Mateo 24

1Yesu à fɛ̀'ɛ̀ mə̂ wa ndâmà'anwì ŋ̀ka ŋghɛɛ, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ zî, ǹdɨ'ɨ ndâmà'anwì ya mə tâ à yə ajàŋ yìi mə bɨ lɛ naŋsə mbɔɔ tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ aà. 2A bâŋnə̀ ŋ̀kwi'i a mbo bo mə, “Tɨgə nɨ̀ naŋsə nyə, kə̀ a sɨ̀ la bə aa ɛ? Mə̀ swǒŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, Kaa tsi'ì ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ yî m̀fùùrə̀ kaa ɨ̀ ka yǐ wa'à a atu yì mɔ'ɔ bû nɔŋə. Bɨ ka yǐ sà'à tsi'ì tsɨ̀m mà'ànə a nsyɛ̂.” 3Yesu à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtswe a nsyɛ a atu nta'a Olive, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ zî ghu mbɛ̀ɛ̀ a tswê tsi'ì bo bo, mbetə yi mə, “Naŋsə nwoŋ tâ bì'ì yu'u, ɨ̀nnù ma jû ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa a noò àkə̀ aa ɛ? Àlènsə̀ jìi mə ɨ ka yǐ dɨ̀'ɨ a noò ǹzi ghò bo bɨ̀ nòò ǹlwì'î m̀bi aa à ka yǐ bə aa akə̀ aa ɛ?” 4Yesu a kwi'i mə, “Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu ntsee lǒ lə̀ə̀ tâ ŋù tsù à bwe'esə ghuu. 5Bə̀ bî ghà'àtə̀ ka yǐ kɨ zì a nɨ̂ ɨ̀kûm gha ɨ swoŋə nɨ mə, ‘Wa mə̀ bə̀ aa Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ,’ ɨ bwe'esə nɨ̂ bə̀ bî ghà'àtə̀. 6Nɨ̀ ka yǐ kɨ yu'u mə bɨ mà'a ntsò, ɨ kɨɨ yu'u nɨ̂ fɨswoŋ ǹloŋ mɨ̂ntsò. Lâ nɨ̀ yi tɨ yu'u nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ, nloŋ mə ma jû ɨ̀nnù ɨ tswe nɨ̀ m̀fɛ̀'ɛ̂, lâ kaa a wa'à bə aa mə nòò ǹlwì'î m̀bi wa à kù'ù mə̂. 7Ǹloŋ mə ɨtoo ɨ ka yǐ kɨ mà'a ntsò bo bɨ̀ ji mɔ'ɔ, tâ ɨ̀too jìi mə bɨfɔ̀ bu'utə aa tâ ɨ̀ kɨ ŋka ma'anə bo bɨ̀ ji mɔ'ɔ̀; tâ mɨ̀kwenə̀ à kuu a ala'à. Tâ ǹsyɛ ɨ tsɨgɨnə nɨ̂ a ɨdɨgə ɨdɨgə. 8Ma jû ɨ̀nnǔ tsɨ̀m ɨ ka yǐ bə aa tsǒ ajàŋ yìi maburə̀ à lɔ̀gɨ̀nə a nyu'u nyaŋə a noò yìi à tsɨ̀gə̀ aà. 9“Bɨ ka yǐ tswa ghuu ɨ fa a mbo bə̀ tâ bɨ̀ nɨŋ ŋgɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu bù kə̀ ɨ zwitə ghuu. M̀bî ǹtsɨ̀m ɨ̀ ka yǐ kɨ bàà ghuu nloŋ ɨkûm ghâ. 10Bə̀ bì ghà'àtə̀ ka yǐ mà'àtə abìintɨɨ̀ yaa, ɨ fèè nɨ̂ waa bo nɨ bo ɨ kɨɨ bànə̀ nɨ̂ waa. 11Ŋ̀gǎŋntoo Nwi mbwe'esə̀ jî ghà'àtə̀ ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ ɨ kɨ bwe'esə nɨ̂ bə̀ bî ghà'àtə̀. 12Ɨ̀bɨ ɨ ka yǐ gha'a si'i tâ àkɔ̀ŋnə̀ bə̂ bî ghà'àtə̀ à bɔrə. 13Lâ ŋù yìi à tswa ntɨɨ̀ yi nywe'ə a nlwì'ì aa, à ka yǐ yweenə. 14Bɨ ka yǐ swoŋ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ yû ǹloŋ annù nɨfɔ̀ aburə a mbô m̀bî ǹtsɨ̀m, tâ ɨ̀ bə àyəfə a mbo ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ mu ŋǔ ntsɨ̀m, mbɔŋ tâ nòò ǹlwì'î m̀bi à zi. 15“Nɨ̀ ka yǐ yə annù yî swèrə̀ nswerə ya mə ŋgàŋntoò Nwì Daniel à lɛ nswoŋə aà, tâ à tswe wa Adɨgə yî Làà maŋsə. (Tâ ŋù yìi a twoŋ annù yuà aa tâ à naŋsə nyu'u nzi.) 16Bɛɛ mə nɨ̀ yə ma mùu ajàŋ, tâ bə̀ bìi mə bɨ tswe a ala'a Yudea aa bɨ̀ fɛ'ɛ ŋkhə̀kə̀ ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ a ɨtu mɨ̂nta'à. 17Tâ ŋù yìi à tswe a atu nda aa, tâ à tsee lǒ bǔ sɨgə ɨ kuu a nlɔ̀gə̂ ǹjoò ji jìi ɨ tswe a mûm ǹda aà. 18Tâ ŋù yìi mə à tswe a mûm ǹsòò aa tâ à tsuu bǔ bɨ̀ɨ̀ a nlɔ̀gə̂ àkutə̀ yi. 19Wɛɛ! Ŋ̀gɨ'ɨ̀ bɨ̀maburə̀ bi ato'o bo bɨ̀ yì bìi mə bɨ nɔŋsə bɔɔ maa nɨ̂ ǹjwi ma jya aà! 20Nɨ̀ ka ntsa'atə Nwî tâ ɨ̀nnù ma jû ɨ̀ yi ntsuu fɛ̀'ɛ aa a noò m̀fə'ə, kə̀ a njwîŋgɔ̀ŋə̀. 21Ǹloŋ mə ŋgɨ'ɨ yìi ɨ̀ ka yǐ tswe maà noò aa ɨ̀ ka yǐ swèrə ɨ tsyǎ ŋgɨ'ɨ̀ ǹtsɨ̀m yìi ɨ̀ lɛɛ̀ m̀fɛ'ɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ a noò yìi mə Nwì à lɛ naŋsə mbi, ɨ kɔ'ɔ ywe'e tsɨtsɔ̀ŋə̀. Kaa yì dàŋ ɨ̀ ka yǐ wa'à bù m̀fɛ'ɛ tsǒ ma yû. 22Lâ Nwì à ka yǐ kwyɛ̀tə ndùu njwi mà jû ǹloŋ ŋkwitu bə̂ bi bìi à tsɔ̀'ɔ̀ aà. A sɨ̀ laa bə boŋ kaa ŋù tsù à ka yǐ wa'a yweenə̀. 23“M̀bə ŋù a zi tɨ swoŋə a mbo bù mə, ‘Yə̂, Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa à ghuà!’ kə̀ ‘Yə̂, à wiì!’ nɨ̀ tsee annù yìi a swoŋ aa lǒ bii. 24Ǹloŋ mə bÀyɔ'ɔ̀ Nwì bɨ mbwe'sə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoo Nwi mbwe'esə̀ ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ ɨ kɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨlensə ɨnnù jî wè bo bɨ̀ ɨ̀nnǔtsyâmbo a mbwe'sə bə̀ ghu, ɨ tɛ'ɛ kɨ ywe'etə nɨ a mbwe'esə tsi'ì bə̀ bii mə Nwì à tsɔ̀'ɔ aà. 25Yə̂ nɨ̀, wa mə̀ swòŋ mə̂ a mbo bù m̀bɔŋ tâ nòò ma wa a ku'u. 26“Maa ajàŋ, m̀bə bə̀ yi ka nswoŋə nɨ a mbo bù, ‘Yə̂, wa à tswe a atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀,’ nɨ̀ tseè ghu ghɛ̀ɛ̀; kə̀ bɨ swoŋ mə, ‘Yə̂, à tswe a mûm ǹja'a nda jǐ mum,’ nɨ̀ tsee lǒ bii. 27Ǹloŋ mə ànnǔ nzǐ Mu Ŋù a ka yǐ bə aa tsi'ì tsǒ ajàŋ mə mbə̌ŋ ŋwà'à a mbɨ̌ nsà'a nòò ŋ̀kà'â yi wa ɨ ta ŋghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a mbɨ ntso nòò aà. 28“Àdɨ̀gə yìi mə àkwo ayoo a nɔŋ ghu aa, bɨ̀bu'ùmbɨ̀rə̀ ghotə ghu. 29“Ǹjwi ŋgɨ'ɨ mà jya ɨ ka yǐ ghɛ̀sə̀ kɨ mɛ̀ aa, tâ nɨ̀nòò à fii, kaa tâ sàŋ à wa'à bù ŋ̀ka nta, tâ mɨ̀njɔ̀ŋ mɨ ka nlo a aburə ŋwokə nɨ a nsyɛ̂, tâ bɨ̀ tsɨgə ɨda'a tsɨ̀m jìi ɨ tswe a aburə aà. 30Maa noò tâ àlènsə̌ Mu Ŋù tâ à fɛ'ɛ a aburə, tâ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ mu ŋù ǹtsɨ̀m a nsyɛ tâ à yə'ə, nyə Mu ŋù tâ à zi nɨ a mûm m̀bà'à àbùrə̀ nɨ mɨ̀dà'à nɨ nɨ̀gha'a nì wè. 31Ǹtàŋ Nwì ɨ̀ ka yǐ ghàà nɨ̂ tɨ̀ɨ̀, tâ à too baangel bi a nɨ̂ m̀bɛ̀ɛ mbi ji nɨkwà mə tâ bo ghɛɛ ŋghotə bə̂ bi bìi mə à tsɔ̀'ɔ̀ aa, ǹlɔgɨnə a mbɛ̀ɛ̀ m̀bî yì mɔ̀'ɔ ŋghɛɛ nlwì'ìsə nɨ yì mɔ̀'ɔ̂. 32“Tâ nɨ̀ yə annù nɨ̂ àtì figə̀. A yi mbə a noò yìi ntaà ji ɨ fì'ìsə̀ mə ɨyə̀ŋ jî fii aa, nɨ̀ zi mə nòò ǹtsǔ mbə̀ŋ à tɨ̀gə a abô. 33A kɨ̂ m̀bə nɨ a ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ mə, mbə nɨ̀ yǐ nyə ɨnnù juà tsɨ̀m, nɨ̀ zi mə à zì mə̂ ŋkoontə, ǹtɨgə aa tsi'ǐ a ntsǔbù'ù. 34Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, kaa nɨ̀wàà nɨ bə̂ nuà nɨ ka wa'à tsyà tɨ̀ ghə mə ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m ɨ fɛ̀'ɛ̀ mə̂. 35Àbùrə̀ bô ǹsyɛ ka yǐ tsyà, lâ kaa tâ nɨ̀ghaâ na nɨ̀ wa'à tsyà. 36“Kaa ŋù tsù à sɨ̌ njwi kə̀ nòò wa zî, kaa tsi'ì baangel bii bɨ tswe a aburə aa, kə̀ Mû. A kɨ nzi tsi'i Tà yuyu. 37Àjàŋ yìi mə a lɛ mbə wa noò Noah aa, aâ àjàŋ yìi a ka yǐ kɨɨ bə a nòò yìi mə Mu Ŋù à ka yǐ kɨ zì aà. 38Tsi'ì tsǒ mə a lɛ mbə wa noò m̀bɔŋ mɨ̀yaa m̀bə̀ŋ wa a fɛ'ɛ aa, bə̀ lɛ sɨ jɨ kɨɨ nno, nyɔ'ɔkə nɨ bàŋgyɛ̀, ŋkɨɨ mfa nɨ̂ bɔɔ byaa a nda nɨ̀yɔ'ɔ̀, ǹywe'e wa njwi mə Noah à lɛ ŋkuu wa mûm àbaŋ aa, 39kaa wa'a annù tsu zi, nywe'e wâ noò mə mɨ̀yaa mbə̀ŋ wa à lɛ nzì ǹyɛ'ɛ waa aà. Àâ àjàŋ yìi mə a ka yǐ kɨɨ bə a noò yìi mə Mu Ŋù à ka yǐ zì aà. 40M̀bâŋnə̀ ji baa ɨ ka yǐ kɨ fà'à a afɔ̀ tâ bɨ̀ yi nlɔ̀gə̀ yî m̀fùùrə̀ m̀ma'atə yî mɔ̀'ɔ̂. 41Bàŋgyɛ̀ bi baa ka yǐ tswe adɨgə ŋghɔ̀'ɔ̂ àbaa tâ bɨ̀ zi nlɔ̀gə̀ yî m̀fùùrə̀ m̀ma'atə yî mɔ̀'ɔ̂. 42Maa ajàŋ, nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu nloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ njwi ya yìi mə Mmà'àmbi ghùù à ka zì ghu aa zî. 43Nɨ̀ zi tâ à laa mə, m̀bɔ̂ŋ ǹdâ wa à lɛ mbaa zi a noò yìi mə nyə̀rə̂ à ka zì ghu nɨ̂tugə aa boŋ à tswe nɨkerə̀ ŋka bɛ ndâ yì ya mə tâ ǹyərə wa à tsee zǐ bəgə ɨ kuu ghu. 44Maa ajàŋ, nɨ̀ ka ŋkɨɨ ntaŋtə nû juu, nloŋ mə Mu Ŋù à ka yǐ zì aa a noò yìi mə kaa nɨ̀ sɨ̀ zî aà. 45Ŋ̀gàŋàfà'à yî sɨgɨ̀nə̀ yìi à kɨ ntswe nɨ mɨ̀tsyɛ̀ aa, yìi mə taà yì à lə̀ə mə tâ à ka nlentə ndâ yì, ŋ̀ka mfa nɨ mɨ̀jɨ a mbo banda bya a nɨ nòò yìi a kù'ùnə aa, à nɨ wò aa ɛ? 46Nɨ̀dorə a mbo ŋgàŋàfà'à ma wa mə mbə taà yì a ka mbɨɨ nyə a ghɨ̀rə̀ maa ajàŋə̀. 47Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, taà yì wa à ka tɨgə ghɨ̀rə̀ mə à ka nlentə njoò ji tsi'ì tsɨ̀mə̀. 48Lâ m̀bə ŋgàŋàfà'à yî m̀bɨ wa a swoŋ a mbo ɨbɨɨ nû yi mə, ‘Tâfà'à ghà à ka tɨ̀gə’ 49ǹlɔgɨnə ŋka ŋghɔɔ ŋgǎŋfà'à jya ji mɔ'ɔ, ǹjɨ, nno mbaanə, 50boŋ taà yì wa à ka zǐ a njwi yìi à sɨ nii yu'utə aa, bo a nɨ nòò yìi kaa à sɨ̀ zi aa, 51ɨ nɨŋ njo ghu nu, ɨ lɔ̀gə̀ yi ɨ lə̀ə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gàŋabagɨlə̀; maa adɨgə bə̌ yə̀'ə̀ ghu ŋkɨɨ kurə nɨ mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\