Mateo 2

1Bɨ lɛ njwe Yesu aa a ala'a Bethlehem a mbù'ù Yudea, wa noò wa yìi mə Herod à lɛ mbə Mfɔ̀ aà. Ma mùu noò, bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ sɨ lìì nɨ mɨ̀njɔ̀ŋ aa, bɨ lɛ nlò a mbɨ nsa'a nòò, ǹzi a Yerusalem. 2Bo zì mə̂ aa, m̀betə mə: “Bɨ jwe mu wa mə à ka yǐ bə Mfɔ̀ baYuda aa fə aa ɛ? Bì'i lɛ nyə fɨ̂njɔ̀ŋ fi a ajàŋ yìi mə fɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a mbɨ̌ nsa'a nòò wa nòò yìi bɨ lɛ njwe yi aà. Bì'ì zi aa a mmiì yi.” 3Mfɔ̀ Herod à yù'ù mə̂ laà, ǹtɔ̂ŋ yi ɨ lwî, nû yì ɨ tsɨgɨ̀nə̀, ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ kɨɨ̀ ǹtɨgə ntsɨgɨnə tsi'ì tsɨ̀gɨ̀nə̀ a Yerusalem. 4À lɛ ntwoŋ bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmaa'anwì bɨ tsɨ̀m bo bɨ ŋgǎŋndɨ̀'ɨndɨ'ɨ Nwî tsɨ̀m bɨ zî a betə̀ a mbo bo mə: “Bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ǹjwe Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa aa a fə ɛ?” 5Bo kwi'i mə, “A njɔ̀'ɔ̀ àla'a Bethlehem a mbù'ù Yudea. Yulà à nɨ̂ ànnù yìi mə ŋ̀gàŋtoò Nwì à lɛ ŋŋwà'ànə̀ aà: 6‘Wò, àla'a Bethlehem, a mbù'u Yudea, wò, kaa ò sɨ̀ kə'ətə̀ bə̂, a tɨtɨ̀ɨ ɨla'a jì wè jìi mə ɨ tswe a mbù'ù Yudea aà; ǹloŋ mə ǹtsyàsə̀ bə̀ à ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ wò; ŋù yìi mə à ka yǐ kɨ tsisə nɨ̂ bə̂ bâ, baIsrael aà.’” 7Herod à yù'ù mə̂ lâlà, ǹtwoŋ ŋgǎŋnlii mɨ̀njɔ̀ŋ jya bo bo tswê ŋ̀ŋe'esə ŋghaanə, a betə̀ waa bo naŋsə̀ ǹswoŋə noò wa yìi mə bo lɛ nyə fɨ̂njɔ̀ŋ fya ghu aà. 8À yù'ù mə̂, ǹtɨgə ntoo waa a wa Bethlehem ǹswoŋ mə: “Nɨ̀ ghɛɛ naŋsə nlɔɔ mu wa; bɛɛ nɨ̀ lɔɔ nyə, nɨ̀ tɨgə̀ m̀bu mbɨ̀ɨ̀ nswoŋə a mbo mə̀, ta mə̀ kɨ ŋghɛɛ mmii yi.” 9Bo yù'ùtə̀ mə̂ ànnù ya mə mfɔ̀ wa à swòŋ aa, ntɨgə mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ waa. Fɨ̀njɔ̀ŋ fya mə bo lɛ nyə a mbɨ̌ nsà'a nòò aa, fɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ mbii bo, ŋ̀ghɛɛ ntəə wa adɨgə yìi mə bɨ lɛ njwe mu wa a tswe ghu aà. 10Bo yə̀ mə̂ fɨ̂njɔ̀ŋ fya m̀burə ndorɨtə tsi'ì a mbə̂ ànnù. 11Bo ghɛɛ̀ ŋ̀kuu wa nda, ǹyə mu wa bo ǹdè yi Mary, ŋ̀wo ghu nsi, m̀mii yi. Bo mìì mə̂ yi, ŋ̀ŋa'a ɨbàâ jyaa m̀fi'i njoo jìi mə bo lɛ nzì a ntsà'àtə mu wa nɨ̀ jù aa, mfa ntɨŋə yi ghu; bo lɛ mfa aa gold, nɨ frankinsense a bɔ̀'ɔ nɨ məə̀ ghu mbô. 12Bo fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka mbɨɨ waa fu m̀baŋnə ntɨgə ntsya nɨ mânjì yî dàŋ ǹloŋ mə à lɛ sɨ bə aa boŋ ǹjə̀ə̀ ɨ̀ lɛ̀ mə̂ waa, Nwì a swoŋ a mbo bo mə tâ bo tsuu bǔ bɨɨ ghɛ̀ɛ̀ fu wa a mbɛ̀ɛ mfɔ̀ Herod. 13Nòò yìi mə bo lɛ mmà'àtə̀ ŋghɛɛ waa laa, angel Mmà'àmbi a zî a mbo Joseph a mûm ǹjə̀ə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Wa Herod à ka kɨ lɔ̀ɔ̀ mu wa mə yu zwitə, bɨ̀ɨ̀nə nlɔ̀gə̀ yi bô ǹdè yì, ŋ̀khə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a ala'a Egipto, ǹtɨgə ntswe ghu nywe'e a noò yìi mə̀ ka yǐ bǔ swoŋə a mbo wò aà.” 14Joseph à lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ ǹlɔgə mu wa bô ǹdè yì tsi'ì nɨ̀tugə, ŋghɛɛ a ala'a Egipto, 15ǹtɨgə ntswe ghu nywe'e a noò yìi mə Herod à lɛ ŋkwo aà. Ma yû ànnù a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a nlwensə ànnù yìi mə Mmà'àmbî à lɛ ghɨ̀rə̀ ŋ̀gàŋntoò yì a foò ǹswoŋ aa mə, “Mə̀ lɛ ntwoŋə mû ghà a fɛ'ɛ aa a ala'a Egipto.” 16Nòò yìi mə Herod à lɛ nyə mə bə̀ bya mə bɨ lɛ nlò a mbɨ nsa'a nòò bɨ bwe'esə yi aa, ǹtɔ̂ŋ ɨ lɛ nlwì tsi'ì si'i si'i. A too bə̀ mə tâ bɨ̀ ghɛɛ nzwitə bɔɔ mbâŋnə̀ bɨ tsɨ̀m a ala'a Bethlehem bo bɨ̀ nɨ̂ ɨ̀la'a jìi ɨ lɛ ntswe ghu mbɛ̀ɛ̀ aa, ǹlɔ̀gɨnə nɨ bɔɔ bìi bɨ lɛ mbə ɨlòò ji baa aa ntɨgə nsɨgə, ǹyoŋə aa wa nɨ nòò wa mə bə̀ bya lɛ nswoŋ mə fɨ̀jɔ̀ŋ fya lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà. 17Ma yû ànnù a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ǹlwensə aa annù yìi mə ŋgàŋntoo Nwì Yeremiah à lɛ nswoŋ aa mə: 18“Ŋù a yə̀'ə a Rama, nlərə nɨ̂ àkhɨɨ̀ yi, Rachel a yə̀'ə bɔɔ̀ bi; kaa wa'à biì nɨ mə mbə ŋù tsɨmsə̀ yi, ǹloŋ mə bɨ kwòkə̀ mə̂ aà.” 19Nòò yìi Herod à lɛ ŋkwo aa, Angel M̀mà'àmbi a zî a mbo Joseph a mûm ǹjə̀ə̀ a ala'a Egipto nswoŋ mə, 20“Bɨ̀ɨ̀nə nlɔgə mu wa bô ǹdè yì, m̀bɨɨ ala'a Israel, ǹloŋ mə bə̀ bya mə bɨ lɛ sɨ lɔ̀ɔ nzwitə mu wa aa bo kwòkə̀ mə̂.” 21À lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ ǹlɔgə mu wa bo ǹdè yì, m̀bɨɨ a ala'a Israel. 22La à bɨ̀ɨ̀ mə̂ ǹyu'u mə Archelaus à lɛɛ̀ ǹjɨ ndâ taà yì ǹtɨgə mfɔ̀ a ala'a Judea, à lɛ mbɔ'ɔ a ŋghɛ̀ɛ ghu. Nwì à lɛ mbu ndɨ'ɨtə yi a mûm ǹjə̀ə̀ mə tâ à ghɛɛ a mbu'u ala'a Galilea. 23À lɛ nghɛɛ ntɨgə ŋka ntswe aa a njɔ̀'ɔ̀ àla'a Nazareth, ta lwensə annù yìi ŋgàŋntoò Nwì à lɛ nswoŋ aa, mə, “Bɨ ka yǐ kɨ twoŋə nii nɨ ŋù baNazareth.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\