Mateo 15

1BaFarɨsai bo bɨ̀ ŋgǎŋndɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ lɛ nlǒ a Yerusalem nzi mbetə Yesu mə, 2“Kaa ŋgǎŋyəgə̂nnù jo ɨ sɨ bɨ̂nɔ̀ŋgɔ̀ŋ bɨ bɨ̂tà bɨ bɨ̂taà bi'i ləə aa a aya aa ɛ? Ǹloŋ mə kaa bɨ sɨ mbô myaa si'i a nɨ mânjì yìi kù'ùnə sì'ì m̀bɔŋ kɨ jɨ.” 3Yesu a kwi'i mə, “Kaa nɨ̀ sɨ ndɨ'ɨ Nwî yu'unə, mbaŋnə yòŋə̀ bə̂ bɨ̀nɔ̀ŋgɔ̀ŋə̂ bu aa a ya aa ɛ? 4Ǹloŋ mə Nwì à lɛ ndɨ'ɨ mə, ‘Ka nyu'unə a taà ghò bo ǹdè ghò,’ ŋ̀kɨ ndɨ'ɨ mə, ‘Ŋù yìi à bə̀gɨ̀tə a taà yì kə̌ ndè yì aa, a ku'ùnə̀ mə tâ bɨ̀ zwitə yi.’ 5Nɨ̀ bâŋnə̀ ǹswoŋə nɨ̂ yùu ŋgaa bə mə, M̀bə ŋù a swoŋə a mbo taà yì kə̀ ǹdè yì mə, ‘Wa àyoo yìi mə boŋ mə̀ fa ŋkwɛ̀tə gho ghu aa, mə̀ fà mə̂ a mbo Nwì,’ 6boŋ kaa à sɨ̀ nɨ̂ ǹyù'ùnə taà yì bû ǹtswe. Ma yû a dɨ'ɨ aa ajàŋ nɨ tɨgə̀ m̀ma'atə a nɔ̂ŋsə̀ Nwì m̀baŋnə ŋka nyoŋ nɨ̂ bɨ̀nɔ̀ŋgɔ̀ŋə̂ buu aà. 7Bǔ ŋgàŋabagɨlə̀! “Ŋ̀gàŋntoò Nwì Yesaiah à lɛ nyə aa tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ ŋ̀ŋwà'ànə annù yìi mə Nwî à lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaà yùù aà, mə, 8‘Bə̀ buà, bɨ ghu'usə nɨ̂ gha aa tsi'ì nɨ̂ ɨ̀ghoŋ ntsǔ jyaa, lâ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa bâŋnə̀ ǹtswe a ndìsyà; 9Bo mii nɨ̂ gha laa tsi'ì àdàŋə̀ àdàŋə̀ ǹloŋ mə bo bàŋnə̀ ndɨ'ɨ bə bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ bə̂ tsǒ ǹdɨ̀'ɨ̂ jyâ!’” 10Yesu a tɨgə̀ ǹtwoŋ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ zî ghu mbɛ̀ɛ̀ a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ naŋsə nyu'u tâ à laa a atu bù: 11Àyoo yìi mə ŋǔ a jɨ a ntsǔ yu aa kaa a sɨ ma ya ghɨ̀rə mə tâ à tsee laa, a ajàŋ yìi mə nɔ̀ŋsə̀ à dɨ̀'ɨ̀ aà, a bàŋnə̀ ŋ̀ghɨrə ayoo yìi mə a fɛ̀'ɛ̀ ghu ntɨɨ aa mə tâ à tsuu laa.” 12Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ zî ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ò zî mə baFarɨsai ghɨrə nlwìsə ntɔŋ a nu wò ǹloŋ annù ya mə ò ghɨ̀rə nswoŋ aa ɛ?” 13Yesu a kwi'i mə, “Àyoo yìi mə a sɨ̀ Taà ghà a aburə bî aa bɨ ka yǐ dwǔ lɔ̀'ɔ̀sə̀. 14Nɨ̀ ma'atə waa; bo bə aa bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ mə bɨ tsyàsə̀ bî mɔ'ɔ. M̀fə̀'ə̀nə̀ à bə kɨ tsyàsə̀ yî mɔ̀'ɔ boŋ bo bɨtsɨ̀m ka wǒ a ataà.” 15Peta a swoŋ ghu mbo mə, “Tɔ'ɔtə nji'ì nɨ̀ghàà nî nàà ma nû a mbo bì'ì.” 16Yesu a swoŋ mə, “Mala a bə mə, tsi'ì bù, kaa nɨ̀ sɨ̀ kɨ nzi aa ɛ? 17Nɨ̀ sɨ̀ zi mə àyoo yìi mə ŋǔ jɨ a ntsǔ yu aa, a sɨgə aa ghu ato'o a kɨ̂ m̀bu ŋyì aa ɛ? 18Lâ àyoo yìi mə a fɛ̀'ɛ̀ a ntsǔ ŋù aa a fɛ̀'ɛ̀ ghu ntɨɨ̀, ŋ̀ghɨ̀rə nɨ mə tâ à tsee laa. 19Ǹloŋ mə a ntɨɨ ŋù aa a fɛ̀'ɛ ɨmɔ̀ɔ̀ntə̀ jî bɨ̂, ànnǔ nzwitə ŋù, ànnǔ mâghàbə̀, ànnǔ ajɨrə̀ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋtɨyɔ'ɔ, ɨ̀yə̀rə, ǹswòŋə̂ àbaŋnənnù a atu ŋù, bo bɨ̀ ǹswòŋə̂ ànnù yì bɨ a atu ŋù. 20Àa ma jû ɨ̀nnù mə ɨ ghɨ̀rə mə ŋû à tsuu laa aà; kaa ǹjɨ tɨ̀ sì'ì m̀bo tsǒ mə bo swoŋə aa, kaa ɨ sɨ ghɨ̀rə mə ŋù à tsuu laa.” 21Yesu à lɛ ntɨgə mma'atə adɨgə ma ya ŋghɛɛ a mbù'u Tyre bo Sidon. 22Màŋgyɛ baKana yî mɔ̀'ɔ, yìi à lɛ ntswe maa mbù'ù aa, à lɛ nzì nyə'ə nswoŋə nɨ mə, “Ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà, m̀bâ M̀mà'àmbî Mu David! Demon yî mɔ̀'ɔ̂ à naŋsə ntswe a nu mû ghà yî màŋgyɛ̀ ǹdɨ nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ ghu nu si'i.” 23La kaa Yesu kaa a wa'a yi kwɛ'ɛ̀. Ŋ̀gǎnyəgə̂nnù ji ɨ tɨgə̀ ǹzi mbu'u mbo ghu mbo mə, “Furə mâŋgyɛ̀ ghû tâ à bɨɨ a njɨ̌m bì'inə̀! Wa a yə'ə ŋyoŋ aa nzwi nɨ̂ àtu ŋû.” 24Yesu a kwi'i mə, “Bɨ lɛ ntoo gha aa tsi'ǐ a mbo mbi njə̀rə̀ jìi ɨ bwɛ a ŋkwɛ̀'ɛ nda baIsrael aà.” 25Maà noò màŋgyɛ̀ wa a zî ǹswɛtə mɨku'utə mi ghu nsi, nswoŋ mə, “M̀mà'àmbî, Kwɛtə ghâ.” 26Yesu a kwi'i mə, “Kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ a nlɔ̀gə̂ àbaa bɔɔ mbàŋnə̀ m̀ma'a a mbô m̀bû.” 27Màŋgyɛ̀ wa a kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə, Mmà'àmbî, lâ m̀bu jya ɨ syɛ̂ nɨ̀ ŋ̀kùgə abaa jya mə ɨ lò wa atu atɛtə̌ taà wàà ŋ̀wokə aa ŋkurə.” 28Yesu a tɨgə̀ ŋ̀kwi'i ghu mbo mə, “Oh! Màŋgyɛ̀, ò tswe nɨ̀ àbìintɨɨ si'i! Wa ò ka tswe nɨ̂ ànnù ya yìi o lɔ̀ɔ̀ aà.” Mû yì wa à lɛ ŋghɛ̀nsə̀ ŋ̀kɨ ntɨɨ tsi'ì maà noò. 29Yesu à lɛ ntɨgə nlo maa adɨgə ŋghɛɛ ntsyǎ a mbɛ̀ɛ àtsùmə̀ Galilea. Ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ a atu nta'a ntɨgə ntswe a nsyɛ̂. 30Mâ m̀bêm ǹnɔ̀ɔ̀ à lɛ nzì ghu mbɛ̀ɛ̀ nɨ bɨ̀tsə̀ŋkərə̀, bɨ̀bwenkə̀, bɨ̀fə̀'ə̀nə̀, bɨ̀tɨ̀ghàà, nɨ̂ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ jî mɔ'ɔ tsi'ì jì ghà'àtə̀, ǹnɔŋsə a mɨkòrə Yesu a ghurə̀ waa. 31Bə̀ bya lɛ nyɛrə si'i a ajàŋ yìi mə bo lɛ nyə bɨ̀tɨ̀ghàà ghaà, bɨ̀bwènkə tɨɨ̀, bɨ̀tsə̀ŋkərə̀ təə̀, bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ kɨɨ̀ ǹyə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ aà; bo lɛ ntɨgə ŋgha'asə Nwîŋgɔ̀ŋ baIsrael. 32Yesu à lɛ ntɨgə ntwoŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nswoŋ a mbo bo mə, “Mə ko mɨlɨ̀ŋnə̀ bə̀ bû, ǹloŋ mə bɨ tswè mə̂ bi'ibo tsɨ̂tsɔ̌ŋ njwi ji tarə kaa wa'à nɨ̂ àyoo yì jɨ̀ tswê aà. Kaa mbə mə̀ wa'à swoŋ mə tâ bo lo ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ ǹjì ǹloŋ mə mbə bo ghɨrə̀ ŋ̀ghɛɛ ŋwòkə̀ a mânjì.” 33Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ betə yi mə, “M̀bə bì'inə̀ lɔgə̌ abaa aa fə fàa a atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ a ku'ùnə̀ a njɛ'ɛ mâmbêm ǹnɔ̀ɔ̀ ghû ghu aa ɛ?” 34Yesu a betə̀ waa mə, “Nɨ̀ tswe nɨ̀ ŋ̀kya abaa aa ji səgə aa ɛ?” Bo kwi'i mə, “Ɨ nɨ ji sàmbaa nɨ̀ bɔɔ bɨ mbwɛ̀ bî mɔ'ɔ̂.” 35Yesu a swoŋ mə tâ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa tswe a nsyɛ̂. 36A tɨgə̀ ǹlɔgə ɨbaa jya ji sàmbaa nɨ mbwɛ̀ mya, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, m̀batə, m̀fa a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bo yatə a mbo bə̀ byâ. 37Bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m lɛ njɨ nyurə; bɨ̀ bwɛɛ̀ àbùgə̀ mɨjɨ ya, ɨ̀bà'a abaa jya bo bɨ̀ ɨ̀sà'a mbwɛ̀ jya, ɨ luu nɨ̂ ŋ̀kyɛ̀ ji sàmbaà. 38Ǹdùu mbâŋnə̀ jìi bɨ lɛ njɨ aa lɛ mbə ntsù'ù ji nɨkwà; kaa bɨ lɛ wa'à bâŋgyɛ̀ bo bɨ̀ bôŋkhə səŋə̀. 39Yesu à lɛ ntɨgə nsɛɛnsə bə̂ bya, ŋ̀kuu a mûm àkànu'u ntoo ŋghɛɛ a mbù'ù àla'a Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\