Mateo 14

1A bə maa noò Herod yìi à lɛ mbə mfɔ̀, nsa'a nɨ̂ m̀bù'u Galilea aa, a yu'ù ànnù ǹloŋ ɨkum Yesu. 2Ǹtɨgə nswoŋ a mbo ntsendâ jì mə, “Wa à nɨ Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̀ a ŋkì mə à bù mə̂ bɨ bu nyweensə nɨ nɨ̀wô. A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mɨ̀dà'à muà mɨ fà'à ghu nu aà.” 3Ǹloŋ mə à lɛ tɨ bə maa noò aa boŋ Herod à bàŋnə̀ mə̂ Jɔn ŋkwerə yi, nnɨŋ yi a ndâtsaŋ, mbɨ'ɨ ŋgaa Herodias, ŋgwɛ ndɨ̂m yì Philip. 4Ǹloŋ mə Jɔŋ à lɛ sɨghɛ̀ɛ̀ ghu mbo nswoŋə nɨ mə, “Kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ a mbo wò a nyɔ'ɔ màŋgyɛ̀ ghû.” 5Ka mə à lɛ sɨ lɔ̀ɔ mə boŋ yu zwitə Jɔn aa, à lɛ mbɔ'ɔ mi'i mɨ bə̂ bya nloŋ mə bɨ lɛ bii mə Jɔn à nɨ̂ ŋ̀gàŋntoò Nwì aà. 6Lâ nòò yìi mə ǹjwî ǹjwe Herodias ɨ̀ lɛ mbòòntə̀ aa, mu Herodias yî màŋgyɛ̀ à lɛ naŋsə nzi mben ɨkòò a nsi bə̀ bìi bɨ lɛ twoŋə waa aà. Ǹtɨɨ Herod ɨ dorɨtə̀. 7A tɨgə̀ ŋ̀kaa, ŋka'a mə yu ka fa a ayoo yìi mə à bètə aà. 8Ǹdè yì a tintə̀ yi, ǹswoŋ mə tâ à swoŋ a mbo Herod mə, “Fa a atu Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̀ a ŋkì a mbo mə̀ a mûm àkaŋə̀.” 9Nû m̀fɔ̀ wa ɨ lɛ mbɨ'ɨ tsi'ì nɨ̂ m̀bə̂ ànnù. Lâ àjàŋ mə à lɛ ŋkaa a nsi mi'i bə̀ aa, a lɛ swoŋ mə tâ bɨ̀ fa. 10À lɛ ntoo bə̂ bɨ ghɛɛ ŋkwyɛ atu Jɔn wa ndâtsaŋ, 11ǹlɔgə atu ya nnɨŋ wa mum àkaŋ, mfa a mbo mûmàŋgyɛ̀ wa a ghɛɛ̀ m̀fa a mbô ǹdè yì. 12Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn ɨ lɛ nyu'u, ŋghɛɛ nlɔ̀gə akû yi ŋghɛɛ ntwiŋ, ntɨgə ŋghɛɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo Yesu. 13Nòò yìi mə Yesu à lɛ nyu'u ma yû ànnù ǹloŋ Jɔn aa, à lɛ mmà'àtə̀ adɨgə ma ya ŋkuu a mûm àkànu'u ŋghɛɛ a adɨgə yi mɔ'ɔ yìi bə̀ sɨ̀ ghu tswe aa, mə yu tswe ghu tsi'ì yùyù. Nòò yìi mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa lɛ nyu'u maa ajàŋ aa, bɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀kə a njɔ'ɔ ala'a jyaa ntəə nɨ mɨ̀kòrə̀ ǹyoŋə yi ghu. 14Yesu à ghə̀ mə̂ mə yu kɨ fɛ̀'ɛ̀ wa a mûm àkànu'u, nyə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wâ. Ǹtɨɨ̀ yi ɨ luu nɨ̀ àjəŋnə̀ ǹloŋ ŋgaà yàà. A tɨgə̀ ŋ̀ghurə ŋgàŋmɨghɔ̀ɔ̀ a tɨtɨ̀ɨ bo. 15À bə̀ mə a ŋkwɛ̂fɔ̀ tsi'ì maa njwi, ŋgǎŋgyəgə̂nnù ji ɨ zî ǹswoŋ ghu mbo mə, “Wa nòò à tɨgə̀ ǹtsya, àdɨ̀gə̀ yù a kɨ̂ m̀bə àfumnə adɨgə. Ghɨ̀rə tâ bə̀ bû sɛɛnə mə mbə bo ghɛɛ̀ ǹlɔɔ ayoo nɨjɨ yaa nɨ ɨla'a ɨtoo ji mɔ'ɔ nyuu njɨ. 16Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Kaa bo sɨ̀ nɨ̂ m̀mà'atə tswê, bùmbɔŋ, nɨ̀ fa ayoo a mbo bo bǒ jɨ.” 17Bo kwi'i ghu mbo mə, “Ayoo yìi bì'ì tswe nɨ yu faà, à nɨ tsi'ì ŋkya ɨbaa ji ntaà nɨ mbwɛ̀ mi mbaà. 18Yesu a swoŋ mə bɨ zi nɨ mu a mbo yu. 19A swoŋ a mbo nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa mə tâ bo tswetə a nyɛ nɨ̂ ŋ̀gɛ̀ɛ̀ yâ. Bɨ tswè mə̂ aa, a lɔ̀gə̀ ŋ̀kya ɨbaa jya ji ntaà bo bɨ̀ m̀bwɛ̀ mya mi mbaa, ŋ̀ŋɛntə mi'ì mi a ndəŋ, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, m̀batə abaa ya mfa a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə tâ bo fa a mbo bə̀ byâ. 20Ŋù ǹtsɨ̀m à lɛ njɨ nyurə, ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ bû ǹtɨgə nsyɛ ɨbùgə̀ mɨjɨ jya ɨ luu a nɨ̂ ŋ̀kyɛ̀ nɨghûm ǹtsò baà. 21Ǹdùu mbâŋnə̀ yìi ɨ lɛ njɨ mɨjɨ myaa, ɨ lɛ mbə tsǒ ntsù'ù ji ntaà; kaa bɨ lɛ ŋwa'à bâŋgyɛ̀ bo bôŋkhə səŋə̀. 22Yesu à lɛ swoŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ɨ kuu a mûm àkànu'u mbu ntoo ŋghɛɛ fu a njii yî mɔ̀'ɔ̂. Yu mbɔŋ a tɨgə̀ m̀baŋnə ntswe a njɨ̀m nswoŋ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ sɛɛnə. 23Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ sɛ̀ɛ̀nə̀ mə̂, a kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ wa atu nta'a tsi'ì yù yù a ntsà'àtə Nwì. Nòò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ à lɛ ŋkù'ù a tswê ghu tsi'ù yù yù, 24lɛ boŋ àkànu'u ya a bùrə̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ a mûm ŋ̀kì àgha'a a sa'à. Ɨ̀kàŋnə ŋkì ɨ tumə̀ ŋ̀ghɛɛ ntumə mbɨɨ nloŋ mə àfìsə̀ a lɛ ŋgha'a a mûm ŋ̀kì. 25À bə̀ mə̂ tsi'ì tsǒ bɨ̀nòò bi tarə a zî à mbo bo, ǹtəə nɨ a atu ŋkì. 26Nòò yìi ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɛ nyə yi a təə̀ wa atu ŋkì aa, nɨ̀bɔ'ɔ nì wè tswâ waa, bo tɨgə̀ ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “À nɨ̂ ŋ̀kû!” 27Yesu a waŋsə ŋghaa a mbo bo nswoŋ mə, “Tswa nɨ ntɨɨ̀ ghuu, à wa nɨ mə̀. Nɨ̀ tsuu bɔ'ɔ.” 28Peta a swoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, m̀bə a bə wô, ò swoŋ mə̀ zî a mbɛ̀ɛ wò fya a mûm ŋ̀kì.” 29Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Zǐ!” Peta à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ wa mûm àkànu'u, ntəə wa atu ŋkì ŋ̀ghɛɛ a mbɛ̀ɛ Yesu. 30Lâ, àjàŋ mə à lɛ nyə afìsə̀ ya aa, nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka mbɔ'ɔ, ntɨgə mbwɛ nsɨgə ŋghɛɛ wa mûm ŋ̀kì. Ǹtɔŋnə nyə'ə mə, “M̀mà'àmbî, yweensə ghâ.” 31Yesu a wâŋsə̀ ǹnasə abô yì ǹtswa yi ghu, nswoŋ mə, “Àbìintɨɨ̀ yo a kə'ə bə laà aa a ya aa ɛ? O nɨ̀ njɨŋkə aa a ya?” 32Nòò yìi bo lɛ ŋkɔ'ɔ ŋkuu wa mûm àkànu'u aa, àfìsə̀ ya a kɛntə̀. 33Bə̀ bìi bɨ lɛ ntswe wa mûm àkànu'u aa, bɨ miì yi nswoŋ mə, “Àâ ànnù nɨ̂koŋə̀, ò nɨ Mu Nwìŋgɔ̀ŋə̀.” 34Bo tòò mə̂ ŋ̀ghɛɛ a ala'a Gennesaret. 35Badɨgə bya lɛ nyə yi nzi, ǹtsyasə ŋ̀kɨ̀ɨ̀ tsi'ǐ a ɨdɨgə ɨdɨgə maa mbɛ̀ɛ̀ àla'a mə bɨ̀ ghotə ŋgàŋmɨghɔ̀ɔ̀ ǹzi nɨ ju ghu mbô. 36Bo lɛ mbu'u mbo ghu mbo mə, tâ à ma'atə mə m̀bə ŋgàŋmɨ̀ghɔ̀ɔ̀ bɔɔ̀ m̀mɔɔntə tsi'ì àtsəŋ atsə̀'ə̂ yi. Bə̀ bɨtsɨ̀m bìi bɨ lɛ mmɔ̀ɔ̀ntə̀ aa, bɨ lɛ ntɨ̀ɨ̀ nɨghɔ̀ɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\