Mateo 18

1À bə maa noò, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu zî ghu mbo mbetə yi mə, “Ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ ntsɨrə a mûm ànnù nɨfɔ̀ aburə aa à nɨ̂ wò aa ɛ?” 2Yesu a twoŋə̀ mûŋkhə nzì ǹtɛ'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bo 3ǹswoŋ mə, “Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə mbə nɨ̀ tsuu ghuu bəŋkə ɨ bə tsi'ì tsǒ bôŋkhə boŋ kaa nɨ̀ ka yǐ wa'à a mûm ànnù nɨfɔ̌ aburə kuù. 4Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à sɨ̀gɨ̀sə ɨbɨ̀ɨ nû yì a nsyɛ tsǒ mu ghùlà aa, àa bə ŋù yìi à kɔ̀'ɔ̂ ǹtsɨrə a mûm ànnù nɨfɔ̌ a aburə. 5“Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kwɛrə ajàŋ mu mà yû nɨ̂ ɨ̀kûm gha aa boŋ à kwɛ̀rə aa ghâ. 6Lâ ŋù yìi mə à ghɨ̀rə mə ajàŋə mu ma yû yî mɔ'ɔ mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi a nu mə̀ aa tâ à wo a mûm ɨ̀nnù jî bɨ, a bɔŋ mə tâ bɨ̀ kwerə ŋgɔ̀'ɔ abaa yì ŋ̀wè ghu ntɔŋ, m̀ma'a yi a mûm ŋ̀kì mɨyaa tâ à bwɛ nsɨgə ŋghɛɛ a nsyɛ̂ ŋ̀kì. 7“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a mbô mbì mə ɨ zì nɨ̂ ɨ̀kwà'ànə̀ jìi mə bə̌ wò ghu aà. Ɨ̀kwà'ànə̀ ɨ tɛ'ɛ ntswe nɨ̂ ǹzî, lâ ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu ŋù yìi mə ɨ̀kwà'ànə̀ ma jya ɨ tsya ghu njɨ̀m ǹzi aà. 8M̀bə abô yo kə̀ àkòrə̂ yo a ghɨrə mə tâ ò wo a mûm ɨ̀nnù jî bɨ ò kwyɛ̂ m̀me'e. A bɔŋ mə ta ò bə abô mɔ̀'ɔ kə̀ àkòrə̀ mɔ'ɔ ǹtsyatə a ntswe nɨ̀ mbo mi mbaa kə̀ mɨ̀kòrə̀ mi mbaa, tâ bɨ̀ yi mbàŋnə̀ m̀ma'a gho a mum mɔ'ɔ tɨ mɛ̀. 9M̀bə nɨ̀li'ì no nɨ ghɨrə mə ò wo a mûm ɨ̀nnù jî bɨ, ò twe'è m̀me'e. A bɔŋ mə tâ ò bə nɨ nɨ̀li'ì mɔ'ɔ nyi ŋkuu a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀, ǹtsyatə a ntswe nɨ̀ m̀mi'i mi mbaa tâ bɨ̀ yi mbàŋnə̀ m̀ma'a gho a mum mɔ'ɔ Satan. 10“A nɨ̀ yə mə kaa nɨ̀ sɨ bɔɔ bì kəgə tsǒ buà bû tsa'a. Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə baangel byaa bɨ təə a nsi mi'i Taà a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m a aburə. [ 11Ǹloŋ mə Mu Ŋù à lɛ nzì aa nyweensə bə̀ bìi mə bɨ bwɛ aà.] 12Nɨ̀ wa'atə mə akə aa ɛ? M̀bə ŋù à tswe nɨ mbi njə̀rə̂ ji ŋkhɨ̀, bɛɛ yì mɔ̀'ɔ ɨ fa'anə mbwɛ, a wa'à jî mɔ'ɔ jya mɨ̀ghum mi bù'u ntsò bù'u a atu nta'a mmà'àtə̀ ŋ̀ghɛɛ nlɔ̀ɔ̀ ya mə ɨ̀ fà'a a mânjì aa ɛ? 13Bɛ lə mə a yə, boŋ mə̀ swòŋə a mbo bù nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə àa kɨ dorɨtə nloŋ ŋgaa mbî mà ya ɨ tsyǎ ajàŋ mə a dorɨtə nloŋ ŋgaa jya mɨghum mi bù'u ǹtsò bù'u mə kaa ɨ ghɨrə wa'ǎ a mânjì fa'à aà. 14À kɨ mbə a ŋgɨ̀ŋgɨŋ ajàŋ mə Taà ghùù yìi à tswe a aburə aa, kaa à sɨ kɔ̀ŋ mə tâ mûntsirə̀ mu ghulà yî mɔ̀'ɔ tâ à bwɛ. 15“M̀bə ndɨ̂m ghò ghɨrə annù yî bɨ a nu wò, ò ghɛɛ̀ ghu mbɛ̀ɛ̀, bu yu tswê tsi'ì bǔ yu bi baa, ò dɨ'ɨ̀ ɨ̀bɨ̂ yi ghu mbô. Bɛɛ a yu'utə bəə boŋ ò bù mə̂ ǹtswe nɨ̂ ǹdɨ̂m ghò wa fu. 16Bɛɛ a tsuu yi yu'utə, ò bû ǹtwoŋtə a ŋû yî m̀fùùrə̀ kə̀ bə̂ bi baa, bɨ zî nɨ̀ ghɛɛ̀ bǔ bo, ta tâ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bɨ swoŋ aa tâ tswe nɨ bɨ̀yəfə bi baa kə̀ bi tarə bìi bɨ beentə. 17Bɛɛ mə a kɨ mbu ntuu yi a nyu'utə ànnù yìi mə bǔ bo swoŋ aa, nɨ̀ lɔgə̀ yi ŋghɛɛ nɨ ghu a nsî ŋ̀ghòtə̂. Bɛɛ a kɨ mbu ntuu annù yìi mə ŋ̀ghòtə ɨ̀ swòŋə aa, nɨ̀ lêntə̀ yi tsi'ì tsǒ tɨ̀zî Nwî kə̀ ŋ̀gàŋkwɛrə tax. 18“Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, ànnù yìi mə nɨ̀ kwerə fàa nsyɛ aa boŋ baa kɨɨ kwerə a aburə, yìi mə nɨ̀ fɛ̀ɛ fàa nsyɛ aa boŋ baa kɨɨ fɛ̀ɛ a aburə. 19Mə̀ ku'ùsə̀ m̀bu nswoŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, mbə bù bi baa biinə fàa nsyɛ a nlɔɔ ayoo boŋ Taà ghà yìi à tswe a aburə aa à ka fa a mbo bù. 20Ǹloŋ mə àdɨ̀gə̀ yìi mə bə̀ ghotə ntswe ghu bi baa kə̀ bi tarə nɨ̂ ɨ̀kûm gha aa, mə̀ tswe a tɨtɨ̀ɨ bo.” 21Peta à lɛ nzì a mbo Yesu mbetə yi mə, “M̀mà'àmbî, m̀bə ndɨm ghà a ghɨrə̀ ànnù yî bɨ a nu mə̀ aa ŋgàà ji sɨgə mə̀ kɨ̂ ǹli'inə ɨ tsɨ̀m aa ɛ? Mbə ŋgàà ji sàmbaa ɨ ku'ù aa ɛ? 22Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Kaa mə̀ ka wa'à a mbo wò swoŋ mə ŋgàà ji sàmbaa, mə̀ ka bàŋnə swoŋ mə, ŋ̀gàà mɨghum mi sàmbaa ŋgàà ji sàmbaà. 23“Ma mùu ajàŋ, mbə bì'inə̀ fɨgɨ̀nə̀ ànnù nɨfɔ̌ aburə tsǒ mfɔ̀ yî mɔ̀'ɔ yìi mə à lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə yu sèntə ɨnnǔ ŋkabə̂ ji bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋafà'â ji, 24Nòò yìi mə bɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka nlentə aa, bɨ zî nɨ ŋù yì mɔ̀'ɔ yìi à lɛ sɨ tswa nìi nɨ bɨ milion bɨ francs bi nɨghumə̀. 25Tsǒ mə kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ ajàŋ yìi mə mbə yu tû ŋ̀kabə ya zi aa, m̀fɔ̀ wa a swoŋ mə bɨ̀ tswa yi mfee a bɔ̀'ɔ bɨ̀ ŋ̀gwɛ̂ yì nɨ bɔɔ̀ bì, nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋjoò tsɨ̀m jìi à tswe nɨ ju aa ntu ŋkabə̀ yì ya ghu. 26Ŋ̀gàŋàfà'à wa a swɛ̂tə̀ mɨ̀kù'ùtə̀ mi a nsyɛ, mbu'u mbo ghu mbo, nswoŋ mə, ‘M̀mà'ambî, tswa ntɨɨ̀ gho a nu mə̀, wa mə̀ ka yǐ tu njoò tsɨ̀mə̀.’ 27M̀fɔ̀ wa a kô mɨlɨ̀ŋnə̀ yì, m̀ma'atə yi, nswoŋ mə tâ à tsuu ŋkabə ya bǔ tu. 28“Tsi'ì ma waà ŋ̀gàŋàfà'à à ghə̀ mə yu kɨ fɛ̀'ɛ, m̀boo ŋû nɨ̀bô wàà yî mɔ̀'ɔ yì yìi à lɛ sɨ bàŋnə̀ ǹtswa nii nɨ ǹtsù'ù ji nɨghum, m̀faŋ a nɨ ntɔŋ, nswoŋ mə, ‘Tu ŋkabə̀ yà yâ.’ 29A wô ghu nsi, ǹyə'ə mə, ‘tswa ntɨɨ̀ gho a nu mə̀, wa mə̀ ka yi tu ŋkabə̀ yò yâ.’ 30A tuù yi, ǹswuŋ yi ŋghɛɛ nɨ ghu, ŋghɛɛ nnɨŋə a ndâtsaŋ mə tâ tswe ghu nywe'e a noò yìi à ka yǐ tu nɨkarə̀ ni nya aà. 31Nòò yìi mə ŋgǎŋfà'à jya jî mɔ'ɔ ɨ lɛ nyə ma ya ànnù aa, nû yàà ɨ bɨ'ɨ tsi'ì nɨ̂ m̀bə̂nnù. Bo ghɛɛ̀ ŋ̀kɛ'ɛnə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a mbô m̀fɔ̀ wâ. 32M̀fɔ̀ wa à lɛ ntwoŋə yi a zî a swoŋ ghu mbo mə, ‘Wò ŋ̀gàŋàfà'à àbɨ̀'ɨntɨɨ̀, mə̀ kɨ̀ lɛ mmà'àtə̀ nɨkarə nya nɨ̀ tsɨ̀m nìi ò lɛ ntswa gha ghu aa, nloŋ ajàŋ mə ò lɛ nyə̀'ə̀ a mbo mə̀ aà. 33Ò kə̀ wa'à zî àjàŋə mə mbə ò ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ ǹdɨm ghò, tsi'ì tsǒ ajàŋ mə mə lɛ ŋko ghò aa ɛ? 34M̀fɔ̀ wa à lɛ nlwìnsə ntɔŋ, ntwoŋ ŋgǎŋmfɨ̀ɨ bə̀, m̀fa yi ghu mbo mə bɨ̀ ghɛɛ mfɨ̀ɨ̀ yi nywe'e a noò yìi à ka yǐ tu nɨkarə̀ ni nya nɨ̀tsɨ̀mə̀. 35“Àa ajàŋə mə Taà ghà mə à tswe a aburə aa, àa yi ghɨ̀rə a nu ŋù nɨ̀bù bɨ tsɨ̀m, mə mbə nɨ̀ tsuu ɨfansənnǔ bɨlɨ̂m buu a mûm ǹtɨɨ bù ɨ kɨ lì'ìnə̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\