Mateo 26

1Yesu à màŋsə̀ mə̂ a ndɨ̀'ɨ̂ ɨ̀nnù ma jû, ǹswoŋə a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Nɨ̀ zi mə 2ǹjwî Passa ɨ̀ tswe aa a njɨ̌m njwi ji baà. Bɨ ka fa Mu Ŋù, tâ bɨ̀ lɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kwèèntə̀ a ati bàŋnə̀bàŋnə̀.” 3Maà nòò, bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì, a bɔ̀'ɔ nɨ bɨ̀tà bɨ ala'a bo lɛ mbòòntə̀ a ntɔ'ɔ ŋgàŋmà'anwi yî ŋ̀wè mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Kaifas aa, 4a ntaŋə̀ a ajaŋ mə bo ka ŋi'isə tswa Yesu ghɛɛ zwitə aà. 5Lâ bo lɛ nswoŋ mə, “A bɔŋ mə tâ bì'inə̀ tsuu ma yuà ànnù fàa njwî Passa ghɨ̀rə̀ nloŋ mə mbə bì'inə̀ tswa yi boŋ fɨ̀kɔ̀rə̀ ka fɛ'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ ɨ bùùrə ɨdɨgə. 6Yesu à lɛ ntswe a Bethany a nda Simon yìi mə à lɛɛ̀ m̀bə ŋûkɨkwen aa ŋka jɨ, 7màngyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ a zî ghu mbɛ̀ɛ̀, nɨ mɨ̀ghurə mì lùmtə̀ mɨ antɨ̀ndùû mî sɨgɨ̀nə̀ nɨ̂ ǹtsɨ̂ŋ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ alabasta aà. À zì mə aa, ǹlɔ̀gə̀ mɨghùrə̀ mya ntswentə nyɔ'ɔ atu Yesu ghu. 8Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu bo yə, mɨ̀ntɔ̂ŋ myaa mɨ lwî, bo betə mə, “À nàŋsə nta ŋgɨ'ɨ nɨ mɨ̀ghurə mu laà aa a ya?” 9Ǹloŋ mə mbə bɨ lɔgə̀ mɨ̀ghurə mà mû m̀fee nɨ̂ ŋ̀kabə yì ŋwè m̀fa a mbo ŋgàŋə̂mfumə aa ɛ? 10Yesu a yu'ù à àjàŋ yìi mə bo ghàà laà aa, ǹswoŋə a mbo bo mə̀, “Nɨ fa ŋgɨ'ɨ a mbo màŋgyɛ̀ ghu aa a ya ɛ? Nɨ̀ sɨ̀ zi mə à nɨ̂ ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ mə à ghɨ̀rə a nu mə̀ ɛ? 11Ŋ̀gàŋə̂mfumə ɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀mə̀, lâ kaa mə̀ ka wa'a a tɨtɨ̀ɨ bu aa a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m tswê. 12À yɔ'ɔ gha nɨ̀ mɨ̀ghurə mù, ǹnaŋsə aa nû yà m̀bɔŋ tâ nòò twìŋə̂ ghà à ku'u. 13Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, a nɨ̂ ŋ̀gɔ̌ŋ ɨdɨ̀gə tsɨ̀m jìi mə bɨ ka yǐ kɨ swoŋə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yû ghu fàa mbi aa, bɨ ka yi kɨɨ kɨ swoŋə nɨ̂ ànnù yuà mə màŋgyɛ̀ ghuà à ghɨ̀rə a nu mə̀ aà, ŋ̀wa'atə nɨ̂ yi. 14Ma mùu noò ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya nɨ̀ghûm ntsò baa mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Judas Iscariot aa, a ghɛɛ a mbɛ̀ɛ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋ̀gǎŋmà'anwì 15ǹswoŋə a mbo bo mə: “M̀bə mə̀ fee Yesu a mbo bù boŋ nɨ̀ ka fa akə a mbo mə̀ aa ɛ?” Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bya bo lɔɔ̀ ɨ̀bà'atə ŋkabə Silva mɨ̀ghum mi ntarə mfa ghu mbô. 16Ǹlɔgɨnə maà noò Judas à lɛ sɨ tɨgə nlɔɔ nɨ̂ mânjì yìi mə mbə yu tsyâ ghu mfee Yesu. 17A bə a njwi yì ǹtsyà m̀bìì a njwi ŋ̀kurə̂ àbaa tɨ kɔ'ɔ, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu ɨ zî m̀betə ghu mbo mə, “Ò lɔɔ mə bɨ naŋsə aa yuu adɨgə a mbo wò ta tâ ò jɨ mɨjɨ mə Passa ghu ɛ?” 18Yɛ̀ɛso a kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ a mbɛ̀ɛ ŋù kɨ̀kyɛ̀ a mûm àla'a, ǹswoŋ ghu mbo mə, ‘Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù à swòŋ mə nòò ghà à kù'ù mə̂. Wa mə̀ ka jɨ mɨjɨ mɨ Passa bì'i bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ja aa a nda wò.’ ” 19Ŋ̀gǎnyəgə̂nnù Yesu jya ɨ kɨ̂ ŋ̀ghɛɛ ŋghɨ̀rə̀ tsi'ì wa ajàŋ mə Yesu à swòŋə aà, ǹnaŋsə njoo njɨ Passa jyâ. 20Nòò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ à kù'ù mə̂, a tswe a atu atɛtə̀ ŋ̀ka jɨ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baà. 21Bô kà mə aa njɨ, Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ ŋ̀koŋə mə, ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bu à ka ghɨ̀rə fèè ghâ.” 22Bo lɛ mburə njəŋnə si'i si'i a nyu'u annù ma yu, ǹtɨgə nlɔgənə ŋka mbetə nɨ̂ Yesu yi mɔ̀'ɔ, yi mɔ̀'ɔ mə, “M̀mà'àmbî, à nɨ mə̀ aa ɛ?” 23Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Ŋù yìi mə bì'i yu jɨ, a nɨŋə̀ nɨ̂ àbô yi bi'iyu a akaŋ yì fùùrə̀ aa, à ka ghɨ̀rə fèè ghâ. 24Lâ ànnù ma yû a ka yə Mu Ŋù aa tsi'ì à àjàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî ǹloŋ ŋgaa yì aà. Ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹswèrə̀ ǹswerə a nu ŋù yìi à fèe Mu Ŋu aà. Lâ a lɛ mbaa mbɔ̀ŋ mə tâ bɨ̀ tsee ajàŋ ŋû ma yû lô burə jwe, jwe bə̂. 25Judas mə a lɛ ntswe nɨ̂ m̀fèe yi aa, a kɨ̂ m̀betə yìi ŋgaa mə, “Rabbi, tɨgə kaa ò sɨ aa gha swoŋə aa ɛ?” Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ò swòŋ mə̂!” 26Bo kà maa njɨ, Yesu a lɔgə̀ àbaa, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, m̀batə, mfa a mbô ǹgǎŋyəgə̂nnù ji jya, ǹswoŋ mə: “Kò ŋkurə nɨ̀; à nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû gha ɨ ghùa.” 27M̀bu ntɨgə nlɔgə ndɔ̂ŋ mɨ̀lù'ù, m̀fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwî, m̀fa a mbo bo, nswoŋ mə, “Kò nô nɨ̀ bu bɨtsɨ̀mə̀. 28À nɨ̂ àləə nû ya â yuà, àləə ŋwàrə̂ àkàà yìi mə bɨ ka saansə atu bə̀ bî ghà'àtə̀ aà. 29Mə̀ swǒŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, kaa mə̀ ka yi wa'à mɨlù'ù bû ǹno, nywe'e a njwi yìi mə mə̀ ka yǐ bǔ no mɨlù'ù mî fii bi'inə̀ a mûm ànnù nɨfɔ̀ Taà ghà a aburə aà.” 30Bo yəə̀ ɨ̀kòò, m̀fɛ'ɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a atu nta'a Olive. 31Bo kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ǹywe'e ghu, Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Bù tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m, nɨ̀ ka ghɨ̀rə mà'àtə̀ gha khə̀kə̀ nɨ̂tugə siì, ǹloŋ mə a tswe a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî mə, ‘Mə̀ ka zwitə ntsèèmbi tâ àkàrə mbinjə̀rə̂ yi tâ à ja'anə.’ 32Lâ nòò yìi mə mə̀ ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aa, mə̀ ka yǐ tsyǎ a mbìi bù, ɨ fòo ŋghɛ̀ɛ̀ a Galilea.” 33Peta swoŋ ghu mbo mə, “Mbə bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m tɛ'ɛ kɨ mà'àtə̀ nɨ̂ ghô mà'àtə̀ khə̀ boŋ kaa mbə mə̀ wa'à gho mà'àtə̀ bə̂.” 34Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Mə̀ swǒŋ a mbo wò tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, tsi'ì nɨ̀tugə sìi, m̀bɔŋ tâ àŋkə̀gə̀ tâ à tɔŋ boŋ ò tùù mə̂ ghâ ŋ̀gàà ji tarə̀.” 35Peta a kwi'i mə, “À tɛ̀'ɛ kɨ bə bə̂ ànnù nɨ̀wo boŋ mə̀ ka kwo bi'ò; kaa mbə mə̀ wa'à gho tuù.” Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jyâ tsɨ̀m bo lɛ ŋkɨ nswoŋ tsi'ì maa ajàŋə̀. 36Yesu a bɔ'ɔ nɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ghɛ̀ɛ̀ mə̂ nywe'e a adɨgə yî mɔ̀'ɔ yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Gethsemane aa, Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ tswe faà, tâ mə̀ ghɛɛ ntsà'àtə̀ Nwî fiì.” 37Yesu à kà mə aa ŋghɛɛ aa, ǹlɔ̀gə̀ Peta a bɔ'ɔ nɨ bɔɔ bɨ Zebedee bya bi baà. Nû yì ɨ̀ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka mbɨ'ɨ, ǹtɨɨ̀ yi ɨ luu nɨ̂ àjəŋnə̀. 38Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Àjəŋnə̀ a luu a ntɨɨ mə̀ si'i mburə mbə tsi'i a nzwitə mə̀; nɨ̀ tswe faà, ǹtswe nɨkɨrə̀ bi'inə̀. 39A ma'àtə̀ waa, ŋghɛntə a mbìì, ŋ̀wo nnɔ̀ŋə a nsyɛ a kùu kuu, ǹtsa'atə Nwî ǹswoŋ mə, “Taà ghà, m̀bə mânjì a tswe ghu, Ò ghɨrə̀ mə tâ ǹdɔ̂ŋ ŋ̀gɨ'ɨ yuà ɨ tsyâ. Lâ mə kɔ̀ŋ aa ŋghɨ̀rə annù yìi mə o lɔ̀ɔ̀ aà, kaa wa'ǎ bə̂ ànnù yìi mə mə lɔ̀ɔ̀ aa bə̂.” 40A bɨɨnə̀ m̀bɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ a mbɛɛ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ǹyə bo bɨtsɨ̀m bwiì. A twoŋtə̀ Peta m̀betə ghu mbo mə, “M̀bə nɨ̀ wa'à nɨkərə̀ bì'inə̀ a nɨ àbàŋtə̀ noò yî fùùrə̀ tswê aa ɛ? 41Nɨ̀ ka ntswe nɨkərə̀ ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî ta wa'a a ŋkɨ̀rə̀ Satan lô ŋ̀wo; mə̀ zi mə ntɨɨ̀ ghuu ɨ lɔ̀ɔ̀ ŋghɨrə ànnù yìi a ku'unə aà, lâ njyǎnû yùù ɨ bâŋnə̀ m̀bɔrə.” 42Yesu a ma'àtə̀ waa, m̀bu ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtsa'atə Nwî mə, “Taà ghà, mbə a bə yìi mə mânjì kaa à sɨ̀ ghu tswê a ŋkwɛrə ndɔ̂ŋ ŋ̀gɨ'ɨ yù a mbo mə̀, ta tâ mə̀ tsuu no, Ò tɨgə̀ ŋghɨrə bə̂ ànnù yìi mə o lɔ̀ɔ̀ aà.” 43A bû m̀bɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀, ǹyə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ burə̀ kɨ bwii tsi'ì bwìì, nloŋ mə fɨ̀lo lɛ nluu a mi'i bo aà. 44A ma'àtə̀ waa mbu ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtsa'asə a Nwî a nɨ̂ ŋ̀gàà jìi mə ɨ ywe'e ji tarə aa, m̀bu nswoŋ tsi'ì ànnù ya yìi mə a lɛ mfòò swoŋə a mbìì aà ghu mbô. 45À màŋsə̀ mə̂, m̀bu mbɨ̀ɨ̀ wa a mbɛ̀ɛ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya, ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ burə ka kɨ bwii tsi'ì bwìì, m̀mɨɨntə nɨ̂ ghuu aa ɛ? Wa nòò à tɨgə a abô; bɨ fèè mə Mu Ŋù a mbo bə̀ bî bɨ̂. 46Bɨ̀ɨ̀nə nɨ̀ tâ bì'inə̀ ghɛɛ, wa ŋù yìi mə à fèe gha aa, à zì mə̂.” 47Yesu à kà mə aa ŋghaa laà, kaa mburə tɨ màŋsə̀, Judas, ŋù yì mɔ̀'ɔ wa atɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, a burə nzi bo bɨ̀ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ghà'àtə̀ mə bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwi nɨ̂ ŋ̀gǎŋdɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ bɨ̀tà bɨ ala'a bo lɛ ntoo. Bo lɛ ntugɨtə nwi ntsò nɨ mɨ̀bu'ù. 48Judas, yìi mə à lɛ mfèè yi aa, à lɛ mfa alènsə̀ a mbo bo mə, “Ŋù yìi mə mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ nɔŋ mɨghə̀gə̂ mi aa, boŋ à nɨ ghu; nɨ̀ baŋnə̀ yi.” 49À zì mə̂, m̀burə ntsinə ŋghɛɛ a mbɛ̀ɛ Yesu, ǹnɔŋ mɨghə̀gə̂ mi, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Rabbi, mə tsà'àtə̀ nɨ̂ ghô.” 50Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Nsû ghà, ghɨ̀rə annù yìi mə̀ ò tswe nɨ̂ ŋ̀ghɨ̀rə aà.” Bə̀ bya mə bo bɨ Judas lɛ nzì aa, bo tɨgə̀ m̀baŋnə Yesu. 51Bo bàŋnə̀ mə̂ yi aa, ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù yì wa yì mɔ̀'ɔ a tsɔ'ɔ munwi yì ŋ̀kwyɛ atôŋnə̌ abù'u ŋgàŋmà'anwì yî ŋ̀wè ghu nlɔ'ɔsə. 52Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Nɨŋə munwi ghò wa fu a mba'à, ǹloŋ mə ŋù yìi mə à sɔ̀ŋə munwi a mba'a aa, a ka yì kɨɨ kwo aa tsi'ì nɨ̀wo nɨ munwi. 53Ò sɨ̀ zi mə mbə mə̀ betə̀ Taà ghà a tsyâsə̀ ǹda bɨ̂mânjɔ̀ŋ bɨ baangel bìi mə bɨ tsyatə ntsu'u nɨghûm ǹtsò baà aa, tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋ tâ bɨ̀ zi ŋkwɛtə gha aa ɛ?” 54Mbə mə̀ ghɨrə ma mùu ajaŋ boŋ kaa ànnù yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa, kaa a ka wa'à nɨ̂ ànnù nɨ̂koŋ fɛ̀'ɛ̀.” 55Yesu à ghàà mə̂ laà aa, m̀bəŋ mbetə nɔ̀ɔ̀ bə̂ bya mə, “Nɨ̀ zi nɨ̀ nwi ntsò a bɔ̀'ɔ nɨ mɨ̀bu'u aa a ntswa mə̀ tsǒ nɨ zi a mbaŋnə àŋgâmɨghee aa ɛ?” Tɨgə mə̀ kɨ̀ sɨ tswe bi'inə̀ a Ndâma'a Nwì aa a njwi njwi ndɨ̀'ɨ̀ nɨ ghuu, kaa nɨ̀ wa'à gha tswa aa a ya aa ɛ? 56Lâ ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m ɨ fɛ'ɛ aa, a nlwensə nɨ̀ghàà nìi mə ǹtoo Nwî ɨ lɛ ŋwà'ànə̀ aà.” Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jyâ tsɨ̀m ɨ tɨgə̀ m̀ma'atə yi ŋ̀khəkə waa. 57Bə̀ bya mə bɨ lɛ ntswa Yesu aa lɛ ntɨgə nlɔgə yi ŋghɛɛ nɨ ghu a nda Kaifas, ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋ̀wè, a adɨgə yìi mə ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ nɨ bɨ̀tà bɨ ala'a lɛ ŋghotə ghu aà. 58Peta à lɛ sɨ tɨgə nyoŋə a njɨ̀m, ǹtəə nii nɨ a sà'a agha'à. À yòŋ mə̂ ǹywe'e a ndùgə Kaifas laa, ŋ̀kuu ntswe a nsàŋàbɛ̀ɛ̀ bo bɨ̀ ŋgǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'anwì a nyə̂ ànnù yìi mə bɨ ka ghɨ̀rə̀ a nu Yesu aà. 59Bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ ŋgǎŋndasa'a lɛ sɨ lɔɔ nɨ mânjì yìi mə mbə bə̀ swôŋ ɨ̀bàŋnənnù a atu Yɛɛsɔ̂ tâ bo tsya ghu nzwitə yi. 60Lâ kaa wa'à yə̂, ka mə bɨ̂yəfə bɨ abǎŋnənnù bî ghà'àtə̀ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ntswɛɛ ɨbàŋnənnù ghu atu aà. Ǹgǎŋabaŋnənnu jya ji mɔ'ɔ ji baa ɨ fɛ'ɛ̀ ǹtəə nswoŋ mə: 61“M̀bâ ghulà à lɛ nswoŋ mə yu tswe nɨ̀ àdà'à a nsà'a ǹdâmà'anwì ɨ bǔ wùrə̀ fu a njɨ̌m njwi ji tarə̀.” 62Ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋwè a bɨɨ̀nə̀ ǹtəə mbetə Yesu mə, “Ò sɨ nɨ̂ annu yî tsu a kwi'i tswê? Ò swǒŋ mə akə nɨ̂ ɨ̀nnù jû mə bɨ swoŋə a atu wò aa ɛ? 63Yesu a təə kaa wa'à yi kwɛ'ɛ̀. Kaifas a bû ǹswoŋ ghu mbo mə, “kàà nɨ̂ Ɨ̀kùm Nwî yìi à tswe ntɨ̀ɨ̀ aa mə o swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ mə ò nɨ̂ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa mə à nɨ Mu Nwì aa lɛ?” 64Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ò swòŋ mə̂. A ŋghɛ̀ɛ ghu, mə̀ swǒŋ a mbo bù mə, ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, nɨ̀ ka yə Mu Ŋù tâ à tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì yìi mə à tswe nɨ̂ mɨ̀dà'à aa ni mà'à, ǹlo a aburə nsɨgə nɨ a mûm m̀bà'à.” 65À kwì'ì mə̂ laà, ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋwè wa a satə̀ ɨ̀tsə̀'ə̂ ji, ǹswoŋ mə, “À bə̀gɨ̀tə Nwî! Nɨ̀ yù'û àjàŋ yìi mə à bə̀gɨ̀tə Nwî aà. Bi'inə̀ bù ǹlɔɔ nɨ̂ bɨ̀yəfə aa, a ya aa ɛ? 66Kə̀ nɨ̀ wà'àtə mə akə lɛ?” Bo bɨtsɨ̀m bo kwi'i mə, “A ku'unə mə tâ à kwo.” 67Bo swòŋ mə̂ laà aa, ǹlɔgɨnə ntɨgə tsee mɨ̀twyɛ ghu nsi, ŋ̀ghɔɔ nii, bi mɔ'ɔ bɨ fɛɛ̀ nii, m̀betə nii nɨ mə: 68“Tsǒ mə ò swǒŋ mə ò nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì aa, twi ŋû yìi mə à fɛ̀ɛ gho aà.” 69Maa noò Peta a tswê wa nsàŋàbɛ̀ɛ̀. Ŋ̀gàŋàfà'a Kaifas yî màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ a zî ǹyə yi, m̀betə yi mə: “Tɨgə ò ghɨ̀rə mbaa ŋkɨ ntswe bu Yesu mu baGalilea wa aa ɛ?” 70Peta a tuu a nsi mi'i bo bɨtsɨ̀m, ǹswoŋ mə, “kaa mə̀ sɨ̌ annù yìi mə o swoŋ aa zî.” 71Peta à ghàà mə̂ mùu ajàŋ aa, m̀fɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a ntsǔbù'ù. À fɛ̀'ɛ̀ mə̂, ŋ̀gàŋàfà'à yî màŋgyɛ̀ yî dàŋ a bû ǹyə yi, ǹswoŋ a mbo bə̀ bya mə bo bo lɛ ntəə aa mə, “Ŋù ghulà à ghɨ̀rə ntswe bo Yesu mu Naaserə wâ.” 72Peta a ku'ùsə̀ ǹtuu, ŋ̀kaa nswoŋ mə, “kaa mə̀ sɨ̀ ŋû ma wî zî.” 73Mu fɨ̀bàŋtə̀ à bù mə̂ ŋ̀ghə̀ə kɨ bə, bə̀ bya mə bo bɨ̀ Peta lɛ ntəə aa, bû ǹswoŋ ghu mbo mə, “O lɔ̀ɔ̀ aà ǹswoŋ mə kaa ò sɨ ŋgàŋyəgə̂nnù Yesu yî mɔ̀'ɔ bə? Mânjì yìi mə o ghàà ghu aa, a dɨ̀'ɨ̀ mə bu Yesu lo aa adɨ̀gə̀ yî fùùrə̀.” 74Peta a lɔgə̀nə̀ ǹtɨgə ŋkaa nswoŋə nɨ mə, “Kaa mə sɨ̀ ŋû yî zî. Bɛɛ a bə yìi mə mə swoŋə aa àbǎŋnənnù, Nwì nɨ̂ŋ ǹdɔ̀ɔ̀ a atu mə̀.” Tsi'ì maa noò àŋkə̀gə̀ a tɔŋə̀. 75Àŋkə̀gə̀ wâ à tɔ̀ŋ mə̂, Peta a wa'atə̀ ànnù ya yìi mə Yesu à ghɨ̀rə nswoŋ ghu mbo aa mə, “m̀bɔŋ tâ àŋkə̀gə̀ à tɔŋ, lɛ boŋ ò tùù mə̂ ghâ ŋ̀gàà ji tarə̀”. À wà'àtə̀ mə̂, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyə'ə tsi'ì a mbə̂ ànnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\