Mateo 20

1“Ǹloŋ mə annù nɨfɔ̀ aburə a bə aa tsi'ì tsǒ ajàŋ yìi mə ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ tsi'ì a tɨ̀tugə a mbà'a mbà'à ŋ̀ghɛɛ a nlɔ̀ɔ̀ bə̂ mɨ bɨ̀ zi mfà'à a akǒ mɨlù'u yu. 2À lɛ mbii mə yu ka tu waa nɨ̂ ŋ̀kabə yìi ɨ̀ kù'ùnə nɨ̂ ɨ̀fà'a njwi yì m̀fùùrə̀ aà, ǹtɨgə ntoo waa wa mûm àkò mɨlù'u yu. 3À bù mə̂ m̀bə a nlòòntə nòò, a bû m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyə bə̂ bî mɔ'ɔ bɨ təə a nsaanə mɨtaa tsi'ì àdàŋà dàŋà; 4a swoŋ a mbo bo mə, ‘Nɨ̀ kɨ ŋghɛɛ wa mûm àkò, wa mə̀ ka ghɨ̀rə fa ayoo yìi mə a ku'unə aa a mbo bù.’ 5Bo tɨgə̀ ŋ̀kɨ ŋghɛɛ. A bû m̀fɛ'ɛ a nsi'i nòò bo bɨ̀ a nyə̌ŋ nòò, ŋkɨ ŋghɛɛ ŋghɨ̀rə̀ tsi'ì wa ajàŋ mə à lɛ ŋghɨ̀rə a mbìì aà. 6À bə̀ mə a mbǎŋ nòò, a bû ŋ̀ghɛɛ nyə bə̂ bî mɔ'ɔ bo təə, a swoŋ a mbo bo mə, ‘Nɨ̀ si'i ntəə faà m̀bwɛsə nɨ̂ ǹjwi yù a adàŋə̀ dàŋə̀ aa a ya aa ɛ?’ 7Bo kwi'i ghu mbo mə, ‘Kaa ŋù tsù à ghɨ̀rə wa'à yi'i lɔgə̀ mə bì'ì zi mfà'à a mbo yu.’ A swoŋ a mbo bo mə, ‘Nɨ̀ kɨ ŋghɛɛ ŋka mfa'a wa mûm àkò.’ 8“Nòò ǹtso nòò à kù'ù mə̂ m̀bɔŋə̀ àkò mɨlù'ù wa a swoŋ a mbô ŋ̀gàŋǹlèntə̂ ǹjoò yì mə, ‘Twoŋ ŋgǎŋfà'à jya ntu ŋkabə̀ yàà, ǹlɔgɨnə nɨ bǐ nlwì'ì ǹjɨ̀m bya, ŋkɔ'ɔ mmàŋsə̀ nɨ bǐ ntsyàmbìì byâ.’ 9“Bə̀ bya mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ waa a noò m̀baŋ nòò aa bɨ zì mə̂, ŋù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ a kwɛrə̀ ŋ̀kabə yìi mə ɨ̀ kù'ùnə a ntû ŋ̀gàŋàfà'à ghu a atû ǹjwi aà. 10Nòò yìi mə bɨ̀tsyà bɨ mbìì bya bɨ lɛ nzì aa, bo lɛ ŋwa'atə mə ɨ̀ yàa ŋkabə ɨ̀ ka gha'atə; la ŋù ǹtsɨ̀m a kɨ̂ ŋ̀kwɛrə tsi'ì ŋ̀kabə yìi mə bɨ tu ŋû ghu a atû ǹjwi aà. 11Bô kwɛ̀rə̀ mə̂, ǹlɔgɨnə ŋka nwurɨkə a mbɔ̂ŋ àkò wâ, 12ǹswoŋə nɨ mə, ‘Bə̀ bi nlwì'ì ǹjɨ̀m bû bɨ fa'a aa tsi'ì a atu mu fɨ̀bàŋtə̀, lâ bì'ì bâŋnə̀ ǹsi'i nyɔ'ɔ nɨ̂nòò m̀fa'a njwi yǔ ntsɨ̀m, ò tû ŋ̀kabə̀ yi'ibo ɨ ku'ùnə̀!’ 13M̀bɔ̂ŋ àkò wa a kwi'i a mbo ŋù nɨ̀bô wàà yî mɔ̀'ɔ mə, ‘Ǹsûkà'a ghà, kaa mə̀ sɨ̌ annù a mbo wò fânsə̀; ò ghɨ̀rə wa'à bii aa mə ò ka kwɛrə aa ŋ̀kabə yìi mə ɨ̀ kù'ùnə nɨ̂ ɨ̀fà'a njwi yì m̀fùùrə̀ aa a mbo mə̀ aa ɛ? 14Lɔ̀gə ŋkabə̀ ò ya ŋghɛ̀ɛ̀ ghô; à wa a kɔ̌ŋ mə̀ ŋ̀kɔŋ a ŋkɨ mfâ àyòò yìi mə mə̀ fa a mbo wò aa a mbo ŋù ǹlwì'ì ǹjɨ̀m ghû. 15“M̀bə mə̀ wa'ǎ annù yìi mə̀ kɔ̀ŋ aa nɨ̀ ǹjoo jìi mə à nɨ̂ ɨ̀ ja aa ghɨ̀rə̀ aa ɛ? Kə̀ nɨ ghə̀'ə̀nə̀ aa gha nloŋ mə mə fa aa ɛ?’” 16Yesu a tɨgə̀ ǹlwi'isə nswoŋ mə, “Ma mùu ajàŋ, bɨ̀lwì'ì bɨ njɨ̀m ka yǐ bə bɨ̂tsyà bɨ mbìì, tâ bɨ̀tsyà bɨ mbìì tɨgə mbə bɨ̂ lwì'ì bɨ njɨ̀mə̀.” 17Yesu à kà mə̂ aa ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem, ŋlɔgə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jyâ ǹtsò baà, a tswê tsi'ì bò bo. Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ a mânjì a swoŋ mbo bo mə, 18“Yə̂ nɨ̀, àjàŋə mə bì'inə ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ a Yerusalem laà aa, bɨ ka tswa Mu Ŋù ɨ fa a mbo bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ tâ bo tsɔ'ɔtə ɨsa'à yi ǹtsərə mə bɨ̀ zwitə yi, 19tâ bɨ̀ fa yi a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî tâ bo wyɛ yi, ŋ̀ghɔɔ yi, ŋ̀kweentə yi a atu atibàŋnə̀ bàŋnə̀; lâ a tɨ bə nɨ̂ ǹjwi ji tarə bɨ bû m̀bɨɨnsə yi nɨwô.” 20Ǹdè bɨ̀ bɔɔ bɨ Zebedee à lɛ ntɨgə nzi a mbo Yesu bo bɨ̀ bɔɔ̀ bi, ǹswɛtə mɨku'utə̂ mi ghu nsi, ǹlɔɔ annù yî mɔ'ɔ ghu mbô. 21Yesu a betə̀ ghu mbo mə, “O lɔ̀ɔ̀ aà àkə̀ aa ɛ?” A kwi'i ghu mbo mə, “Bii mə tâ bɔɔ̀ aa bù bi baa bɨ̀ yǐ ntswe a mûm ànnù nɨfɔ̌ wò, tâ yì mɔ̀'ɔ a tswe a abo wò yî mà'à, tâ yì mɔ̀'ɔ a tswe a abo wò yî ŋ̀kwàbə̀.” 22Yesu a kwi'i a mbo bɔɔ bya mə, “Kaa nɨ̀ sɨ̌ annù yìi mə nɨ betə aa zî. M̀bə nɨ̀ nô ǹdɔŋ yìi mə mə̀ ka no aa ɛ? ” Bo kwi'i gho mbo mə, “M̀bə bì'ì nô.” 23Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, nɨ̀ ka no ndɔŋ yìi mə mə̀ tswe nɨ̀ nno aà, tâ bɨ̀ kɨ mmurə ghuu a mûm ŋ̀kì a ajàŋ yìi mə bɨ tswe nɨ̀ m̀mùrə mə̀ ghu aà. La kaa a sɨ adɨgə ya bə̂ a ntsɔ'ɔ bə̀ bìi mə bɨ ka yǐ tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ mə̀ nî mà'à kə̀ nî ŋ̀kwàbə̀ aà, a nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ ma jû aa a ka yǐ tswe bə̂ bìi mə Taà ghà à nàŋsə nlə̀ə̀ a mbo bo aà.” 24Àbùgə ŋgǎŋyəgə̂nnù jya nɨ̀ghum ɨ yù'ù mə̂ ànnù ma ya, ǹlwisə ntɔŋ a nu bo bya bi baà. 25Lâ Yesu a twoŋə̀ waa bɨtsɨ̀m, ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ zi mə bə̀ bìi mə bɨ sa'a bɨ̀tɨ̀zî Nwî aa, bɨ nɔŋ aa atu bo, m̀bu'utə nɨ̂ waa; bə̀ bî wè byaa bɨ tswê nɨ̂ àdà'à a atu bo. 26Kaa m̀bə wa'ǎ maa ajàŋ a tɨtɨ̀ɨ bù bə̂; ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ mbə ŋù yî ŋ̀wè a tɨtɨ̀ɨ bù aa, tâ à bə ŋgàŋàfà'â ghùù, 27tâ ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ mbə ǹtsyàmbìì aa, tâ à bə abù'û yuu; 28ǹloŋ mə, tsi'ì Mu Ŋù, kaa à lɛ ŋwa'à zì aa mə tâ bɨ̀ ka mfa'a ghu mbô. À lɛ nzì aa a mfà'a a mbo bə̀, ɨ kɨɨ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yì a ntsu'u atu bə̂ bî ghà'àtə̀ ghu.” 29Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jì kà mə̂ aa mfɛ'ɛ a Jericho, mâmbêm ǹnɔ̀ɔ̀ a kâ ǹyoŋə waa. 30Bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ bi baa lɛ ntswe a mbɛ̀ɛ̀ mânjì ǹyu'u mə Yesu a tsyà. Ǹlɔgɨnə ntɨgə ntɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Ko mɨlɨ̀ŋə̀ yì'ì, Mu David!” 31Ǹnɔ̀ɔ̀ wa ɨ wenə̀ waa nswoŋ mə tâ bo kutə ntsù waa; la bo bâŋnə̀ ŋ̀ku'usə ntɔŋnə nswoŋ mə, “Mmà'àmbî, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ yì'ì, Mu David!” 32Yesu à lɛ ntəə ntwoŋə waa mbetə mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ aa mə tâ mə̀ ghɨrə mə akə nɨ bù aa ɛ?” 33Bo kwi'i mə, “M̀mà'àmbî, ghɨ̀rə tâ bì'ì bu ŋka nyə ɨdɨgə.” 34Yesu à lɛ ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ wàà, m̀mɔɔntə mi'ì myaa, bo ghɛ̂sə̀ ǹlɔgɨnə ŋka nyə ɨdɨgə, ǹlo ntɨgə nyoŋə nii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\