Mateo 16

1BaFarɨsai bɨ̂ mɔ̀'ɔ bo bɨ̀ baSadukai bɨ lɛ nzì a bo Yesu nlɔɔ mə bɨ kwà'ànə̀ yi, m̀betə yi mə tâ à ghɨrə alènsə̌ annù a ndɨ̀'ɨ mə Nwì à tswe bo yu. 2Yesu a kwi'i waa nɨ̂ àbetə̀ mə, “A yǐ mbə a ŋkwɛ̂fɔ̀ aa nɨ̀ swoŋə̀ nɨ mə ‘Ɨ̀dɨ̀gə̀ ka ghɨ̀rə bɔ̀ŋə̀ ǹloŋ mə m̀bà'à àbùrə ɨ bàŋə̀.’ 3A yi ŋkɨ mbə a tɨ̀tugə aa nɨ̀ swoŋə̀ nɨ mə, ‘Sìi à ka ghɨ̀rə bə njwî àfìsə̀ ǹloŋ mə mə m̀bà'à àbùrə̀ ɨ bàŋə̀ ŋ̀kɨ mbosə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀.’ Nɨ̀ zî àjàŋə mə nɨ̀ kâ ǹyə nɨ̂ ɨ̀nnù a ajàŋ mə m̀bà'à àbùrə ɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. Lâ kaa mbə nɨ̀ wa'ǎ ɨlènsə̀ noò ŋ̀gù'u mbi yulà zî. 4Bǔ ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ bɨ̀tɨ̀biì Nwî bɨ̀ ŋgù'ù bulà, nɨ betə nàa mə mə̀ dɨ'ɨ alensə annù a mbo bù aa ɛ? Ŋ̀gaŋ, alensə annù yìi mə mbə mə̀ dɨ'ɨ a mbo bù à kɨ mbə aa tsi'ì yì Jɔna.” À swòŋ mə̂ laa ntɨgə mma'atə waa ŋghɛɛ yi. 5Nòò yìi mə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɛ ntoo ŋghɛɛ nywe'e wa mbɛ̀ɛ̀ àtsùm ya yì mɔ̀'ɔ aa, bo lɛ yə mə bo li'inə a nlɔ̀gə àbaà. 6Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ka nstsyɛsə ghuu, ntsee nɨ̂ àtû yuu nloŋ mbɛ̀'ɛ̀ abaa baFarɨsai bo bɨ̀ yì baSadukai.” 7Bo lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə ŋghaa a atɨtɨ̀ɨ bo nswoŋə nɨ mə, “À swǒŋ laà aa nloŋ mə kaa bì'inə̀ ghɨ̀rə ŋwa'ǎ abaa lɔ̀gə̀ aà.” 8Yesu a zî ànnù yìi mə a lɛ ntswe a ntɨɨ bo, ǹtɨgə nswoŋ mə, “Bù bə̂ bìi mə àbìintɨɨ̀ yaa akə'ətə, a ghɨ̀rə̂ àkə̀ mə nɨ̀ ka ŋghaa a atɨtɨ̀ɨ bù mə nɨ̀ sɨ̀ nɨ̂ àbaa tswe aa ɛ? 9Nɨ̀ sɨ annù zi tâ àtû yuu laa ghu aa ɛ? Nɨ̀ sɨ̀ burə kɨ wa'atə ajàŋ mə mə̀ kɨ̀ jɛ'ɛ bə̂ bya ǹtsù'ù ji ntaà nɨ̂ ŋ̀kya ɨbaa jya ji ntaà aa ɛ? Nɨ̀ lɛ nsyɛ̌ ŋkugə ji ɨ luu aa a nɨ̂ ŋ̀kyɛ̀ ji səgə aa ɛ? 10Nɨ̀ sɨ̀ kɨ ŋwa'atə ŋkya abaa jya ji sàmbaa mə mə̀ kɨ̀ jɛ'ɛ bə̌ ntsù'ù ji nɨkwà ghu aa ɛ? Nɨ̀ lɛ ŋkɨ nsyɛ ŋkùgə̂ ji ɨ luu aa a nɨ̂ ŋ̀kyɛ̀ ji səgə aa ɛ? 11Â tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə akə mə nɨ̀ bu ŋka njɨŋkə, kaa ŋkɨ'ɨ̀ zi mə mə̀ sɨ aa annǔ nloŋə abaa ghàà aa ɛ? Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu nɨ̂ m̀bɛ̀'ɛ̂ àbaà baFarɨsai nɨ baSadukai.” 12Bo tɨgə̀ ǹzi maa noò a laa mə kaa à sɨ a mbo bo ghaa mə tâ bo ka ntsyɛsə nloŋ aa m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa. À bàŋnə̀ ŋ̀ghaa nloŋ aa ɨ̀nnù jìi mə baFarɨsai bo bɨ̀ baSadukai lɛ sɨ dɨ̀'ɨ aà. 13Yesu à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀ka ŋkoontə a mbɛ̀ɛ Caesarea Philippi, m̀betə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Bə̌ swoŋə nɨ mə Mu Ŋù à bə aa wo aa ɛ?” 14Bo kwi'i mə, “Bǐ mɔ'ɔ swoŋə nɨ mə, Jɔn Ŋgàŋmurə bə̂ a ŋkì, bǐ mɔ'ɔ swoŋə̀ nɨ mə, Elijah, bǐ mɔ'ɔ kɨɨ̀ m̀bu nswoŋə nɨ mə, Yeremiah, kə̀ ŋ̀gàŋntoò Nwì wa yì mɔ̀'ɔ̂.” 15A betə̀ waa mə, “Lâ nɨ̀ swǒŋ yuu ŋgaa mə mə̀ laa mbə wo aa ɛ?” 16Simon Peta a kwi'i mə, “Ò nɨ̂ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ, m̀bə Mu Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà.” 17Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “M̀bɔɔnə a mbo wò mbâ Simon mu Jɔna nloŋ mə a ma yû ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo wò aa kaa a sɨ ŋûmɨ̀sɔ̀ŋ dɨ'ɨ̀. A dɨ̀'ɨ Taà ghà a aburə a mbo wò. 18Mə̀ swòŋə a mbo wò mə, ò laa mbə Peta, mə̀ ka bɔɔ ŋghotə̂ yà ma mùu atû àlâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀. Kaa tâ tsi'ì nɨ̀wo, tâ nɨ̀ wa'à tɨ̀ɨ̀ ǹtsya. 19Mə̀ ka fa bɨ̂key bɨ anù nɨfɔ̌ aburə a mbo wò. Ànnù yìi mə ò kwerə fàa nsyɛ aa boŋ baa kɨɨ kwerə a aburə. Ànnù yìi mə ò fɛ̀ɛ fàa nsyɛ aa boŋ baa kɨɨ fɛ̀ɛ a aburə.” 20A tɨgə̀ ǹnaŋsə ŋkwantə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə tâ bɨ̀ tsuu a mbo ŋǔ lǒ swoŋ mə yu laa mbə Ayɔ'ɔ̀ Nwì wâ. 21Ǹlɔgɨnə maa noò Yesu a lɔ̀gɨ̀nə̀ ǹdɨ'ɨ a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, yu tswe nɨ̀ ǹlɨ̀gɨ̀nə ŋkɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ a Yerusalem ɨ ghɛ̀ɛ ɨ yə mbuu ŋgɨ'ɨ jì ghà'àtə̀ ghu a mbo bɨ̀tà bɨ ala'a, bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì nɨ̂ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ̀ nɔ̀ŋsə̀, tâ bɨ̀ zwìtə yi, a tɨ bə nɨ̂ ǹjwi ji tarə bɨ bu nyweensə yi fu nɨ nɨ̀wô. 22Peta à lɛ nswùŋtə̀ yi ŋghɛntə nɨ ghu, ǹlɔgɨnə ŋka ŋghaantə nii nswoŋə nɨ mə, wa mbə Nwì wa'ǎ ma yû ànnù bii, Mmà'àmbî. Wa kaa mbə ajàŋə annù ma yû a wa'ǎ a nu wò fɛ'ɛ̀.” 23A bəŋkə̀ yi nswoŋ a mbo Peta mə, “Tsyǎ mbɨ̀ɨ a njɨ̌m mə̀, m̀bâ Satan! Ò nɨ̀ m̀fànsə̀ mânjì a mbo mə̀ ǹloŋ mə kaa ò sɨ̀ aa a njɨ̌m Nwì təə̀, ò bàŋnə ntəə aa a njɨ̌m bə̀.” 24Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “M̀bə ŋù tsù a ka nlɔɔ a ŋka nyòŋə a njɨ̌m mə̀, a tuù ɨ̀bɨɨ nû yi, mbe'e abàŋnə̀ bàŋnə̂ yi ŋka nyoŋə nàâ. 25Ǹloŋ mə ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ mə yu yweensə ɨbɨɨ nû yi aa, à ka bàŋnə bwɛ. Ŋù yìi mə a bàŋnə̀ m̀bwɛ ɨbɨɨ nû yi nloŋ ŋkwi atû gha aa, à ka bàŋnə tswe nɨ ghu. 26M̀bə a kwɛtə ŋû tsù aa nɨ̂ àkə̀ mə mbə a tswe nɨ̂ m̀bi yǔ ntsɨ̀m m̀baŋnə mbwɛ ntswêntɨ̀ɨ yì aa ɛ? Kə̀ m̀bə ŋù a fa aa akə̀ ŋ̀kwensə̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yì ghu aa ɛ? 27Ǹloŋ mə Mu Ŋù à ka yǐ zǐ bo bɨ̀ baangel bi a mûm nɨ̀gha'a nɨ Taà yì ɨ tsɔ'ɔ ɨfà'à ŋû ǹtsɨ̀m ɨ yòŋə nɨ̂ àfà'à yìi mə à lɛ mfà'a aà. 28Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ təə faà bìi mə kaa bo ka yǐ wa'à nɨwo ywe'etə̀ tɨ yə nòò wa mə Mu Ŋù à ka yǐ zì a mum annù nɨfɔ̌ yu aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\