Mateo 17

1Ǹjwi ɨ tsyà mə̂ ji nto'o, Yesu a lɔ̀gə Peta bo Jɛms nɨ mumaà yì Jɔn bo bo kɔ'ɔ ghɛ̀ɛ̀ a atu nta'a yì syà yî mɔ'ɔ, ǹtswe ghu tsi'ì bò bo. 2Nû yì ɨ bəŋkə̀ a nsi bo, ǹsî yi ɨ tɨgə̀ ǹta tsi'ì tsǒ nɨ̀nòò, ɨ̀tsə̀'ə̀ jì ɨ fu'ù ǹjɛɛŋkə. 3Bo ghəə kɨ yə Moses nɨ Elijah wi'ìkə̀ m̀fɛ'ɛ ntɨgə ŋghaanə bo bɨ̀ Yesu. 4Peta a swoŋ a mbo Yesu mə, “M̀mà'àmbî, a bɔŋ mə bì'inə̀ tswe faà aà. Ò bə kɔ̌ŋ boŋ mə̀ ka ghùrə̀ mɨ̂ntàŋ mi ntarə faà, tâ yì fùùrə̀ ɨ̀ tswe a mbo wò, yǐ mɔ'ɔ ɨ̀ tswe a mbo Moses, tâ yǐ mɔ'ɔ ɨ̀ tɨgə ntswe a mbo Elijah.” 5Àjàŋ mə à lɛ mburə kɨ ghàa aa mbà'à yî ǹtà yî mɔ̀'ɔ ɨ wi'ìkə̀ ŋ̀kusə waa, ǹjì ŋù ɨ fɛ'ɛ̀ wa mûm m̀bà'à ǹswoŋ mə, “Àa mû ghà yî m̀bâŋnə̀ yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa à ghulà, mə naŋsə ndorɨtə nloŋə yì. Nɨ̀ ka nyu'u annù yìi a swoŋə aà.” 6Nòò yìi ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɛ yu'u lâlàà aa, bo lɛ ŋwǒ a nsyɛ àkùu kuu, nluu nɨ nɨ̀bɔ'ɔ̀. 7Lâ Yesu à lɛ nzì ǹzi mmɔ̀ɔ̀ntə̀ waa nswoŋ mə, “Bɨ̀ɨ̀nə̂ nɨ̀, nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ.” 8Bo ŋɛntə̀ mi'ì myaa ntɨgə yə tsi'ì Yesu, kaa ŋkɨ'ɨ̀ ŋû dàŋ bû ǹyə. 9Àjàŋ mə bo lɛ nlò wa atu nta'a ŋka nsɨgə aa, Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ tsuu annù ǹloŋ njə̀ə̀ təə təə ma yû a mbo ŋǔ lǒ swoŋə, ɨ ywe'e noò yìi mə Mu Ŋù à ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aà.” 10Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ betə̀ yì mə, “Ŋ̀gǎŋndɨ'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə ɨ nswoŋə nɨ mə Elijah à tswe nɨ̀ m̀fòo ntsyǎ mbìì ɨ zì aa a ya aa ɛ?” 11Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Elijah à tswe nɨ̀ zî, ŋ̀kɨ tswe nɨ̂ ǹzǐ tsisə ɨ̀nnù tsɨ̀m fu ɨ bɨ̀nsə̀ a ajàŋ ɨ lɛ ntswe aà.” 12La mə̀ swòŋə a mbo bù mə Elijah à tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹzi, kaa bo wa'à yi zî, m̀baŋnə ŋghɨ̀rə annù yìi mə bɨ kɔ̀ŋə aa ghu nû. À kɨ mbə a ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ mə Mu Ŋù à ka yə ŋgɨ'ɨ a mbo bo aà. 13Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ tɨgə̀ ǹyu'u a laa atu bo maa noò mə a swoŋə aa annù ǹloŋ ŋgaa Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̂ a ŋkì. 14Nòò yìi mə bo lɛ mbù m̀bɨɨ ntsi'i nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa aa, ŋùmbâŋnə̀ yî mɔ̀'ɔ̀ à lɛ nzì ǹswɛtə mɨku'utə̂ mi a nsi Yesu, ǹswoŋ mə, 15“M̀mà'àmbî, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ mû ghà ghû, ǹloŋ mə a wǒ àbùbùrə̀ ǹnaŋsə nyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ tsi'ì nɨ̂ m̀bə̂ ànnù. A yi mbə noò mɔ̀'ɔ a wô a mum mɔ'ɔ, a bə a noò mɔ̀'ɔ a wô a mûm ŋ̀kì. 16Mə̀ ghɨ̀rə nzì nɨ ghu a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jo kaa bo kɨ'ɨ̀ àjàŋ mə mbə bo ghurə̀ yi zî.” 17Yesu a swoŋ mə, “Oò, bǔ nɨwaa nɨ bə̂ bìi bɨ sɨ̀ nɨ̂ àbìintɨɨ tswê, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ sɨ̀ tsinə̀ aa, mə̀ ka tswe bi'inə̀ ɨ ywe'e aa a noò àkə̀ aa ɛ? Mə̀ ka kɨ tswa ntɨɨ̀ gha nloŋ ŋgaà yùù ɨ ghɛɛ ywe'e aa a noò àkə̀ aa ɛ? Nɨ̀ zi nɨ ghu a mbo mə̀.” 18Yesu a wenə̀ demon wa, a burə̀ m̀fɛ'ɛ ghu nu, mu wa a ghɛsə̀ ǹtɨɨ. 19Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu ɨ lɛ ntɨgə nzi ghu mbo a alɔ̀'ɔ̀sə̀ m̀betə yi mə, “Bì'ì ghɨrə ŋkɨ'ɨ a mfi'i demon wa zi aa a ya aa ɛ?” 20A kwi'i a mbo bo mə, “Ǹloŋ mə àbìintɨɨ̀ yuu a kə'ə aà. Mə̀ swǒŋ a mbo bù tsi'ǎ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, mbə nɨ̀ tswe nɨ̂ àbìintɨɨ a tɛ'ɛ ŋkə'ə mbə tsi'ì tsǒ àbùrə mâghum, bəə boŋ mbə nɨ̀ swoŋə a mbô ǹta'a ghǔ mə, ‘Bɨ̀ɨ̀nə̀ faà ŋ̀ghɛɛ ntəə fiì’ ɨ kɨ̂ m̀bɨɨnə. Maa mùu ajàŋ boŋ kaa mbə ànnû tsu a wa'à ghuu tsyâ. [ 21M̀buu demon ma ghû a lɔ̀ɔ̀ aa mə mbə nɨ̀ si'isə̀ ɨ̀bɨɨ nû ghuu tɨ jɨ ǹtsa'atə Nwî m̀bɔŋ fi'i.”] 22Nòò yìi mə ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jɨ ɨ lɛ mbù ŋ̀ghotə a ala'a Galilea aa, Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Bɨ ka fa Mu Ŋù a mbo bə̀, 23tâ bɨ̀ zwitə yi, a tɨ bə a nɨ̂ ǹjwi ji tarə̀ bɨ bû m̀bɨɨnsə yi fu a nɨwô.” Nû yàà ɨ̀ lɛ nnaŋsə mbɨ'ɨ tsi'ì nɨ̂ m̀bə̂ ɨ̀nnù. 24Nòò yìi bo lɛ nzì ŋ̀ku'u a Kapernaum aa, ŋ̀gǎŋkwɛrə tax ndâmà'anwì bo zî a mbo Peta mbetə yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù ghùù ghû, à sɨ tax ǹdâmà'anwì tu aa ɛ?” 25Peta a kwi'i mə, “A tu.” Nòò yìi mə Peta à lɛ ŋkuu a nda aa, Yesu a betə yi mə, “Simon, àmɔ̀ɔ̀ntə yo a nɨ mə akə aa ɛ? A tax a mbo bɨ̀fɔ̀ bî fàa nsyɛ aa a tu wo aa ɛ? Bə̀ bɨ ala'a bya, kə̀ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ aa ɛ?” 26Peta a kwi'i mə, “Bɨ̀gɨ̀ɨ̀.” Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “M̀bə a bə la boŋ kaa bǎla'a bya sɨ̀ nɨ̂ ǹtǔ tswê. 27Lâ kaa bì'inə̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ mə mbə bì'inə̀ lwîsə̀ mɨ̀ntɔ̂n myaa. Tsǒ mə a bə laa, ghɛ̀ɛ̀ fìi tsùm m̀ma'a ǹsa'a ghu. Fɨ̀bwɛ̀ fɨ mbìi fìi ò ko aa, ò ŋa'atə̀ ǹtsû yi, boŋ ò ka fi'i abàtə ŋkabə ghu tâ à ku'u a ntu tax ǹdâmà'anwì ghà bo ghò. Lɔ̀gə ŋghɛ̀ɛ ntu tax yì'ô ghu a mbo bo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\