Mateo 23

1Yesu a bəŋkə̀ a mbo ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ǹswoŋ a mbo bo mə, 2“Ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai, bɨ tswe nɨ̂ àlə̀ŋə Moses. 3Maa ajàŋ a ku'ùnə̀ mə tâ nɨ̀ ka nyu'unə nɨ waa ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi bɨ swoŋ a mbo bù aà, lâ ǹtsuu nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bo ghɨ̀rə̀ aa kɨ ghɨ̀rə̀; ǹloŋ mə bo dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ɨ̀nnù la kaa wa'à bàŋnə̀ ŋ̀ghɨrə. 4Bo kwerə nɨ̂ ɨ̀bè'è jìi mə ɨ dɨ̀rə̀ aa ǹnɔŋsə nɨ a mbɨ̀gɨ̀nə bə̀; la kaa bo bɨ̂mbɔŋ wa'à nɨ a muswɛ̂bo ghu nɔ̂ŋsə̀ a ŋkwɛtə abè'è yâ. 5Bɨ ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m aa bə mə bə̀ ka nyə waa; jyaa ɨbàa ŋgùù jìi mə bɨ ŋwà'ànə̀ nɨghàà nɨ Nwî nɨnə ghu aa bo bɨ̀ ɨ̀ jyaa ɨtsəŋə ɨtsə̀'ə̀, bo ghɨ̀rə̀ ɨ naŋsə̀ m̀faŋ ŋkɨɨ nsa'a! 6Bo kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ɨ̀lə̀ŋ jìi ɨ kɔ'ɔnə aa, a adɨgə àdinà, ŋ̀kɔŋ a ntswe a nɨ̂ ɨ̀ləŋ jìi ɨ tswe a mbìì a ndâŋghòtə̂, 7ŋ̀kɨɨ ŋkɔ̀ŋə nɨ mə tâ bə̀ ka ntsa'atə waa nɨ̂ àghu'usə̀ a nsaanə mɨtaa, ŋkɨɨ ŋkɔŋə nɨ mə bɨ̀ ka ntwoŋə nɨ̂ waa nɨ̂ ‘Ǹdɨ̀'ɨnnù.’ 8Lâ nɨ̀ tsuu lǒ bii tâ ŋù à twoŋə ghuu nɨ̂ ‘ǹdɨ̀'ìnnù,’ ǹloŋ mə nɨ̀ tswe nɨ̀ Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù aa tsi'ì yì m̀fùùrə̀, bù bɨtsɨ̀m bâŋnə̀ m̀bə aa bə bɨ̀lɨ̀m bɨlɨmə. 9Nɨ̀ tsuu ŋû tsù fàa a atu nsyɛ nɨ Taà ghùu kɨɨ twoŋə, ǹloŋ mə nɨ̀ tswe nɨ̀ tà aa tsi'ì yì m̀fùùrə̀, yìi mə à tswe a aburə aa. 10Nɨ̀ tsuu kɨɨ bìì tâ bàa ntwoŋə ghuu nɨ bɨ̀masà, ǹloŋ mə nɨ̀ tswe nɨ̀ Masà aa tsi'ì yì m̀fùùrə̀, a bə̂ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ. 11Ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ̀nə a tɨtɨ̀ɨ bù ǹtsyatə abùgə̀ bə̂ aa, tâ à baŋnə bə ŋgàŋàfà'â ghùù. 12Ŋù yì mə a ŋentə nɨ m̀bɨ̀ɨ̀ nû yì aa, baa sɨgɨtə nɨ ghu, lâ ŋù yìi mə a bàŋnə̀ nsɨ̀gɨ̀sə nɨ̂ m̀bɨ̀ɨ̀ nû yì a nsyɛ aa, baa bàŋnə ŋŋɛntə yi. 13“Lâ ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a mbo bù, m̀ba ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀, bo bɨ̀ ba Farɨsai, ŋ̀gǎŋabagɨlə̀! Ǹloŋ mə nɨ tsetə abà'a annù nɨfɔ̌ aburə a nsi bə̀. Kaa bù bumbɔŋ kaa nɨ̀ wa'à ghu kuu, kaa wa'à kɨ̀ m̀ma'atə bə̂ bìi mə bɨ kɔ̀ŋə ŋkuu aa mə bɨ̀ kuu ghu! [ 14Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a mbo bù m̀ba ŋgǎŋndɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai, ŋgǎŋabagɨlə̀! nɨ nɨ̀'ɨ̀ nɨ bɨ̀kwì'ì bɨ bâŋgyɛ̀, ŋ̀kwɛrə nɨ̂ ǹjoò jyaa nɨ mɨ̀la'à myaa, m̀bagɨlə ntsa'atə nɨ̂ Nwî nɨ̂ ɨdaŋə mɨghàà. Ma mùu ajàŋ, wâ ŋ̀gɨ'ɨ yìi ɨ̀ ka yǐ kuu a nu bù aa ɨ̀ ka yǐ swèrə̀!”] 15“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a mbo bù m̀ba, ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai, ŋ̀gǎŋabagɨlə̀! Bù bìi mə nɨ too nɨ bɨ̀ mɨ̀yàà, ŋ̀ghɛɛ nɨ a ɨtoo ɨtoo, a nyə mə mbə nɨ̀ ghɨrə̀ ŋù yî m̀fùùrə̀ a biì ànnùnwî yuu, nòò yìi mə nɨ̀ ghɨ̀rə̀ mə̂ a bəŋkə̀ m̀bii aa, nɨ̀ bâŋnə̀ ŋ̀ghɨrə a ku'ùnə̀ bə ŋkuu a mɔ'ɔ Satan, ǹtsyatə ghuu. 16“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a mbo bù m̀ba, bɨ̂tsyàsə̀ bìi bɨ fə'ə aà, nɨ dɨ̀'ɨ̀ mə, ‘Ŋù à bə kàa nɨ̂ ɨ̀kǔm ǹdâmà'anwì, boŋ ŋ̀kàa mà ya ɨ̀ tsyâ àdàŋə̀ dàŋə̀; lâ ŋù à bə kàà nɨ ɨ̀kǔm atɨɨ gold yìi a tswe a ndâmà'anwì aa, boŋ à tswe nɨ̀ ǹlə̀ə akàà ma yâ.’ 17Bǔ ɨtɨ̀rə̀ jìi ɨ kɨ mfə'ə aa! Nɨ̀ zi mə a kɔ̀'ɔ̀nə yuu aa ɛ, àtɨ̀ɨ̀ gold ya kə̀ ǹdâmà'anwì ya yìi mə ɨ̀ ghɨ̀rə atɨɨ gold ya a tɨgə̀ àyoo aba'atə̀ aa ɛ? 18Nɨ kɨɨ nswoŋə nɨ mə, ‘Ŋù à bə kàà nɨ nɨ̀kèntə̀ nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'anwì, boŋ àkàà ma ya a tsya yi a dàŋə̀ dàŋə̀; la mbə ŋù a baŋnə ŋkàà nɨ̂ ǹjoo mmà'a Nwì jìi mə ɨ nɔŋ wa a nɨkentə aa, boŋ à tswe nɨ̀ ǹlə̀ə̂ àkàà ma yâ.’ 19Bù bɨfə̀'ə̀nə̀! Àyìi mə a kɔ'ɔnə aa, à nɨ yuu aa ɛ, àyoo mmà'anwì ya, kə̀ nɨ̀kèntə̀ nɨ mmà'a Nwì nya mə nɨ ghɨ̀rə àyoo mmà'anwì ya a tɨgə̀ àyoo yìi a laa màŋsə̀ aa ɛ? 20Maa ajàŋ, ŋù yìi mə a kàà nɨ nɨ̀kèntə̀ nɨ mmà'anwì aa, a kàà aa nɨ̀ nɨ̀kèntə̀ nya bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ nɔŋ ghu aà; 21Ŋù yìi mə a kɨɨ ŋkaa nɨ̂ ǹdâmà'anwì aa, a kàà aa nɨ̀ ǹda ya bo bɨ̀ wa yìi à tswe ghu aà; 22ŋù yìi mə a kɨɨ ŋkaa nɨ̂ àbùrə̀ aa, a kàà aa nɨ̀ àbə̀rə̀ Nwî bo bɨ̀ yu wa yìi mə à ŋàŋnə wa nɨ̂ àbə̀rə̀ aà. 23“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋwè a mbo bǔ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai, ŋgǎŋabagɨlə̀! Nɨ yàtə̀ bâmbɔ̀rə̀ bî kə̀'ə̀kə̀ tsi'ì tsǒ bɨ̀ mint, nɨ dill, nɨ cummin, jìi à nɨ̂ ǹjoo àghɔ̀'ɔ̀ aa, ɨtɨɨ nɨ̀ghum, mfa nɨ̂ àtɨɨ yì fùùrə̀ a mbo Nwì, m̀baŋnə mmà'àtə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî wè jìi mə ɨ tswe a mum nɔ̀ŋsə̀, tsi'ì tsǒ annù yìi mə atsinə aa, bo bɨ̀ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀, nɨ̂ àbìintɨɨ̀; boŋ nɨ̀ laa mfà'à nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû tsi'ì tsɨ̀m kaa wa'a nɨ̂ ji mɔ'ɔ mà'àtə̀. 24Bɨ̀tsyàsə̀ bìi bɨ fə'ə aà! Nɨ kɛɛ fɨrɨ̂njì a nɨ mɨ̀lù'ù m̀baŋnə nno nɨ̂ ləŋə ghu bɔ̀'ɔ̀! 25“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋwè a mbo bǔ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai, ŋgǎŋabagɨlə̀! Ǹloŋ mə nɨ nlɔ̀gə̀ nɨ̂ nòò ǹsì'i nɨ̂ ndɔŋ bo bɨ̀ ɨ̀kaŋ tsi'ǎ a abɛɛ abɛɛ, lâ mûm yì ɨ bâŋnə̀ ǹluu nɨ̂ ɨ̀yə̀rə bo bɨ̀ àghə̀'ə̀nə̀. 26Bǔ baFarɨsai, bɨ̀fə̀'ə̀nə̀! nɨ̀ foo nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹsi'i mûm ǹdɔŋ ya bo bɨ̀ àkaŋ ya ya'a, boŋ njɨ̀m àbɛ̀ɛ̀ ɨ̀ ka bɔ̌ŋ nlaa. 27“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋwè a mbo bǔ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai, ŋgǎŋabagɨlə̀! nɨ̀ bə aa tsi'ì tsǒ mɨ̀syɛ̀ mìi mə bɨ yɔ'ɔ nɨ̂ m̀bə̀ə̀ yî m̀fù'ù, m̀bɔŋə nɨ a ŋkɨrə tsi'ì àbɛ̀ɛ abɛɛ, la ò tɨ kuu ghu mum, mɨ bâŋnə̀ ǹluu nɨ̂ ɨ̀kwɛ̀ɛ ɨku bə̂ bɨ̀ ǹjoo jìi mə ɨ sɨ̀ laa aà. 28Àa ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ ajàŋ yìi mə nɨ kɨrə abɛɛ aà, tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə ànnù yaa a tsinə, lâ bɨ tɨ kuu a mûm ǹtɨɨ bù, nɨ̀ luu nɨ̀ àbagɨlə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ̂. 29“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋwè a mbo bǔ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai, ŋgǎŋabagɨlə̀! ǹloŋ mə nɨ bɔɔ nɨ mɨ̀syɛ̀ mɨ ŋgǎŋtoo Nwî, ŋ̀kɨɨ nnaŋsə nləŋtə nɨ mɨ̀syɛ̀ mɨ bə̂ bìi ɨ̀nnù jyaa ɨ tsinə aa, 30nswoŋə nɨ mə, ‘Bì'ì lɛ mbaa tswe aa a noò bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà bi'i boŋ kaa bì'ì lɛ wa'ǎ abo yi'i nɨŋ a nsaansə aləə ŋgǎŋntoo Nwî.’ 31Ma mùu ajàŋ nɨ̀ fɨ̀gɨ̀tə̀ aa mə nɨ bàyə̂fə̂ buu bûmbɔŋ mə nɨ̀ laa mbə bɔɔ bɨ bə̂ bìi mə bɨ lɛ nzwitə ŋgǎŋntoo Nwî aà. 32Nɨ̀ ghɛɛ la nɨ̀ m̀bìì m̀maŋsə afà'a yìi mə bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà buu lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ aà. 33Bǔ nô, bǔ bɔɔ bɨ bɨ̂mwe'enə, mbə nɨ̀ tsyâ aa mə akə ŋkhə a ŋkuu a mɔ'ɔ Satan aa mə aa ɛ? 34M̀bə yìi mə a bə ma mùu ajàŋ aa, mə too nɨ̂ ŋ̀gǎŋntoo Nwî bo bɨ̀ ŋ̀gàŋmɨtsyɛ̀, nɨ̂ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀, bǐ mɔ'ɔ bìi mə ka zwitə a ajàŋ mə nɨ̀ ka kwèèntə̀ waa a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aa, ɨ bàŋnə ghɔ̀ɔ̀ bî mɔ'ɔ a ndâŋghòtə bù, ɨ kɨɨ kɨ tsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̂ yaa, ɨ yòŋə̀ nɨ̂ waa a nɨ̂ ɨ̀la'a jìi bo khə̀ ŋ̀ghɛɛ ghu aà. 35ta tâ àləə bə̂ bìi ànnù yaa a tsinə, mə nɨ lɛ nzwitə waa tɨ ghə̌ bo fansə ànnù aa, ǹlɔgɨnə nɨ yì Abel ŋghɛɛ nywe'e nɨ yi Zacharias mu Barachiah, yìi mə nɨ̀ lɛ nzwitə, a tɨtɨ̀ɨ̀ ndâmà'anwì bo bɨ̀ nɨ̀kèntə̀ nɨ mà'anwì aa, tâ à kuu a atu bù. 36Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, ǹjo ɨnnù ma jû ɨ̀ ka kuu a atu nɨ̀wàà nɨ bə̂ buà. 37“Wɛɛ! Yerusalem, Yerusalem! Wò yìi mə o zwitə nɨ ŋgǎŋntoo Nwî, ŋ̀kɨɨ ntumntə nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ too a mbo wò aa! Yə̂ nɨ̀ àjàŋ yìi mə mə kɔ̀ŋ ŋka ŋghotə bɔɔ̀ buu, tsi'ì tsǒ ajàŋ yìi mə mâŋgu a ghotə bɔɔ̀ bi a nji'i mɨbǎ yu aà. Lâ kaa nɨ̀ wa'à bàŋnə̀ ŋ̀kɔŋə! 38Yə̂ nɨ̀ lâ, ǹdâ yùù à ka tɨgə ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀fùmndùgə̀. 39Mə̀ swòŋə a mbo bù mə, ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə kaa nɨ̀ ka wa'à gha bù ǹyə, ɨ ywe'e a noò yìi mə nàa tɨgə swoŋə mə, ‘M̀bɔɔnə a mbo yu wa yìi mə a zì nɨ̂ ɨ̀kǔm M̀mà'àmbi aà.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\