nnù aà. 17Mə̀ swǒŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə ŋ̀gǎŋntoo Nwî jî ghà'àtə̀ bo bɨ̀ bə̀ bìi mə annù yaa a tsinə aa bo lɛ sɨ yə̀'ə̀tə nɨ a nyə̂ ànnù yìi nɨ yə aa, lâ kaa ŋkɨ'ɨ̀ yə̂. Ǹyə'ətə nɨ a nyu'u annù yìi nɨ yu'u aa la ŋkaa ŋkɨ'ɨ̀ yu'ù. 18“Nɨ̀ naŋsə nyu'utə la nyəgə annù yìi mə nɨ̀ghàà nî nǎnaa nloŋ ŋgàŋmà'â ǹjoo ghù swoŋə aà. 19Bə̀ bìi mə bɨ yu'u nɨghàà nloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî kaa nɨ wa'ǎ nɨ a atu bo laa, ŋu yì mbɨ wa a ghɛ̂nsə̀ ǹzi nswà a mbo bo ŋghɛɛ nɨ nu aa, bɨ bə aa tsi'ì tsǒ mbǔm njoo jya mə ɨ lɛ ŋwò wa ndômânjì aà. 20M̀bùm jya jìi ɨ lɛ ŋwò a atû àlâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀ aa, ɨ bə aa tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə bɨ yu'u nɨghàà nɨ Nwì ŋ̀waŋsə ŋkwɛrə nɨ nɨ̀dorə̀. 21Lâ kaa nɨ wa'à mɨ̂ŋgàŋ mi a nu bo twiŋə̀, bo bɔɔ̀ ǹtswa ntugɨtə tsi'ì a nɨ mû àtɨɨ noò. Ŋ̀gɨ'ɨ ɨ yi ŋghɛ̀nsə̀ ghə̀ə kɨ zì ǹloŋ nɨghàà nɨ Nwî nya, kə̀ bɛɛ bɨ tɨ tsɔ'ɔ àkòrə̂ yaa aa, bo burə̀ m̀ma'atə ŋkhə̀. 22M̀bǔm njoo jya jìi ɨ lɛ ŋwò wa mûm bɨ̀kə̀rə̀ kərə aa, ɨ təə a atu bə̀ bìi mə bɨ yi nyu'u ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya, ànnǔ ŋka nwùgə nu nloŋ ntswêntɨ̀ɨ̂ yàà kə̀ ànnǔ ŋka ŋkɔ̌ŋ ŋ̀kabə, a fumsə̀ àzwǐ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya, kaa bo wa'à mɨ̂ntà koonə̀. 23M̀bǔm njoo jya jɨ̀i ɨ lɛ ŋwò wa abwenə nsyɛ yì sɨgɨ̀nə̀ yaa, ɨ təə atu bə̀ bìi bɨ yu'u ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya ɨ laa a atu bo, bo tɨgə̀ ŋ̀koonə mɨ̂ntà, bi mɔ'ɔ, ŋ̀khɨ̀ yî fùùrə̀, bi mɔ'ɔ, mɨ̀ghum mi nto'o, bi mɔ'ɔ, mɨ̀ghum mi ntarə̂. 24Yesu à lɛ ŋkù'ùsə̀ naa nɨghàà nî nanaa a mbo bo mə, “Ànnù nɨfɔ̌ a aburə a bə aa laà mə: ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ mbwe'e nsoo mɨkuù yi. 25À bə̀ mə̂ nɨ̂tugə a noò yìi bə̀ bwiiŋkə aa, ŋ̀gàŋkɨ̀bàâ yì a ŋe'esə̀ ǹzi mmà'à bɨ̂nə̀ghə̀ ghu ŋghɛɛ yi. 26Nòo yìi mə mɨkuu mya mɨ lɛ ŋka ŋkwi aa, nòò ŋ̀kòònə a ku'ù aa, ŋ̀gwen ya ɨ kɨ̂ ŋ̀kɔ'ɔ tsǒ mɨ̀kuu myâ. 27Ŋ̀gǎŋafà'à ŋû wa ɨ lɛ nzì m̀betə yi mə, ‘Taà, ò lɛ mbwi'i aa mɨ̀kuu mì sɨgɨ̀nə̀ faa mûm ǹsòò, bɨ̀nə̀ghə̀ bû tɨgə̀ ǹlo aa a fə ghu aa ɛ?’ 28A kwi'i a mbo bo mə, ‘Wa ma yû ànnù aa a ghɨ̀rə̂ ŋ̀gàŋkɨ̀bàà.’ Bo betə̀ yi mə, ‘Bì'ì ghɛɛ ndwèn bɨ̂nə̀ghə̀ bya aa ɛ?’ 29A kwi'i a mbo bo mə, ‘Ŋ̀gaŋ, nɨ̀ tsuu ghɛ̀ɛ̀, ǹloŋ mə m̀bə nɨ̀ ghɛɛ̀ ŋ̀ka ndwenə, ndwùntə̀ mɨkuu mya mi mɔ'ɔ̀. 30Nɨ̀ ma'atə tâ mɨ̀kuu mya bo bɨ̀ bɨ̀nə̀ghə̀ bya ka ŋkwi, nywe'e a noò ŋkyâ. Boŋ mə̀ ka swoŋ a mbo ŋgàŋafà'â jya mə, tâ bo foo ntyǎ mbìì ǹdwen bɨ̂nə̀ghə̀ bya ŋkwerə a nɨbɨ̂ŋə̀ nɨbɨŋ, ntɔ̀ɔ̀, mbaŋnə ŋkya mɨkuu mya nnɨŋ a atǎ mə̀.’” 31Yesu a bû ǹnaa nɨghàà nî nanaa a mbo bo mə, “Ànnù nɨfɔ̌ aburə a bə aa tsi'ì tsǒ abùrə mâghum yìi mə ŋù à lɛ nlɔ̀gə̀ m̀bwe'e a mûm ǹsòo yu. 32Àbùrə̀ ma yû, à nɨ fɨ̀ntà fî mɔ'ɔ fìi fɨ kə'ə nsɨgə nlwi'isə. Lâ fɨ yi ntoo aa, fɨ kwe ntɨgə mbə ati yìi mə a faŋ ntsyatə ɨti tsɨ̀m aa, bɨsɨŋ tɨgə̀ ŋ̀ghurə nɨ̂ ǹdâ jya ghu. 33Yesu a ku'ùsə̀ m̀bu nnaa nɨ̂ghàà nî nanaa a mbo bo nswoŋ mə, “Ànnù nɨfɔ̌ aburə a bə aa lâlà: Màŋgyɛ̀ à lɛ nlɔ̀gə̀ a mûŋkùgə̀ m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa, nnɨŋ a nɨ̂ àkaŋ abaà, a tɨgə̀ m̀morə ŋkɔ'ɔ nluu ɨdɨgə. 34Yesu à lɛ nlɔgə aa mɨ̀ghàà mî nanaa ndɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû ghu a mbo nnɔ̀ɔ̀ bə̂ byâ. Kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ annǔ tsu dɨ'ɨ̀ tɨ ghə̂ mə à nàa a nɨ nɨ̀ghàà. 35Ma yû a lɛ nlwensə aa nɨ̀ghàà nìi mə ŋ̀gàŋntoò Nwì à lɛ nswoŋ aa mə, “Màa ŋa'a ntsû gha a nɨ mɨ̀ghàà mî nanaa, ɨ swoŋ ɨnnù jìi ɨ lɛ ntswe a alɔ̀'ɔ̀sə̀, ǹlɔgɨnə a noò ǹnàŋsə̂ m̀bi aà.” 36Yesu à lɛ mmà'àtə nnɔ̀ɔ̀ wa ntɨgə mbu mbɨɨ fu a ndâ. Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ zî ghu mbɛ̀ɛ̀ ǹzi nswoŋ ghu mbo mə, “Tɔ'ɔtə nji'ì nɨ̀ghàà nî nanaa nloŋ ŋkwen ya a mbo bì'ì.” 37A kwi'i a mbo bo mə, “Ŋù yìi mə a bwi'i mɨkuu mya aa à laa mbə Mu Ŋù. 38Ǹsòò wa a bə m̀bi yù. Mɨ̀kuu mya, a bə bə̀ bɨ annù nɨfɔ̀ Nwî. Ŋ̀kwen ya a bə bə̀ bɨ ŋû yî m̀bɨ wâ. 39Ŋ̀gàŋkɨ̀bàà wa mə a bwi'i waa laa, a bə Devil. Nòò m̀fù'u mɨ̀jɨ wa, a bə nòò ǹlwì'î m̀bî. Bɨ̀fù'ù bɨ mɨjɨ bya, a bə baangel. 40Tsi'ì tsǒ ajàŋ mə bɨ lɛ ndwèn bɨ̂nə̀ghə̀ bya ŋkwerə ntɔɔ aa, àâ àjàŋ mə a ka yǐ kɨɨ bə a nlwì'î m̀bî aà. 41Mu Ŋù à ka yǐ too baangel bi tâ bɨ̀ ghɛɛ a mûm ànnù nɨfɔ̂ yi, mfi'i bə̂ bìi bɨ ghɨ̀rə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ ghɨrə̀ nɨ̀ ɨ̀nnù jì bɨ aa tsi'ì tsɨ̀m, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋmbù'u ɨnnù, 42tâ bɨ̀ ma'a waa a mum mɔ'ɔ yî tɨ̀ɨ̀ ntɨɨ wa, tâ bo tɨgə nyə'ə ŋkurə nɨ mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa, 43tâ bə̀ bìi ɨnnû jyaa ɨ tsinə aa bɨ̀ baŋnə ŋka nta tsi'ì tsǒ nɨ̀nòò a mûm ànnù nɨfɔ̌ Taà wàà. Ŋù yìi à tswe nɨ̂ ɨ̀tɔŋnə̀ aa tâ à yu'u. 44“Ànnù nɨfɔ̌ aburə a bə aa lâlà: Ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ m̀fɛ'ɛ nɨ àfù'ù a nɨ nsòò yî mɔ'ɔ. M̀bɔɔ mbɔɔntə fu, ǹnaŋsə nluu nɨ nɨ̀dorə, ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ mfèe ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi à tswe nɨ juu aa, ŋghɛɛ nyuu nsoo wâ. 45“M̀bə bɨ kɨ̂ m̀bu mfɨ̀gɨ̀nə annù nɨfɔ̀ aburə lâlà: Ŋù ǹtaŋmɨ̀tàà yî mɔ̀'ɔ à lɛ ŋka nlɔɔ a ayoo tɨ̀ndùù, 46à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹyə â yìi a lɛ naŋsə mbɔŋ a nu yu, ŋghɛɛ mfèe njoò ji tsɨ̀m, ŋ̀ghɛɛ nyuu ghu. 47“M̀bə bɨ bû m̀fɨgɨnə annù nɨfɔ̀ aburə aa laà mə: A bə aa tsi'ì tso fɨ̀lwà'a fìi mə ŋgǎŋkô m̀bwɛ̀ à mà'a a ŋkì, ŋ̀ko mbwɛ̀ ghu a mbuu, mbuù. 48Nòò yìi mə fɨluu aa, bo swûŋ m̀fɛ'ɛsə a ŋkì, ǹyarə mbwɛ̀ mî sɨgɨ̀nə̀ mya nnɨŋə a mûm ǹjoo bo, ǹtɨgə mme'e mî bɨ myâ. 49Àâ àjàŋə mə a ka yǐ kɨ bə a nlwì'î m̀bi aà. Baangel ka yǐ fɛ̀'ɛ ɨ ghɛɛ yàrə̀ bə̂ bî bɨ fi'isə a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə annù yaa a tsinə aa, 50ɨ mà'à waa wa mum mɔ'ɔ yî tɨ̀ɨ̀ wa, tâ bo tɨgə nyə'ə ghu, ŋkurə nɨ mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa. 51“Nɨ̀ yu'ù ɨ̀nnù jû ɨ̀ tsɨ̀m aa, ɨ̀tû juu ɨ laa ghu aa ɛ?” Bo bii ghu mbo mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə.” 52A tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “Tsǒ mə a bə laa, ŋùndɨ'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə ntsɨ̀m yìi mə bɨ mɨrɨsə a nɨ ànnù nɨfɔ̀ aburə aa, à bə̀ aa tsi'ì tsǒ m̀bɔ̂ŋndùgə̀ yìi mə a fi'isə njoo jì fii bo bɨ̀ jì lwèn a atǎ yu.” 53Àjàŋ mə Yesu à lɛ màŋsə̀ mɨghàà mî nanaa ma mû aa, à lɛ mmà'àtə̀ ŋ̀ghɛɛ. 54À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹywe'e a ala'a bo, ŋ̀kuu a ndâŋ̀ghòtə, ǹdɨ'ɨ annù ghu. Ànnù a gha'a bə̀ bya, bo tɨgə̀ m̀betə nɨ mə, “Ŋù ghû à nàŋsə nlɔ̀gə̀ mulà mɨ̀tsyɛ̀ bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî wè juà aa a fə?” 55À sɨ mu kabindà wa à ghuà bə aa ɛ? Bɨ sɨ a ndè yì aa a nɨ Mary twoŋə lɛ? Jɛms, Joseph, nɨ Simon, nɨ Yuda, à sɨ bɔɔ bɨmaà yì bə aa ɛ? 56Bɨ̀jààntə̂ bi bɨ sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bì'inə̀ tswê aa ɛ? Ŋù ghû a tɨgə̀ ǹlɔgə mbuu ɨnnù jû aa a fə aa ɛ?” 57Mɨ̀ntɔ̀ŋə̂ myaa lɛ nlwìnə̀ ghu nû. Lâ Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Bɨ ghu'usə ŋgàŋntoo Nwì a ɨdɨgə tsɨ̀m lâ kaa wa'à nii a ala'a bo kə̌ a nda bo ghu'usə̀. 58Kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ ɨnnù jî wè jî wè jî ghà'àtə̀ ghu bû ŋ̀ghɨrə, ǹloŋ mə kaa bo lɛ ŋwa'à nɨ̂ àbìintɨɨ tswê aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\