Mateo 8

1Yesu à lò mə̂ wa atu nta'a nsɨgə mâběm ǹnɔ̀ɔ̀ ɨ yoŋə̀ yi. 2Ŋù àkɨ̀kwen yî mɔ̀'ɔ à lɛ ŋkɨ nzi ntsi'i yi, nswɛtə mɨku'utə̂ mi ghu nsi, ǹswoŋ mə, “M̀mà'àmbî, ò bə kɔ̌ŋ, boŋ ò ghɨrə̀ nû yà ɨ laà.” 3Yesu a nâsə̀ àbô yi mmɔɔntə yi ghu, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ kɔ̀ŋə̂ tâ nû yò laa.” Àkɨkwen ya a lɛ kɨ mburə ŋghɛ̀sə̀ ǹsɨgə ghu nu, a laà. 4Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Yə̂, ò ghɛɛ, ò tsuu annù tsu a mbo ŋù lǒ swoŋə, lâ m̀bàŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ ndɨ̀'ɨ ɨbɨɨ nû gho a mbô ŋ̀gàŋmà'anwì, ŋ̀kɨ mfa ayoo mma'anwì yìi mə Moses à lɛ lə̀ə̀ aa, tâ dɨ̀'ɨ a mbo bə̀ mə nû yò ɨ̀ làà mə̂.” 5Nòò yìi mə Yesu à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a Kapernaum aa, àtu bɨ̂sogyɛ ŋkhɨ̀ a lɛ nzi ntsi'i yi, m̀bu'u m̀bo ghu mbo mə à kwɛtə yi. 6Ǹswoŋ mə, “M̀mà'àmbî, nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ bwentə a ŋgàŋàfà'â ghà, à nɔ̀ŋə ndâ tsi'ì nɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ̀.” 7Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Wa mə̀ ka zǐ ɨ ghùrə̀ yi.” 8Àtu bɨ̂sogyɛ̀ ya a kwi'i mə, “M̀mà'àmbî, kaa mə̀ sɨ̀ ku'ùnə̀ mə mbə ò zî ŋ̀kuu a nda mə̀; lâ, ghɛ̀nsə ŋghàà tsi'ì nɨghàà nî fùùrə̀ boŋ ŋ̀gàŋàfà'â ghà ghû à ka tɨɨ. 9Ǹloŋ mə mə̀ laa mbə ŋû, ǹtswe nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̂ àda'a a atu mə̀ ǹsa'a nɨ̂ ghà, mə̀ kɨ̂ ǹtswe nɨ̂ àdà'a a atu bɨ̀sogyɛ̀ bìi mə mə sa'a aà: Mə̀ bə swoŋ nɨ yì mɔ̀'ɔ mə, ‘Ghɛ̀ɛ̂!’, boŋ à ghɛɛ̀; mə̀ kɨ nswoŋ nɨ yì mɔ̀'ɔ mə, ‘zǐ!’ a kɨ̂ ǹzî; Bɛɛ mə̀ kɨ nswoŋ a mbo àbù'û ya mə ‘Ghɨ̀rə̀ yulà ànnù!’ a kɨ̂ ŋ̀ghɨrə.” 10Yesu à yù'ù mə̂ ànnù ya yìi mə à lɛ nswoŋ aa, nyɛrə, nswoŋ a mbo bə̀ bya mə bɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nii aa mə, “Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, tsi'ǐ a ala'a baIsrael, kaa mə̀ lɛɛ̀ ŋ̀kɨ'ɨ̌ abəŋə abìintɨɨ mà yû yə̂.” 11Mə̀ swòŋə a mbo bù mə bə̀ bî ghà'àtə̀ ka yǐ lò a mbɨ nsà'a nòò, nɨ a mbɨ ntso nòò, ɨ zǐ tswe a atu atɛtə̀ bo bɨ̀ Abraham, Isaac, nɨ Yakob wa a mûm annù nɨfɔ̌ aburə, 12lâ tâ bɨ̀ baŋnə mmè'e bɨbɔŋ bɨ annù nɨfɔ̀ Nwì a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀ a abɛɛ; tâ bo tɨgə nyə'ə ghu ŋkurə nɨ̂ mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa.” 13Yesu a tɨgə̀ m̀bu nswoŋ a mbo atu bɨ̂sogyɛ̀ ya mə, “Ka ŋghɛ̀ɛ̂; wa ànnù ya mə ò bìì aa a ka ghɨ̀rə̀ ŋ̀gàŋàfà'â gho wâ.” Ŋ̀gàŋàfà'â yì wa à lɛ ŋkɨ ntɨɨ tsi'ì maa noò. 14Yesu à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a nda Peta ǹyə nɔ̂ŋsə̂ yì a nɔ̂ŋ ŋghɔɔ nɨ fibà. 15A ghɛnsə̀ àbô yi mmɔɔntə ghu, fibà wa a ma'àtə̀ yi, a bɨɨ̀nə̀ ǹtɨgə nlɔɔ mɨjɨ mfa a mbo bo bo jɨ̂. 16À bə̀ mə̂ a noò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ bɨ zî nɨ̀ bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə ɨ̀zwì jî bɨ ɨ lɛ ntswe a nu bo aà. Yesu a ghɛ̂sə̀ ŋ̀ghaa nɨghàà nî fùùrə̀ m̀furə ɨzwì jya, ŋ̀kɨ ŋghurə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ sɨ ghɔ̀ɔ̀ aà. 17À lɛ ghɨ̀rə̀ ma yû ànnù aa a lwensə ànnù yìi mə ŋgàŋntoò Nwì Isaiah à lɛ nswoŋ aa mə, “À lɛ ŋkwɛrə ɨlɔ'ɔ̀ ji'inə̀ ŋkɨ be'e mɨghɔ̀ɔ̂ mi'inə̀ mɨ tsɨ̀mə̀.” 18Àjàŋ mə Yesu à lɛ nyə mɨ̂nòò mî ghà'à ŋ̀gha'a mìi mə mɨ lɛ karɨsə yi aa, ǹswoŋə a mbo ŋgǎŋyəgənnù ji mə tâ bɨ̀ too ŋghɛɛ wa njii àtsùm yî mɔ'ɔ. 19Ŋ̀gàŋndɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ yî mɔ̀'ɔ, à lɛ nzì ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, mə̀ ka yòŋə̀ nɨ̂ gho a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀dɨ̀gə̀ tsɨ̀m jìi mə o ghɛ̀ɛ̀ ghu aà.” 20Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ɨ̀tsò ɨ tswe nɨ̀ mɨ̀mborə̀ myaa, bɨsɨŋ kɨ̂ ǹstswe nɨ̂ ǹdâ jyaa; la kaa Mu Ŋù à sɨ̀ nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə mbə a nɔ̂ŋsə̀ atû yi ghu mmɨɨntə aa tswê.” 21Ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù yì yî mɔ̀'ɔ à lɛ ŋkɨ nswoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, lə̀ə tâ mə̀ bɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ m̀foo ntwiŋə taà ya'a.” 22La Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Zǐ ka nyòŋə̀ nàâ, m̀ma'atə tâ bɨ̀ku ka ntwiŋ bɨkû bɨ bə̂ byaa.” 23Yesu à lɛ ntɨgə ŋkuu a mûm àkànu'u, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ kɨ̂ ǹyoŋə yi ŋkuu ghu. 24Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ, afìsə̀ yî tɨ̀ɨ̀ a lɛ ŋghɛ̀sə̀ m̀be'enə ŋka ntsya wa mûm ŋ̀kì. Ɨ̀kàŋə ŋkì ɨ tumə̀ nɨ̂ àkànu'u ya a tɨgə̀ ǹlɔɔ nɨ̂ m̀bwɛ wa mûm ŋ̀kì. La Yesu à lɛ mbàŋnə̀ ǹnɔŋə mbwii. 25Bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtsɨgɨtə yi nswoŋ mə, “Yweensə yi'i, Mmà'àmbî; wa bì'ì tɨgə ntswe aa a ntsu nɨ̀ wô.” 26Yesu a kwi'i mə, “Nɨ naŋsə mbɔ'ɔ aa akə̀ laà aa ɛ? Àbìintɨɨ̀ yuu a kə'ə bɨ laa a ya aa ɛ?” À lɛ ntɨgə mbɨɨnə, ŋwenə afìsə̀ ya bo bɨ̀ ɨ̀kàŋnə ŋkì jya, ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ m̀bɔrə mə tùk ǹtɨgə ŋghɛɛ nɨ mə swee. 27Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ nyɛrə ntɨgə nswoŋə nɨ mə, “Àâ m̀buu ŋu akə a ghuà aa ɛ? Tsi'ì àfìsə̀ bo bɨ̀ ɨ̀kàŋnə ŋkì ɨ yu'unə̀ nii aa ɛ?” 28Yesu à tòò mə atsùm ya, m̀fɛ'ɛ a ala'a Gadara m̀bâŋnə̀ ji baa jìi mə bɨ̀demon lɛ ntswe a ɨto'o bo aa, bɨ lô a ɨtu mɨsyɛ̀ ǹzi ntsi'i yi. Bə̀ ma bû lɛ ntsə'ə si'i ŋghɨrə mə tâ ŋù tsee maa mânjì kɨ tsyà. 29Bo ghɛ̀sə̀ mə̂ ǹyə Yesu aa, ŋka ntɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Sɨ̀ tswe aa nɨ̀ àkə aa ɛ, a Mu Nwì? Ò zǐ faa mə o zǐ nnɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bì'ì tɨghə nòò à kù'ù aa ɛ? 30Àkàrə̀ bɨ̂kwiŋyàm a lɛ ntswe maa mbɛ̀ɛ̀ àdɨ̀gə̀ njɨ. 31Bɨ̀demons bya bɨ tɨgə̀ m̀bu'u mbo a mbo Yesu mə, “M̀bə ò ka mfi'i yi'i, ò toò yi'i bì'ì ghɛɛ̀ ŋ̀kuu a nu àkàrə̀ bɨ̂kwiŋyàm yî.” 32Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ.” Bo lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ ŋkuu a nu àkarə̀ bɨ̂kwiŋyàm yâ tsɨ̀m, a ju'ù ǹsɨgə mbaa yâ; ǹtɨgə ŋkoŋ wa a mûm ŋ̀kì. 33Bə̀ bìi bɨ lɛ sɨ bɛ bɨ̂kwiŋyàm byaa, bɨ lɛ nlò ŋ̀khə ŋkuu wa njɔ̀'ɔ̀ àla'à ǹtɨgə nswoŋ ɨnnù tsɨ̀m bo bɨ̀ ànnù yìi a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a nu bə̀ bya bi baà. 34Bə̀ bɨtsɨ̀m lɛ mfɛ̀'ɛ̀ wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a nzì ǹtsi'i Yesu. Bo yə̂ mə̂ yi aa mbu'u mbo ghu mbo mə tâ à ma'atə mbù'ù àla'à yàà ya mburə ŋghɛɛ yi tâ àgha'a sa'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\