Mateo 21

1Bô ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka ywe'e a Yerusalem ŋ̀kuu a Bethphage yìi à lɛ ntswe a nji'ì ǹta'a Olive aà. Yesu a toò ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ji baa a mbìì 2ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ fìi a nɨ mû àla'a yì a mbìi bù, àjàŋ yìi nɨ̀ ka ghɛ̀ɛ kɨ kuu aa, ɨ yə jàkasì yìi bɨ tɨŋnə bo mu yì. Nɨ̀ yə, nɨ̀ fɛɛ̀ ǹzi nɨ ju mfa a mbo mə̀.” 3Bɛɛ ŋù a betə annù a mbo bù, nɨ̀ swoŋ ghu mbo mə, ‘A lɔ̀ɔ Mmà'àmbî,’ boŋ à ka tɨgə ghɛ̀sə swoŋ tâ nɨ̀ lɔgə.” 4Ma yû ànnù a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a nlwensə̂ ànnù ya yìi mə ǹtoò Nwì à lɛ nswoŋ aa mə, 5“Swoŋ a mbo bɔɔ bɨ Zion mə, ‘Yə̂ nɨ̀, m̀fɔ̀ ghùù à waà mə a zì a mbo bù aà!’ À sɨ̀gɨ̀sə ɨbɨ̀ɨ nû yi a nsyɛ, ŋkɔ'ɔ a atu jàkâsì, a bə tsi'ì mu jàkâsì yî ŋ̀kə̀gə̂.” 6Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ lɛ ntɨgə ghɛɛ ŋkɨ ŋghɨrə tsi'ì ànnù ya mə à lɛ nswoŋ mə tâ bo ghɨrə aà; 7Bo lɛ nzì nɨ jàkâsì wa bo mû yì, ǹnɔŋsə ɨtsə̀'ə̂ jyaa a njɨ̌m nnàà jya a tɨgə̀ ŋ̀kɔ'ɔ ntswe ghu. 8Bə̀ bî ghà'àtə̀ wa a tɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ wa lɛ nsàŋtə ɨtsə̀'ə̂ jyaa a mânjì, bǐ mɔ'ɔ kwyɛ̂ ǹtaa ɨti ŋkɨ saŋtə wa a mânjì. 9Ǹnɔ̀ɔ̀ yìi ɨ lɛ sɨ ghɛ̀ɛ a mbìì bo bɨ̀ yìi ɨ lɛ sɨ yòŋə a njɨ̀mə̀ aa ɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka ntɔŋnə mə, “Hosiana, a mbo Mu David! Bì'inə̀ gha'asə yu wa yìi mə a zì nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbi aà! Hosiana a mbô Nwì Àkɔ'ɔ̀ntsɨrə!” 10Yesu à kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ŋkuu a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'à Yerusalem aa, ɨ̀dɨ̀gə tsɨ̀m ghu ɨ tɨgə̀ ǹtsɨgɨnə tsi'ì ǹtsɨ̀gɨ̀nə̀, bə̀ tɨgə̀ m̀betə nɨ mə, “Àâ wòô ghûlà aa ɛ?” 11Ǹnɔ̀ɔ̀ wa ɨ kwi'i mə, “Àa Yesu, ŋ̀gàŋntoò Nwì yìi mə à lo a Nazareth a mbù'u Galilea aà.” 12Yesu à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a mûm ǹdâmà'anwì, m̀furə bə̂ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ ntswe ghu mfee nɨ̂ ǹjoo ŋkɨɨ nyuu aà. À lɛ ntii ɨtɛtə̌ bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ kwensə nɨ̂ ŋ̀kabə bo bɨ̀ ɨ̀lə̀ŋ bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ fèè nɨ̂ bɨ̀ bugɨlə mɨ̀kuu aa mmà'ànə̀ a nsyɛ̂. 13Ǹswoŋ a mbo bo mə, “Bɨ ŋwà'ànə̀ a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, ‘Bɨ ka yǐ kɨ twoŋ ndâ yà aa nɨ̂ ǹdâ ǹtsà'àtə Nwì.’ Lâ nɨ̀ ghɨ̀rə̀ mə̂ ɨ tɨgə̀ m̀bə a adɨgə nlə̀ə̀ntə bɨ̀yə̀rə̂!” 14Bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ bo bɨ̀ bɨ̀bwènkə̀ lɛ nzì ǹtsi'i yi wa ndâmà'anwì, a ghurə̀ waa. 15Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ yə̀ mə ɨnnǔtsyâmbô jya jìi mə à lɛ ghɨ̀rə̀ aa, ŋkɨ nyə bɔɔ bya mə bɨ lɛ ntswe wa ndâmà'anwì ǹtɔŋnə nɨ mə, “Hosiana a mbo Mu David!” aa mɨ̀tɔ̂ŋ myaa bâŋnə̀ ǹlwi lwì, 16bo swoŋ a mbo Yesu mə, “Ò yù'û ànnù yù mə bɔɔ bù swoŋə aa ɛ?” Yesu a kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə; nɨ̀ lɛɛ̀ ŋ̀wa'à twoŋ, a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, ‘Wò Nwì ò ghɨ̀rə̀ mə mə tâ bɔɔ bì bɔrə bo bɨ̀ bìi bɨ burə aa kɨ nɔŋsə aa tâ bɨ̀ ka mfa nɨgha'a nìi nɨ bɔŋ màŋsə̀ aa a mbo wò’ aa ɛ?” 17Yesu à lɛ ntɨgə mmà'àtə̀ waa, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ a ala'a Bethany, ǹlɛ ghu. 18À bə̀ mə a tɨ̀tugə a noò yìi mə à lɛ mbù ŋ̀ka ŋkuu ŋghɛɛ a Yerusalem aa, ǹjì ɨ yaŋə̀ yi. 19A yə̂ àtì figə̀ yî mɔ'ɔ a mbɛ̀ɛ̀ mânjì, ŋ̀ghɛɛ ghu, kaa wa'à fɨ̂ntà ghu yə a njɨ̂, a bâŋnə̀ ǹluu tsi'ì ɨ̀yə̀ŋ ghu. A swoŋ a mbô àtì ya mə, “Tâ ò yǐ ntsùù fɨ̂ntà ɨ lǒ bǔ koonə!” Àtì ya lɛ kɨ mburə ŋghɛnsə nyoo ŋkwo. 20Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ɨ lɛ nyə ma ya annù, ǹyɛrə, ǹswoŋ mə, “A ghɨ̀rə̂ àkə̀ àtì yû a burə̀ ŋ̀ghɛsə ŋkwo tsi'ì lâ aa ɛ?” 21Yesu a kwi'i a mbo bò mə, “Mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, nɨ̀ bə tswe nɨ̂ àbìintɨɨ ɨ tsuu kɨ jɨ̀ŋkə̀ bəə boŋ mbə nɨ̀ ghɨrə̀ ànnù yù mə mə̀ ghɨ̀rə a nû àtì figə̀ yû aà. Kaa wa'ǎ aa tsi'ì ma yû ghɨrə̀ bə̂, boŋ m̀bə nɨ̀ tɛ̀'ɛ swoŋ bə a mbô ǹta'a ghû mə, ‘Tsɔ'ɔnə nlò faà ŋ̀ghɛɛ nnàŋə a mûm ŋ̀kì mɨyaa,’ boŋ wa ɨ ka kɨɨ lo ghɛ̀ɛ nnaŋ ghu. 22Nɨ̀ bə tswe nɨ̂ àbìintɨɨ boŋ nɨ ka kɨ kwɛrə nɨ̂ ŋ̀gɔ̌ŋ ɨnnǔ tsɨ̀m jìi mə nɨ betə nɨ a mûm àtsà'àtə̀ Nwî aà.” 23Yesu à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀kuu a ndâmà'anwì bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ ala'a zî ǹtsi'i yi ghu a noò yìi à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ annù Nwî aà, m̀betə yi mə, “O ghɨ̀rə ɨnnù juà jìi mə o ghɨ̀rə̀ aa nɨ̂ àda'a wo aa ɛ? A adà'à ma yû a mbo wò aa, a fa wò aa ɛ?” 24Yesu a kwi'i mə, “Mə̀ ka kɨɨ betə ghuu nɨ̂ àbetə̀, bɛɛ mə nɨ̀ fa akwi'i a mbo mə̀ bəə boŋ mə̀ ka kɨɨ swoŋə a adɨgə yìi mə mə̀ lɔ̀gə ada'a ya mə mə̀ tswe nɨ yu a ŋka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jû ghu aà. 25“Jɔn à lɛ nlɔ̀gə ada'a aa fə a ŋka mmurə bə̌ ŋkì aa ɛ? A lɛ nlò aa a mbo Nwì kə̀ a mbo bə̀ aa ɛ?” Bo lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswuŋnə bo nɨ bo nswoŋə nɨ mə, “M̀bə bì'inə̀ swoŋ mə ‘A lɛ nlò aa a mbo Nwì,’ boŋ à ka swoŋ a mbo bì'inə̀ mə, ‘Nɨ̀ lɛɛ̀ ǹtɨgə wa'ǎ annǔ yìi mə àlɛ sɨ swoŋ bii aa a ya aa ɛ?’ 26Kə̀ m̀bə̂ bì'inə̀ swoŋ mə ‘A lɛ nlò aa a mbo bə̀,’ boŋ bì'inə̀ aa kɨ bɔ'ɔ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ bù; ǹloŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bii mə Jɔn à lɛ mbə aa ŋ̀gàŋntoò Nwì.” 27Maa ajàŋ bo lɛ ntɨgə ŋkwi'i mə, “Kaa bì'ì sɨ̀ zî.” A tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “Kaa mə̀ ka wa'à ŋû yìi mə̂ à fa ada'a mə̀ ghɨrə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jû ghu aa a mbo bù kɨ nswoŋə.” 28“Nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə akə aa ɛ? Ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe nɨ bɔɔ mbâŋnə̀ bi baa, ŋ̀ghɛɛ nswoŋ a mbo yì ǹtsyàmbìì mə, ‘Mû ghà, ghɛ̀ɛ mfà'à wa mûm àkò mɨlùlù siì.’ 29Mu wa a kwi'i mə, ‘Kaa mə̀ ka wa'à ghɛ̀ɛ̀.’ Lâ m̀bu ŋkwà'àtə̀ atû yi ŋghɛɛ. 30À lɛ mbù ŋ̀ghɛɛ ntoo mu yì yìi à ywe'e bi baa tsi'ì maa ajàŋ; a kwi'i mə, ‘Wa mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀, taà,’ la kaa wa'a yi bâŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ. 31Àa ghuu mu a tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bya bi baa mə à lɛ ŋghɨ̀rə annù yìi mə taà yì à lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ aa ɛ?” Bo swoŋ mə, “Àa yì ǹtsyàmbìì wâ.” Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ swǒŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, ŋgǎŋkwɛrə bɨ̀tax bo bɨ̀ ɨ̀kwàrə̀ ka yǐ fòo kuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî tɨ bù. 32Ǹloŋ mə Jon à lɛ nzì a mbo bù ǹdɨ'ɨ nɨ mânjì yìi à tsìnə̀ aa kaa nɨ̀ wa'ǎ annǔ yi biì. Lâ ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀tax bo bɨ̀ ɨ̀kwàrə̀ ɨ bâŋnə̀ m̀bii. Ka mə nɨ̀ lɛ nyə annù ma yû aa, kaa nɨ̀ lɛ ŋwa'à mɨ̂ntɨɨ̀ muu kɨ mbəŋkə mbii annû yi. 33“Nɨ̀ yu'utə nɨghàà nî nanaa nî mɔ'ɔ. “Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ mbě akò mɨlù'û yi, ǹji'i ŋkya ŋ̀karɨsə ghu, ŋkɨ toŋ nɨgho nɨ nɨ̌ŋ mɨ̀lù'ù wa mûm ŋ̀kyâ, m̀bɔɔ ndânɨ̀kàŋ yìi bɨ ka kɨ tswe ghu ɨ bɛ nɨ̂ àkò ya aà. À lɛ ntɨgə nlɛnsə akò ya a mbo bə̀, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ yi a atoo dàŋ. 34Nòò ŋ̀kya mɨ̀ntà mɨ ati mɨ̀lu'u mya à kù'ù mə̂ a toò ŋ̀gàŋafà'à ji mə tâ bɨ̀ ghɛɛ ŋkwɛrə mɨ̂ntà mɨ ati mɨlù'ù mya mi mɔ'ɔ a mbo bɨ̀lɛnsə bɨ akò byâ. 35Bɨ̀lɛnsə bɨ akò bya lɛ ntswa ŋgǎŋfà'â ji jya, ŋ̀ghɔɔ yî mɔ̀'ɔ, ǹzwitə yî mɔ̀'ɔ, ŋkɨ ntumntə yî mɔ̀'ɔ nɨ̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀. 36À lɛ mbù ǹtoo ŋgàŋafà'à jìi ɨ lɛ ŋgha'atə ntsya ji mbìì jya. Bo bû ŋ̀ghɨrə tsi'ì ŋgɨŋgɨ̀ŋ a nu bo. 37A nlwì'ìsə, a tɨgə̀ ǹtoo a mû yì m̀bâŋnə̀, ǹswoŋə nɨ mə, ‘Bo ka bɔ'ɔtə mû ghà ghû.’ 38Lâ bə̀ byâ yə̀ mə mu wa, nswoŋ bo nɨ bo mə, ‘Àâ ǹjɨ̂ndâ yì à ghûlà mə, nɨ̀ zi bì'inə̀ zwitə yi tǎ tɨgə jɨ njoò ji jû.’ 39Bɨ lɛ ntɨgə nlɔgə mu wa mma'a a abɛɛ wa njɨ̀m ŋ̀kya mɨlù'ù ǹzwitə yi. 40“Ma mùu ajàŋ nɨ̀ mɔɔ̀ntə̀ mə nòò yìi mə mbɔ̂ŋ àkò mɨlù'ù wa à ka yǐ bɨ̀ɨ̀ aa, àa yǐ ghɨ̀rə mə akə nɨ bɨ̀lɛnsə akò bya aa ɛ?” 41Bo kwi'i mə, “Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, à ka yǐ naŋsə zwitə bɨ̂ku bɨ kwe'èfɔ̀ ma bya, ɨ tɨgə lɛnsə akò mɨlù'ù ya a mbo bǎdàŋ bìi mə bɨ ka kɨ fa mii mɨ̂ntà mɨ ati mɨlù'ù mya a nɨ nòò yìi à kù'ùnə aà.” 42Yesu a bû ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ lɛɛ̀ wa'ǎ nɨghàà nɨ Nwî nya twoŋ mə nɨ swoŋə mə: ‘Tsi'ì ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ya mə bɨ̀bɔɔ bɨ nda ɨ lɛ ntuu aa, ɨ̀ bə̀ŋ mə̂ ǹtɨgə ŋgɔ̀'ɔ̀ nɨ̀buu nɨ nda yì ŋ̀wè; a ma yû ànnù aa a ghɨ̀rə Mmà'àmbî, a bə̂ ànnù yî yɛ̌yɛrə a mbo bì'ì.’ 43“Ma mùu ajàŋ mə̀ tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bù mə, ‘Bɨ ka yǐ kwɛrə annǔ nɨfɔ̀ Nwî a mbo bù, ɨ fa a mbo bə̀ bɨ atoo dàŋ bìi bɨ ka kɨ koonə mɨ̂ntà mìi mɨ ku'unə a mûm ànnù nɨfɔ̀ aà.” [ 44Ŋù yìi à ka wǒ a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ma yû aa, à ka bəgɨkə; kə̀ bɛɛ mə ɨ wo a nu ŋù bəə boŋ ɨ̀ ka ghɔ̀'ɔ̀ yi.”] 45Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ baFarɨsai lɛ nyu'u mɨghàà mî nàà mû aa, ǹzi mə Yesu à lɛ sɨ ŋghàà ǹloŋ aà ŋ̀gaà yàà. 46Bo lɛ ntɨgə ŋka nlɔɔ a ntswâ yi, lâ m̀bɔ'ɔ nnɔ̀ɔ̀ wa, nloŋ mə nnɔ̀ɔ wa ɨ lɛ mbii mə Yesu à bə aa ǹtoò Nwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\