Filemon 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ Paul, ŋ̀gàŋàtsâŋ Kristo Yesu bo bɨ̀ a mbo Timoti, ǹdɨ̂m yì'inə̀, ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbo Filemon, ǹsûkà'â yì'inə̀ yî ǹsɨgɨ̀nə̀, ŋù àkòrə̂ yì'inə̀ a adɨgə afà'à, 2bo bɨ̀ a mbo Affia, ǹjààntə̂ yì'inə̀, nɨ a mbo Arkipus, ŋù àkòrə̂ yì'inə̀ fàa mum fɨ̀kɔ̀rə̀, bo bɨ̀ a mbo ŋghòtə ya mə ɨ bòòntə a nda wò aà: 3tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwì nɨ m̀bɔɔnə yìi mə ɨ lò a mbo Nwìŋgɔŋ Taà yi'inə̀ nɨ a mbo Mmà'àmbî Yesu Kristo tâ tswe a mbo bù. 4Mə fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀m a ajàŋ yìi mə mə tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwì ŋ̀wa'atə nɨ̂ ghuu ghu aa, 5ǹloŋ mə mə yu'u akɔ̀ŋnə̀ bo bɨ àbìintɨɨ yìi ò tswe nɨ yu a nu Mmà'àmbi Yesu bo bɨ̀ bə̀ bɨ Nwî bɨ tsɨ̀mə̀. 6Mə kɨi ntsa'atə Nwî mə àjàŋ yìi mə o swoŋ annù ǹloŋ àbìintɨɨ̀ yo a mbo bə̀ aa, tâ à ghɨrə bə̀ naŋsə nzi ɨnnù jî sɨgɨ̀nə tsɨ̀m jìi à nɨ jì'inə̀ a mum Kristo aà. 7Wa ntɨɨ̀ gha ɨ nɔŋ nɨ̂ m̀bɔɔnə ŋkɨ nluu nɨ nɨ̀dorə, nyoŋə a njɨ̀mə àkɔ̀ŋnə̂ yo mba ndɨ̂m ghà, ǹloŋ mə mɨ̀ntɨɨ mɨ bə̂ bɨ Nwî bɨ tsɨ̀m mɨ tsya a njɨ̂m wò m̀fwɛtə. 8Ǹloŋ ma yâ ànnù m̀bə mə̀ tse tǎŋ ntɨɨ tsi'ì tsǒ ndɨ̂m ghò a mum Kristo a nswoŋ a mbo wò mə tâ ò ghɨrə annù yìi mə a ku'unə a ŋghɨ̀rə aà. 9Lâ, ǹloŋ ajàŋ yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə gho aa, mə bàŋnə̀ m̀bu'u aa m̀bô. Mə ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ ka mə à nɨ mə̂ Paul aa, ŋù yìi mə a ghàà nɨ tsusə̀ atû Kristo Yesu, mə à tɨ̀gə ŋkɨ mbə ŋgàŋàtsaŋ tsɨ̀tsɔ̀ŋ m̀bɨ'ɨ ŋkwî àtû yi aà- 10Mə bu'u mbo a mbo wò a atu Onesimus, yìi mə à kɨ ntɨgə mû ghà a mum Kristo a ndâ àtsaŋə aà. 11À lɛ mbə nɨ̂ noò yî mɔ'ɔ aa kaa a wa'à nɨ̂ àfà'à a mbo wò tswê, la tsɨ̂tsɔ̀ŋ, à nàŋsə tswe nɨ̂ ɨ̀fà'à a mbo wò ŋ̀kɨ ntswe nɨ ghu a mbo mə̀. 12Mə tsyàsə̀ nii fu a mbo wò, ǹnaŋsə ntsyasə aa ǹtɨɨ̀ ghâ. 13Boŋ mə̀ laa ndorɨtə a nlə̀ə yu a mbo mə̀ mə mbə a kâ m̀fa'a a mbo mə̀ nɨ̂ ŋ̀kwitu gho fàa noò mə mə̀ tswe a ndâtsaŋ nloŋ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ yû aa, 14lâ mə̀ bàŋnə ŋkɔ̀ŋtə mə kaa mbə mə̀ kɨ'ɨ annǔ tsu ghɨrə̀ tɨ̀ betə̀ gho ǹloŋ mə kaa mə̀ sɨ nɨ gho laa gàànsə̀ gaansə, a bɔŋ mə tâ ò ghɨrə bə nɨ̀ kɔ̀ŋə̂ yò. 15Nòò tsù àâ ànnù yìi mə à lɛ mà'àtə̀ gho ŋkhə̀ yi a nɨ mû àtɨɨ noò aa, mə mbə a bu mbɨ̀ɨ̀ fu a mbo wò, bǔ yu tswê ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. 16La tsɨ̂tsɔ̀ŋ, kaa à sɨ̀ aa tsi'ì àbù'ù bə̂, à tsyàtə̂ àbù'ù, àa ndɨ̂m gho yìi mə ò kɔ̀ŋə yi a mum Kristo. Wa mə̀ naŋsə ŋkɔ̀ŋə̀ yi, lâ mə̀ wà'àtə mə ò bàŋnə ŋkɔ̀ŋə̀ yi ntsyatə ghâ, tsǒ mə à nɨ ndɨ̂m ghò ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ ŋ̀kɨ mbu mbə ndɨ̂m ghò a mum Kristo aà. 17M̀bə a bə yìi mə ò lɔ̀gə a gha tsi'ì tsǒ ŋù yìi sɨ̌ fà'à abo mɔ'ɔ, ò kwɛrə̀ yi tsi'ì tsǒ ajàŋə mbə ò kɨ ŋkwɛrə gha aa. 18Mbə a bə yìi mə à lɛ mfànsə annû tsu a mbo wò, kə̀ ŋ̀kɨ ntswa gho nɨ̀ àyoò tsu, ò nɨŋə a nsi ɨkum mə̀. 19Wa mə̀ Paul mə naŋsə ŋwa'anə yulà aa tsi'ì nɨ̀ àbô yâ, wa mə̀ ka twu. Lâ wa'atə sɨgɨ̀nə̀ mə ɨbɨɨ nû gho wòmbɔŋ ɨ tswê ǹtɨ̀ɨ̀ a mum Kristo aa nloŋ ŋgaà yà. 20Tsǒ mə a bə laa, ndɨ̂m ghà, ghɨ̀rə annù yulà a nu mə̀ nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbî yì'inə̀. Tsi'ì tsǒ ndɨ̂m ghà a mum Kristo, ghɨ̀rə̂ ǹtɨɨ̀ gha fwɛtə. 21Mə ŋwà'ànə̀ laa nloŋ mə mə nàŋsə nzi ajaŋə mə o yu'unə aà. La mə̀ zi mə ò ka ghɨ̀rə tsyàtə ajàŋə mə mə̀ swòŋə aà. 22Kɨ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹtaŋtə ntsa'ànda bɨ̀gɨ̀ɨ̀ a mbo mə̀, ǹloŋ mə mə̀ bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yu'u nɨyə̀'ə̂ nuu ɨ fa gha fu a mbo bù. 23Wa Epaphras, yìi bì'iyu tswe a atsaŋ mbɨ̀'ɨ ŋkwitu Kristo Yesu aa, a tsà'àtə̀ ghô, 24Mark, nɨ Aristarcus, nɨ Demas, nɨ Lukas, ŋ̀gǎŋkòrə̂ jya a mûm àfà'à, kɨɨ ntsa'atə nɨ̂ ghô. 25Tâ ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî Yesu Kristo tswe bo bɨ̀ àzwî yuu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\