Mateo 19

1Nòò yìi mə Yesu à lɛ màŋsə nswoŋ ma jû ɨ̀nnǔ tsɨ̀m aa, à lɛ mà'àtə ala'a Galilea ŋghɛɛ a mbu'u Yudea a njii Jordan, 2Mɨ̀nɔ̀ɔ̀ mɨ bə̂ mî ghà'àtə lɛ nyòŋə̀ yi, a ghurə̀ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ a nu bo maa adɨgə. 3BaFarisai bî mɔ'ɔ bɨ lɛ nzì, a ŋkwà'ànə̂ yi, mbetə yi mə, “Nɔ̀ŋsə̀ a bìi mə mbə ŋù a fi'i ŋgwɛ̂ yì ǹloŋ annǔ tsu mə à ghɨ̀rə aa ɛ?” 4A betə̀ waa mə, “Nɨ̀ lɛɛ ŋkɨ'ɨ̀ twoŋ mə, ŋù yìi à lɛ naŋsə waa nlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə aa, à lɛ naŋsə waa aa ŋùmbâŋnə̀ bo mâŋgyɛ̀ aa ɛ? 5Ǹtɨgə nswoŋ mə, ‘Tsǒ mə a bə laà, ŋùmbâŋnə̀ à ka kɨ mà'àtə̀ taà yì bô ǹdè yì, ɨ zî bòònsə̀ bô ŋ̀gwɛ̂ yì, tâ bo bì baa tɨgə mbə njyǎ nu yì m̀fùùrə̀ aa ɛ.’ 6Maa ajàŋ kaa tâ bo wa'à bə̂ bî baa bù m̀bə, ntɨgə mbə njyǎnu yì m̀fùùrə̀. Àyoo yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à bòònsə̀ mə̂ aa, tâ ŋù tsù à tsuu lǒ yàtə̀.” 7Bo bû m̀betə yi mə, “Moses à lɛ ntɨgə nswoŋə mə mbə ŋù à tse fa aŋwà'ànə nsà'a nɨ̀yɔ'ɔ a mbo ŋ̀gwɛ̂ yì, ɨ fi'i yi aa a ya aa ɛ?” 8A kwi'i a mbo bo mə, “Moses à lɛ mbeentə mə mbə ŋù kâ m̀fi'i ŋgwɛ̂ yì aa nloŋ ajàŋ mə mɨ̀ntɨɨ̀ muu tɨɨ aà. Lâ kaa a wa'ǎ aa ajàŋ mə a lɛ ntswe a nlɔ̀gɨ̀nə aa bə̂. 9Mə̀ swǒŋ a mbo bù mə mbə ŋù a f'i ŋgwɛ̂ yì a nda yu, ntsuu nloŋ aa annǔ atsùùrə̀ bə, m̀bu nyɔ'ɔ yî dàŋ, bəə boŋ à ghɨ̀rə aa annǔ mâghàbə̀.” 10Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ betə̀ yi mə, “M̀bə a bə ma mùu ajàŋ a tɨtɨ̀ɨ ŋùmbâŋnə̀ bô ŋ̀gwɛ̂ yì a kɨ'ɨ kù'ùnə̀ aa bə mə tâ ŋùmbâŋnə̀ wa a tswe yi tɨ yɔ'ɔ aa ɛ?” 11Lâ a kwi'i a mbo bo mə, “Ànnù ma yû mə mə dɨ̀'ɨ̀ aa, kaa mbə a kɨ'ɨ a mbo ŋù ǹtsɨ̀m ghɛɛ̀. M̀bə a kɨ̂ ŋ̀ghɛɛ aa tsi'ǐ a mbo bə̀ bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à tsɔ̀'ɔ mfa a mbo bo aà. 12Ǹloŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ à nɨ bɨ̀sɔ̀ŋ aa a njwî, bǐ mɔ'ɔ, bɨ ghɨrə̀ nɨ̂ m̀bô, bǐ mɔ'ɔ bɨ ghɨrə ɨbɨɨnû waa maa ajàŋ mbɨ'ɨ annù nɨfɔ̌ aburə. Ŋù yìi mə mbə kwɛrə̌ annù ma yû mə mə dɨ̀'ɨ̀ aa, tâ à kwɛrə.” 13Bə̀ bî mɔ'ɔ lɛ nzì nɨ bôŋkhə ghu mbo mə tâ à nɔŋsə mbô mi a atu bo ntsa'atə Nwî. Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ wenə̂ bə̂ byâ. 14Lâ Yesu a swoŋ mə, “Nɨ̀ ma'atə bɔɔ bya tâ bɨ̀ zi a mbo mə̀, ǹtsuu waa kɨ kɨ̀ŋə̀ bə̂; ǹloŋ mə annù nɨfɔ̌ aburə a tswe aa a mbo bə̀ tsǒ bo.” 15À swòŋ mə̂ laà aa ntɨgə nnɔŋsə mbô mi a atu bo, ŋghɛɛ yi. 16Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ nzì ghu mbo mbetə yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ yìi mbə mə̀ kâ ŋ̀ghɨrə nyi ŋkuu a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa à nɨ yu aa ɛ?” 17Yesu a betə yi mə, “Ò bètə gha nloŋ annù yî sɨgɨ̀nə̀ aa a ya aa ɛ? Wa ŋù yìi à bɔ̀ŋ aa, à nɨ tsi'ì ŋù yî m̀fùùrə̀. M̀bə ò ka ŋkɔŋ mə o kuu a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀, ò kâ ǹləə ndɨ'ɨ Nwî jyâ.” 18A betə Yesu mə, “Ɨ juu aa ɛ?” Yesu a kwi'i ghu mbo mə, ‘Tsèe ŋû zwitə. Tsèe annǔ mâghàbə ghɨ̀rə̀. Tsèe yə̀rə̀. Tsèe abàŋnənnù tswɛɛ. 19Ka nyu'unə taà ghò bô ǹdè ghò. Ka ŋkɔ̀ŋə̀ nɨ ndɨm ghò tsǒ ɨ̀bɨɨ nû ghô.’ 20Mûŋgwà'à wa a kwi'i ghu mbo mə, “Mə̀ lə̀ə̀ mə ndɨ'ɨ ma jû tsi'ì tsɨ̀mə̀, a tɨ̀gə mboŋ akə a mbo mə̀ aa ɛ?” 21Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “M̀bə ò ka ŋkɔŋ mə òo bɔ̌ŋ màŋsə̀, ò ghɛɛ̀ m̀fee ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi ò tswe nɨ ju aa, mfa a mbo ŋgàŋâmfumə, nzi ŋka yoŋə naa, boŋ ò ka tswe nɨ̂ àfù'ù a aburə.” 22Mûŋgwà'à wa à yù'ù mə̂ ma yû ànnù aa, ǹlo ŋghɛɛ yi nɨ̂ àjəŋnə̀ ǹloŋ mə ǹjoò ji ɨ lɛ ŋgha'a. 23Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Mə̀ swǒŋ tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ a mbo bù mə a tsyanə a mbo ŋ̀gàŋkabə a ŋkuu a mûm ànnù nɨfɔ̌ aburə. 24Mə̀ bu ŋkù'ùsə̀ ǹswoŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, a fwaatə a mbo kamel a ntsurə̀ a nɨli'i nɨ nsa'a, ntsyatə a mbô ŋ̀gàŋkabə a ŋkuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî.” 25Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji yù'ù mə̂ ma yû ànnù aa, ànnù a tsyâ waa tsi'ǐ mbə̂nnù. Bo tɨgə̀ m̀betə yi mə, “Ŋù yìi mbə a yweenə̀ aa a tɨgə̀ m̀bə aa wò aa ɛ?” 26Yesu a liì ǹsî waa nswoŋ a mbo bo mə, “A tsyà aa ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ, lâ a ghɛ̀ɛ nɨ Nwì, mbə à tse ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀mə̀.” 27Peta à kwi'i nswoŋ mə, “Yə̂, bì'ì bìi bì'ì mà'àtə̀ mə ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m ǹyoŋə ghô aa, bì'ì ka yǐ tɨgə nnaŋsə tswe aa nɨ̀ àkə̀ aa ɛ?” 28Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə wa a mûm m̀bi yì m̀fii, wa a noò yìi mə Mu Ŋù à ka yǐ ŋaŋnə a nɨ̂ àbə̀rə̀ nɨgha'a yu aa, bù bya bìi mə nɨ̀ lɛ ŋka nyoŋə nàa aa, nɨ̀ ka yǐ kɨɨ ŋaŋnə nɨ̂ ɨ̀bə̀rə̀ nɨghûm ǹtsò baa, ɨ tɨgə sa'a ɨtsə baIsrael jya nɨ̀ghûm ǹtsò baà. 29Ŋù ǹtsɨ̀m yìi à mà'àtə mɨla'à mi, kə̀ bɨ̀lə̂m bi, kə̀ bɨ̀jààntə̀ bi, kə̌ taà yì, kə̌ ndè yì kə̀ bɔɔ̀ bi, kə̌ ɨbwɛ̀nə nsyɛ̂ ji, nloŋ ɨkûm gha aa, à ka yǐ bǔ tswe nɨ̂ ǹjoo mà jya ŋ̀gàa ŋkhɨ̀; ɨ kɨ bǔ tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 30Lâ bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə à nɨ bɨ̂tsyà bɨ mbìì tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, bɨ ka yǐ tɨgə bə bɨtsɨrə bɨ njɨ̀mə̀, tâ bɨ̀tsɨrə bɨ njɨ̀m tɨgə mbə bɨtsyà bɨ mbìì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\