Mateo 4

1Ma yaa annù a ghə̀ mə kɨ tsyà, Àzwi Nwì a tsyâsə Yesu a atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ mə tâ Devil à kwa'anə yi ghu. 2À lɛ ntswe ghu mɨtugə mɨ njwi mɨ̀ghum mi nɨkwà, a si'inə bo bɨ̀ a tɨ̀tugə, ǹtuu njɨ̂, ǹjì ɨ yaŋə̀ yi. 3Ŋ̀gàŋkwà'ànə bə̀ wa a zî ghu mbo nswoŋ mə, “M̀bə ò bə Mu Nwì, ò swoŋ a mbô ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ jû mə tâ ɨ̀ bəŋkə ntɨgə abaà.” 4Yesu a kwi'i mə, “Bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwì mə, ‘Kaa ŋù à sɨ ntɨ̀ɨ̀ tswe nloŋ aa tsi'ì àbaa yu yu bə̂, a kɨɨ nlɔɔ mɨghàà mɨ tsɨ̀m mìi mɨ fɛ̀'ɛ a ntsu Nwì aà.’” 5Devil a bû ǹlɔgə Yesu ŋghɛɛ nɨ ghu wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ǹlàà maŋsə, ǹtɛ'ɛ yi wa atu nɨdòò nɨ ndâmà'anwì, 6ǹswoŋ ghu mbo mə, “M̀bə ò bə Mu Nwì, ò tsɔ'ɔnə̀ ǹlo fàa atu nda nnàŋə a nsyɛ̂; ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə mûm àŋwà'ànə Nwì mə, ‘Nwì à ka swoŋ annù a mbo baangel bi nloŋə ghô.’ M̀bu nswoŋ mə, ‘Bo ka tɨgə ŋɛɛ gho ɨ tugɨtə a mbo bo a ndəŋ mbɨ̀'ɨ̀ ò tumə̀ àkòrə̂ yo a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀.’” 7Yesu a kwi'i mə, “Bɨ bû ŋ̀wà'ànə̀ a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, ‘Tsùu Mmà'àmbî Nwìŋgɔ̂ŋ ghǒ kwà'ànə̀.’” 8Devil a ku'ùsə̀ m̀bu nlɔ̀gə̀ Yesu ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a atu nta'a yìi a lɛ ŋkɔ'ɔ njɔŋnə aa, ǹdɨ'ɨ ɨtoò tsɨ̀m jìi mə bɨ̀fɔ̀ bɨ mbi bù sa'a aa bo bɨ̀ nɨ̀gha'à nyaa ghu mbô. 9Ǹswoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ ka fa ŋgɔ̀ŋ ǹjoo ma jû tsɨ̀m a mbo wò mə mbə ò wo a nsyɛ mmii ghâ.” 10Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Lǒ ŋghɛ̀ɛ̂, Satan! Bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwî mə, ‘Ka mii tsi'ì M̀mà'àmbi Nwìŋgɔ̀ŋ ghò, ŋ̀kɨɨ ŋka mfa'a tsi'ì ghu mbo yuyu.’” 11Devil à lɛ ntɨgə mma'atə Yesu, baangel bɨ zî m̀fa'a ghu mbô. 12Yesu à yù'ù mə mə bɨ nɨŋə Jɔn Ŋgàŋmurə bə̀ a ŋkì a atsaŋ, ǹtɨgə nlo ŋghɛ̀ɛ̀ a Galilea. 13À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ghuu aa, mma'atə Nazareth ŋ̀ghɛɛ ntɨgə ntswe a Kapernaum, a mbɛ̀ɛ̀ àtsumə Galilea, a mbù'u Zebulem bo Naphtali. 14A lɛ mfɛ̀'ɛ̀ laa a nlwensə annù yìi mə ntoò Nwì Yesaiah à lɛ nswoŋ aa mə, 15“Àla'a Zebulum nɨ ala'a Naphtali, jìi mə ɨ tswe a mbɛ̀ɛ ŋkì mɨyaa, a njii ŋkì Jordan, Galilea, wò àla'a bɨ̂tɨ̀zi Nwî! 16Bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ tswe a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀ aa bɨ yə̀ mə ŋkà'à yî wè, bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ tswe a ala'a yìi mə àlɨləŋə nɨwo a lɛ ntswe ghu aa, ŋkà'à ɨ tà mə a nu bo.” 17Ǹlɔgɨnə maa noò Yesu a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî ǹswoŋə nɨ mə, “Nɨ̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ muu, mma'atə ɨbɨ̂ ghuu, ǹloŋ mə annù nɨfɔ̌ aburə a tɨgə a abô.” 18Yesu à kà mə̂ aa ntəə nzi a aghəŋə ŋkì mɨyaa Galilea nyə ŋgǎŋkômbwɛ̀ ji baa, a bə Simon yìi bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Peta aa, bo mumaà yì Andrew, bɨ tswê wa mûm ŋ̀kì ǹlə nɨ̂ m̀bwɛ̀ nɨ̂ àmbunjya. 19Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ zi ŋka nyoŋə nàâ, mə̀ ka ghɨ̀rə tâ nɨ̀ tɨgə mbə ŋgǎŋko bə̀.” 20Bo kɨ̂ ŋ̀ghɛnsə mmà'àtə mbunjya jyaa jya ǹyoŋə yi. 21Bo bo kà mə̂ aa ŋghɛntə a bû ǹyə bɔɔ bɨ ma bî mɔ'ɔ bi baa, a bə Jɛms bo Jɔn, bɔɔ bɨ Zebedee. Bo bɨ̀ taà wàà Zebedee lɛ ntswe a mûm àkànu'u ŋkɛɛ nɨ̂ m̀bunjyâ jyaa. Yesu a twoŋə̀ waa. 22Bo kɨ̂ ŋ̀ghɛsə mma'atə akànu'ù yaa bo bɨ̀ taà wàà ǹyoŋə yi. 23Yesu à lɛ ntɨgə ŋkarə nɨ ala'a Galilea tsɨ̀m ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù a ndâghòtə baYuda, ŋ̀kɨɨ nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya nloŋə annù nɨfɔ̌ aburə. Ŋ̀ghurə nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mɨ tsɨ̀m bo bɨ̀ ɨ̀lɔ̀'ɔ tsɨ̀m jìi ɨ lɛ ntswe a nu bə̀ aà. 24Ànnù ǹloŋ ŋgaà yì a lɛ ntɨgə nsɛɛnə a mûm àla'a Syria tsɨ̀mə̀. Bə̀ tɨgə̀ ǹlɔgə nɨ̂ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ jyaa tsɨ̀m, tsi'ì bə̀ bìi bɨ lɛ sɨ ghɔ̀ɔ̀ nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ a mbuu mbuu, bo bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ yu'u nyaŋə a mbuu mbuu aa, bə̀ bìi mə bɨ̀ demon lɛ ntswe a nu bo aa, ŋ̀gǎŋwo abùbùrə̀, bo bɨ̀ bɨ̀bwɛ̀nkə̀ ǹzi nɨ bo, a kɨɨ̀ ŋ̀ghurə waa. 25Mɨ̀nnɔ̀ɔ̀ mî ghà'àtə̀ lɛ ntɨgə nlo a mbù'u Galilea bo bɨ̀ nɨ a Njɔ̀'ɔ Ɨla'a Nɨghum, ǹlo a Yerusalem, nɨ a Yudea, nɨ a njii ŋkǐ Jordan ǹyoŋə nìi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\