Mateo 7

1“Tsuu mɨlɔ'ɔ mɨ bə̂ kɨ twi tâ bɨ̀ tsuu mo ɨ kɨɨ twi. 2Ǹloŋ mə àjàŋ yìi mə o twi mɨlɔ'ɔ mɨ bə̂ aa, à nɨ̂ àjàŋ yìi mə bɨ ka yǐ kɨɨ twi mô. Fɨ̀gə̀ yìi mə o fa nɨ a mbo bə̀ aa, à nɨ fɨ̀gə̀ yìi bɨ ka kɨɨ fa nɨ a mbo wò aà. 3A ghɨ̀rə̂ àkə̀ mə ò ka nyə nɨ̂ àbà'a ati yìi mə a tswe nɨli'i ndɨ̂m ghò kaa ŋkɨ'ɨ nɨ̀ koonə yìi mə à tswe nɨli'i wò aa yə aa ɛ? 4Kə̀ m̀bə ò tsyà aa la nswoŋ a mbo ǹdɨ̂m ghò mə, ‘Zǐ ta mə̀ fi'i abà'a ati a nɨli'i wò’, mə koonə à bàŋnə ntswe a nɨli'i wò aa ɛ? 5Wò ŋgàŋàbagɨlə̀, foo ntyǎ mbìì m̀fi'i koonə wa a nɨli'i wò, boŋ ò ka naŋsə yə abà'a ati ya a nɨli'i ndɨm ghò ɨ fi'i. 6“Nɨ̀ tsuu njoo jìi ɨ laa màŋsə̀ aa a mbô m̀bu kɨ fa boŋ ɨ ka bəŋkə ɨ wǒ a nu bù. Nɨ̀ tsuu njoo atɨ̀ndùû juu a mbo bɨ̀kwiŋyàm kɨ fa boŋ bɨ ka nɨ̀ŋtə̀ ɨ ta ŋgɨ'ɨ ghu. 7“Nɨ̀ ka mbetə boŋ bɨ ka kɨ fa a mbo bù. Nɨ̀ ka nlɔɔ boŋ nɨ̀ ka yə. Nɨ̀ ka ŋkwɛntə boŋ bɨ ka ŋa'a a mbo bù. 8Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi a betə aa, a kwɛrə, ŋù ǹtsɨ̀n yìi a kɨɨ nlɔɔ aa, a yə. Ŋù yìi mə a kwɛ̀ntə̀ aa, bɨ kɨɨ̀ ŋ̀ŋa'a ghu mbô. 9Kə̀ à nɨ̂ m̀buu ŋû ghuu yìi mə à tswe a atɨtɨ̀ɨ bù mə mbə mû yì à betə yi mə tâ à fa abaa a mbo yu a bâŋnə̀ m̀fa bə̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ghu mbo aa ɛ? 10Kə̀ bɛɛ mə a betə yi mə à fa fɨbwɛ̀ a mbo yu a bâŋnə̀ m̀fa bə no aa ɛ? 11M̀bə bù bìi mə nɨ̀ nɨ ŋgǎŋghɨ̀rə ɨnnù jì bɨ, nɨ̀ zi ajàŋ mə mbə nɨ̀ ka mfa njoo jì sɨgɨ̀nə̀ a mbo bɔɔ̀ buu, boŋ mbə Taà ghùù yìi à tswe aburə aa a kɨ'ɨ njoo jì sɨgɨ̀nə̀ a mbo bə̀ bìi mə bɨ betə aa ka mfa aa mə akə aa ɛ? 12“Ka ŋghɨrə a nu bə̀ ɨ ɨnnù jya jìi mə o kɔ̀ŋə̀ mə bɨ̀ ka ŋghɨrə a nu wò aà. Ǹloŋ mə àâ ànnù yìi mə nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ nɨ̀ghàà nɨ ŋgǎŋntoo Nwì swoŋə aa a yûlà. 13“Nɨ̀ tsya nɨ ǹtsǔ ŋkya yì kəgə wa ŋkuu, nloŋ mə ntsǔ ŋkya mà wa ɨ jwaanə ntəə mânjì yì a ŋkɨ mfwaatə, ɨ ghɛ̀ɛ̀ aa a ntsǔ nɨ̀wo nɨ nlwì'ì ǹjɨ̀mə̀, bə̀ kɨɨ̀ ǹzwu nyoŋə ghu ŋgha'a. 14Lâ ǹtsǔ ŋkya yìi mə ɨ ghɛ̀ɛ a mûm ntswêntɨ̀ɨ̀ aa ɨ kə'ətə; mânjì yìi mə a kɨɨ ŋghɛɛ ghu aa a tsyânə̀, a bə tsi'ì m̀bùmtə̀ bə̂ mə mbə bɨ yə̂. 15“Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu nɨ̂ ŋ̀gǎŋntoo Nwî m̀bwe'esə̀, jìi ɨ zǐ a mbo bù m̀ma'a ŋgùù m̀bînjə̀rə̀ a nu bo, lâ m̀baŋnə̀ mbə naàŋgwyɛ̀ mɨtsə'ə̀ aà. 16Wa nɨ̀ ka yǐ zi waa aa a njɨ̌m mɨ̀ntâ myaa. M̀bə̂ àtǐ njɔ̂ŋ ǹjɔŋ a koonə̀ bɨ̀lâmsì aa ɛ? Kə̀ ǹtsìbɨ̀njɔ̀ŋ ɨ koonə̀ ǹsàrə̀ aa ɛ? 17Wa àtì yî sɨgɨ̀nə̀ a koonə aa mɨ̀ntà mî sɨ̀gɨ̀nə̀, àtì yî bɨ a ŋkoonə aa mɨ̀ntà mî bɨ̂. 18Kaa mbə àtì yî sɨ̀gɨ̀nə̀ a kɨ'ɨ̀ yi mɨ̂ntà mî bɨ koonə̀. Kaa yì bɨ a wa'ǎ mîntà mî sɨgɨ̀nə̀ kɨ ŋkoonə. 19Àtǐ tsɨ̀m yìi kaa a sɨ mɨ̂ntà mî sɨgɨ̀nə̀ koonə aa, bɨ wà m̀ma'a a mum mɔ'ɔ. 20Wa nɨ̀ ka yǐ kɨ zi waa ɨ yòŋə aa a njɨ̌m mɨ̀ntâ myaa. 21“Kaa à sɨ̀ ŋû ǹtsɨ̀m yìi mə a twoŋə nàa mə, ‘M̀mà'àmbî, M̀mà'àmbî’, aa bə mə à ka yǐ kuu a mûm ànnù nɨfɔ aburə. A ka yǐ kuu tsi'ì bə̀ bìi mə bɨ ghɨ̀rə annù yìi mə Taà ghà a aburə a lɔ̀ɔ̀ aà. 22À ka yǐ bə wa njwi ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a, tâ bə̀ bì ghà'àtə̀ zi nswoŋ a mbo mə̀ mə, ‘M̀mà'àmbî, M̀mà'àmbî, bì'ì lɛ sɨ swoŋ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ nɨ̂ ɨ̀kûm gho, m̀fi'i nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ nɨ̂ ɨ̀kûm gho, ŋ̀kɨ ŋghɨrə ɨnnù jî yɛ̌yɛrə jî ghà'àtə̀ nɨ̂ ɨ̀kûm gho.’ 23Tâ mə̀ swoŋ a mbo bo nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsɨ mə, ‘Wa mə̀ lɛ wa'a ghuu zî. Nɨ̀ lo ghuu a mbɛ̀ɛ mə̀ ŋ̀ghɛɛ mba a ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ̂!’ 24“Ŋù ǹtsɨ̀m yìi a yu'u mɨghàâ ma mù m̀fa nɨ mu aa, à bə̀ aa tsi'ì tsǒ ŋù mɨ̀tsyɛ̀ yìi mə à bɔ̀ɔ ndâ yì a atû àlàŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀; 25bɛɛ mbə̀ŋ ɨ̀ zi nloo, ŋ̀kì ɨ luu, àfìsə̀ a kɨ ntsya ntum nda ya, kaa ɨ kɨ'ɨ̀ yi wô, ǹloŋ mə à lɛ mbɔɔ a atu alâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀ aà. 26Lâ ŋù yìi mə a yu'u mɨghàa ma mû kaa wa'à nɨ mu fa'a aa, à bə aa tsi'ì tsǒ àjɨ̀ŋtə̀ ŋû yìi mə à lɛ ghùrə ndâ yì a atû àwàŋə̀. 27Nòò yìi mbə̀ŋ ɨ̀ lɛ nloo mɨ̀ŋkì luuŋkə̀, à fìsə̀ a kɨɨ̀ ǹtsya ntumə nɨ̂ ǹda ya aa, ɨ wô tsi'ǐ nɨ nɨ̀wò nî wè.” 28Nòò yìi Yesu à lɛ mmàŋsə̀ a swoŋ ma jû ɨ̀nnù aa, ɨ̀kùrə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ yɛrə̀ ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ ànnù Nwì aa, 29Ǹloŋ mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ waa aa tsǒ ŋù yìi à tswe nɨ̂ àdà'à, kaa wa'à aa tsi'ì tsǒ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ jyaa dɨ'ɨ̀ bə̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\