Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a swoŋ aà ɨ̀nnù jî lə̀ə̀ntə̀ jìi mə Yesu Kristo à lɛ mfi'isə ndɨ'ɨ, a bə̂ ɨ̀nnù jìi mə Nwì à lɛ mfa ghu mbo mə tâ à dɨ'ɨ a mbô ŋ̀gǎŋfà'â ji, abə̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ tswe nɨ̀ waŋsə mfɛ̀'ɛ̀ aà. Kristo à lɛ ntoo angel yì a zî ǹdɨ'ɨ ɨnnù ma jû a mbo ŋ̀gàŋàfà'â yì Jɔn. 2Jɔn, tsǒ ayəfə, à lɛ nswoŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi à lɛ nyə aà, ɨ̀nnù ma jû ɨ swoŋə̀ aa annù ǹloŋ nɨ̀ghàà nɨ Nwì bo bɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋ ya yìi Yesu Kristo à lɛ sɨ kɛ̀'ɛ̀nə̀ aà. 3M̀bɔɔnə a mbo ŋù yìi mə a twoŋ nɨghàà nɨ Nwî ma nû a mbo bə̀ aà, m̀bɔɔnə ɨ kɨ̂ ǹtswe a mbo bə̀ bìi bɨ yu'u nɨ̀ghàà ma nû ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ànnù yìi mə nɨ swoŋ aa nloŋ mə nòò à tɨ̀gə abô. 4Àa mə̀ Jɔn mə mə too aŋwà'ànə̀ yû a mbô ŋ̀ghòtə jya ji sàmbaa a ala'a Asia: Ɨ̀bɔ̀ŋ Nwɨ̂ ɨ̀ tswe a mbo bù nɨ̂ m̀bɔɔnə ya mə ɨ lò a mbo yu wa yìi mə à tswe, yìi à lɛ ntswe, mə à ka yǐ kɨɨ bǔ zì aa, nlo a mbo ɨzwì jya ji sàmbaa jìi ɨ tswe a nsi àbə̀rə̀ Nwî aa, 5ŋ̀kɨ nlo aa mbo Yesu Kristo yìi à nɨ ayəfə yi annù nɨ̂ŋkoŋ, tsi'ì yu wa yìi à lɛ ntsya mbìì ǹyweenə nɨ nɨ̀wo, ǹtɨgə nsa'a nɨ bɨ̀fɔ̀ bɨ tsɨ̀m fàa mbi aà. Tsǒ mə Yesu kɔ̀ŋə̀ yi'inə̀, à lɛɛ̀ ŋ̀kɨ ŋkɛtə mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ mɨ ɨnnù jî bɨ̂ ji'inə a nu bi'inə̀ nɨ̂ àləə nû yi, 6ŋghɨrə bì'inə̀ tɨgə bɨ̀sa'a bɨ ala'a bì'inə̀ nɨbo, m̀bə ŋgǎŋmà'a Nwì jìi mə ɨ fà'a a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yì aa, tâ nɨ̀gha'a tswe ghu mbo bo àdà'a mbu'utə bə̀ ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. Amen. 7Nɨ̀ zî àkə̀, wâ à ka yǐ zì aa a mûm m̀bà'à, tâ mi'i mɨ̀ tsɨ̀m yə yi, tâ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ lɛ nsò yi aa bɨ̀ yə yi; tâ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ mu ŋǔ ntsɨ̀m fàa nsyɛ ɨ̀ tɨgə nyə'ə ndərə nɨ̂ àkɨɨ̀ yaa nloŋ annù yìi bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ ghu nu aà. A bə lâ. Amen. 8M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ à swǒŋ mə, “Mə̀ nɨ Alpha ŋ̀kɨ mbə Omega,” mə̀ tswe, mə̀ lɛ ntswe, ɨ yǐ kɨɨ bǔ zì, m̀bə Mbu'utə̀mbî. 9Àa mə̀, mu maà ghùù Jɔn, yìi, a mum Yesu, mə yə ŋgɨ'ɨ tsǒ bù ŋ̀kɨ ntswe a mum annǔ nɨfɔ̌ Nwî tsǒ bù aa ŋ̀kɨɨ mbii nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ nɨ̂ àtàŋəntɨɨ aà. Bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ gha ŋghɛ̀ɛ̀ nləə a kɨ̂ŋkǐ Patmos nloŋ mə mə̀ lɛ sɨ swoŋə nɨghàà nɨ Nwî bo bɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋ ya yìi Yesu à lɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə aà. 10Mə̀ lɛ ntswe a mûm Àzwì wa njwî M̀mà'àmbî, ǹyu'u ǹjì a njɨm mə̀ ɨ ghaà nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ ǹtɔŋnə tsi'ì tsǒ ǹtàŋə̀. 11Ǹswoŋ mə, “Ŋwà'ànə ànnù yìi mə ò yə aa, a mûm àŋwà'ànə̀, ǹtoo a mbô ŋ̀ghòtə jya ji sàmbaa, a mbo Ephesus, nɨ Smyrna, nɨ Pergamum nɨ Thyatira, nɨ Sardis nɨ Philadelphia, nɨ Laodicea.” 12Mə̀ lɛ ŋkarɨkə a gha mə mə yə ŋù wa mə à lɛ sɨ ghàà a mbo mə̀ aa, mə̀ kàrə̀ mə̂ gha aa nyə ɨtɛtə̀ bɨ̂lâm jìi bɨ lɛ nnaŋsə nɨ gold aa ji sàmbaà, 13ǹyə ŋû yǐ mɔ'ɔ a təə wa a tɨtɨ̀ɨ ɨtɛtə̀ bɨ̂lâm m̀bə tsǒ Mu Ŋù, ŋ̀wɛ'ɛ àdaŋə atsə̀'ə̀, ŋ̀kɨ ŋwɛ'ɛ ɨkò gold a ɨbɨɨ yu; 14àtû yi bo bɨ̀ ɨ̀nǒŋtû jɨ fu'u buu tsǒ ŋkɨkurə mâghum, Kə̀ ɨ̀bàrəburə; mi'ì mi khɨ̂ tsi'ì tsǒ ǹlwà mɔ'ɔ, 15mɨ̀kòrə̂ mi bə tsǒ àbwɛɛ yìi bɨ nàŋsə̀ mə̂ ǹtɔɔ nsì'ì a nɨ nɨ̀kèntə̀ nɨ alàà a bâŋ, ǹjì yì ɨ jwu'ù tsǒ mɨ̀ŋkì mî ghà'àtə̀; 16mɨ̀njɔ̀ŋ mi sàmbaa lɛ ntswe ghu mûm àbo yì mà'à, munwi ǹtsò yìi a ɨtsə'ə mbɛ̀ɛ̀ tsɨ̀mə̀ aa a fɛ'ɛ̀ ghu ntsù; ǹsî yi ɨ tâ tsǒ nòò ǹtɨɨ̀ àsì'ìnə̀. 17Mə̀ yə̀ mə̂ yi aa, ŋwo ghu mɨkòrə̀ tsǒ akwo ŋû. A nɔ̂ŋsə̀ àbô yi yî mà'à a nu mə̀, ǹswoŋ mə, “Tsee kɨ bɔ'ɔ, mə̀ nɨ ǹtsyàmbìì ŋ̀kɨ mbə ǹlwì'ìnjɨ̀m, 18mbə mə̂ yìi mə̀ tswe ntɨ̀ɨ̀ aà; mə̀ lɛ ŋkwo, lâ yə̂, mə̀ tswê ǹtɨ̀ɨ̀ ɨ yǐ lwì'ì nɨ̂koŋ, mə kɨ ntswe nɨ bɨ̀key bɨ nɨwo bo bɨ̀ bìi mə bɨ ŋa'a tsǔbù'u ala'a bɨ̀ku bɨ bə̂. 19Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, ŋwà'ànə ɨnnù jìi o yə aa, jìi ɨ tswe ghu aa, bo bɨ̀ jìi ɨ ka bɔŋ zì aà. 20A ŋghɛ̀ɛ a nɨ̂ ànnù yìi mə a tswe alɔ̀'ɔ̀sə̀ ǹloŋ mɨ̂njɔ̀ŋ mû mi sàmbaa mìi ò yə a mûm àbo mə̀ yî mà'à aa, nɨ ɨtɛtə̀ lâm gold jya ji sàmbaa, mɨ̀njɔ̀ŋ mû mi sàmbaa bə aa baangel bɨ ŋghotə jya ji sàmbaa, ɨ̀tɛtə̀ lâm gold jya ji sàmbaa, ɨ bâŋnə̀ m̀bə aa ŋghòtə jya ji sàmbaà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\