Mateo 3

1À lɛ mbə maa noò, Jɔn Ŋ̀gàŋmùrə bə̀ a ŋkì a zî a atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ yìi ɨ lɛ ntswe a mbu'u Yudea aa, ǹlɔgɨnə ŋka nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî ghu. 2À lɛ sɨ swoŋə nɨ mə, “Nɨ̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ muu, mma'atə ɨbɨ̂ ghuu nloŋ mə annù nɨfɔ̌ aburə a tɨgə a abô. 3Jɔn à lɛ mbə aa ŋù wa mə ŋgàŋntoò Nwì Yesaiah à lɛ nswoŋ nloŋ yi mə, “Ǹjì ŋù ɨ tɔŋnə nɨ a atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ǹswoŋə nɨ mə, ‘Nɨ̀ naŋsə a mânjì M̀mà'àmbi, ǹnaŋsə ɨyaà ji tâ ɨ̀ tsinə!” 4Jɔn à lɛ sɨ wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jìi bɨ lɛ naŋsə nɨ̂ ɨ̀nòŋ kamel aa, ŋkɨɨ ŋwɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀kô ŋ̀gùù a atìi yu; mɨ̀jɨ̂ mi mɨ lɛ mbə ŋgweenə bo nwu yì ǹtà'à. 5Bə̀ lɛ sɨ zì ghu mbɛ̀ɛ̀ ǹlo nɨ a Yerusalem, bo bɨ̌ a mbù'ù Yudea ntsɨ̀m, bo bɨ̀ nɨ̂ ɨ̀la'à tsɨ̀m jìi ɨ lɛ ntswe ŋkarəsə ŋkǐ Jordan aà. 6Bo lɛ sɨ bii nɨ̂ ɨ̀fansənnû jyaa, Jɔn a tɨgə̀ m̀murə nɨ̂ waa a ŋkì Jordan. 7Lâ nòò yìi mə à lɛ nyə baFarisai bî ghà'àtə̀ bo bɨ̀ baSadukai bɨ zî ghu mbo mə tâ à murə waa a ŋkì aa, a lɛ nswoŋ a mbo bo mə, “Bǔ bɔɔ bɨ nô! A ghuu aa a wà'àsə wò mə tâ nɨ̀ khə̂ àlwintɔŋə Nwî yìi mə a zì aa ɛ? 8Nɨ̀ ka ŋkoonə mɨ̂ntà mìi mə mɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ mə nɨ̀ bə̀ŋkə̀ mə̂ mɨ̂ntɨɨ̀ muu, m̀ma'atə ɨbɨ̂ ghuu aà. 9Nɨ̀ tsee kɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ nɨ mə mbə nɨ̀ yî ŋ̀khə njo Nwì ǹloŋ mə nɨ swoŋə nɨ mə, ‘Taà yì'ì à nɨ aa Abraham.’ Mə̀ swòŋ a mbo bù mə mbə Nwî à zî àjàŋ mə mbə yu bəŋkə̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ jûlà ɨ tɨgə̀ bɔɔ bɨ Abraham! 10Tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋ wa bɨ nɔ̀ŋsə̀ mə̂ ǹjàà ǹlɔɔ nɨ̂ ŋ̀wâ ɨtì ghu tsi'ǐ mɨ̂ŋgàŋ! Ɨ̀tǐ tsɨ̀m jìi mə kaa ɨ sɨ mɨ̂ntà mî sɨgɨ̀nə̀ koonə aa, bɨ ka wǎ mmà'a a mɔ'ɔ tâ ɨ̀ khɨ. 11“Mə murə ghuu aa a ŋkì a ndɨ̀'ɨ mə nɨ̀ bə̀ŋkə̀ mə̂ mɨ̂ntɨɨ̀ muu, lâ ŋù yì mɔ̀'ɔ a yòŋə a njɨm mə̀, yìi mə à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə ghâ, kaa mə̀ wa'à kù'ùnə̀ tsi'ǐ tugɨtə̂ ɨ̀baa kòrə̀ ji. À nɨ yu wa yìi à ka yǐ kɨ murə ghuu a mûm Àzwì yî Làà nɨ a mum mɔ'ɔ aà. 12Àyoo nsəgə mɨ̀sàŋ a tswe ghu abo, à ka səgə mɨ̂sàŋ mya ɨ tii ntsà'a tsɨ̀m fi'isə ɨ tɨgə ghotə mɨsàŋ mya a mûm àta yu, ɨ bàŋnə tɔɔ ntsà'à jya a nɨ mɔ'ɔ yìi mə ɨ khɨ kaa wa'à m̀mɛ̀ aà.” 13Yesu à lɛ ntɨgə nlo a Galilea nzi a mbɛ̀ɛ Jɔn a ŋkǐ Jordan mə tâ à murə yi a ŋkì. 14Jɔn à lɛ ŋka nlɔɔ ntuù, ǹswoŋə nɨ mə, “A ku'unə mə boŋ a mùrə wò m̀murə gha a ŋkì, ò bâŋnə̀ m̀bu nzì bə a mbo mə̀ aa ɛ?” 15Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Mà'àtə tâ à bə̀ laà tsɨtsɔ̀ŋə̀; ǹloŋ mə àâ àjàŋ yìi mə a ku'unə mə tâ bɨ ghɨrə tâ ɨ̀nnù tsɨ̀m ɨ̀ tsinə aà.” Jɔn à lɛ ntɨgə mbii mmurə yi a ŋkì. 16Nòò yìi bɨ lɛ mmurə Yesu a ŋkì aa, à lɛ ŋghɛ̀sə̀ mfɛ'ɛ wa mûm ŋ̀kì ŋ̀kɔ'ɔ ntəə a nta'à. Àbùrə̀ a lɛ ŋŋa'anə a yə Azwì Nwî a sɨgə, mbə tso bugɨrə mɨ̀kuu ntəə ghu atû. 17Ǹjì Nwì ɨ tɨgə̀ ŋ̀ghaa nlo a aburə nswoŋ mə, “Àa mû ghà yî m̀bâŋnə̀ yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa à ghulà, mə naŋsə ndorɨtə nloŋə yì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\