BaFilipi 3

1Bɨ̀lɨ̂m bâ, mbɔŋ mə̀ maŋsə, mə̀ swǒŋ a mbo bu mə tâ nɨ̀ ka ndorɨtə a mum Mmà'àmbî. Kaa mə̀ ka wa'à kaa a ŋkwatə ŋwà'ànə̂ ɨ̀nnù jìi mə mə̀ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ m̀foo ŋŋwà'ànə̀ a mbo bù aà, ǹloŋ mə a ka bɛ ghuu tâ nɨ̀ tsuu lǒ wò. 2Nɨ̀ ka ntyɛsə ghuu nloŋ mbu ji bɨ jyâ, bə̀ bya mə bɨ bù'u ɨnnù jî bɨ aà, bə̀ bya mə bɨ tsə̌ŋ nû jyaa laà; tâ nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu nloŋ ŋgaa yàà. 3A bə bì'inə̀ mbə bə̂ bìi mə Nwì à ŋètə waa tsi'ì annù nɨ̂ŋkoŋ, bì'inə gha'asə Nwî aa nɨ Àzwì yi, ǹdorɨtə aa nloŋ mə bì'inə̀ nɨ bə̀ bɨ Kristo aà, kaa wa'a mɨ̂ntɨɨ̀ mi'inə̀ aa bə nɨ ɨ̀nnǔ njyǎ nu lə̀ə̀ bə̂. 4Ka mə mbə mə̀ tswe nɨ̀ à jàŋ yìi mə mbə mà kɨ̂ nləə ntɨɨ̀ gha a nɨ ǹjoo njyǎ nù aà. M̀bə bə̀ bî tsu bɨ tswe faa mbi mə bo tswe nɨ̂ ǹlə̀ə ǹtɨɨ̀ waa nɨ ànnǔ njyǎ nu, boŋ mə̀ tsyàtə waa bɨ̂tsɨ̀mə̀. 5A yòŋə nɔ̀ŋsə̀ yì'ì, bɨ lɛ ŋètə̀ gha aa a noò yìi mə mə̀ lɛ mbə njwi ji nɨfwaa aà; mə̀ bə ŋù bàIsrael, m̀fɛ'ɛ a ŋgwɛ̀'ɛ nda Benjamin, m̀bə mu bàHeba yìi mə â jwe bàHeba aà. A ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ànnǔ nlə̀ə ǹdɨ̀'ɨ bàYuda, mə̀ bə ŋù bafarɨsai. 6A ŋghɛ̀ɛ nɨ àjàŋ yìi mə mə̀ lɛ nsɨ tɨ̀ɨ̀ nɨ ànnù Nwî aa, mə̀ lɛ sɨ tsɔ'ɔ nɨ àkòrə ŋghotə bɔɔ bɨ Kristo; m̀bu ŋghɛ̀ɛ̀ bə nɨ̌ annǔ ŋghɨ̀rə ɨ̀tsinənnù, a nyoŋə nɨ̂ ànnǔ nlə̀ə ǹdɨ'ɨ Moses, kaa àlɔ̀'ɔ̀ yî tsu kaa a lɛ ŋwa'à a nu mə̀ tswê bə̂. 7Ma juù ɨ̀nnù mə ɨ lɛ mbə afù'ù a mbo mə̀ aa, mə̀ lɔgə̀ mə à nɨ bwyɛ nloŋə Kristo. 8Tsi'ǐ annù nɨ̂koŋə̀, mà lɔ̀gə njoo tsɨ̀m jìi mə mə̀ tswe nɨ ju aa tsǒ bwyɛ, ǹloŋ mə a nzi Kristo Yesu Ŋ̀gàŋmà'a ghà, a bɔŋ ntsyàtə njoo tsi'ì tsɨ̀m fàa mbî. Mà mì'i njoo tsɨ̀m nloŋ ŋgaa yì, ǹtɨgə nlii nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m tsǒ ǹtsà'à ta tswe nɨ Kristo; 9ɨ̀ boonsə ntswe bi'i yu tǎ tâ ɨ̀tsinənnù jìi mə mə ghɨ̀rə aa, tâ tsee bə a mbo mə̌ lǒ lò bə̂, ǹyoŋ nàa a jɨ̌m àjàŋ yìi mə mə lə̀ə ndɨ'ɨ̀ Moses aà. Tâ à baŋnə mbə bə̂ a ajàŋ yìi mə mə̀ nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ gha a nu Kristo aà; m̀bə̌ ɨtsinənnù jìi mə Nwì a fa a njɨ̌m àbìintɨɨ̀ aà. 10Ànnù yìi mə mə lɔɔ aa, à nɨ̂ ǹzî Kristo, ɨ tswe nɨ̂ mɨ̀dà'à mya mə à tswe nɨ mu nloŋ mə à lɛ nyweenə nɨ nìwo aà. Mə̀ kɨɨ̀ ǹlɔɔ nɨ̂ ǹyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ ya yìi mə à lɛ nyə aa, ɨ kɨɨ bəŋ tɨgə bə tsǒ yu ɨ bii nɨwo nìi mə à lɛ ŋkwo aà, 11ta bɛɛ mə mânjì a tswe ghu mə̀ kɨ̂ nyi nyweenə nɨ nɨ̀wô yàa ŋgaa. 12Kaa mə̀ sɨ lɔ̀ɔ aà ǹswoŋə mə mə̀ tswè mə̂ nɨ̂ ǹjoo mà jû mə mə wa'atə a ntswe nɨ̀ jù aà; kaa mə̀ wa'à kɨ̀ nlɔɔ aà ǹswoŋə mə Nwì à fà'à mə ɨfà'à yi a nu mə̀ maŋsə; lâ mə gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mâ a ntswe nɨ̀ jù ǹloŋ mə Kristo Yesu à ghɨ̀rə̀ mə̂ mə tâ mə̀ bə yì aà. 13Bɨ̀lɨ̂ bâ, kaa mə̀ sɨ̀ mɔɔ̀ntə̀ mə mə̀ ywè'è mə̂ a adɨgə yìi mə mə tswe nɨ̂ ŋ̀kwi ŋkɔ'ɔ ntəə ghu aà; lâ ànnù yî fùùrə̀ a tswe ghu yìi mə mə ghɨ̀rə̀, mə mà'àtə̂ ɨ̀nnù jìi mə mə̀ tsyà mə̂ m̀ma'atə a njɨ̀m aa, ŋ̀gaansə nɨ̂ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ ma mfurɨtə nɨ̂ njoo jìi mə ɨ tswe a mbii aà. 14Mə khə̀ tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ a adɨgə yìi mə mə̀ tɛ̀'ɛ mi'ì ma ghu aà, ta ghɛ̀ɛ kwɛrə mɨ̀yàrɨ̀nə̀ mɨ ŋgu'u mɨ afà'à mìi mə Nwì a twoŋə nàa mə tâ mə kɔ'ɔ ŋkwɛrə, ǹtsya aa a jɨ̀m Kristo Yesu aà. 15A bɔŋ mə bì'inə̀ bìi mə bɨ kwì mə̂, ǹtwiŋtə mɨ̂ŋgǎŋ mi'inə̀ a nu Kristo aa, tâ bì'inə̀ tswe nɨ àmɔ̀ɔ̀ntə ma yu. Kə̀ bɛɛ mə ŋù tsù a tɛ'ɛ ntswe ghu mə a mɔ̀ɔ̀ntə annù yî àdàŋ boŋ Nwì à ka kɨɨ ghɨ̀rə̀ ta nɨ̀ zi. 16Lâ ànnù yî wè a bə aa mə tâ bi'inə̀ tswa annù yìi mə bì'inə̀ tswè mə̂ nɨ yu aa ntugɨtə tâ à tɨɨnsə. 17Bɨ̀lɨ̂m bâ, tâ nɨ̀ yoŋ ŋka ŋŋe'esə nàa tsǒ bə̀ bî mɔ'ɔ̀, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bì'i ghɨ̀rə̂ aà; ŋ̀kɨɨ nlii nɨ̂ bə̂ bìi mə bɨ yòŋə̀ nɨ̂ ɨ̀bù'ù mɨkòrə̂ ji'i aà. 18Mə swoŋə laà aa, nloŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ tswe ghu mə bɨ ghɨ̀rə ɨnnù tsǒ bə̀ bìi mə bɨ bàa atibàŋnə̀ bàŋnə̀ ya yìi mə Kristo à lɛ ŋkwo ghu aà. Mə̀ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ m̀foo nswoŋə annù ma yû a mbo bù, à nɨ tsi'ì yù mə mə kɨɨ mbu ŋkwatə nswoŋə nɨ mɨ̀làà a mi'i mə̀ aà. 19À ka yi kɨ bə a njɨ̀m tâ Nwì à nɨŋ ɨsa'a a nu bo, ǹloŋ mə bo lɔ̀gə ato'ò yaa laa tsǒ nwì wàà, ǹtswoŋə nɨ̂ nû yàà ǹloŋ njoo jìi mə boŋ ɨ bàŋnə̀ ŋghɨrə nɨ mə tâ àtû yaa ka ndɨrə, ǹtɛ'ɛ atu yaa nɨ̂ ŋ̀joo mbi jù. 20Lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ bì'inə̀, àla'à yi'inə̀ a tswe aa a aburə, bì'ìnə̀ yu'utə̀ nɨ Ŋgàŋywèènsə yi'inə̀, M̀mà'àmbî Yesu Kristo mə tâ à lo ghu nzi. 21À bə zǐ, boŋ à ka lɔ̀gə mɨda'a mya mə mɨ ghɨ̀rə̀ nɨ mə tâ ǹjoò tsɨ̀m tâ ɨ̀ ka yu'unə nìi aa, ɨ kwensə abɔrɨkə nû jì'inə̀ jû tâ ɨ̀ tɨgə mbə tsi'ì tsǒ yì ya yìi mə ɨ ŋwèènə̀ nɨ nɨ̀fɔ̀ aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\