BaFilipi 1

1Mə̀, Paul nɨ Timoti, ŋ̀gǎŋfà'a Kristo Yesu, bì'ì toò àŋwà'ànə̀ yu aa a mbo bə̀ bɨ̀tsɨm bìi mə bo nɨ bə̀ bɨ Nwî a njɨ̌m Kristo Yesu, ǹtswe a Filipi aà, bo bɨ a mbo bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ndânwì nɨ bɨ̀kwɛtə̀ bìi mə bɨ kwɛtə nɨ̂ àfà'a ŋghotə aà. 2Tâ Taà yì'inə̀ Nwîŋgɔ̀ŋ nɨ̂ M̀mà'àmbî Yesu Kristo, tâ bo ghɨrə ɨbɔ̀ŋ a nu bù, ŋ̀kɨ mbɔrɨsə ghuu. 3Mə fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwìngɔ̀ŋ ghà a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̀tsɨ̀m bìi mə mə wa'atə nɨ̂ ghuu aà. 4A nɨ̂ Ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̀tsɨ̀m a ajàŋə mə̀ yi tɨ tsà'àtə̀ Nwî a atu bù bɨtsɨ̀m aa, ǹtɨɨ̀ gha ɨ luu nɨ̀ nɨ̀dorə nloŋ ŋgaa yùù. 5Mə̀ fâ nɨ̂ mbɨ'ɨkə a mbo Nwì ǹloŋ a jàŋ yìi mə nɨ kwɛtə nàa a nsɛ̀ɛ̀nsə ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yû ǹlɔgɨnə a njwi yìi mə ɨ̀ lɛ nzì a mbo bù a Filipi aa, nzi nywe'e sii aà. 6Mə̀ zi tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə Nwì yìi mə à lɛ nlɔ̀gɨ̀nə ɨfà'à yî sɨgɨ̀nə̀ ma ghû a mɨ̂ntɨɨ bù aa à ka yə mə yu maŋsə a njwi yìi mə Yesu Kristo à ka yi bǔ bɨ̀ɨ̀ aà. 7Mə wa'atə ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə ànnǔ yuu bɨ̂ tsɨ̀m a naŋsə ntswe a nu mə̀ tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ aà. Nɨ̀ kɨ ntswe a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ yìi mə Nwì à ghɨrə a nu mə̀ aà, a jaŋ yìi mə mə̀ tswe a ndâtsaŋ tsɨ̀tsɔ̀ŋ aa bo bɨ a noò yìi mə mə sa'a abɛ̀ɛ ntoo yì ǹsɨgə̀nə̀ yû, ǹswoŋə nɨ a mbo bə̀ mə ànnù yìi mə mə swoŋə aa à nɨ tsi'ì ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ aà. 8Nwì à zi mə mə swoŋə aa tsi'ì ànnù mə ànnǔ yuu a tswe a ntɨɨ mə̀ tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, mə̀ kòŋə̀ nɨ̂ ghuu aa tsi'ì nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yìi a tswe a ntɨɨ Kristo Yesua kɔ̀ŋə̀ ghuu ghu aà. 9Mə tsà'àtə Nwî a atu bù mə tâ àkɔ̀ŋnə̀ yuu tâ gha'atə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì, tâ mɨ̀tsyɛ̂ muu tâ mɨ̀ kɨ ŋgha'atə a ajàŋ yìi mə mbə nɨ̀ zî ǹtɛ̀tɛ̂ ɨ̀nnù, 10ta zi a ntsɔ'ɔ̀ ànnù yìi mə a bɔŋ ŋghɛ̀ɛ̀ maŋsə aà, ta bə bə̂ bìi mə ànnû yaa a laà, kaa wa'à nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ a noò yìi mə Kristo a ka yǐ bǔ bɨ̀ɨ̀ ghu aa tswê. 11Tâ Yesu tâ à ghɨrə mə tâ nɨ̀ ka naŋsə ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ tsiinə aà; ma mùu ajàŋ, tâ nɨ̀ ka ghu'usə nɨ̂ Nwî, ŋ̀gha'asə nɨ̂ yi. 12Bɨ̀lɨ̂m bâ, mə lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ zi mə ɨnnù jìi mə ɨ fɛ̀'ɛ a nu mə̀ aa, ɨ̀ bàŋnə ŋkwɛtə a ŋghɨ̀rə mə tâ ǹtoo yî nsɨgɨ̀nə̀ ya tâ à ku'usə ŋghɛ̀ɛ̀ bə nɨ̀ m̀bìì. 13Ma mùu ajàŋ, bɨ̀sogyɛ̀ bɨtsɨ̀m bìi mə bɨ bɛ nɨ̂ ǹtɔ'ɔ̀ m̀fɔ faà a Rome aa bo bə̀ bɨ̂ tsɨ̀m faà, bɨ zi mə mə̀ tswe a tsaŋ fàa ntɔ'ɔ aa nloŋ annǔ Kristo. 14M̀bu ŋghɛɛ ghu, a ajaŋ yìi mə mə̀ tswe faa tsaŋ aa, bɨ̀lɨ̂m bi'inə̀ bî ghà'àtə̀ bo ləə̀ ǹtɨɨ̀ waa a nu M̀mà'àmbî, ŋ̀ku'usə ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî nɨ̂ àdà'à kaa wa'à nɨ̂ ŋû tsù bû m̀bɔ'ɔ. 15Lâ bə̀ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo bɨ tswe ghu mə bɨ ghə̀'ə̀nə̀ naa, ǹswoŋə nɨ̂ ànnǔ Yesu ŋ̀ghɨrə nɨ̂ bə mə tâ bì'ibo ka warənə ghu wàrə̀nə̀, lâ bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ kɨ ntswe ghu nswoŋə nɨ ànnǔ Yesu tsi'ì nɨ̀ àbɔ̀ŋə ntɨɨ̀. 16Ma buù bə̀ bo swoŋə ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə bo kɔŋə gha aà, ǹzi mə mə̀ kuu fàa atsaŋ aa mbɨ'ɨ mə mə sa'a abɛ̀ɛ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yû mə mə swoŋə aà. 17Bə̀ bî mɔ'ɔ bya mə bɨ ghə̀'ə̀nə̀ naa aa, bo swoŋə nɨ̂ ànnù Kristo aà kaa wa'a ntɨɨ waa ghu ləə̀ bə̂, ǹlɔɔ bə mə tâ à yaa annù tâ à ka ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì, tâ bə̀ ka nyoŋə nɨ njɨ̌m bo, ŋ̀ghɨrə ma mùu ajàŋ aa, ŋ̀wa'atə nɨ mə bo ka kù'ùsə nɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu mə̀ fàa a atsaŋə̀. 18Ma yuu ànnù kaa a sɨ̌ annù yìi mə mbə a ghɨrə̀ mə̀ kâ ǹlwisə nɨ̂ ǹtɔ̀ŋ bə̂! Mə dorɨtə a nyə mə bɨ swoŋə nɨ ànnǔ Kristo nɨ bɨ̀mânjì bɨtsɨ̀mə̀; kə̀ bɨ swoŋə aa nɨ̀ m̀bwe'esə̀ oò, kə̀ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀mə̀ oò, boŋ mə̀ aa kɨ dorɨtə tsi'ì dòrɨ̀tə̀. 19Tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀ mə̀ ka kɨ dorɨtə nloŋ mə mə̀ zi mə Nwì à ka yu'u nɨyə̀'ə̂ nuu tâ Àzwì Yesu Kristo tâ à kwɛtə gha ŋghɨ̀rə̀ tâ mə̀ fɛ'ɛ fàa atsaŋə̀. 20Mə naŋsə nyə'ətə nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghâ tsɨ̀m, ŋ̀kɨɨ mbɛ nɨ mə kaa mə̀ ka wa'ǎ annǔ ndɨ̀rə àtu yì tsu lô ŋ̀ghɨrə̂ bə̂, ɨ bàŋnə yə mə, a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m, tsɨ̂tsɔ̀ŋ bo bɨ̀ tsi'ǐ a ajàŋ yii mə mə̀ kɨ̀ sɨ ghɨ̀rə a mbìì aa, mə mə̀ ka kɨ naŋsə gaansə nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ ma a ŋgha'asə Kristo a nu mə̀, kə̀ mə̀ tswê ǹtɨ̀ɨ̀ fàa atu nsyɛ, kə̀ mə̀ kwô kwò oò. 21Ǹloŋ mə a mbo mə̀, ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yà faa mbi, ɨ̀ nɨ aa bə Kristo, mə̀ bə tɛ'ɛ kɨ kwo kwo boŋ a ka bàŋnə bɔ̌ŋ tsyàtə̌ a ntswe fàa mbî. 22Lâ m̀bə a bə yìi mə mə̀ ka bǔ tswe faa àtu nsyɛ boŋ a bə mə mə̀ ka bǔ fa'a ɨnnù jìi mə ɨ ka kwɛtə bə̂ aà. Lâ kaa mə̀ sɨ annù yìi mə mə̀ ka tsɔ'ɔ aa zi bə̂. 23Ma muu ajàŋ mə̀ təə a tɨ̂tɨ̀ɨ̀ ŋ̀kì. Ànnù yìi mə mə yə̀'ə̀tə̀ aa à nɨ̂ ǹlo ŋghɛ̀ɛ ntswe bì'i Kristo ǹloŋ mə ma yu ànnù a bɔŋə a nu mə̀ ǹtsyatə mbǔ ntswe fàa mbî. 24Lâ ǹloŋ ŋgaa yùù, a ku'unə mə tâ mə̀ bu ntswe fàa mbî, ta kwɛtə ghuu. 25Tsi'ì ànnù nɨ̂koŋə̀, a nɨ ànnù yìi mə mə̀ ka ghɨ̀rə̀ aà. Mə̀ zi mə mə̀ ka bǔ ghɛ̀ɛ̀ nɨ m̀bìì a ntswe bi'inə̀ fàa mbi ta kwɛtə ghuu tâ nɨ̀ ka ŋkwi ŋghɛɛ nɨ m̀bìì tâ nɨ̀dorə̀ nuu nɨ̀ kɨɨ ŋgha'atə a mum àbìintɨɨ̀ yuu. 26Mə̀ bə fɛ̀'ɛ ɨ zǐ tsi'i ghuu boŋ a ka ghɨ̀rə mə tâ ǹtɨɨ̀ ghuu ɨ luu nɨ̀ nɨ̀dorə nloŋ annù yìi mə Kristo Yesu à ghɨ̀rə a nu mə̀ aà. 27Lâ ànnù yî wè a nɨ mə tâ mɨ̀ghɨ̀rə̀nə̀mɨnnù muu tâ mɨ̀ ku'unə a ajàŋ yìi mə ǹtoò Kristo yî sɨgɨ̀nə̀ ɨ lɔ̀ɔ̀ aà. Ta bɛɛ mə a fɛ'ɛ mə m̀bə mə̀ zǐ nyə ghuu kə̀ ŋgaŋ, mə̀ yu'u mə nɨ̀ təə ǹnɨ̀ŋtə akòrə̂ yuu a nsyɛ, m̀bòònsə̀ ghuu ŋkwərə, ànnǔ yuu a bə yi mɔ'ɔ, nɨ̀ tô bɨtsɨ̀m mə tâ ànnǔ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ yìi mə nɨ̀ bìì aa, tâ à ka ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì, 28kaa wa'à nɨ̀ ŋ̀gàŋkɨ̂bàâ juu bɔ'ɔ̀ bə̂. A bə bə ma mùu ajàŋ boŋ à nɨ̂ àlènsə̀ mə a naŋsə ndɨ'ɨ nɨ mə Nwì à ka ndɨ̌ ŋgɨ'ɨ a nu bo, ɨ bàŋnə yweensə ghuu. 29A bɔŋ mə tâ nɨ̀ zi mə, Nwì yìi mə à ghɨ̀rə ɨbɔ̀ŋ a nu bù mə nɨ̀ nɨŋ ntɨɨ̀ ghuu a nu yu, ǹloŋ ŋgaa Kristo aa, à kɨɨ ŋghɨrə aa ɨ̀bɔ̀ŋ a nu bù mə tâ nɨ̀ kɨɨ nyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ nloŋ ŋgaa yì. 30Ma mùu ajàŋ, nɨ̀ yə mə ǹtsò ma ghû mə nɨ to aa, ɨ kɨ mbə aa ǹtsò yìi mə nɨ̀ kɨ̀ yù'u mə ma to, ŋ̀kɨ mburə aa kɨ to ǹzi ywe'e sii aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\