Mateo 25

1“Bì'inə̀ fɨgɨnə annù nɨfɔ̌ aburə nɨ bɔɔ ŋgɔ̀ɔ̀ bi nɨghum bìi bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ bɨ̂lâm byaa ŋghɛɛ a mbòo ndòò nɨ̀yɔ'ɔ ghu. 2Bì bi ntaà lɛ njɨ̀ŋtə̀, bì bi ntaà bɨ bâŋnə̀ ǹtsyɛsə. 3Bǐ ajɨ̀ŋtə̀ bya lɛ nlɔ̀gə̀ bɨ̂lâm byaa kaa kɨ'ɨ̀ bɨ̂ywe'e bɨ mɨghurə bi dàŋ bû ǹtugɨlə. 4Lâ bì tsyɛ̀sə̀ bya lɛ ntugɨlə bɨywe'e bɨ mɨghurə bi dàŋ. 5Tsǒ mə ndòò nɨyɔ'ɔ wa à lɛ ntɨ̀gə̀ a nzi aa, bo bɨ tsɨ̀m lɛ ntsɨŋ fɨ̀lo mbwiiŋkə. 6Lâ à bə̀ mə̂ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ɨ̀tugə, bə̀ tɔŋnə̀ ǹswoŋ mə, ‘Wa ndoo nɨ̀yɔ'ɔ wa à zì mə̂, nɨ̀ ghɨrə bì'inə̀ fɛ'ɛ ntsi'i yi.’ 7Bɔɔ ŋgɔ̀ɔ̀ bya bɨ̀tsɨ̀m lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀, ŋ̀kɔ'ɔtə nɨ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ mɨ bɨ̂lâm byaa. 8Bǐ jɨ̀ŋtə̀ bya swoŋ a mbo bì mɨtsyɛ̀ bya mə, ‘Fa nɨ̀ yi'i nɨ mɨ̀ghurə̀ ǹloŋ mə bɨ̀lâm bi'i bwɛnə ŋghɛɛ.’ 9Lâ bì mɨtsyɛ̀ bya kwi'i a mbo bo mə, ‘M̀bə bì'ì fa boŋ kaa mɨ ka wa'à mbo bì'inə̀ bɨtsɨ̀m ku'ùnə̀. Nɨ̀ ghɛɛ a mbô ŋ̀gàŋmɨtaa nyuu muu ghu.’ 10Bô lò mə̂ ŋ̀ghɛɛ a nyuu, ǹdoo nɨ̀yɔ'ɔ wa a zî. Ǹlɔgə bə̂ bìi bɨ lɛ ntaŋtə nû yàà ǹtɨgə nyu'utə aa bo bo kuu ŋghɛ̀ɛ̀ waa wa adɨgə njɨ nɨ̀yɔ'ɔ ntsetə ntsǔndâ. 11Àbàŋtə̀ a bə̀ mə̂, bɔɔ ŋgɔ̀ɔ̀ bya bǐ mɔ'ɔ kɨ̂ ǹzi, ntɨgə ntwoŋə nswoŋə nɨ mə ‘M̀mà'àmbî, mà'àmbî, ŋa'a ntsǔnda a mbo bì'ì.’ 12Lâ ǹdoo nɨ̀yɔ'ɔ wa a kwi'i a mbo bo mə, “Mə̀ swǒŋ annù nɨ̂koŋ a mbo bù mə kaa mə̀ sɨ̀ ghuu zî. 13Ma mùu ajàŋ nɨ̀ tswe nɨkərə̀ ŋka mbɛ nloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ njwi ya kə̌ abàŋtə̀ noò ya zî.” 14Maà noò a ka yǐ bə aa tsǒ ŋû yìi à lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ a nɨghaa a ndɨsyà ǹtwoŋ ŋgǎŋfà'â ji, m̀fa njoò ji a mbo bo. 15A mbo yì mɔ̀'ɔ, a fa bɨ̀talent bi ntaà. Ŋ̀ghɛɛ a mbo yì mɔ̀'ɔ mfa bi baa, ŋ̀kɨ ntɨgə mfa yî mɔ̀'ɔtə a mbo yì mɔ̀'ɔ̂. Ǹyatə nyòŋ aa a nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ myaa, ǹtɨgə ŋghɛɛ yi wa a nɨghaà. 16Ŋù wa mə à lɛ ŋkwɛrə bɨ̂talent bi ntaà, à lɛ mburə ŋghɛɛ ŋka ntaŋə mɨtaa nɨ ghu. Àbìì a yoŋ ghu mbə bɨ̂talent bi ntaà. 17Wa yìi à lɛ ŋkwɛrə bɨ̂talent bi baa aa, à lɛ ŋkɨ ŋghɛɛ ntaŋə mɨtaa ghu, àbìì a kɨ̂ ǹyoŋ ghu, mbə bɨ̂talent bi baà. 18La wa yìi mə à lɛ ŋkwɛrə talent yî m̀fùùrə̀ aa, à lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ ntoŋ nsyɛ ntwiŋ ŋkabə̀ taà yì ya ghu. 19Àgha'a a lɛɛ̀ ǹsa'a, taà waa wa a bɨɨ̀ wa a nɨghaa, ntwoŋə waa mə bo bo tswe a nsyɛ nlèntə annǔ ŋkabə yâ. 20Wa mə à lɛ ŋkwɛre bɨ̂talent bi ntaà aa, à lɛ ntsyà ǹtəə a nsyɛ nswoŋ mə, ‘Taà, ò lɛ mfa aa bɨ̀talent bi ntaà a mbo mə̀, mə̀ fù'ù mə̂ bi ntaà ŋ̀ku'usə ghu.’ 21Taà yì wa a swoŋ ghu mbo mə, ‘Ò ghɨ̀rə̂ sɨgɨ̀nə̀ m̀bǎ ŋgàŋàfà'â ghâ yî sɨgɨ̀nə̀ yìi à tsyɛ̀sə aà. Àjàŋə mə ò lèntə ayoo yì kə̀'ə̀tə̀ nɨ̀ ǹtɨɨ̀ gho tsɨ̀mə̀ aa, mə̀ aa lə̀ə̀ gho tâ ò ka nlentə jî ghà'àtə̀. Tɨgə ŋkuu nzǐ tâ sɨ̀ ka ndorɨtə.’ 22Wa yìi à lɛ ŋkwɛrə bɨ̂talent bi baa aa, à lɛ ŋkɨ ntsya ntəə yìi ŋgaa nswoŋ mə, ‘Taà ghà, ò kɨ̀ fa aa bɨ̀talent bi baa a mbo mə̀, mə̀ bù mə̂ m̀fu'u bi baa ŋkù'ùsə̀ ghu, bɨ bulà.’ 23Taà yì wa a swoŋ ghu mbo mə, ‘Wa ò ghɨ̀rə sɨgɨ̀nə̀ m̀ba ŋgàŋàfà'â ghà yî sɨgɨ̀nə̀ yìi à tsyɛ̀sə aà. Àjàŋə mə ò kɨ̀ lèntə ayoo yì kə̀'ə̀tə̀ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghô tsɨ̀mə̀ aa, mə̀ aa tɨgə lə̀ə̀ gho tâ ò tɨgə nlentə jî ghà'àtə̀. Kuu nzǐ tâ sɨ̀ ka ndorɨtə.’ 24Wa yìi mə à lɛ ŋkwɛrə a talent yî m̀fùùrə̀ aa, à lɛ ntsyà ǹtəə, nswoŋ mə, ‘Taà, mə̀ zi gho mə ò nɨ̂ àtɨntə ŋû, m̀fu'u nɨ mɨ̀jɨ a adɨgə yìi kaa ò sɨ̀ ghu bê, ŋ̀kɨɨ kya tɨ ghə ò bwì'î. 25Mə̀ kɨ̀ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ ghô, ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ǹtoŋ nsyɛ nnɨŋə a talent gho wa ghu. Kò, àyoo yìi à nɨ à yo aa a yûlà.’ 26Lâ, tâfà'à yì wa a swoŋ ghu mbo mə, ‘Àbɔrɨkə ŋgàŋàfà'à yî m̀bɨ̂! Ò lɛ nzi mə mə fù'ù tɨ ghə̂ mə̀ be, ŋkɨɨ ŋkya tɨ ghə mə̀ bwi'i, 27boŋ ò lɛ mbaa ŋghɛ̀ɛ̀ ǹləə ŋkabə̀ yà ya a ndânlə̀ə̂ ŋ̀kabə̀, tà mə̀ tɨ bɨ̀ɨ, mə̀ kwɛrə ayoo yìi a nɨ̂ àyaa nɨ̀ àbìì ghu. 28Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, tâ nɨ̀ kwɛrə a talent gha wa ghu mbo mfa a mbo ŋù wa mə à tswe nɨ bɨ̀talent bi nɨghum aà. 29Ǹloŋ mə, a mbo ŋù ǹtsɨ̀m yìi à tswe nɨ̂ ǹjoo aa, bɨ aa kù'ùsə̀ tâ à tswe nɨ ju ɨ̀ gha'a. Lâ, ŋù yìi mə à sɨ̀ nɨ̂ ǹjoo tswê aa, bɨ ka kwɛrə, ɨ kwɛrə mûntsirə̀ yìi à tswe nɨ ghu aà. 30Ŋ̀ghɛɛ nɨ ndə̌ abɔrɨkə ŋgàŋàfà'à ghû, nɨ̀ ma'a yi a abɛɛ a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀; a adɨgə yìi mə bə̌ yə̀'ə̀ ŋ̀kurə nɨ mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa ghu aà.’ 31Nòò yìi mə Mu Ŋù à ka yǐ zì, a mum nɨ̀gha'a yu bo bɨ̀ baangel bɨtsɨ̀m aa, à ka yi ŋaŋnə nɨ̂ àbə̀rə̀ nɨfɔ̀ yî wè. 32Ɨ̀too ɨtsɨ̀m ɨ ka yǐ tɨgə ghotə tswe ghu nsi, tâ à yatə waa mbɛ̀ɛ̀ baa tsi'ì tsǒ ajàŋ mə ntsèè m̀bi a yàrə mbinjə̀rə̀ mfi'isə nɨ atɨtɨ̀ɨ mbi ndɔŋ aà. 33Ɨ tɨgə lə̀ə mbinjə̀rə̀ jya a abo yu yî mà'à, ɨ bàŋnə ləə ji ndɔŋ jya a abo yu yî ŋ̀kwàbə̀. 34Tâ m̀fɔ̀ wa a tɨgə nswoŋ a mbo bə̀ bya mə bɨ tswe a abo yu yî mà'à aa mə, ‘Nɨ̀ zi mbâ bə̀ bìi mə Taà ghà à nɨ̌ŋ mbɔɔnə a nu bù aà, nzi njɨ nɨ̌ annù nɨfɔ̀ yìi bɨ lɛ ntaŋtə nləə a mbo bù ǹlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə̂ m̀bi aà. 35Ǹloŋ mə njì ɨ̀ lɛ sɨ yaŋə naa, nɨ̀ fa mɨ̀jɨ a mbo mə̀. Ǹjì ŋ̀kì ɨ kâ yaŋə naa, nɨ̀ fâ ŋ̀kì à mbo mə̀. Mə̀ bə̂ ŋ̀gɨ̀ɨ̀, nɨ̀ kwɛrə̂ ghâ. 36Mə̀ tswê ǹswèrə̀ ǹswèrə̀, nɨ̀ fâ àtsə̀'ə̀ a mbo mə̀. Mə̀ kâ ŋ̀ghɔɔ, nɨ̀ lêntə̀ nɨ̀ghɔ̀ɔ̂ nâ. Mə̀ tswê a ndâtsaŋ, nɨ̀ lêntə̀ ghâ. 37Maa noò, tâ bə̀ bya mə annù yaa a tsinə aa tâ bɨ̀ betə yi mə, ‘M̀mà'àmbî, bì'ì lɛ nyə gho aa a fə, ǹjì ɨ kâ ǹyaŋə noo, bì'ì jɛ'ɛ̀ gho, kə̀ ŋ̀kɨ mfa ayoo yì nò a mbo wò a jaŋə njì ŋkɨ lɛ sɨ yaŋə nòo aa ɛ? 38Bì'ì lɛ nyə gho aa a fə ò bə̂ ŋ̀gɨ̀ɨ̀ bì'ì kwɛrə̀ gho, kə̀ ò tswê ǹswèrə̀ bì'ì wɛ'ɛ̀ àtsə̀'ə̀ a nu wò aa ɛ? 39Bì'ì lɛ nlèntə̀ nɨghɔ̀ɔ̀ no aa a fə, kə̀ ŋ̀kɨ lentə gho a ndâtsaŋ aa a fə aa ɛ?’ 40Tâ m̀fɔ̀ wa a kwi'i a mbo bo mə, ‘Mə̀ swòŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, àjàŋə mə nɨ̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma ya annù a nu mumaà ghà ghû yî mɔ̀'ɔ yìi à kə̀'ə nsɨgə nlwi'i aa, nɨ̀ lɛ ghɨ̀rə̀ aa a nu mə̀. 41“A ŋghɛ̀ɛ a nɨ bə̀ bya bìi mə bɨ tswe a abô yi yî ŋ̀kwàbə̀ aa, â swoŋə a mbo bo mə, ‘Lǒ nɨ̀ ghuu a mbɛ̀ɛ mə̀ mba ŋgǎŋndɔ̀ɔ̀, ŋ̀ghɛɛ ŋkuu nɨ mɔ'ɔ tɨ mɛ̀ wa yìi bɨ naŋsə a mbo Devil bo bɨ̀ baangel bi aà. 42Ǹloŋ mə ǹjì ɨ̀ lɛ sɨ yaŋə naa kaa nɨ̀ wa'ǎ mɨjɨ a mbo mə̀ fâ; ǹjì ŋ̀kì ɨ kâ ǹyaŋə naa, kaa nɨ̀ kɨ'ɨ̌ ayoo yì nò a mbo mə̀ fâ. 43Mə̀ lɛ mbə ŋgɨ̀ɨ̀ kaa nɨ̀ kɨ'ɨ̀ gha kwɛrə̀; mə̀ tswê ǹswèrə̀ ǹswèrə̀ kaa nɨ̀ wa'ǎ atsə̀'ə̀ a nu mə̀ wɛ'ɛ̀. Mə̀ ghɔɔ̀ kaa nɨ̀ kɨ'ɨ̀ nɨghɔ̀ɔ̂ na lèntə̀. Mə̀ tswê a ndâtsaŋ, kaa nɨ̀ kɨ'ɨ̀ gha ghantə̀.’ 44Tâ bo kɨ mbetə yi mə, ‘M̀mà'àmbî, bì'ì lɛ nyə gho aa a fə, ǹjì ɨ yaŋə̀ noo, kə̀ ǹjì ŋ̀kì ɨ yaŋə̀ noo, kə̀ ò kɨ̂ m̀bə ŋgɨ̀ɨ̀, kə̀ ò kɨ̂ ǹtswe a nswèrə̀ ǹswèrə̀, kə̀ ŋkɨɨ ŋghɔɔ, kə̀ ŋ̀kɨ ntswe a ndâtsaŋ kaa bì'ì kɨ'ɨ̌ annǔ tsu a nu wò ghɨrə̀ aa ɛ?’ 45Boŋ à ka kwi'i a mbo bo mə, ‘Mə̀ swòŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, àjàŋə mə nɨ̀ lɛ ŋkɨ'ɨ a nu ghûlà yî mɔ̀'ɔ yìi à kə̀'ə nsɨgə nlwi'isə aa ghɨ̀rə̀ aa, kaa nɨ̀ lɛ ŋkɨ'ɨ aa a nu mə̀ kɨ ŋghɨrə.’ 46A bo tɨgə nlo ŋghɛ̀ɛ̀, ŋ̀ghɛɛ ŋkuu a nɨ ǹjo tɨ̀ mɛ̀ ya. Tâ bə̀ bìi mə ànnù yaa a tsinə aa tâ bo baŋnə ŋkuu a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂koŋə̀ aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\