Mateo 6

1“Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu ntsuu ɨnnù jìi mə ɨ tsinə aa a nsi mi'i bə̀ kɨ ghɨ̀rə̀ bə mə tâ bɨ̀ ka nyə ghuu. Ǹloŋ mə nɨ̀ bə kɨ ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ boŋ kaa nɨ̀ ka wa'ǎ mɨtsɔ'ɔnə̀ mɨ ɨfà'à a mbo Taà ghùu yìi à tswe a aburə aa kwɛrə̀. 2“Maa ajàŋ, nɨ̀ yi tɨ fa ayoo a mbo ŋ̀gàŋə̂fumə nɨ̀ tsuu ntàŋ kɨ tɔŋə, tsi'ì tsǒ ajàŋ mə ŋgǎŋabagɨlə ɨ ghɨ̀rə a ndaŋghotə bo bɨ a nɨ mɨ̂mfàŋnə̀ mə tâ bɨ̀ ka ŋgha'asə wa aà. Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə bo kwɛ̀rə̀ mə̂ mɨtsɔ'ɔnə̀ mɨ ɨfà'â myaa mɨtsɨ̀mə̀. 3Lâ nɨ̀ yi mbàŋnə̀ tɨ fa ayoo a mbo ŋ̀gàŋə̂fumə, nɨ̀ tsuu ŋghɨrə mə tâ àbô yuu yî ŋ̀kwàbə̀ à zi ayoo yìi mə àbo yì mà'à a tugɨtə aà. 4Ta tâ ǹjoo jya mə nɨ fa aa tâ ɨ̀ tswe a alɔ̀'ɔ̀sə̀, boŋ Taà ghùu yìi mə a yə ɨdɨgə a alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa, à ka tsɔ'ɔ ɨfà'â ghuu. 5“Nɨ̀ yi tɨ tsà'àtə̀ Nwî nɨ̀ tsuu bə tsi'ì tsǒ ŋgǎŋəbagɨlə̀ mə bo kɔ̀ŋə mə bo kɨ bɨɨnə təə nɨ a ndaŋghotə kə̌ a mbɛ̀ɛ̀ mɨ̂mfâŋnə̀ mə bə̀ ka nyə waa aà. Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə bo kwɛ̀rə̀ mə̂ mɨtəŋnə̂ myaa. 6Lâ nɨ̀ yi mbàŋnə̀ tɨ tsà'àtə̀ Nwî, nɨ̀ kuu ŋghɛ̀ɛ̀ a mûm ǹja'à ǹda bù, ǹtsetə abà'à, m̀bu'u mbo a mbo Taà ghùù yìi à tswe alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa, boŋ Taà ghùù yìi a yə ɨdɨgə alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa, à ka təŋə ghuu. 7“Nɨ̀ yi tɨ tsà'àtə̀ Nwî, nɨ̀ tsuu bu'usə̀ kɨ ghàà mɨ̀ghàà bə̂ àdàŋə̀ dàŋə̀ tsi'ì tsǒ ajàŋ yìi mə bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨ ghɨ̀rə̀ aà. Ǹloŋ mə bo wa'atə nɨ mə Nwɨ̀ŋgɔ̀ŋ à ka yu'u nɨyə̀'ə̂ nyaa ɨ yòŋə̀ aa mɨghàâ mya mî ghà'à ŋ̀gha'a. 8Nɨ̀ tsuu tsǒ bo bə, ǹloŋ mə Taà ghùù à zi njoo jya jìi mə nɨ boŋə aa mbɔŋ tâ nɨ̀ ka mbetə. 9Nɨ̀ tɨgə ŋka ntsa'atə Nwì aa laà mə: Taà yi'i a aburə, ghɨ̀rə̂ tâ bɨ̀ ka ŋgha'asə Ɨkûm ghô. 10Tâ ànnù nɨfɔ̂ yo â zi, Ta bǎnsyɛ aa nyu'u ndɨ'ɨ̀ jo tsǒ bǎburə. 11Fa mɨjɨ mìi mə mɨ ku'unə a mbo bì'ì sii aà. 12Lì'ìnə ɨfansənnù ji'i a ajàŋ mə bì'i kɨɨ nli'inə nɨ̂ jî bə̂ bìi bɨ fànsə̀ a nu bì'ì aà. 13Ǹtsuu bii bì'ì kwo a ŋkɨ̀rə̀ Satan bə̀. Lâ yweensə yi'i nɨ̂ ɨ̀nnù jì bɨ̂. 14“Ǹloŋ mə nɨ̀ bə kɨ lì'ìnə ɨfansənnù bə̂, bəə boŋ Taà ghùù yìi à tswe a aburə à ka kɨɨ lì'ìnə̂ juu. 15Lâ m̀bə nɨ̀ tsuu ɨfansənnù bə̂ kɨ lì'ìnə bəə boŋ kaa Taà ghùù kaa à ka wa'à juu ka nli'inə. 16“Nɨ̀ yi tɨ si'isə ɨbɨɨ nû ghuu tɨ jɨ, nɨ̀ tsuu kɨ jəŋnə tsi'ǐ tso ŋgǎŋəbagɨlə̀ ǹloŋ mə bo tsuŋ mɨ̂nsî myaa mə tâ bə̀ ka nyə mə bo si'isə̂ ɨ̀bɨɨ nû waa tɨ jɨ̂. Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə bo kwɛ̀rə̀ mə̂ mɨtəŋnə myaa mɨtsɨ̀mə̀. 17Lâ nɨ̀ yi mbàŋnə̀ tɨ si'isə ɨbɨɨ nû ghuu tɨ jɨ, nɨ̀ ka nsi'itə mɨ̂nsî muu nyɔ'ɔ, 18tâ bə̀ tsee yə mə nɨ̀ sì'ìsə̂ ɨbɨɨ nû ghuu tɨ jɨ̂. Tâ Taà ghùù yìi à tswe alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa, tâ yə. Boŋ Taà ghùù wa mə a yə ɨdɨgə a alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa, à ka tɨŋə ghuu. 19“Nɨ̀ tsuu afù'û yuu a ɨtà fàa nsyɛ kɨ lə̀ə̀, a adɨgə yìi mə mbə nsə̀gə̀ ɨ̀ kurə kə̀ ǹtsə̀bə̀ ɨ̀ kô, kə̀ bɨ̀yə̀rə bəgə nyə̀rə̀ aà. 20Nɨ̀ baŋnə ka ləə afù'û yuu bə a atǎ aburə, a adɨgə yìi mə m̀bə̂ ǹsə̀gə̀ ɨ̀ wa'à kurə, kaa ntsə̀bə̀ wa'à kɨ̀ ŋ̀ko, kaa bɨ̀yə̀rə wa'à kə̀ m̀bəgə nyərə. 21Ǹloŋ mə adɨ̀gə̀ yìi mə afù'û yo a tswe ghu aa, ǹtɨɨ̀ gho ɨ ka kɨɨ tswe aa ghu. 22“Nɨ̀li'ì no laa mbə lmâ ɨbɨɨnû ghô. Nɨ̀li'ì no bə tswe sɨgɨnə̀, bəə boŋ mbɨ̀ɨ̀ nû yo ntsɨ̀m ɨ̀ luu nɨ̀ ŋ̀kà'à. 23Lâ nɨ̀li'ì mo bə tsuu ɨ sɨgɨnə̌ tswe boŋ m̀bɨ̀ɨ̀ nû yǒ ntsɨ̀m ɨ̀ luu nɨ̀ m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀. M̀bə̂ ŋ̀kà'à yìi mə ɨ tswe a nu bù aa ɨ bə mfii ɨdɨ̀gə̀ bəə boŋ à nɨ̂ m̀fii ɨdɨ̀gə̀ yî ǹswèrə̀ ǹswerə. 24“Kaa mbə ŋù à wa'à a mbo bɨ̀tà bɨ afà'à bi baa ka mfa'a; ǹloŋ mə à ka bàà yî mɔ̀'ɔ ɨ bàŋnə kɔ̀ŋ yì mɔ̀'ɔ̂; kə̀ a kâ m̀fa'a a mbo yì mɔ̀'ɔ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m, m̀baŋnə ntsa'a nɨ yì mɔ̀'ɔ̂. Kaa mbə ò wa'ǎ a mbo Nwì bo bɨ̀ a mbô ŋ̀kabə ka mfa'a.” 25“Ma mùu ajàŋ, mə̀ tɨgə̀ ǹswǒŋ a mbo bù mə nɨ̀ tsuu ɨnnǔ kɨ wa'a nloŋ ntswêntɨ̀ɨ̂ yùù, mə nɨ̀ ka jɨ aa àkə̀, kə̀ no aa akə̀ lɛ, kə̀ ǹloŋə ɨbɨɨnû ghuu, mə nɨ̀ ka wɛ'ɛ aa akə̀ lɛ. Ǹtswê ǹtɨɨ̀ yùu, ɨ̀ sɨ̀ mɨjɨ tsyàtə̀ aa ɛ? Mɨ̀bɨ̀ɨ̀mɨnû muu mɨ wa'a ɨ̀tsə̀'ə̀ kɨ ntsyatə aa ɛ? 26Nɨ̀ lentə bɨ̂sɨŋ bìi bɨ dàrə̀ a ndəŋ aà. Kaa bɨ sɨ waa njoo bwe'e, kaa wa'a kɨ̀ɨ̀ m̀fu'u nlə̀ə̀ nɨ a atà. Lâ Taà ghùù yìi à tswe a aburə aa a jɛ'ɛ̀ nɨ̀ waa. Ǹduù ghuu ɨ sɨ̌ ɨ waa tsyâtə aa ɛ? 27M̀bə ŋù nɨ̀bû ghùù yî tsù a ku'ùsə̀ mûbàŋtə̀ a nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yì ǹloŋ mə a wa'a ɨnnù aa ɛ? 28Nɨ wa'a nɨ̂ ɨnnù ǹloŋ ɨtsə̀'ə̀ aa aya aa ɛ? Nɨ̀ lentə ɨbwì'i ŋgɛ̀ɛ̀ jìi ɨ kwe a ŋgɛ̀ɛ̀ aà. Kaa ɨ sɨ nwùgɨ̀nə̀, kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̂ àsìsì kɨɨ mba'a. 29Mə̀ swòŋə a mbo bù mə tsi'ì m̀fɔ̀ Solomon a mûm nɨgha'à ni nɨ tsɨ̀m, kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ atsə̀'ə̀ yî tsu wɛ'ɛ tâ à bɔŋ mbə tsi'ì tsô jyaa. 30Lâ m̀bə Nwìŋgɔ̀ŋ a ka nwɛ'a ɨtsə̀'ə̀ a nû ŋ̀gɛ̀ɛ̀ a ɨtu mɨnta'a, yìi mə ɨ kwe sii a lo tɨ bə a yɔɔ bɨ tɔɔ̀ a abu aa, boŋ mbə a kɨ'ɨ ɨtsə̀'ə̀ a nu bù naŋsə̀ ŋ̀wɛ'ɛ ntsyatə aa ɛ? Àbìintɨɨ̀ yuu a kə'ə bə laa aa a ya ɛ? 31Ma mùu ajàŋ a ku'unə mə nɨ̀ tsuu ɨnnù kɨ wa'a, ɨ betə nɨ mə, ‘Bì'ì ka jɨ aà àkə̀, kə̀ bì'ì ka no aà àkə̀, kə̀ bì'ì ka wɛ'ɛ aà àkə̀ lɛ?’ 32Ǹloŋ mə bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨ lɔ̀ɔ̀ ma jû ǹjoò tsɨ̀mə̀; lâ Taà ghùù a aburə à zi mə nɨ boŋ njoo mà jû tsi'ì tsɨ̀mə̀. 33Lâ tâ nɨ̀ foo ŋka nlɔɔ bə ànnù nɨfɔ̀ Nwî bo bɨ̀ ànnû yi yìi mə a tsinə aa boŋ à ka kɨɨ fa njoo mà jû tsi'ì tsɨ̀m a mbo bù. 34Ma mùu ajàŋ nɨ̀ tsuu ɨnnù kɨ wa'a nloŋ annǔ ayɔɔ bə̂, ǹloŋ mə ɨyɔ̀ɔ̀ ka lǒ tswe nɨ ɨ̀ jii ɨnnù. Tâ ŋ̀gɨ'ɨ yì sii tâ ɨ̀ ku'unə siì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\