BaFilipi 4

1Bɨ̀lɨ̂m bâ, wa mà nàŋsə kɔ̀ŋə̀ ghuu, ǹtɨɨ̀ gha ɨ yə'ə̀tə̀ nɨ a nyə bù. Nɨ ghɨ̀rə̀ mə tâ ǹtɨɨ̀ gha tâ ɨ̀ luu nɨ nɨ̀dorə̀, nɨ̀ kɨ̂ mbə mɨyàrɨ̀nə̀ mɨ ŋgu'u mâ. Bɨ̀sû ba bìi mə mə kɔ̀ŋə aa, nɨ̀ naŋsə ntəə ntəə ntɨɨ, ǹswetə mɨ̂ŋgǎŋ muu tâ mɨ̀ tso a nû M̀mà'àmbî. 2Mə bu'u mbo a mbo Evodia bo Sentikə mə tâ bo boonse tâ ànnù yaa tâ à bə yi mɔ'ɔ a njɨ̌m Mmà'àmbî. 3Mə̀ bù'û m̀bo a mbo wò, ŋû àkòrə̂ ghà mə sɨ fà'a aa, mə ta ò kwɛtə bâŋgyɛ̀ ma bû ǹloŋ mə bo fa'a bi'ibo a nswoŋə ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ bi'ibo nɨ Clement nɨ bə̀ bi mɔ'ɔ bìi mə bi'ibo kɨɨ mfa'a, mɨ̀kǔm myaa mə tswê a mûm àŋwà'ànə ntswêntɨ̀ɨ̀ aà. 4Nɨ̀ ka ndorɨtə a mum Mmà'àmbî a ŋgòŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀mə̀; mə̀ bu ŋkwatə nswoŋ mə ta nɨ̀ ka ndorɨtə. 5Nɨ̀ ghɨrə tâ bə̀ bɨ̂ tsɨ̀m yə mə nɨ tswa mɨ̂ntɨɨ̀ muu, ǹloŋ mə nòò nzi M̀mà'àmbi à tɨgə a bo aà. 6Nɨ̀ tsuu nû yùù kɨ wa'a nloŋ annǔ tsu bə̂. Nɨ̀ ka ntsa'atə Nwî nloŋ ŋgɔ̀ŋ njoò tsɨ̀m jìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aà, mbu'u nɨ̂ m̀bo ghu mbo, m̀fa nɨ̂ mbɨ'ɨkə ghu mbo, ŋ̀ghɨ̀rə tâ à zî ǹjoò tsɨ̀m jìi nɨ lɔɔ ghu mbo aà. 7Ma mùu ajàŋ boŋ m̀bɔɔnə̂ Nwì yìi mə ɨ̀ tsyàtə mɨtsyɛ̀ mɨ bə̂ aa, ɨ̀ ka ghɨ̀rə tâ mɨ̂ntɨɨ̀ muu bo bɨ̀ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntənnù juu tswe a mum Kristo Yesu. 8Bɨ̀ləm mbâ, ànnù yî nlwì'ìnjɨ̀m yìi mə mə̀ ka nswoŋ a mbo bù aa, a nɨ mə tâ nɨ̀ tɛ'ɛ atû yuu nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà, bo bɨ̀ a nɨ ɨnnù jìi mə ɨ ku'unə a mbɔ'ɔtə aà, nɨ jìi mə ɨ tsinə aà, nɨ jìi mə ɨ laa aà, nɨ jìi mə bə̀ kɔŋ aa, bo bɨ nɨ jìi mə ɨ bɔŋ aa; bɛɛ mə ànnù yî tsu a tɛ'ɛ ntswe ghu mə a bɔŋ ŋghɛɛ maŋsə, kə̀ yì tsu yìi mə a ku'unə a gha'asə aa, a bɔŋ mə tâ nɨ̀ ka ŋwa'atə ma yuu ànnù. 9Nɨ̀ ka ŋghɨrə ɨnnu tsɨ̀m jìi mə nɨ yəgə a mbo mə aa, kə̀ jìi mə nɨ̀ Kwɛ̀rə a mbo mə̀, kə̀ jìi mə mə nɨ̀ yu'u a ntsǔ mə̀ aà, kə̀ bə jìi mə nɨ̀ yə mə̀ ghɨrə̀ aà. Nɨ̀ bə kɨ ghɨ̀rə̀ ma juù ɨ̀nnù boŋ Nwì yìi mə a bɔrɨsə nɨ̂ bə̂ aa boŋ à ka tswe bu bo. 10Mə naŋsə ndorɨtə tsi'i sɨgɨ̀nə̀ a mum Mmà'àmbi nloŋ mə, ka mə àgha'à a sà'à mə̂ a ajàŋ yìi mə nɨ̀ lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ a ŋkwɛtə mə̀ aa, nɨ̀ tswè mə̂ nɨ mânjì a ŋkwɛtə mə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ . Tsi'ì ànnù nɨ̂koŋə̀, nɨ̀ lɛ sɨ wa'atə nàâ, lâ kaa wa'à a ajàŋ yìi mə mbə nɨ̀ tsyâ ŋ̀kwɛtə gha ghu aa bàŋnə̀ ǹzi. 11Kaa mə̀ sɨ̀ laa swoŋ aa nloŋ mə àyoò tsu a wɛ'ɛ a mbo mə̀ bə̂. Mə̀ yə̀gə̀ mə̂ nzi a ŋkwɛrə ŋ̀gɔ̌ŋ ɨnnǔ tsɨ̀m jìi mə ɨ fɛ̀'ɛ̀ a nu mə̀ aa nɨ̀ nɨ̀dorə̀, 12Mə̀ zî ǹnsɨ̀gɨ̀sə̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû gha a nsyɛ, ŋ̀kɨ nzi a tswe a noò yìi mə njoo ɨ gha'a a mbo mə̀ aà. A tɛ'ɛ ɨ bə bə mə akə boŋ mə̀ yə̀gə̀ mə̂ ǹzi a tswe nɨ̀ njoo jì ghà̀'à gha'a, ŋ̀kɨ nzi a ntswe nɨ̀ njì. Mə̀ zî ǹtswe a noò yìi mə ǹdâ ɨ̀ lùu nɨ ǹjoo bo bɨ̀ a noò yìi mə ǹdâ ɨ̀ yòo aà. 13M̀bə mə̀ tse ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m a njɨ̌m yu wa yìi mə a fa nɨ̂ mɨ̀dà'à a mbo mə̀ aà. 14Lâ a kɨ̀ bɔ̌ŋ mə nɨ̀ kɨ̀ kwɛtə gha a noò yìi mə mə̀ kɨ̀ tswe nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ aà. 15Bù baFilipi, ɨtu ɨbɨ̀ɨ̂ ghuu, nɨ̀ zi mə a ajàŋ yìi mə mə̀ lɛ nlɔ̀gə̀nə̀ ŋka nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì nsɨgɨ̀nə̀ yû aà, a noò wa mə mə̀ lɛ ŋka nlo Makedonia, kaa ŋ̀ghotə̂ ǹdânwì yî dàŋ kaa ɨ̀ lɛ ŋwa'à ghu tswe mə ɨ̀ lɛ mbii mə bo ka kɨ fa nɨ̂ ǹjoo a mbo mə̀, kə̀ kɨɨ kwɛrə nɨ ǹjoo a mbo mə̀, ǹtsyatə ghuu. 16Ǹloŋ mə, ŋghɛɛ bə a nɨ noò wa yìi mə mə̀ lɛ ntswe a Tessalonika aa, nɨ̀ lɛ ntoo njoo a mbo mə̀ a ŋgaa jî ghà'àtə̀, ŋ̀kwɛtə gha ghu. 17Kaa sɨ̀ bə aa bə mə mə wì'ì ǹlɔɔ nɨ ǹjoo jya jìi mə nɨ fa nɨ a mbo mə̀ aa bə̂, àyoo yìi mə mə bàŋnə̀ nlɔɔ aa, à nɨ m̀bɔɔnə yìi mə nɨ ŋkwɛrə ghu ŋku'usə nɨ ɨbɔŋ yìi mə ɨ kuu nɨ abàa bù ǹloŋə akwɛtə̀ yìi mə nɨ fa nɨ a mbo mə̀ aà. 18Wâ ǹjoo jya jìi mə nɨ̀ kɨ̀ too a mbo mə̀ aa, ɨ kɨ̀ burə ŋgha'a ntsyatə a jàŋ yìi mə mà kɨ̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ aà. Wa mə̀ sɨ ayoo dàŋ bu mboŋə nloŋ mə mə̀ kwɛrə̂ ǹjoo jya jìi mə nɨ̀ kɨ̀ tòo Epafrodito mə tâ à zi mfa a mbo mə̀ aà. Ɨ bə aa njoo ma'anwì jî lùmtə, m̀bə njoo ntɔɔ mma'a Nwì jìi mə ɨ ku'unə, mbɔŋ a nu Nwì aà. 19Nwìŋgɔ̀ŋ ghà à tswe nɨ̀ àfù'ù a burə̀ ŋ̀gha'a kaa wa'ǎ a nswoŋə bə̂, a ka fa njoò tsɨ̀m jìi mə nɨ boŋə aa a mbo bù a njɨ̌m Kristo Yesu. 20Tâ bi'inə̀ ka gha'asə nɨ̂ Nwîŋgɔ̀ŋ Taà yì'inə̀ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂ tsɨ̀m, ǹlwi'i nɨ̂koŋə̀. Amen. 21Tsà'àtə nɨ̀ bə̂ bɨ Nwî bɨtsɨ̀m a mum Kristo Yesu. Bɨ̀lə̂m bi'inə̀ bìi mə bi'ibo tswe faà aa, bo kɨ ntsà'àtə̀ ghuu. 22Bə̀ bɨ Nwî bɨ tsɨ̀m bɨ tsà'àtə̀ ghuu, bya bìi mə bɨ tswe a ndùgə Kaisa aa bo naŋsə ntsà'àtə̀ ghuu. 23Tâ ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî Yesu Kristo tâ ɨ̀ tswe a mbo bù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\