BaFilipi 2

1Tsǒ mə bu bɨ̀ Kristo boonsə a gaansə̀ nɨ̀ mɨ̀tɨɨ̀ muu aa, tsǒ mə a kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ghuu nlə'ətə nɨ ǹtɨɨ̀ ghuu aa, tsǒ mə nɨ̀ bòònsə bu bɨ̀ Àzwì Nwî aa, tsǒ mə nɨ̀ zî ŋ̀kɔ̀ŋnə ghuu bu nɨ bù, ŋ̀kɨ zi ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̂ ghùù bu nɨ bù aa, 2a ku'unə mə tâ nɨ̀ boonsə ghuu ntswe nɨ ànnù yî fùùrə̀, ŋ̀ka kɔŋnə ghuu bu nɨ bù, ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ ǹtsǔ ghuu ɨ̀ bə yî mɔ'ɔ ta tâ ǹtɨɨ̀ gha ɨ luu nɨ nɨ̀dorə̀. 3Nɨ̀ tsuu kɨ yu'u tsi'ì yuu annù bə̂, ǹtsuu nû yùù kɨ ŋee bə̂, m̀baŋnə ŋka sɨgɨsə nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû ghuu bə a nsyɛ̂, ŋ̀ka ŋwa'atə nɨ mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ tsyata ghuu. 4Tâ nɨ̀ tsuu tsi'ì ɨ̀nnù jìi mə ɨ kwɛtə ghuu aa kɨ ghɨ̀rə̀ bə̂, nɨ̀ kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ kwɛtə nɨ̂ bə̀ bî mɔ'ɔ aà 5Tâ ɨ̀nnù jìi mə nɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ nɨ a atu bu aa tâ ɨ̀ bə jìi mə Kristo à lɛ sɨ kɨɨ mmɔɔntə̀ aà, nlii nɨ̂ ɨ̀nnù tsǒ yu: 6Ka mə bo Nwì lɛ ntswe nɨ màrə yî m̀fùùrə̀ aa, kaa à lɛ ŋwa'à kà ǹtɨɨ nɨ mə yu dɨ̀'ɨ mə bo Nwì ku'unə̂. 7Lâ, à lɛ mbàŋnə̀ ǹləə ma juù ɨ̀nnù fu, ǹsɨgɨsə ɨbɨ̀ɨnû yi a nsyɛ, m̀baŋnə ntɨgə nlɔgə marə̀ ŋ̀gàŋàfà'à, bɨ jwî yi tsǒ ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ. 8À bə̀ŋ mə̂ ǹtɨgə ŋû mɨ̀sɔ̀ŋ aa, ǹsɨgɨsə ɨbɨ̀ɨnû yi a nsyɛ, ǹyu'unə Nwî, m̀bii nɨwô, bɨ zwitə̀ yi, Bɨ̂ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ mə bɨ kɨ zwitə yi zwitə aa, ǹtɨgə mburə ŋkweentə yi bə a ati bàŋnə̀bàŋnə̀! 9Ma mùu ajàŋ, Nwì a tɨgə̀ ǹaŋsə̀ ŋ̀ŋentə yi a ǹdəŋ, m̀fa ɨkum yìi mə ɨ kɔ'ɔnə ntsyà mɨkum mɨ̂tsɨ̀m aà, 10tǎ bɛɛ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ yi nyu'u ɨkum Yesu, a aburə, kə̀ a nsyɛ, kə̀ bə a bâŋnsyɛ, bɨ swêtə̀ mɨ̀kù'ùtə̌ myaa a nsyɛ ŋgha'asə yi, 11tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ̀ bii nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi mə Yesu Kristo à nɨ̂ M̀mà'àmbî, ǹtɨgə ŋgha'asə nɨ̂ Taà yì Nwîŋgɔ̀ŋ ma mùu ajaŋə̀. 12Tsǒ mə a bə ma mùu ajàŋ aa, ɨka'â jâ jìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, tsi'ì a ajàŋ yìi mə nɨ tɛ'ɛ yu'unə nàa a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̀tsɨ̀m a noò yìi mə mə̀ tswe bi'inə̀ aa, a bɔŋ mə tâ nɨ̀ ku'usə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a yu'unə mə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə kaa mə̀ sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bù tswê aà. Nɨ̀ ka mbɔ'ɔ Nwî tâ ǹtɨɨ̀ ghuu ka ntsɨgɨnə, ŋ̀ka ŋgaansə nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ muu a ghɨ̀rə ɨ̀nnʉ̀ jìi mə ɨ ku'unə aà ta yǐ jɨ ɨlòŋə̀. 13Ǹloŋ mə Nwì a fà'à a mɨ̂ntɨɨ bù, ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ nɨ̀ ka ŋkɔŋə a ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jya jìi mə a lɔ̀ɔ̀ nɨ mə tâ nɨ̀ ka ŋghɨrə aà, ŋ̀kɨɨ mfa nɨ̂ mɨ̀da'a mə tâ nɨ̀ ka mfa'a nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû mə ɨ bɔ̀ŋə̀ nii aà. 14Nɨ ka ŋghɨrə ɨnnù tsɨm ntsuu kɨ nnurɨkə, kə̀ kɨ lɨ̀gɨ̀tə̀ bə̂; 15tǎ bə bɔɔ bɨ Nwî bìi mə mbə bɨ wa'ǎ ɨfɨ̀rə̌ waa fâ, mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨ laa, kaa àlɔ̀'ɔ̀ a wa'à a nu bo tswê bə̂, ǹtswe a tɨtɨ̀ɨ nɨ̀wàà nɨ bə bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ kaa ɨ̀nnù jyaa ɨ wa'à tsinə̀ aa, lâ nɨ̀ bâŋnə̀ ǹta nɨ̂ tɨtɨ̀ɨ bo tsǒ mɨ̀kà̀'à fàa mbî aà. 16Nɨ̀ tswa nɨghàà nɨ Nwî nû mə nɨ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bə̀ aa ntugɨtə, tâ a yi mbə njwi yìi mə Yesu à bu mbɨ̀ɨ̀ aa, ǹtɨɨ̀ gha ɨ luu nɨ̀ nɨ̀dorə a nyə mə kaa mə̀ lɛ ŋwa'à nû yà laa a dàŋə̀ dàŋə̀ zwî, kə̀ mə kaa àfà'à yìi mə mə̀ lɛ mfà'à aa, kaa a lɛ ŋwa'à aa atu dàŋə̀ dàŋə̀ tsyâ. 17Àjàŋ yìi mə nɨ̀ nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ ghuu a nu Nwì aa, a bə aa tsǒ àyoo mma'a Nwì, m̀bə a tɛ'ɛ mbə mə bɨ ka zwitə gha zwìtə̀, ɨ lɔ̀gə aləə nû ya ɨ kùrə ma mùu atu ayoo mmà'a Nwì, boŋ nû yà ɨ̀ ka bɔ̀ŋə̀ tâ mə̀ ka ndorɨtə bi'inə̀ nɨ̀ bù bɨtsɨ̀mə̀. 18A bɔŋ mə ta nû yùù ɨ̀ kɨɨ mbɔŋə tâ nɨ̀ kɨɨ ndorɨtə tsǒ mə̀. 19Mə wa'atə a wàŋsə ntoo Timoti a mbɛɛ bù, a ajaŋ yìi mə m̀bə M̀mà'àmbî Yesu a bii, tâ à zi nyə ghuu m̀bu mbɨɨ nswoŋə a àjàŋ yìi mə nɨ̀ bə aà tâ ǹtɨɨ ghâ ɨ ndorətə̀. 20Kaa ŋù tssù kaa sɨ̀ ghu tswê tsǒ Timoti mə a kɨɨ wa'a nɨ̂ ɨ̀nnù tsi'ì a annù nɨ̂ŋkoŋ nloŋ ŋgaa yùù ǹlɔɔ nɨ mə tâ nɨ̀ tswe ɨ sɨgɨ̀nə̀. 21A tɨtɨ̀ɨ bo bɨtsɨ̀m, ŋù tsɨ̀m a yu'u aa tsi'ì yìi annù, ŋ̀ghɨrə tsi'ì ànnù yìi mə a ka kwɛtə atu mbɨ̀ɨ nû yì, kaa wa'à nɨ̂ ànnǔ Yesu ghɨrə̀ bə̂. 22Lâ a ŋghɛ̀ɛ nɨ Timoti, nɨ̀ zi ŋû yìi mə à nɨ ghu aà, nɨ̀ zi a ajàŋ yìi mə a fà'à bi'i yu tsǒ mu bo taà yì, a nsɛ̀ɛ̀nsə ntoò yî sɨgɨ̀nə̀ yu aà. 23Aà ànnù yìi mə mə wa'atə a ntoo yu, a mbɛɛ bù, a noò yìi mə mə̀ ghɛ̀nsə nzi a ajàŋ yìi mə ɨ̀nnù ɨ ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ mə̀ faà àâ. 24A ŋghɛ̀ɛ nɨ mə̀, mə̀ nàŋsə mbii a njɨ̌m Mmà'àmbi mə, mu fɨ̀bàŋtə̀ lâ, ta mə̀ kɨ nzi yàa ŋgaa. 25Mə̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə a ku'unə mə tâ mə̀ too mumaà yi'inə̀ Epafrodito tâ à bu mbɨ̀ɨ̀ fu a mbo bù. À nɨ yu yìi mə bì'i yu fà'à mə̂ ŋ̀kɨ nto ntsò faà bɨtsɨmə̀; a kɨ̂ m̀bə yu yìi mə nɨ̀ kɨ̀ too mə tâ à zi ŋkwɛtə gha mfa joo jìi mə mə̀ kɨ̀ sɨ boŋə aà. 26Ǹtɨɨ̀ yi ɨ yə̀'ə̀tə̀ nɨ a nyə bù bɨtsɨ̀m, a kɨɨ̀ ǹjəŋnə si'i nloŋ mə nɨ̀ kɨ̀ yù'u mə yu kɨ̀ sɨ ghɔ̀ɔ̀ aà. 27Tsi'i a annù nɨ̂ŋkoŋə̀, à kɨ̀ ghɔ̀ɔ ntɨgə tsi'ì a ŋkwô. Lâ Nwì a ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̂ yì; kaa wa'à aa tsi'ì yì ko bə̂, à kɨ̀ kɨ ŋko aa mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ ghà ta tâ ŋ̀gɨ'ɨ yì dàŋ tâ ɨ̀ wa'a bu nzi ŋku'usə yìi mə mə̀ tswe ghu mum aà. 28Mə naŋsə nlɔɔ a ntoo yu a mbo bu ta tâ nɨ̀ dorɨtə a mbu nyə yu, ta tâ ǹtɨɨ̀ gha ɨ bɔɔ mfwɛtə. 29Bɛɛ a zi, nɨ̀ ŋkwɛrə a njɨ̌m Mmà'àmbi nɨ nɨ̀dorə; a bɔŋ mə tâ nɨ̀ ka mbɔ'ɔtə bə̂ bìi mə bɨ bə tsǒ yu aà. 30Ǹloŋ mə à kə̀ ghə̀ə kwo ǹloŋ ɨfà'à Kristo, ǹnɨŋə atu yi a ntsu nɨ̀wo a mfà'a ta màŋsə àkwɛtə̀ yìi mə nɨ̀ kɨ̀ tswe nɨ̂ m̀fa a mbo mə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\