Mateo 27

1Àbɛ̀ɛ̀ fù'ù mə̂, bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bɨtsɨ̀m a bɔ̀'ɔ nɨ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ̀tsɨ̀m bo boòntə̀ a ntaŋtə ajàŋ yìi mə bo ka zwitə Yesu aà. 2Bô tàŋtə̀ mə̂ m̀maŋsə, ŋ̀kwerə mbô mɨ Yesu, ǹlɔgə yi ŋghɛɛ mfa a mbo Pilato, mə à lɛ mbə Gûmnàà aà. 3Judas mə à lɛ mfèè Yesu aa, à yə̀ mə ajàŋ yìi mə bɨ swoŋ mə bi ka zwitə Yesu aà, ǹtɨɨ̀ yi ɨ sa'à yi, a lɔgə̀ ɨ̀bàtə ŋkabə silber jya mɨ̀ghum mi ntarə ŋghɛ̀ɛ̀ m̀fa fu a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì a bɔ̀'ɔ nɨ bìtà bɨ ala'a, ǹswoŋ a mbo bo mə, 4“Mə̀ ghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ̂ ǹloŋ mə mə̀ fèe ŋû tɨghə̂ mə à ghɨ̀rə̂ ànnù yî bɨ yì tsu aà!” Bo kwi'i ghu mbo mə, “maya a yə yì'i aa nɨ à kə̀? Â ka zi wô zi annù yìi mə ò ka ghɨ̀rə̀ nɨ yu aà.” 5Judas a ma'à ŋ̀kabə ya a mûm ǹdâmà'anwì, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹləŋə. 6Bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bya bɨ bwɛɛ̀ ŋ̀kabə ya nswoŋ mə, “Nɔ̀ŋsə̀ yì'inə̀ à dɨ̀'ɨ mə kaa à sɨ̀ ku'ùnə̀ mə tâ bɨ̀ ləə ajàŋə ŋkabə màyû a mûm àbàa ŋkabə̀ ǹdânwì ǹloŋ mə ɨ̀ nɨ̂ ŋ̀kabə̀ àləə aà.” 7Bo swòŋ mə̂ laà aa, ǹtswe a nsyɛ ŋghàànə̀, ǹlɔgə ŋkabə ya ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyuu adɨgə ŋû m̀bɔ̀ɔ bàntɔ̀ɔ̀ ghu, tâ bɨ̀ ka ntwiŋə nɨ̂ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ ghu. 8Ǹzi nywe'e sii, bɨ twoŋə adɨgə mayû aa nɨ Àdɨ̀gə Aləə̀. 9Mayû ànnù a kɨ̂ m̀fɛ'ɛ mbòòntə̀ nɨ̂ ànnù yìi mə ǹtoò Nwi Yeremia à lɛ nswoŋ aà, mə, “Bɨ lɛ nlɔ̀gə ɨbàtə ŋkabə silber jya mɨ̀ghum mi ntarə mə bɔɔ bɨ baIsrael lɛ ntaŋ mə bɨ ka yi tu a atu yu ma wa aà, 10ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ǹyuu adɨgə ŋû m̀bɔɔ bàntɔ̀ɔ̀ ghu, tsi'i a ajàŋ yìi mə M̀mà'àmbî à lɛ nswoŋə a mbo mə̀ aà.” 11Bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bya nɨ bɨ̀ bɨ̀tà bɨ ala'a bya bo tɨgə̀ ǹlɔgə Yesu ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu a nsi Gûmnàà. Gûmnàà a betə̀ yi mə, “Ò bə aa m̀fɔ̀ baYuda aa ɛ?” Yesu a kwi'i mə, “Ò swòŋ mə̂!” 12Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì a bɔ̀'ɔ nɨ bɨ̀tà bɨ ala'a bo lɛ nɨŋ ɨnnù a nu Yesu a nsi Pilato. La Yesu a na'à waa bɨtsɨ̀m. 13Pilato a tɨgə̀ mbetə ghu mbo mə, “Ò sɨ ndùu ɨnnù jù mə bɨ swoŋə nɨ mə ò ghɨrə aà yu'u?” 14Ànnù a lɛ mburə ntsya Gûmnàà tsi'ì tsyà a nyə mə kaa Yesu à lɛ ŋwa'à ànnù yî tsu burə ŋkwikwi'i bə aà. 15À lɛ mbə nɔ̂ŋsə̀ Gûmnàà mə a yi mbə njwî Passa aa a fi'isə̀ ŋ̀gàŋàtsaŋ yì m̀fùùrə̀ yìi mə bə̀ lɛ ŋkɔ̀ŋ aa mfa a mbo bo. 16Ma mùu noò ŋ̀gàŋàtsaŋ yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe a atsàŋ mə bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ nzi yi, bɨ twoŋə̀ nii nɨ Barabas. 17Nɔ̀ɔ̀ bə̂ bya bɨ ghòtə̀ mə̂ aa, Pilato a betə̀ waa mə, “Nɨ̀ kɔ̌ŋ mə tâ mə̀ fi'isə aa wò mfa a mbo bù, Barabas kə̀ Yesu mə bɨ twoŋə nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì aa lɛ?” 18Pilato à lɛ mbetə ma mùu ajàŋ aa, nloŋ mə à lɛ nzi mə â lɛ ŋghɨ̀rə àghə̀'ə̀nə̀ mə tâ baYuda tswa Yesu nzi mfa ghu mbo aà. 19Pilato à tswè mə̂ a aləŋə nsa'a mɨ̀sa'a, ŋ̀gwɛ̂ yì a too ŋ̀kɨ̀ɨ̀ ghu nu mə, “Sì'i mbô mo wa a nu ŋù wâ, ǹloŋ mə kaa à sɨ̌ annù yî tsu fânsə̀ aà. Mə̀ swoŋ laà aa ǹloŋ mə ǹjə̀ə̀ yî m̀bɨ̂ ɨ̀ ghɨ̀rə nlɛ gha sìi a ŋgaa yu.” 20Lâ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì a bɔ̀'ɔ nɨ bɨ̀ta bɨ ala'a bɨ totə bə̂ bya mə tâ bɨ̀ betə Pilato tâ fi'isə Barabas ta tâ bɨ̀ baŋnə nzwitə Yesu. 21Gûmnàà a bû ŋ̀ku'usə mbetə waa mə, “A tɨtɨ̀ɨ bə̀ bua bi baa, nɨ̀ lɔ̀ɔ̀ mə tâ mə̀ ma'atə aa ghuu?” Bo kwi'i bɨ̀ tsɨ̀m mə, tâ bɨ̀ fi'isə Barabas. 22Pilato a bû m̀betə waa mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ mə tâ mə̀ tɨgə ŋghɨrə aa mə akə nɨ Yesu ghû mə bɨ twoŋə nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì aa ɛ?” Bo tɔŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Ta bɨ̀ kweentə yì a ati bàŋnə̀bàŋnə̀.” 23Pilato betə̀ mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ mə bɨ̀ kweentə yi aa a ya? Ànnù yî bɨ yìi mə à bù'ù aa à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ?” Lâ bo bû ŋ̀ku'usə ntɔŋnə ghaa bə nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə tâ bɨ̀ ghɛɛ ŋkwèèntə̀ Yesu. 24Pilato à lɛ nyə mə yu ghɛ̀nsə̀ aa nòò yì, ŋ̀kɨ nzi mə yu bə ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì boŋ fɨ̀kɔ̀rə̀ fɨ ka fɛ̀'ɛ̀. Ǹswoŋ bɨ zî nɨ̂ ŋ̀kì, a si'ì m̀bô mi ghu a nsi bə̀ bɨ̀tsɨ̀m, ǹswoŋ mə, “Kaa àbô ya kaa a sɨ̀ a nɨ àləə nu ŋû ghû mə nɨ lɔ̀ɔ̀ a nsaansə aa tswê. A annù yìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ a ŋghɨ̀rə aa, a zi tsi'ì bù.” 25Bə̀ bɨtsɨ̀m bɨ kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə, tâ àləə nû yi tâ kuu a atu bì'ì bo bɨ̀ a atu bɔɔ̀ bi'i.” 26Pilato a fi'isə̀ Barabas m̀fa a mbo bo, ŋ̀ghɨrə bɨ ghɔɔ Yesu, a fâ yi mə tâ bɨ̀ tɨgə nlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ ŋkwèèntə̀ a ati bàŋnə̀bàŋnə̀. 27Bɨ̀sogyɛ̀ bɨ Pilato tɨgə̀ ǹlɔgə Yesu ŋ̀kuu ŋghɛɛ nɨ ghu a mûm ntɔ'ɔ Gûmnàà (mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Praetorium aà), ǹtwoŋ bɨ̂sogyɛ̀ bɨtsɨ̀m bɨ zî ŋ̀ghotə ghu nsî. 28Bo tsɔ'ɔtə̀ ɨ̀tsə̀'ə̂ ji, ǹlɔɔ atsə̀'ə̀ yî ghə̀'ə̀ boò ŋ̀wɛ'ɛ ghu nû. 29Bɨ wɛ̀'ɛ̀ mə̂, ǹlɔɔ mɨndɨgə mɨ njɔ̂ŋ ǹjɔŋ mba'a tsǒ atsə̀'ətu nɨfɔ̀ ǹsosə ghu atû. Ŋ̀kɨ mfa ŋkɨ̀ŋkà'à ghu abo yì mà'à. Ǹtɨgə ŋwyɛ nii nsigɨtə ŋwo ghu nsi nswoŋə nɨ mə, “O lɛlɛ lɛɛ̀! M̀fɔ̀ baYuda à kɨ̀ kwɛ̀ɛ̂! À kwɛ̀ɛ̂!” 30Bo lɛ sɨ kɨɨ ntsee nɨ mɨ̀twyɛ ghu nu, ŋkɨɨ ŋghɔɔ nɨ̂ àtû yi nɨ̂ ŋ̀kɨ̀ŋkà'à yâ. 31Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ nàŋsə̀ mə̂ ŋ̀wyɛ yi laà aa, ntsɔ'ɔ atsə̀'ə̀ yî bagɨtə ya ghu nu, m̀bu ŋ̀wɛ'ɛ jìi ɨtsə̀'ə̀ jya fu ghu nu, ǹtɨgə nlɔgə yi mə bo ghɛɛ kwèèntə̀ a ati bàŋnə̀bàŋnə̀. 32Bo ka mə aa ŋghɛɛ a mânjì, ǹyə ŋû baCerene yî mɔ'ɔ, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Simon, ǹtswa yi nɨ àdà'à mə tâ à be'e ati bàŋnə̀bàŋnə̀ Yesu yâ. 33Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹywe'e wa adɨgə yìi bɨ lɛ sɨ twoŋ nɨ Golgota aa, (ǹji'ì ɨ̀kùm ma ghû ma ghû ɨ bə mə, àdɨgə akwɛɛ atu ŋû) 34ǹlɔɔ mɨlù'ù mìi bɨ lɛ mfɔrɨnə nɨ̂ àfù yìi bɨ twoŋə nɨ gall aa mfa ghu mbo mə tâ no. Yesu a ywe'etə̀ ǹtuu yi a nnô. 35Bɨ̀sogyɛ̀ bya kwèèntə̀ yi a ati bàŋnə̀bàŋnə̀, m̀ma'a ɨbìrì a nyə bə̀ bìi mə bɨ ka jɨ ɨtsə̀'ə̀ ji jyâ. 36Bɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ laà aa, ntswe nsyɛ ntɨgə mbɛ nii. 37Bɨ lɛ ŋŋwà'ànə annù yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ bɨ nɨ̂ŋ ɨ̀sa'a ghu nu aa m̀bɛɛ wa ati bàŋnə̀bàŋnə̀ ghu atu mə, “À nɨ Yesu, M̀fɔ̀ bàYuda à ghuà mə.” Ma yû a dɨ'ɨ̀ nɨ ànnù yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ bɨ kwèèntə̀ yi aà. 38Bɨ lɛ ŋkɨ ŋkweentə bɨ̂yə̀rə bi baa bo bɨ̀ Yesu, ŋ̀kweentə yî m̀fùùrə̀ ghu mbɛ̀ɛ̀ a abo mà'à, ŋ̀kɨ tɨgə ŋkweentə yî mɔ'ɔ ghu mbɛ̀ɛ̀ a abô ŋ̀kwàbə̀. 39Bɨ̀tsyà bɨ mânjì bɨ lɛ sɨ wyɛ̀ nɨ̂ Yesu ntsɨgə nɨ̂ ɨ̀tû jyaa nswoŋə nɨ ghu mbo mə, 40“Wò yìi mə ò lɛ nswoŋ mə ò ka sà'a ndâmà'anwì ɨ bǔ bɔɔ fu a jɨ̌m njwi ji tarə aa, yweensə ɨtu ɨbɨ̀ɨ nû gho lâ. M̀bə a bə annù nɨ̂ŋkoŋ mə ò nɨ Mu Nwì, ò sɨgə la fya atu ati bàŋnə̀bàŋnə̀ bì'ì yə̂.” 41Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ nɨ bɨ̀tà bɨ ala'a bo lɛ ŋkɨ̀ɨ ŋwyɛ nɨ̂ Yesu tsi'ì mùu ajàŋ mə, 42“À lɛ sɨ yweensə badàŋ, tâ wa'ǎ ɨbɨ̀ɨ nû yi yumbɔŋ tsɨ̀tsɔ̀ŋ yweensə̀ la tâ bì'inə̀ yə. À nɨ yu yìi mə à nɨ Mfɔ̀ baIsrael aà. Tâ à sɨgə la fìi atu ati bàŋnə̀bàŋnə̀ boŋ bì'inə̀ ka bii annû yi. 43À lɛ nnɨŋ ntswêntɨ̀ɨ̂ yǐ ntsɨ̀m a mbo Nwì; tâ Nwì à wa'à yi tsɨ̂tsɔ̀ŋ zî ŋkwɛtə la, mə mbə a kɔŋ yi. À lɛ mbaa tɛ'ɛ̀ wa'à swoŋə̀ nɨ mə yu nɨ Mu Nwì aa ɛ.” 44Bɨ̀yərə bya mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ waa bo aa, bo lɛ sɨ kɨɨ mbəgɨtə nɨ̂ Yesu tsi'ì mùu ajàŋ. 45Ɨ̀tugə ɨ lɛ mfii ŋkusə ala'à tsɨ̀m, ǹlɔnə nɨ nòò nsi'i nòò ŋ̀ghɛɛ nywe'e nɨ nòò nyə̌ŋ nòò. 46Nòò nyə̌ŋ nòò à kà mə aa ŋku'u, Yesu tɔŋnə̀ nyə'ə nswoŋ mə, “Eli, Eli, lama sabachthani?” Ma la a bə mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ ghà, Nwìŋgɔ̀ŋ ghà, ò mè'e gha aa a ya aa ɛ?” 47Bə̀ bya bǐ mɔ'ɔ mə bɨ lɛ ntəəntə maa adɨgə aa bɨ yu'u nswoŋ mə “Ŋù ghû a twoŋ aa Elijah.” 48Ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo a burə̀ ŋghɛɛ nlɔ̀ɔ̀ kûsa ntsu nɨ mɨ̀lù'ù mî tsə̀'ə̀, ǹsɔ'ɔnə a nɨ̂ ŋ̀kɨ̀ŋkà'à, ŋ̀kɔ'ɔsə mfa mə tâ Yesu à no. 49Lâ bi mɔ'ɔ bɨ swoŋ mə “yu'utə tâ bì'inə̀ yə mə Elijah à ka zi kwɛtə yi lɛ.” 50Yesu a bû ŋ̀ku'usə ŋŋɛntə njì yì ǹyə'ə mburə ntsɨɨ. 51Maa noò, àtsə̀'ə̀ ya yìi mə a lɛ ŋkwàsə mûm ǹdâmà'anwì aa, a lɛ mbò'ònə̀ a tɨ̂tɨ̀ɨ̀, ǹlɔgɨnə a ndəŋ nsɨgə nywe'e a nsyɛ̂, ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ tsɨgə̀nə̀, ɨ̀lâŋsəŋgɔ̀'ɔ̀ ɨ ba'àkə̀. 52Mɨ̀syɛ̀ mɨ ŋa'akə bə̀ bɨ Nwî bî ghà'àtə̀ mə bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kwokə aa, bɨ bɨɨ̀nə̀ nɨwô. 53Bə̀ ma bû bɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀kə̀ mɨsyɛ̀, ŋ̀kuu ŋghɛɛ a mûm àla'a Nwì, bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ yə̂ waa a nòò yìi mə Yesu à lɛ nyweenə nɨwo aà. 54Àtu bɨ̂sogyɛ̀ ya bo bɨ̀ bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ̀tsɨ̀m mə bo lɛ ntswe mbɛ nɨ̂ Yesu aa, bô yə̀ mə̂ a ajàŋ yìi mə ǹsyɛ̂ ɨ̀ tsɨ̀gɨ̀nə aa, a bɔ̀'ɔ nɨ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa, nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswâ waa, bo swoŋ mə, “Tsi'ì ànnù nɨ̂koŋə̀, ŋù ghuà à bə aa Mu Nwì.” 55Bàŋgyɛ̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ tswe ghu, ntəə a sà'a agha'a, ǹlìì. À lɛ mbə bâŋgyɛ̀ ma bû mə bɨ lɛ nlò a Galilea ǹyoŋə nɨ̂ Yesu, ŋ̀kwɛtə nii aà. 56A tɨtɨ̀ɨ bàŋgyɛ̀ ma bû, Mary Magdalene, Mary ǹdè bɨ̀ Jɛms nɨ Joseph, a bɔ̀'ɔ nɨ ǹdè bɨ̀ bɔɔ bɨ Zebedee, bo lɛ ntswe ghu. 57Nòò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ à kù'ù mə̂, ŋ̀gàŋkabə yì mɔ'ɔ, mə à lɛ nlo a ala'a Arimathaea, bɨ twoŋə̀ nɨ Joseph, ŋ̀kɨ mbə ŋgàŋyə̀gə̂nnù Yesu yî mɔ̀'ɔ aa, a zî 58ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ a mbɛ̀ɛ Pilato a mbetə aku Yesu ya mə yu lɔ̀gə ɨ ghɛ̀ɛ twiŋə. Pilato a fâ àdà'à mə tâ bɨ̀ fa ghu mbô. 59Joseph a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nlɔ̀gə aku Yesu ya nlɨm nɨ̂ àtsə̀'ə̀ yî fù'ù yî sɨgɨ̀nə̀ yî fii, 60ŋ̀ghɛɛ nɨŋ a mum nɨ̀syɛ̀ ni nî fii nìi mə à lɛ ntoŋ a mûm àlâŋsəŋgɔ̀'ɔ̀ aà. À nɨ̀ŋ mə aa, ǹtii alâŋsə̌ŋgɔ̀'ɔ̀ yî mɔ'ɔ ntsetə ntsù nɨsyɛ̀ nya ghu, ǹtɨgə nlo ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ yi. 61Mary Magdalene nɨ Mary yî mɔ̀'ɔ wa bo lɛ nzì ǹtswe nlii nɨ nɨ̀syɛ̀ nyâ. 62Ǹjwî ǹnàŋsə̂ ǹjoo njwîŋgɔ̀ŋ ya ɨ̀ tsyà mə̂, àbɛ̀ɛ̀ a fu'u, bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì a bɔ̀'ɔ nɨ bafarisai bo ghotə̀ ŋ̀ghɛɛ nyə Pilato, 63ǹswoŋ ghu mbo mə, “Taà, bì'ì wa'atə mə nòò wa yìi mə ǹgàŋmbwe'esə̀ wa, mə à kɨ̀ swoŋ mə yu nɨ M̀fɔ̀ baIsrael à kɨ̀ burə aa, à kɨ̀ swoŋ mə yu ka bɨ̀ɨ̀nə̀ nɨwo a njɨ̌m njwi ji tarə̀. 64Bì'ì zi aa a nswoŋ a mbo wò mə tâ ò too bə̂ tâ bɨ̀ ghɛɛ ŋka mbɛ nɨsyɛ̀ nya a atû ǹjwi ji tarə̀. Bì'ì swoŋ laà aa nloŋ mə bì'ì bɔ'ɔ mə m̀bə ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ ka zǐ yə̀rə akû yi ya ghɛ̀ɛ̀ nɨ yu ɨ bàŋnə̀ tɨgə swoŋ a mbo bə̀ mə à ywèènə̀ mə̂ nɨwô. M̀bə bo ghɨrə ma mùu ajàŋ boŋ àbaŋnənnù ma yû a ka bàŋnə bɨ'ɨ tsyàtə yi ntsyàmbìì yâ.” 65Pilato a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ lɔgə bɨ̂sogyɛ̀ tâ bɨ̀ ghɛɛ ŋka mbɛ nɨsyɛ̀ nyâ.” 66Bo fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ nsɨ̀ŋtə̀ nɨsyɛ̀ nya nɨ mànjì yìi mə mbə bɨ ŋa'a, bɨ zî, ŋ̀kɨ nləə bɨ̂sogyɛ̀ mɨ tâ bɨ̀ ka mbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\