Mateo 5

1Yesu à yə̀ mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ntɨgə ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a atu nta'a, ntswe a nsyɛ, ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ɨ yôŋ ǹtswe ghu mbɛ̀ɛ̀. 2A lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ndɨ'ɨ waa mə: 3“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bo fumə a mûm Àzwì aà, ǹloŋ mə ànnù nɨfɔ̌ aburə à nɨ̂ à yaa. 4“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa luu nɨ̂ àjəŋnə̀ aà, ǹloŋ mə bɨ ka tɨgə bɔrɨsə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa. 5“Mbɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bɨ bɔnə aà, ǹloŋ mə bo ka yǐ jɨ mbi yù aà. 6“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə njì ɨ yaŋə nɨ̂ waa mɨ̀ntɨɨ̀ myaa kɨɨ̀ ǹloo nloŋ ɨnnù jìi ɨ tsinə aà, nloŋ mə bo ka yǐ ywurə. 7“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bɨ ko mɨlɨ̀ŋnə̀ bə̀ bi mɔ'ɔ aà, ǹloŋ mə bɨ ka yǐ kɨɨ ko mɨlə̀ŋnə̀ wàà. 8“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨ laa aà, ǹloŋ mə bo ka yǐ yə Nwî. 9“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bɨ fà'à a ŋghɨrə mə tâ m̀bɔɔnə tswe a tɨtɨɨ̀ bə̀ aà, ǹloŋ mə baa yǐ tɨgə twoŋə waa nɨ bɔɔ bɨ Nwî. 10“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ yaa nloŋ mə bo ghɨ̀rə annù yìi a tsinə aà, ànnù nɨfɔ̌ aburə a nɨ̂ àyaa. 11“M̀bɔɔnə a mbo bù mə mbə bə̀ ka mbəgɨtə nɨ̂ ghuu, ǹtsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̂ yuu, ŋkɨɨ nswoŋə nɨ̂ m̀buu ɨnnù jì bɨ̂ tsɨ̀m, tsi'ì àdàŋə̀ dàŋə̀ a atu bù ǹloŋ ŋgaa yà aà. 12Nɨ̀ ka ndorɨtə ŋkɨɨ ŋwyɛ nsəgɨtə nloŋ mə mɨ̀tsɔ'ɔnə̀ mɨ afà'à mìi mɨ gha'a aa mɨ tswe mbo bù a aburə aà. Ǹloŋ mə à kɨ mbə ajàŋ yìi bɨ lɛ sɨ tsɔ'ɔ akorə ŋgǎŋntoo Nwî jìi ɨ lɛ ntswe a mbii bù aà. 13“Nɨ̀ laa mbə fɨ̂ŋgwaŋ a mbô m̀bî. Lâ m̀bə fɨ̀ŋgwaŋ fɨ tuu nìi bǔ kɨ lìì, boŋ bɨ ka tɨgə bǔ ghɨ̀rə aa mə akə tâ fɨ̀ bǔ ka nlii aa ɛ? Kaa fɨ sɨ̀ nɨ̂ àfà'à bǔ ntswe, ntɨgə mbə aa mə tâ bɨ̀ me'e tâ bə̀ tɨgə ntəəntə ghu nɨ mɨ̀kòrə̀. 14“Nɨ̀ laa mbə ŋkà'a mbi ghù. Kaa mbə bɨ wa'ǎ njɔ̀'ɔ̀ àla'a yìi ɨ̀ təə a atu nta'a aa lɔ̀'ɔ̀sə̀. 15Kaa bə̀ sɨ lâm kosə nnɨŋə nɨ a mûm àntɔ̀ɔ̀ ŋkusə, bɨ bàŋnə̀ ǹtɛ'ɛ aa bə a atu atɛtɛ̀, ŋ̀kà'â yi wa ɨ tɨgə̀ ǹta ŋke'etə nɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m a mûm ǹdâ. 16Ma mùu ajàŋ, nɨ̀ ghɨrə tâ ŋ̀kà'â ghuu ka nta a nsi mi'i bə̀, tâ bo ka nyə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi nɨ ghɨ̀rə̀ aa ta tɨgə gha'asə Taà ghùù yìi à tswe a aburə aà. 17“Nɨ̀ tsee wa'atə mə mə̀ zì aa a mbwɛsə nɔ̀ŋsə̀ yìi à tswe a mûm àŋwà'ànə̀ Moses kə̀ ànnù yìi a tswe a mûm àŋwà'ànə ŋgǎŋntoo Nwî aà. Kaa mə̀ sɨ̀ zì aa a mbwɛsə nɔ̀ŋsə̀, mə̀ zì aa bə a nlwensə. 18Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə kaa nɨ̀li'i nɨ̂ àŋwà'ànə̀ nî fùùrə̀ kə̀ àntsɔ̀'ɔ̀nə̀ yî fùùrə̀ kaa ka yì wa'à bwɛ wa nɨ̂ àŋwà'ànə̀ nɔ̂ŋsə̀ ǹywe'e a noò yìi mə abùrə̀ bo ǹsyɛ ka yǐ tsyà aà; bɨ ka yǐ ghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ tswe ghu aa tsi'ì tsɨ̀m ya'a. 19Ŋù tsù yìi mə a wò tsi'ì ǹdɨ'ɨ yì kə̀gə yî mɔ̀'ɔ a nɨ̂ ǹdɨ'ɨ ma jû, ŋ̀kɨɨ ntɨgə ndɨ'ɨ nɨ a mbo bə̀ bî mɔ'ɔ mə bɨ̀ ka ŋghɨrə mala aa, bɨ ka yǐ twoŋə yi nɨ ŋù yî kə̀'ə̀tə nsɨgə nlwi'i a mûm ànnù nɨfɔ̌ aburə. Lâ ŋù yìi mə a lə̀ə ndɨ'ɨ mà jû ŋ̀kɨɨ mmɨrɨsə nɨ bə̀ bî mɔ'ɔ mə bɨ̀ kɨɨ ŋka nləə aa, bɨ ka yǐ twoŋə yi nɨ ŋù yì ŋ̀wè a mûm ànnù nɨfɔ̌ aburə. 20Mə̀ swoŋ a mbo bù mə, mbə ɨnnǔ juu tsuu tsinə ɨ tsyatə ji ŋgǎŋndɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ ji baFarɨsai, bəə boŋ kaa nɨ̀ ka yǐ wa'ǎ a mum annù nɨfɔ̌ aburə kuù. 21“Nɨ̀ yu'u mə bɨ lɛ sɨ swoŋə a mbo bə̀ a mbìì mə, ‘Tsee ŋû zwitə; ŋù yìi mə à ghɨ̀rə mala aa bɨ ka lɔ̀gə̀ yi ŋghɛɛ nɨ ghu a ndântsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'à.’ 22Lâ, mə̀ swòŋə a mbo bù mə: ŋù yìi mə à lwìsə ntɔŋ a nû ǹdɨ̂m yì aa, a bɔŋ mə bɨ̀ nɨŋ ɨsa'a ghu nû.’ Ŋù yìi mə à twòŋə ndɨ̂m yì nɨ̂ àtɨ̀rə̀ aa, a bɔŋ mə bɨ̀ lɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a nsi ŋgǎŋnsa'a mɨ̀sa'à. Ŋù yìi mə twòŋə ndɨ̂m yì nɨ̂ àjɨ̀ŋtə ayoo dàŋə̀ dàŋə̀ aa, a ku'unə mə tâ bɨ̀ ma'a yi a mum mɔ'ɔ tɨ mɛ̀. 23M̀bə ò yǐ nzì nɨ̂ ǹjoo mmà'anwì jo a nsi nɨ̀kèntə̀ nɨ mɔ'ɔ nɨ mmà'anwì, ŋ̀wa'atə mə ò fànsə annù a mbo ndɨm ghò, 24ò ma'àtə̀ ǹjoo mmà'anwì jya wa mbɛ̀ɛ nɨ̀kèntə̀ nɨ mɔ'ɔ, mfoo ŋghɛ̀ɛ̀ bǔ ndɨm ghò wa mâŋsə̀ ànnù ya, mbɔŋ tâ ò zi mfa njoo mmà'anwì jo jyâ. 25“M̀bə ŋù yìi à nɨ̌ŋ ɨsa'a a nu wù a lɔgə gho ŋka ŋghɛɛ nɨ wò a kɔrə̀, ò swoŋ bu yu mâŋsə̀ ɨ̀sa'a wa a mânjì m̀bɔŋ ghɛɛ kuu wâ kɔrə̀; ǹloŋ mə bu yu bə ghɛɛ kuu ghu, boŋ à ka ghɛɛ fa gho a mbo ŋ̀gàŋnsa'a mɨ̀sa'a tâ à tɨgə mfa gho a mbô ŋ̀gàŋmbɛ̂ àtsàŋə̀ tâ à ghɛɛ nnɨŋə gho a atsaŋə̀. 26Mə̀ swǒŋ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo wò mə ò bə kuu wa atsaŋ boŋ ò ka tɨgə tswe ghu ɨ ywe'e a noò yìi ò ka yǐ màŋsə tu ŋkabə yìi mə o tswa nii ghu aa tsi'ì ǹtsɨ̀m, ɨ sɨgə ywe'e nɨ̂ ànini yìi a lwi'i aà.” 27“Nɨ̀ lɛ nyu'u bɨ swoŋ a mbìì mə, ‘Tsee annǔ mâghàbə ghɨ̀rə̀.’ 28Lâ mə̀ swǒŋ a mbo bù mə, ŋù yìi mə à lèntə mâŋgyɛ̀ nyə'ətə yi aa, à ghɨ̀rə̀ mə annǔ mâghàbə bo yu a mûm ǹtɨɨ yu. 29Maa ajàŋ m̀bə nɨ̀li'ì no nì mà'à nɨ ghɨ̀rə mə tâ ò wo a mûm ɨnnù jî bɨ, ò twe'è m̀me'e! A bɔŋ mə tâ ò bwɛ adɨgə nû yo yǐ mɔ'ɔ ntsyatə mə tâ bɨ̀ yi mmà'a ɨbɨɨ nû gho tsɨ̀m a mum mɔ'ɔ Satan. 30M̀bə abô yo yì mà'à a ghɨrə mə tâ ò wo a mûm ɨ̀nnù jî bɨ, ò kwyɛ̂ m̀me'e! A bɔŋ mə tâ ò bwɛ nɨkwɛɛ̀ no nǐ mɔ'ɔ ntsyatə mə tâ bɨ̀ yi mmà'a ɨbɨɨ nû gho tsɨ̀m a mum mɔ'ɔ Satan. 31“Bɨ lɛ swoŋ mə, ‘Ŋù yìi à fì'i ŋgwɛ̂ yì a nda yu aa, tâ à yə mə yu fa àŋwà'ànə̌ nsà'ànə nɨ̀yɔ'ɔ ghu mbô.’ 32Lâ, mə̀ swǒŋ a mbo bù mə, m̀bə ŋù a fi'i ŋgwɛ̂ yì a nda yu, ntsuu nloŋ aa annǔ atsùùrə bə, bəə boŋ à ghɨ̀rə̀ aa mə tâ à tɨgə màŋgyâ àjɨrə̀; ŋùmbâŋnə̀ yìi à yɔ̀'ɔ yi aa, a ghɨrə̀ aa annǔ mâghàbə̀ bo màŋgyɛ̀ ma wâ. 33“Nɨ̀ nyu'u mə bɨ lɛ sɨ swoŋə a mbìì mə, ‘Nɨ̀ tsuu kɨ kàà ànnù a mbwe'esə bə̀, lâ m̀bə ò tɛ'ɛ ŋkaa a mbo M̀mà'àmbi mə o ka ghɨ̀rə annù, ò ghɨ̀rə̀ ànnù ma yâ.’ 34La mə̀ swǒŋ a mbo bù mə, nɨ̀ tɛ'ɛ tsuu burə kɨ kaa kàà. Nɨ̀ yi tɨ kà'a annù nɨ̀ tsuu kɨ kàà. Nɨ tsee nɨ̂ àbùrə̀ kàà, ǹloŋ mə àa adɨ̀gə̀ yìi mə àbə̀rə̀ Nwî a tswe ghu aà; 35kə̌ a nsyɛ, nloŋ mə àa adɨ̀gə yìi mə Nwǐ a tɛtə mɨkòrə̂ mi ghu aà; kě nɨ̂ Yerusalem, ǹloŋ mə àa ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'à M̀fɔ̀ yî ŋ̀wè aà. 36Nɨ̀ tsee kɨ kàà nɨ̂ àtû yuu, nloŋ mə kaa mbə nɨ̀ wa'ǎ ɨnùŋ yî m̀fù'ù kə̀ yî m̀fìì ghɨrə̀ aà. 37Tâ ànnù yìi mə nɨ̀ ka kɨ swoŋə aa tâ bə tsi'ì ‘ɨ̀ɨ̀ŋə’ kə̀ ‘ŋ̀gaŋ’; ànnù yi dàŋ yìi nɨ̌ bù ǹswoŋə aa a tɨgə nlo aa a mbo ŋù yì mbɨ wâ. 38“Nɨ̀ lɛ nyu'u mə bɨ lɛ nswoŋ mə, ‘Nɨ̀li'i a atu nɨ̀li'ì, bo bɨ̀ nɨ̀sɔ̀ŋə̀ a atu nɨ̀sɔ̀ŋə̀.’ 39La mə̀ swòŋə a mbo bù mə, tsuu ɨbɨ yìi ŋù yì mbɨ a ghɨrə nu bù kɨ tuu. Lâ m̀bə ŋù a fɛɛ nɨgha'à no ni abô mà'à, ò bəŋkə̀ nî mɔ'ɔ mfa ghu mbô. 40M̀bə ŋù a lɔɔ gho nɨ̀ ɨ̀sa'a ŋka nlɔɔ mə yu kwɛrə atsə̀'ə̂ yo yì mà'à, ò kɨ̀ m̀fa akutə̀ yo ghu mbô. 41M̀bə ŋù a gaansə gho mə tâ ò kwɛtə yi tâ bu yu ghɛɛ mile yî m̀fùùrə̀, ò bii bu yu bâŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ bi baà. 42M̀bə ŋù a yi nlɔɔ ayoo a mbo wò ò fâ, ǹtsee tuu a ntsɔ'ɔsə ŋù nɨ̂ àyoò. 43“Nɨ̀ lɛ nyu'u bɨ swoŋ mə, ‘Ka kɔ̀ŋə̀ a ndɨ̂m ghò, ŋ̀ka mbaa ŋgàŋkɨ̀bàâ ghò.’ 44La mə̀ swòŋə a mbo bù mə, nɨ̀ ka ŋkɔŋ ŋgàŋkɨbàâ juu, ŋ̀ka ntsa'atə nɨ̂ Nwî a atu bə̀ bìi bɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ yuu aa, 45tǎ tɨgə bə bɔɔ bɨ Taà ghùù yìi à tswe a aburə aà; ǹloŋ mə a ghɨ̀rə nɨ̀nòò yì a tâ nɨ a atu bə̀ bî bɨ bo bɨ̀ bì sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀ghɨrə m̀bəŋ ɨ loò nɨ̀ bə̀ bìi annû yaa a tsinə aa bo bɨ̀ bìi annû yaa sɨ̀ tsinə̀ aà. 46M̀bə nɨ̀ ka ŋkɔŋ aa tsi'ì bə̀ bìi bɨ kɔ̀ŋə̀ ghuu aa, boŋ mbə Nwì a bû ǹtsɔ'ɔ ɨfà'à ghuu aa a ya aa ɛ? Tsi'ì ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀tax, bɨ sɨ ma mùu ajàŋ ghɨrə aa ɛ? 47M̀bə nɨ̀ ka ntwoŋtə aa tsi'ǐ bɔɔ bɨ maà buu, boŋ kwensə nɨ̂ ànnù yìi nɨ ghɨ̀rə̀ aa à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? Tsi'ì bɨ̀tɨzi Nwî, bɨ sɨ maa ajàŋ kɨɨ ŋghɨrə aa ɛ? 48Nɨ̀ ghɨrə tâ ɨ̀nnù juu ɨ bɔŋ màŋsə̀ tsi'ì àjàŋ mə Taà ghuu a aburə à bɔ̌ŋ màŋsə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\