Mateo 28

1Ǹjwîŋgɔ̀ŋ ya ɨ̀ tsyà mə̂, àbɛ̀ɛ̀ fu'u, a bə tsi'ì a tɨ̀tugə tɨ̀tugə a njwî yì ǹtsyàmbìì a mûm ŋgyà, Mary Magdalene, a bɔ̀'ɔ nɨ Mary yî mɔ̀'ɔ wa bo lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a lèntə nɨ̀syɛ̀ nɨ Yesu nyâ. 2Ǹsyɛ ɨ̀ lɛ ntsɨ̀gɨ̀nə̀ tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀, angel Nwì a lô a aburə nsɨgə ntii ŋgɔ̀'ɔ̀ ya mə bɨ lɛ ntsetə nɨsyɛ̀ nɨ Yesu nya nɨ̀ yù aa nlɔ̀'ɔ̀sə̀, ŋ̀kɔ'ɔ ntswe ghu atû. 3Ǹsî yi ɨ lɛ sɨ ŋwàŋkə̀ tsǒ mbə̀ŋ yî ŋ̀wà'àkə̀, ɨ̀tsə̀'ə̂ ji ɨ fu'ù tsi'ì fù'ù mə buu. 4Nɨbɔ'ɔ nɨ lɛ ntswa bɨ̂sogyɛ̀ bya mə bɨ lɛ sɨ bɛ nɨsyɛ̀ nya aa, bo tɨgə̀ ǹtsɨgɨnə, m̀bəŋ ntɨgə tsǒ bɨ̀ku bɨ bə̂. 5Angel wa a swoŋ a mbo bàŋgyɛ̀ bya mə, “Nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ. Mə̀ zi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aa Yesu mə bɨ kɨ̀ kwèèntə yi atu at̀i bàŋnə̀bàŋnə̀ aà. 6Wa kaa à sɨ̀ faà mə tswê. À bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ a nɨwo tsi'ì wa ajàŋ mə à lɛ nswoŋ aà. Nɨ̀ zi nyə adɨgə yìi mə à kɨ̀ nɔ̌ŋ ghu aà. 7Nɨ̀ waŋsə ŋghɛ̀ɛ̀ ǹswoŋ a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə wa à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ nɨwô. À tsyà mə a mbìi bo ŋghɛɛ nɨ a Galilea. Bo bə ghɛ̀ɛ̀ boŋ bo ka tɨgə yə yi ghu. Nɨ̀ ka ŋwa'atə nɨ ànnù ma yû mə mə̀ swoŋ a mbo bù aà.” 8Mɨ̀ntɨɨ mɨ bâŋgyɛ̀ bya mɨ lɛ nluu nɨ nɨ̀dorə̀, nɨ̀bɔ'ɔ nɨ kɨ̂ ǹtswa waa, bo fɛ'ɛ̀ ǹtɨgə ŋkhə ghɛ̀ɛ a ŋkɛ̀'ɛ̀nə a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya. 9Yesu yumbɔŋ a zî m̀boo bâŋgyɛ̀ bya, ǹtsà'àtə̀ waa. Bo zî ŋwo ghu nsi, ǹtswa mɨ̀kòrə̂ mi mmii yi. 10Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ tsee kɨ bɔ'ɔ. Nɨ̀ ghɛɛ nswoŋ a mbo bɔɔ bɨ maà ba mə tâ bo ghɛɛ a ala'a Galilea tâ bì'ibo boontə ghu. 11Bàŋgyɛ̀ bya bɨ kà mə aa ŋghɛɛ laa, bɨ̀sogyɛ̀ bya bi mɔ'ɔ bɨ kɨ̂ ǹlo ŋkuu ŋghɛɛ a mûm àla'a a ŋkɛ̀'ɛ̀nə ɨ̀nnù jyâ tsɨ̀m jìi mə ɨ fɛ'ɛ aa, a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì. 12Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bya bo twoŋ bɨ̀tà bɨ ala'a bo tswe a nsyɛ ŋghàànə̀, ǹlɔɔ ŋkabə yì ŋghà'àtə̀ mfa a mbo bɨ̀sogyɛ̀ bya 13nswoŋ a mbo bo mə, “Bɛɛ bɨ betə ghuu nɨ̂ ànnù, nɨ̀ swoŋ mə, “Bì'ì kɨ̀ sɨ bwii aà bwìì ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ɨ zî nɨ̂tugə, ǹzì ǹyərə aku yi yâ. 14Gûmnaa à bə tɛ'ɛ yuyu'u, wa boŋ bì'ì ka zi mânjì yìi mə bì'ì ka tsya ghu ɨ ghɨ̀rə tâ ŋ̀gɨ'ɨ yì tsù tâ ɨ̀ wa'à a nu bù kuu bə̂. 15Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ kwɛrə̀ ŋ̀kabə ya ntɨgə ŋghɛɛ ŋ̀ghɨ̀rə̀ wa aj̀àŋ yìi mə bɨ̀lɨɨ bya bɨ lɛ nswoŋ aà. Ǹzi nywe'e sii, baYuda bo burə kɨ mbii mə à nɨ ànnù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà. 16Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya nɨ̀ghum ntsò mɔ̀'ɔ ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a ala'a Galilea wa a atu nta'a mə Yesu à lɛ mfɨ̀gɨ̀tə̀ mə tâ bobo zi mbòòntə̀ ghu aà. 17Bô yə̀ mə̂ Yesu aa, mmii yi, ka mə kaa bo bî mɔ'ɔ bɨ lɛ wa'à bii mə, tsi'ì a annù nɨ̂ŋkoŋ, à nɨ Yesu aà. 18Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nwì à fâ àdà'a tsɨ̀m a aburə bo bɨ a nsyɛ a mbo mə̀: 19Nɨ̀ ghɛɛ lâ a mbo ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ mu ŋǔ ntsɨ̀m fàa a atu nsyɛ, ŋ̀ghɨrə waa tâ bo tɨgə ŋgǎŋyəgə̂nnù jâ; ŋ̀ka mmurə nɨ̂ waa a ŋkì nɨ̂ Ɨ̀kǔm Ta, nɨ̀ yi Mu nɨ̀ yi Azwì yî Làà. 20ŋ̀kɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ waa mə tâ bo ka nyu'u ŋkɨɨ nləə nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ tsɨ̀m jìi mə mə̀ kɨ̀ fa a mbo bù aà. Tâ nɨ̀ zi mə mə̀ ka tswe a mbo bù a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂ tsɨ̀m ɨ ywe'e a noò ǹlwì'î m̀bî yù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\