Mateo 9

1Yesu à lɛ ŋkuu a mûm àkànu'u ntoo ŋghɛɛ a njɔ̀'ɔ̀ àla'a bo. 2Bə̀ lɛ mbè'e a mbweŋkə yi mɔ'ɔ nɨ̂ ɨ̀kùû yi nzi nɨ ghu ghu mbo. Yesu, à yə̀ mə abìintɨɨ̀ yaa, nswoŋə a mbo m̀bwènkə̀ wa mə, “Tswa ntɨɨ̀ gho mbǎ mû ghà; wa bɨ lì'ìnə̀ mə ɨbɨ̂ ghô.” 3Ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ jya ji mɔ'ɔ ɨ yu'u nswoŋ bo nɨ bo mə, “M̀bâ ghû a bə̀gɨ̀tə̀ aa Nwì.” 4Yesu à lɛ nzi annù yìi mə bo lɛ sɨ mɔ̀ɔ̀ntə aa nswoŋ mə, “Nɨ mɔ̀ɔ̀ntə ɨjǎŋ ɨnnù jî bɨ juà a mûm mɨ̀ntɨɨ bù aa a ya lɛ? 5A waŋsə aa a swoŋ mə, ‘Bɨ lì'ì mə ɨfansənnù jo,’ kə̀ a nswoŋ mə, ‘Bɨ̀ɨ̀nə ŋka ntəə ghɛ̀ɛ̀ aa ɛ?’ 6“Lâ mə̀ ka dɨ̀'ɨ a mbo bù mə Mu Ŋù à tswe nɨ̀ àdà'à fàa atu nsyɛ a lì'ìnə̂ ɨ̀bɨ̂.” A tɨgə̀ m̀bu nswoŋ a mbô m̀bwènkə̀ wa mə, “Bɨ̀ɨ̀nə mbè'e ɨkuù gho ŋhɛ̀ɛ̀ gho a ndùgə̀.” 7À lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ ŋ̀ghɛɛ yi a ndùgə yu. 8Àjàŋ yìi mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ bya lɛ nyə laa, bo lɛ mbɔ'ɔ, ǹtɨgə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî, nloŋ mə à fa ajàŋə ada'a ma ya a mbo bə̀ aà. 9Yesu à lò mə̂ maa adɨgə ŋka ntsya, nyə Mateo, ŋù ŋkwɛrə bɨ̀tax a tswê a ndâfà'a yu. A swoŋ ghu mbo mə, “Ka nyòŋə̀ naà.” À lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ ǹyoŋə yi. 10Yesu à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtswe ŋka njɨ a nda Mateo, ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀tax jÎ ghà'àtə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ ɨ zî ǹtswe bo bɨ̀ Yesu nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji wa atu atɛtə̀. 11Bafarɨsai yə̀ mə̂ aa, mbetə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù ghùù a jɨ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀tax nɨ bə̀ bî bɨ aa a ya?” 12Yesu a yu'u, ǹswoŋ a mbo mə, “Kaa bə̀ bìi mə bɨ tswe bɨtɨ̀ɨ̀ aa sɨ dokta lɔɔ, lâ a lɔ̀ɔ ŋgàŋmɨghɔ̀ɔ̀. 13“Lâ nɨ̀ ghɛɛ nlɔ̀ɔ̀ ǹji'ì nɨ̀ghàà nɨ Nwî nya mə nɨ swoŋ mə: ‘Mə lɔ̀ɔ̀ aa annǔ ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀, kaa mə̀ sɨ aa njoo mmà'anwì lɔɔ.’ Kaa mə̀ lɛ ŋwa'à zì aa a ntwoŋ bə̀ bìi mə mɨ̀nnû myaa mɨ tsinə aà, mə̀ lɛ nzì aa a ntwoŋ bə̀ bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jì bɨ aà.” 14Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnǔ Jɔn ɨ lɛ nzì m̀betə Yesu mə, “Bì'i bɨ̀ baFarisai si'isə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'i tɨ jɨ̂, kaa ŋgǎŋyəgə̂nnù jo wa'à si'isə̀ aa a ya lɛ?” 15Yesu a kwi'i mə, “M̀bə bə̀ bìi bɨ twoŋə waa a adɨgə nɨyɔ'ɔ kâ ǹjəŋə wâ noò mə ǹdoo mûŋgèn à tswe bo bo aa ɛ? Ŋ̀gaŋ! Lâ nòò à ka yǐ zǐ yìi mə bɨ ka yǐ lɔ̀gə ndoo mûŋgèn wa ɨ lɔ̀'ɔ̀sə̀ a mbɛ̀ɛ bo aa, tâ bo bɔŋ tɨgə kɨ si'isə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû mya tɨ jɨ̂. 16Kaa ŋù laa wa'à lɔ̀gə̀ nɨ̂ àsà'a atsə̀'ə̀ yî fii a nnɨŋə nɨ̂ àbù'u àtsə̀'ə̀ yî lwèn ǹtatə; à bə ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ boŋ a satə atsə̀'ə̀ yî fii ya a ka swùŋə̀ yî lwèn ya ɨ sà'àtə abù'ù yâ tâ à gha'atə. 17Kaa bɨ sɨ kɨɨ nlɔgə nɨ mɨ̀lù'ù mî fii nnɨ̀ŋə nɨ̂ ŋ̀gùu mɨlù'u jî lwèènə̀; bɨ bə nɨŋ, bəə boŋ ŋ̀gùù jya ɨ ka bwi'ikə, tâ mɨ̀lù'ù mya saa, tâ bɨ̀ kɨ nta ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ŋ̀gùù jyâ. Lâ bɨ bə nɨŋ mɨlù'ù mî fii a nɨ̂ ŋ̀gùù jî fii, bəə boŋ ŋgùù jya ka tswe sɨgɨ̀nə̀ tâ mɨ̀lù'ù mya kɨ ntswe ghu.” 18Nòò yìi mə Yesu à lɛ sɨ swoŋə ma ya ànnù aa, ǹtsyàsə̀ baYuda yî mɔ̀'ɔ a zî ghu mbô, ǹswɛtə mɨku'utə mi ghu nsi, nswoŋ mə, “Mû ghà yî màŋgyɛ̀ à ghɛ̀nsə ŋkwo; lâ zǐ nnɔ̀ŋsə abô yo ghu nu ta tâ à bu ntswe ntɨ̀ɨ̀.” 19Yesu à lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji, ŋghɛɛ bo bo. 20Màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ yìi mə à lɛ ŋghɔ̀ɔ̀ nɨghɔ̀ɔ̀ nɨ bâŋgyɛ̀ nɨ ɨ̀lòò nɨghûm ǹtsò baa, nɨ zî tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ kaa wa'à kɛntə̀ aa, à lɛ nyòŋ m̀mɔɔntə atsəŋə atsə̀'ə̀ Yesu; 21ǹloŋ mə à lɛ nswoŋə a mûm ǹtɨɨ yu mə, “Mə̀ bə tɛ'ɛ mɔ̀ɔ̀ntə̀ tsi'ǐ atsə̀'ə̂ yi boŋ mə̀ ka tɨ̀ɨ̀.” 22Yesu à lɛ ŋkarɨkə, ǹyə yi, nswoŋ mə, “Tswa ntɨɨ̀ ghô m̀ba mû ghà yî màŋgyɛ̀; wa àbìintɨɨ̀ yo a ghɨ̀rə̀ mə̂ ò tɨɨ̀.” Màŋgyɛ̀ wa à lɛ mburə ŋkɨ ntɨɨ tsi'ì maa noò. 23Yesu a ghɛɛ̀ ŋ̀kuu wa ndâ ǹtsyàsə̀ baYuda wa, ǹyə ŋgǎŋmbu'u mɨ̀kòò bo bɨ̀ ǹnɔ̀ɔ ŋgǎŋyə'ə nɨwo wa ɨ tsɨgə̀ nɨ̀ ɨ̀dɨ̀gə̀, 24ǹswoŋ mə, “Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lokə! Wa mumàŋgyɛ̀ ghû kaa à sɨ̀ aa kwò kwô; a bwii aà bwìì.” À swòŋ mə̂ laa aa bo kâ ŋ̀wyɛ yi. 25Lâ bɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ nnɔ̀ɔ̀ wa ɨ fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a abɛɛ, a kuu ntswa abo mu wa, a bɨɨ̀nə̀. 26Ŋ̀gàn ǹloŋ ma yaà ànnù ɨ̀ lɛ nsɛ̀ɛ̀nə̀ ŋ̀ghɛɛ ɨdɨgə tsɨ̀m wa ala'à. 27Yesu à mà'àtə̀ mə adɨgə ma ya ŋka ŋghɛɛ, bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ bi baa kâ ǹyoŋə nii, ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Ko mɨlə̀ŋnə̀ yì'ì m̀bâ mu David.” 28Yesu à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀kuu a mûm ǹda aa, bɨ̀ fə̀'ə̀nə̀ bya bi baa bɨ zǐ ntsi'i yi. Yesu a betə̀ waa mə, “Nɨ̀ bii mə mbə mə̀ ghurə̀ ghuu aa ɛ?” Bo kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə, Mmà'àmbî.” 29Yesu a tɨgə̀ m̀mɔɔntə mi'ì myaa nswoŋ mə, “Ànnù ya mə nɨ̀ bìi aa, tâ à ghɨrə ghuu.” 30Mi'ì myaa mya lɛ nlaa, bo kâ ǹyə ɨdɨgə. Yesu a wa'àsə̀ waa tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ tsee annù yû a mbo ŋù swoŋə.” 31Lâ bo lɛ nlò ŋ̀ghɛɛ ntɨgə nsɛɛnsə annù ǹloŋ Yesu wa mbù'à àla'à ǹtsɨ̀mə̀. 32Nòò wa yìi mə bɨ fə̀'ə̀nə̀ bya lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ka ŋghɛɛ aa, bə̀ bî mɔ'ɔ lɛ nzì nɨ ŋù yìi mə àzwì yî bɨ a lɛ ŋghɨ̀rə̀ kaa a wa'à ghàà aa a mbo Yesu. 33Yesu à fì'ì mə azwì yî bɨ ya, ŋù wa a lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋghaa; ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ lɛ nyɛrə mbu'u nɨ̂ ŋ̀gòò mə, “Kaa bì'ì lɛɛ̀ wa'ǎ mbuu annù yulà a ala'a Israel yə̂.” 34BaFarɨsai bâŋnə̀ ǹswoŋ mə, “A fi'i bɨdemon aa nɨ̀ m̀fɔ̀ bɨ̀demon wa mə à tswe nɨ ghu aà.” 35Yesu à lɛ sɨ tɨgə ŋkarə a mûm ǹjɔ̀'ɔ ala'a bo bɨ̀ bɔɔ bɨ ala'a, ǹdɨ'ɨ nɨ̂ nɨ̀ghàà nɨ Nwî a mûm ǹdaŋghotə nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya nloŋə annù nɨfɔ̌ aburə, ŋ̀kɨɨ ŋghurə nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mɨtsɨ̀m bo bɨ̀ ɨ̀lɔ̀'ɔ tsɨ̀m jìi ɨ lɛ ntswe a nu bə̀ aà. 36Nòò yìi à lɛ nyə mɨnɔ̀ɔ̀ myaa, à lɛ ko mɨlɨ̀ŋnə̀ wàà ǹloŋ mə bo lɛ sɨ tsɨŋə nkarə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ kaa wa'à nɨ̂ àkwɛtə̀ tswê tsǒ m̀binjèrə̀ jìi mə kaa ɨ sɨ̀ nɨ̂ ǹtsèè tswe aà. 37Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋə a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Mɨjɨ mɨ bè mə̂ a nsoo gha'a lâ bɨ̀fù'ù bâŋnə̀ ŋ̀kə'ətə; 38nɨ̀ ka ntsa'atə Nwî mə tâ M̀mà'àmbî m̀bɔ̂ŋ ǹsòò à too ŋgǎŋfà'à tâ ɨ̀ ghɛɛ mfù'ù mɨjɨ̂ mi myâ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\