Mateo 22

1Yesu a ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ghaa a mbo bo nɨ mɨ̀ghàà mî nanaa, ǹswoŋ mə, 2“Ànnù nɨfɔ̌ aburə mbə bɨ fɨgɨ̀nə̀ aa a nɨ mfɔ̀ yî mɔ̀'ɔ yìi mə à lɛ ŋkà'a adina nɨyɔ'ɔ nɨ mû yì yî m̀bâŋnə̀, 3ǹtoo ŋgǎŋfà'â ji mə tâ bɨ̀ ghɛɛ ntwoŋ bə̂ bìi mə à lɛ ntwoŋə waa wa adɨgə adina nɨyɔ'ɔ aà; lâ bə̀ bìi mə à lɛ ntwoŋə waa aa kaa bo wa'à kɔ̀ŋ a nzî. 4À bû ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹtoo ŋgǎŋfà'â ji ji dàŋ, ǹswoŋ a mbo bo mə, ‘Nɨ̀ ghɛɛ nswoŋ a mbo bə̀ bìi mə mə̀ twòŋə waa wa adɨgə adinà aa mə, Yə̂ nɨ̀, nòò adinà wa à kù'ù mə̂, mə̀ wâ m̀bɔ̀ŋ bo bɨ̀ bɨ̀kaù bìi bɨ jɛ'ɛ bɨ naŋsə mfaŋkə aà, bɨ̀ kɨ̀ mə̂ ǹtaŋtə njoò tsɨ̀m nləə; nɨ̀ zi wa adɨgə àdinà nɨyɔ'ɔ̀.’ 5Lâ bə̀ bya mə bɨ lɛ ntwoŋə aa, kaa bɨ lɛ ŋwa'à waa laŋtə̀. M̀baŋnə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ waa bə a adɨgə bo, yì mɔ̀'ɔ a ghɛɛ̀ yi a nsoo yu, yì mɔ̀'ɔ a ghɛɛ̀ yi a adɨgə mɨtaa yu, 6Àbùgə̂ yaa, bɨ tswâ ŋ̀gǎŋfà'à jya ŋ̀ghɔɔ waa tsi'ǐ a bə̂nnù ǹzwitə. 7Ǹtɔ̀ŋə mfɔ̀ wa ɨ lwî si'i si'i, a too bɨ̀sogyɛ̀, bɨ ghɛɛ̀ ǹta ŋgɨ'ɨ a nu bə̀ bya mə bɨ lɛ nzwitə ŋgǎŋfà'â ji jya aa, ŋkɨ ntɔɔ njɔ̀'ɔ̀ àla'â yaa. 8M̀fɔ̀ wa a ŋghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ a mbô ŋ̀gǎŋfà'â ji mə, ‘Nòò ǹjɨ àdinà nɨyɔ'ɔ wa à kù'ù mə̂, lâ bə̀ bìi mə mə̀ twǒŋ mə bɨ̀ zi fàa adɨgə adinà nɨyɔ'ɔ aa, à nɨ bɨ̀tɨ̀zî ɨ̀bɔ̀ŋə̀. 9Nɨ̀ tɨgə ŋghɛɛ la a atu mɨ̂mfâŋnə̀ ǹtwoŋ bə̂ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə nɨ̀ yə aa, mə bɨ̀ zi fàa adɨgə adinà nɨyɔ'ɔ̀.’ 10Ma jyâ ŋ̀gǎŋfà'à ɨ fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a atu mɨ̂ŋfâŋnə̀, ŋ̀ghotə bə̂ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bo lɛ nyə aa, bì bɨ, bo bɨ̀ bì sɨgɨ̀nə̀; maa ajàŋ ǹdâ àdinà nɨyɔ'ɔ ya ɨ luu nɨ̀ bɨ̀gɨ̀ɨ̀. 11“Lâ m̀fɔ̀ wa à kùù mə̂ a nlèntə bɨ̀gɨ̀ɨ̀ bìi bɨ lɛ ntswe wa ndâ àdina aa, a nyə ŋù yì mɔ̀'ɔ yìi mə kaa à lɛ ŋwa'ǎ atsə̀'ə̂ àdinà nɨyɔ'ɔ mà'à; 12m̀betə yi mə, ‘Ǹsûkà'â ghà, ò tsyà aa mə akə, ŋkuu a adɨgə adinà nɨyɔ'ɔ tɨ̂ àtsə̀'ə̀ nɨyɔ'ɔ aa ɛ?’ Kaa ŋù wa a wa'ǎ nɨ̂ ànnù yî àkwì'ì tswê. 13M̀fɔ̀ wa a swoŋ a mbo bɨ̀tsè bɨ ndâ bi mə, ‘Nɨ̀ kwerə mbô mi bo bɨ̀ mɨ̀kòrə̂ mi, mma'a yi a abɛɛ a mûm m̀fìî ɨ̀dɨ̀gə̀; a adɨgə yìi mə bə̀ ka yǐ kɨ yə̀'ə̀ ghu ɨ kurə nɨ mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa aà.’ 14Ǹloŋ mə bɨ twoŋ aa bə̀ bî ghà'àtə̀, m̀baŋnə ntsɔ'ɔ tsi'ì m̀bùmtə̀.” 15BaFarɨsai bɨ ghɛɛ̀ ǹtaŋ mɨnàŋ a ntswâ yi a nɨ nɨ̀ghàâ ni. 16Bo toò ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jyaa jî mɔ'ɔ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋnjɨ̌m Herod ghu mbo bɨ betə̀ yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, bì'ì zi mə, ànnù yìi mə o dɨ̀'ɨ̀ aa, à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, ŋ̀kɨɨ naŋsə ndɨ'ɨ nɨ mânjì yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ mə bə̀ ka ntswe ghu aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, ŋkaa wa'à nɨ̂ ǹsi ŋû liì; ǹloŋ mə kaa ò sɨ abwarə bə̂ laŋtə. 17Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, swoŋ a mbo bì'ì, àyoò àmɔ̀ɔ̀ntə̀ a nɨ mə akə . A ku'unə nɨ nɔ̀ŋsə̀ yì'inə̀ a ntu bɨtax a mbo Kaisa kə̀ ŋ̀gaŋ aa ɛ?” 18Lâ Yesu à zî àtaŋtə̀ yî bɨ yaa, ŋ̀kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ lɔ̀ɔ ŋkwà'ànə̂ a gha aa a ya aa ɛ, a ŋgàŋabagɨlə̀. 19Nɨ̀ dɨ'ɨ aba'atə ŋkabə yìi mə nɨ tu tax ghu aa a mbo mə̀.” Bo zî nɨ̀ yì mɔ̀'ɔ mfa ghu mbô. 20Yesu a betə̀ waa mə, “A tswê àtu wo bo bɨ̀ ɨ̀kǔm wo fàa nɨ̂ ŋ̀kabə aa ɛ?” 21Bo kwi'i mə, “Àa yǐ Kaisa.” Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “Mala a bə mə nɨ̀ ka mfa njoo jìi mə à nɨ jî Kaisa aa a mbo Kaisa ŋkɨɨ mfa nɨ̂ ǹjoo jìi mə à nɨ jî Nwî aa a mbo Nwì.” 22Bo yù'ù mə̂ mala aa, ànnù a tsyâ waa; bo ma'àtə̀ yi, ŋghɛɛ waa. 23A bə tsi'ì maa njwi, baSadukai bìi mə bɨ swoŋə nɨ mə kaa bə̀ sɨ a nɨ nɨ̀wo yweenə aa, bɨ zî a mbo Yesu, m̀betə yi mə, 24“Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, Moses à lɛ nswoŋ mə, ‘M̀bə ŋù a kwo tɨ mu, ǹdɨ̂m yì a lɔgə̀ ŋ̀kwi'i yì, ǹjwe bɔɔ bo yu a mbo ǹdɨ̂m yì wa.’ 25Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bɔɔ bɨma bi mbâŋnə̀ bi sàmbaa bɨ lɛ ntswe ghu faà; yì ǹtsyàmbìì a yɔ'ɔ̀ mâŋgyɛ̀ ŋ̀kwo yi tɨghə̂ bo yu tswe nɨ̀ mû, m̀ma'atə mâŋgyɛ̀ wa a mbô ǹdɨ̂m yì. 26Àbùgə̀ bɨlɨ̂m bi bya bi nto'o bɨ lɔgə̀ mâŋgyɛ̀ wa yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ, ŋkɨ ŋkwokə waa tɨ mû. 27M̀bâŋnə̀ jya tsɨ̀m ɨ kwòkə̀ mə̂ aa, màŋgyɛ̀ wa a kɨ̂ ŋ̀kwo yìi ŋgaa a njɨ̀m. 28Nòò yìi mə bə̀ ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aa ta màŋgyɛ̀ ghû à bə aa ŋgwɛ̂ wò a tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bɨ ma bû bi sàmbaa aa ɛ? Ǹloŋ mə bo bɨtsɨ̀m bɨ lɛ nyɔ'ɔ yi aà.” 29Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Ànnù yìi mə nɨ̀ swòŋə aa kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ ǹloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ̌ annù yìi mə a tswe a mûm àŋwà'ànə Nwì aa zi, kaa wa'à mɨdà'à mɨ Nwî kɨ nzi aà. 30Ǹloŋ mə nòò yìi bə̀ ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aa, kaa baa yǐ wa'à kà ǹyɔ'ɔ, kaa wa'à bâŋgyɛ̀ a nda nɨ̀yɔ'ɔ ka mfa, ɨ bàŋnə bə aa tsi'ì tso baangel a aburə. 31Lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ ànnǔ a nyweenə nɨ̀ nɨ̀wo, nɨ̀ lɛɛ̀ ŋ̀wa'a a annù yìi mə Nwì à lɛ ŋŋwà'ànə a mbo bù aa twoŋ, a ajàŋ mə a swǒŋ mə, 32‘Mə̀ laa mbə Nwîŋgɔ̀ŋ Abraham, m̀bə Nwîŋgɔ̀ŋ Isaac, ŋ̀kɨ mbə Nwîŋgɔ̀ŋ Yakob aa ɛ’? Kaa à laa wa'à Nwîŋgɔ̀ŋ bɨ̀ku bɨ bə̂ bə̂, à bə aa Nwîŋgɔ̀ŋ bə̀ bìi bɨ tswe bɨtɨ̀ɨ̀.” 33Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ yù'ù mə̂ aa, ǹyɛrə a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. 34Nòò yìi mə baFarɨsai lɛ nyu'u mə à kùtə̀ mə̂ mɨ̂ntsù mɨ baSadukai aa, bo ghotə̀ ǹzi. 35Ŋù nɨ bò yî mɔ̀'ɔ, mbə ndɨ̀'ɨ̀ bɨ̀nɔ̀ŋsə, a betə̀ yi nɨ̂ àbetə̀ a ŋkwà'ànə yu. 36“Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, ǹdɨ̀'ɨ yì àkɔ'ɔ̂ntsɨrə a mum bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ àa yu aa ɛ?” 37Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Tɨgə kɔ̀ŋə a Mmà'àmbì Nwìŋɔ̀ŋ ghò nɨ̂ ǹtɨɨ̀ gho ɨ̀ tsɨ̀m, nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yǒ ntsɨ̀m, nɨ mɨ̀tsyɛ̂ mo mɨ̀tsɨ̀mə̀. 38Àa ndɨ'ɨ yî àkɔ'ɔ̂ ǹtsɨrə ŋkɨ mbə yî ǹtsyàmbìì. 39Yìi mə ɨ̀ yɔ̀ŋtə aa, ɨ̀ kɨ mbə ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ tsǒ ma yû. Tɨgə kɔ̀ŋə̀ a ndɨ̂m ghò tsǒ ɨ̀bɨ̀ɨ nû ghô. 40Bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨtsɨ̀m, nɨ̂ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m jìi mə ǹtoo Nwî lɛ ŋgwà'ànə̀ aa, ɨ tsugɨnə aa a nɨ̂ ǹdɨ'i mà jû ji baà.” 41Tsǒ mə baFarɨsai lɛ ŋghotə ntswe aa, Yesu a betə waa nɨ̂ àbetə̀ yuà: 42“Nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə akə nloŋ Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa aa ɛ? À bə aa mû wò aa ɛ?” Bo kwi'i ghu mbo mə, “À bə aa mu David.” 43Yesu a betə waa mə, “A tɨgə̀ ǹtsya aa mə akə mə mə David, ǹyoŋ ajàŋ mə Àzwì Nwî a lɛ ntintə yi aa, mə tâ à twoŋə yi nɨ Mmà'àmbi aa ɛ? Ǹloŋ mə à lɛ nswoŋ mə, 44‘M̀mà'àmbi a swoŋ a mbô M̀mà'àmbî ghà mə, tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ mə̀ nî mà'à, ǹywe'e a noò yìi mə mə̀ ka yǐ nɔ̀ŋsə ŋgàŋkɨ̀bàâ jò a nji'i mɨkòrə̂ wò aà.’ 45“Ma mùu ajàŋ m̀bə David a ka ntwoŋə yi nɨ̂ M̀mà'àmbi, a tɨgə̀ m̀bu ntsyà aa la mbə mu David aa ɛ? 46Kaa ŋù nɨ bò yî tsù à lɛ wa'à nɨ̂ ànnù a ŋkwi'i tswê, kə̀ ǹlɔgɨnə maa njwi, kaa ŋù a wa'à nɨ̂ yi nɨ̂ ànnù yî tsu bǔ mbetə̂ yì nɨ̂ àbetə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\